J2ME Developers Για Πρόσληψη

 • J2ME
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 5 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   david0734
Πρόσλαβε τον/την   david0734

  david0734 david0734

  United Kingdom $45 USD / ώρα
  TOP 1% Full-Stack Engineer
  United Kingdom
  Hello! I'm a seasoned Full-Stack Web & Mobile Developer with two decades of rich, hands-on experience in the software engineering domain, based out of the vibrant tech landscape of the UK. My professional journey has been marked by a dedication to excellence, a meticulous work ethic, and a commitment to staying ahead...
  Hello! I'm a seasoned Full-Stack Web & Mobile Developer with two decades of rich, hands-on experience in the software engineering domain, based out of the vibrant tech landscape of the UK. My professional journey has been marked by a dedication to excellence, a meticulous work ethic, and a commitment to staying ahead of the curve in the ever-evolving world of technology. Throughout my career, I have cultivated a diverse skill set that spans: ✔ Frontend Technologies: - HTML, CSS, JavaScript (ES6+) - Frameworks: React.js, Vue.js, Angular ✔ Backend Technologies: - Languages: Node.js, Python, PHP, Ruby - Frameworks: Express, Nest, Django, Flask, FastAPI, Rails, Laravel ✔ CMS Technologies: - Languages: JavaScript, PHP - Frameworks: Webflow, WordPress, Shopify, Bubble, Magento ✔ Mobile Development: - Native: Swift (iOS), Kotlin (Android) - Cross-platform: React Native, Flutter ✔ Database Management: - SQL (MySQL, PostgreSQL, MariaDB), NoSQL (MongoDB) ✔ DevOps & Cloud Services: - AWS, Azure, Google Cloud, Docker, Kubernetes ✔ Version Control: - Git, GitHub, GitLab, Bitbucket With a keen eye for detail and an aesthetic sense honed over years of UI/UX projects, I ensure that each application is not only robust under the hood but also intuitive and visually appealing. I firmly believe in agile software development practices and prioritize clear, consistent communication to ensure project visibility and timely delivery of the highest quality. My approach is holistic; I thrive on creating solutions that address both the technical and strategic goals of your business. Whether you need a cutting-edge responsive website, a high-performance mobile application, or an intricate enterprise-grade solution, I can lead your project to success. If you're looking for a detail-oriented developer who combines deep technical knowledge with strategic insight, let's connect and elevate your vision to new heights! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την david0734
 • Πρόσλαβε τον/την   finderli
Πρόσλαβε τον/την   finderli

  finderli finderli

  China $20 USD / ώρα
  Designer -C++/C -JAVA -Python Programmer
  China
  I am an experienced and skillful C++Developer. Familiar with the design and implementation of various system architectures, whether it is micro-service architecture, distributed system, cloud computing architecture or big data processing platform. Master multiple programming languages, have rich practical experience...
  I am an experienced and skillful C++Developer. Familiar with the design and implementation of various system architectures, whether it is micro-service architecture, distributed system, cloud computing architecture or big data processing platform. Master multiple programming languages, have rich practical experience in project products, and be able to quickly adapt to changing needs in different development environments and efficiently complete software development and optimization tasks. Master multiple programming languages, have rich practical experience in project products, and be able to quickly adapt to changing needs in different development environments and efficiently complete software development and optimization tasks. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την finderli
 • Πρόσλαβε τον/την   devetar
Πρόσλαβε τον/την   devetar

  devetar devetar

  Czech Republic $50 USD / ώρα
  Code Chef: Mixing Full-Stack Flavors & Fun!
  Czech Republic
  Hey there! I've been in the coding game since 2010, wearing a bunch of different hats. I'm all about that full-stack life! Java and Python? Yup, been there, done that. Funny thing though: with all the Java coding I've done, I still can't get it to make me a cup of coffee. And as for Python, I'm convinced it’s more of...
  Hey there! I've been in the coding game since 2010, wearing a bunch of different hats. I'm all about that full-stack life! Java and Python? Yup, been there, done that. Funny thing though: with all the Java coding I've done, I still can't get it to make me a cup of coffee. And as for Python, I'm convinced it’s more of a friendly pet than a programming language. I jumped onto the mobile train around 2013, starting with Java and Objective-C. Fast forward to 2017, and I'm diving deep into Kotlin and Swift. Love how they keep things spicy! Speaking of spice, since 2018, I’ve been mixing it up with Flutter and React Native for some cross-platform action. Flutter's cool and all, but I'm still waiting for those real-life butterflies, you know? On the web side of things, I've rolled with PHP, Laravel, and Node.js for the backend vibes, and jazzed up the frontend with some React magic. Sometimes I think Laravel might just start humming a tune with how much I use it. All in all, I'm just a tech enthusiast, looking to create, collaborate, and occasionally crack a joke or two about my coding adventures. Let’s build something awesome together! ?‍?? λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την devetar
 • Πρόσλαβε τον/την   sharmarahulraman
Πρόσλαβε τον/την   sharmarahulraman

  sharmarahulraman sharmarahulraman

  India $25 USD / ώρα
  Mobile App & Website Development Service Provider
  India
  Hello, I have been a professional App and website developer for more than 8 years. My Technology Features ✅ Swift, Xcode, Swift UI, Objective C, ARkit ✅ Android SDK, Kotlin ✅ React Native, Flutter ✅ Node.js, Express.js, MongoDB, Laravel. ✅ API Integrations (Context API) ✅ Version Control Systems ( Git/ GitHub/...
  Hello, I have been a professional App and website developer for more than 8 years. My Technology Features ✅ Swift, Xcode, Swift UI, Objective C, ARkit ✅ Android SDK, Kotlin ✅ React Native, Flutter ✅ Node.js, Express.js, MongoDB, Laravel. ✅ API Integrations (Context API) ✅ Version Control Systems ( Git/ GitHub/ Bitbucket) Mostly though, having a professional manage your online presence means more time for you to focus on the business's direction! Please hire us to get your job done best in time and with quality Rahul Raman Sharma λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sharmarahulraman
 • Πρόσλαβε τον/την   conceptsview
Πρόσλαβε τον/την   conceptsview

  conceptsview conceptsview

  Bangladesh $50 USD / ώρα
  PHP, React Native, React, Vue, Shopify & WordPress
  Bangladesh
  I have a strong belief in upholding high standards of quality and professionalism. ::::: Expert ::::: √ PHP & MySql √ WordPress (Elementor, Divi, Visual Composer) √ Mobile App Development (Android and iOS) √ Laravel Framework √ E-commerce Platforms (WooCommerce, OpenCart, Magento & Shopify) √ React Native &...
  I have a strong belief in upholding high standards of quality and professionalism. ::::: Expert ::::: √ PHP & MySql √ WordPress (Elementor, Divi, Visual Composer) √ Mobile App Development (Android and iOS) √ Laravel Framework √ E-commerce Platforms (WooCommerce, OpenCart, Magento & Shopify) √ React Native & Flutter √ Vue.js & Nuxt.js √ React.js & Next.js √ Node Js & Express Js √ TypeScript & JavaScript √ Jquery & Ajax √ State Management (Redux/Vuex/Pinia) √ REST API Development √ Google Firebase √ Wix, Webflow & Squarespace √ Version Control (GitHub) √ UI/UX Design (Web & Mobile Apps) √ Front-end Technologies (HTML5, CSS3, Bootstrap, Tailwind) √ UI/UX Prototyping (Figma, Adobe XD, Sketch) ::::: Why should you select me for your project? ::::: √ Impeccable Code Quality: I deliver code that's 100% clean and optimized. √ Universal Browser Compatibility: My work seamlessly supports all web browsers. √ Device Diversity: I ensure compatibility across Mobile Phones, iPads, Laptops, and Desktops. √ Pixel-Perfect Precision: Every detail is meticulously crafted for 100% pixel perfection. √ Over a Decade of Expertise: With 12+ years of experience, I bring a wealth of knowledge to your project. √ Client Satisfaction Guaranteed: I prioritize your satisfaction, ensuring 100% client contentment. √ Exceptional Customer and Technical Support: Count on me for top-notch support throughout your project. √ Punctuality Assured: I maintain a 100% commitment to project timelines. Freelancer message board & available online 16 hours out of 24 hours. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την conceptsview

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""