J2EE Developers Για Πρόσληψη

 • J2EE
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 112 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   trustus
Πρόσλαβε τον/την   trustus

  trustus trustus

  India $25 USD / ώρα
  Customized Web and Mobile Solutions
  India
  Our company specializes in providing Customized Web Solutions. We work mainly on PHP and JAVA-J2EE platforms. Our expertise in PHP includes: Frameworks like Laravel, Codeigniter, CakePHP and Open Source Packages like WordPress and Magento. In JAVA-J2EE, we have experts in Spring, Spring Security, Spring Social,...
  Our company specializes in providing Customized Web Solutions. We work mainly on PHP and JAVA-J2EE platforms. Our expertise in PHP includes: Frameworks like Laravel, Codeigniter, CakePHP and Open Source Packages like WordPress and Magento. In JAVA-J2EE, we have experts in Spring, Spring Security, Spring Social, Struts2, Hibernate, JPA, Spring Micro-Services, Spring Boot and Spring Data JPA. We have a team of efficient and professional experts in each of the fields of web development. All of our team members are dedicated to address and solve clients' individual needs. We always keep in mind that the services we provide get the proper and effective attention that it deserves. Based on what the client prefers, we use JIRA, Asana or Trello as project management/bug tracking tools. For repository, we use Bitbucket, GitHub, GitLab or SVN. We have done projects on IONIC, AngularJS and Bootstrap. Our client base is spread across US, Canada, Europe & Asia. We work 5 days a week, 9 hours daily. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την trustus
 • Πρόσλαβε τον/την   sainib
Πρόσλαβε τον/την   sainib

  sainib sainib

  United States $40 USD / ώρα
  Over decade of web and mobile experience
  United States
  I have over decade of experience and have worked on dynamic applications that serves millions of users. I have an app in the Apple app store (Tourzilla) the backend for which is hosted on Amazon Cloud. I am always looking for a long-term association with clients. Services we offer - Custom Software (web/mobile app...
  I have over decade of experience and have worked on dynamic applications that serves millions of users. I have an app in the Apple app store (Tourzilla) the backend for which is hosted on Amazon Cloud. I am always looking for a long-term association with clients. Services we offer - Custom Software (web/mobile app , Python , Java, Javascript , PHP , SQL , NOSQL) Data & Analytics (Business Intelligence , Data processing ,Reporting , NiFi ,Kafka) Devops/Cloud (AWS,Azure , Docker, Kubernetes , Ansible) WebApp/ E-Commerce ( Shopify , Wordpress,WIX,Angular,Native,React) Security/ Cybersecurity (SIEM setup , Code Scanning , Dashboarding ,Log collection) Thank you ! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sainib
 • Πρόσλαβε τον/την   eliuxj
Πρόσλαβε τον/την   eliuxj

  eliuxj eliuxj

  China $30 USD / ώρα
  20+ years experience coder, covering lots of areas
  China
  Used to worked for USA comany SYNNEX (#130 on the FORTUNE 500.), as senior architect for www.jd.com one of the largest ecommerce company, Chief architect for a C+ round startup. Language: Fluent in English. Specialized in parsing PDF, particular for extracting tabular data, including de-du;icaating tables from a...
  Used to worked for USA comany SYNNEX (#130 on the FORTUNE 500.), as senior architect for www.jd.com one of the largest ecommerce company, Chief architect for a C+ round startup. Language: Fluent in English. Specialized in parsing PDF, particular for extracting tabular data, including de-du;icaating tables from a content perspective and gluing tables that are spanning multiple tables. I'm working on Substrate, including running a Substrate node, offchain worker(OCW), fetching and parsing JSON from the external world via inbuilt http module, creating/building/generating metadata/deploying a contract, calling a function inside contract etc. Also some other blockchain work in Pancakeswap liduidity snipe, Helium HNT brainwallet. Created a minting tool for Solana NFT with metadata (name, image, properties) that can be shown in Phantom and the capability of sending NFT and receiving SOLs from buyers, images and metadata are stored in Permaweb(Arweave). CRYPTO SHOWCASE: https://liudonghao.github.io/crypto_showcases.github.io/ Programming Languages: Java, Python, Rust, JavaScript Tech stack: HBase, Redis etc lots of big data and NoSQL stuff; Machine learning; Good at algorithms, a TSP (Travelling Salesman Problem) addicting, like sovling tough problem; Good at JavaFX, JavaEE, ASF (Apache Software Foundation) stuff, Spring, BPMN etc, all kinds of stuff in Java ecosystem. More: https://www.linkedin.com/in/david-liu-5262683b/ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την eliuxj
 • Πρόσλαβε τον/την   someshjecrc
Πρόσλαβε τον/την   someshjecrc

  someshjecrc someshjecrc

  India $10 USD / ώρα
  Java Developer | Angular | SQL | Spring Boot
  India
  Java Developer (+ Angular). Worked on Java projects using Spring framework, Spring Boot, Spring MVC, Spring Security, RestFul API, Maven, JUnit Testing (+ Mockito Framework), Postman, Object Oriented Programming, Greenfoot Game development, Google Matrix API, Google Place API, Google Location coordinates API. Worked...
  Java Developer (+ Angular). Worked on Java projects using Spring framework, Spring Boot, Spring MVC, Spring Security, RestFul API, Maven, JUnit Testing (+ Mockito Framework), Postman, Object Oriented Programming, Greenfoot Game development, Google Matrix API, Google Place API, Google Location coordinates API. Worked on various IDE's - Eclipse, NetBeans, IntelliJ, Spring Tool Suite, Visual Studio Code, BlueJ, Greenfoot. Angular, PrimeNG, JavaScript, Bootstrap, HTML, CSS & SQL queries, Oracle & MySQL database. <Backend> > Core & Advance Java (+Java 8 New features) > Spring Framework > Mostly using Spring Boot > Spring MVC > Spring REST APIs > Spring Data JPA > Spring Security (+ Authentication/ Authorisation) > CSRF + JWT Token > JUnit 4, 5 Testing + Mockito Framework > Build tool - Maven, Gradle > MySQL Database. > Greenfoot Game development. > Google API (Google Matrix API, Location coordinates API) > Java App deployment - Heruko, CPanel <Frontend> > Angular > PrimeNG > JavaScript > Bootstrap > HTML, CSS λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την someshjecrc
 • Πρόσλαβε τον/την   minch
Πρόσλαβε τον/την   minch

  minch minch

  Bulgaria $16 USD / ώρα
  Make the thinks happen...
  Bulgaria
  I am a software developer from Bulgaria, Eastern Europe, EU. I could shift my working time to your time zone. I do professional programming since 1999 mostly in the field of Java Desktop and Java EE. • Proficient in algorithmical thinking. • Excellent logical thinking • I'm focused in JEE mostly: EJB 3.x, JPA...
  I am a software developer from Bulgaria, Eastern Europe, EU. I could shift my working time to your time zone. I do professional programming since 1999 mostly in the field of Java Desktop and Java EE. • Proficient in algorithmical thinking. • Excellent logical thinking • I'm focused in JEE mostly: EJB 3.x, JPA with Hibernate, JSFs for the presentation layer (Web UI). In my past JEE work, I've worked with servlets, JSPs, Struts. • I have taken a course of Spring web MVC, and I have done some Spring boot POC (Proof of concept) projects with success. • I have taken part in several projects involving Spring framework. • I have experience with JAX-RS as well as with JAX-WS java web services development. • In the area of WEB UI technologies I have knowledge of JavaScript, JQuery and some knowledge of Angular. • I have worked with Ajax. • I have used some JavaScript libraries such as Django and DHTMLX. • In the field of databases, I worked on projects with Oracle, MS SQL, Mysql, PostgreSQL and DB2. • I have experience creating unit tests. JUnit 4 and recently JUnit 5. • I have also some experience in automated web testing using Selenium Web Driver and Robot framework. • As version control systems I've been using CVS, SVN, SourceSave and Git. • As issue trackers I've used Mantis (if I remember well), Jira and some other proprietary tools. Trello as well. • As a java build tool, I have used ant, in the past, and maven recently. I have some experience with gradle. • As operating systems, I've been working on windows: till 95 and NT to Windows 10, Mac OS, Unix(Solaris), Linux(debian, Fedora, CentOS). • As Web servers and container I've used Apache, Apache Tomcat, JBoss, Wildfly, Netweaver, Web logic, IIS... • I have some experience using docker. • I have also some professional experience of programming in C(ANSI C under Linux). • I've taken a course of C++ in the University(Sofia University), but haven't used it professionally. • I have experience in E-Commerce platform creation and maintenance, ERP platform creation and maintenance, some experience with CRM and fintech platforms. • I have some knowledge on AI and ML. • Strong troubleshooting skills • I am a self driven person, which is well organized even in thinking(as a recruiter said :-) ). • I am motivated and do my work with a passion. • I'm willing to lear and earn I speak English at work level, Russian at work level, French fluently and Bulgarian is my native language. Hope my bid will be taken into account. Sincerely yours, Nikolay M. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την minch
 • Πρόσλαβε τον/την   shakilmulani
Πρόσλαβε τον/την   shakilmulani

  shakilmulani shakilmulani

  India $15 USD / ώρα
  AWS Certified Solutions Architect Associate,Java
  India
  I Having 15+ years of IT experience in all phases of Software Development Life Cycle (SDLC) including Analysis, design, implementation, integration, testing and maintenance of applications/web applications using front end and backend and technologies. Frameworks/API/Web: AWS Certified Solutions Architect...
  I Having 15+ years of IT experience in all phases of Software Development Life Cycle (SDLC) including Analysis, design, implementation, integration, testing and maintenance of applications/web applications using front end and backend and technologies. Frameworks/API/Web: AWS Certified Solutions Architect Associate Core Java, J2EE, Spring Core, Spring MVC, Spring security, Spring Boot, Spring data, Spring AOP, Hibernate, JPA, Kafka, MicroServices, AWS S3, AWS EC2, websocket,stomp, socketio,lombok, oAuth, AngularJS, NodeJS PHP, Python Bots: Telgram and Discord XML And Web-Services :SOAP, Restful web services Build Tools/CI/Code Quality /CVS :Maven, Gradle, Svn, Git, jenkins, Sonarqube Application Servers :Tomcat, Weblogic,Jetty,Jboss DB :Oracle 11g, Postgres,MySql, MS Sql Server OS :Windows,Linux Container :Docker IDE :Eclipse,STS,Intellij I would love to have the opportunity to discuss your project with you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shakilmulani
 • Πρόσλαβε τον/την   ce007
Πρόσλαβε τον/την   ce007

  ce007 ce007

  Russian Federation $25 USD / ώρα
  Java Developer
  Russian Federation
  Application developer with seven years of experience in various fields ranging from embedded software to large-scale Java EE solutions.
  Application developer with seven years of experience in various fields ranging from embedded software to large-scale Java EE solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ce007
 • Πρόσλαβε τον/την   FiveExceptions
Πρόσλαβε τον/την   FiveExceptions

  FiveExceptions FiveExceptions

  India $20 USD / ώρα
  Website | Mobile Apps | AWS | AI Bots | IOT
  India
  Five Exceptions Software Solutions Pvt. Ltd. established in 2015. Our team comprises of immensely talented and dynamic project managers, software developers and testers that work with a focus on quality and timely delivery. 5Exceptions empowering businesses by enabling digital transformation and uncomplicating...
  Five Exceptions Software Solutions Pvt. Ltd. established in 2015. Our team comprises of immensely talented and dynamic project managers, software developers and testers that work with a focus on quality and timely delivery. 5Exceptions empowering businesses by enabling digital transformation and uncomplicating business processes. Our Technology Stacks are: Web Development (Front end and Back end): HTML5 | CSS3 |Javascript | jQuery | AJAX | Angular.js | React.js | Node.js | PHP | Java | .Net | Wordpress | Ecommerce Development | Woocommerce | Magento | Codeigniter | Laravel Framework | MySQL | MongoDB | Web Services | Python | Shopify | Mulesoft | Java | Spring Mobile App: Android | iPhone | iPad | iOS Development | Mobile App Development | Ionic Framework | Hybrid | React Native | Phonegap Cloud Services: AWS | Google Cloud | Azure Blockchain and IoT λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την FiveExceptions
 • Πρόσλαβε τον/την   IndustrialMaster
Πρόσλαβε τον/την   IndustrialMaster

  IndustrialMaster IndustrialMaster

  Sri Lanka $25 USD / ώρα
  Industrial pathways for Information Technology
  Sri Lanka
  We are an Industrial Training Center in Sri Lanka. We have developed and completed over 75 Projects by past 4 years. Ability to work on latest technologies. Done some research projects for final year students such as Leaf Recognition System (Neural Network), Track Master (GPS with C#), Speech Order System (Voice...
  We are an Industrial Training Center in Sri Lanka. We have developed and completed over 75 Projects by past 4 years. Ability to work on latest technologies. Done some research projects for final year students such as Leaf Recognition System (Neural Network), Track Master (GPS with C#), Speech Order System (Voice Recognition with Java) , Tamil Reader (Text to Speech with Java) , etc. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την IndustrialMaster
 • Πρόσλαβε τον/την   workspaceit
Πρόσλαβε τον/την   workspaceit

  workspaceit workspaceit

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  Transforming Ideas into Technology
  Bangladesh
  Workspace InfoTech Limited has a collection of young talented developers from Bangladesh providing IT services not only in Bangladesh but also around the world. Me, Tahsinul Alam Sarker, founder & CEO of Workspace InfoTech Limited, is managed all the clients on behalf of the company. Our specialists knowledge and...
  Workspace InfoTech Limited has a collection of young talented developers from Bangladesh providing IT services not only in Bangladesh but also around the world. Me, Tahsinul Alam Sarker, founder & CEO of Workspace InfoTech Limited, is managed all the clients on behalf of the company. Our specialists knowledge and skills of business domains across different industries result in success competitive advantage and enhanced revenue of our clients which include all sizes businesses from start-ups to the most powerful and famous ones. We have currently around 55 engineers working remotely for all over the world in the following technologies: https://workspaceit.com/service/ https://workspaceit.com/sdlc/ Gitlab: https://gitlab.com/wsit Github: https://github.com/workspaceit Bitbucket: https://bitbucket.org/workspaceinfotech/ thanks and waiting to work with you soon. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την workspaceit

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""