J2EE Developers Για Πρόσληψη

 • J2EE
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 57 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   chesslover
Πρόσλαβε τον/την   chesslover

  chesslover chesslover

  Philippines $35 USD / ώρα
  Polyglot Full-Stack Cloud Microservices
  Philippines
  22 years architect / developer experience, with the last 4 years on scalable microservices architecture with Docker / Kubernetes. Certified Electronics and Communications Engineer (ECE License # xx875). Constantly evolving to innovate. My latest rage: Rust and Concurnas. Some of my core domains: - Banking -...
  22 years architect / developer experience, with the last 4 years on scalable microservices architecture with Docker / Kubernetes. Certified Electronics and Communications Engineer (ECE License # xx875). Constantly evolving to innovate. My latest rage: Rust and Concurnas. Some of my core domains: - Banking - Fintech / financial services - Blockchains / cryptocurrencies - E-commerce - ERP / CRM - Telecoms software engineering (GSM Parlay X / OneAPI) I have worked on projects for Accenture, Huawei, Deutsche Bank, Banco de Oro Universal Bank, UCPB Universal Bank, Morgan Stanley Asia-Pacific (Hong Kong), PDex (Philippine Dealing & Exchange Corp.), and Bureau of Treasury of the Philippines and GSIS (gov't. financial agencies), among others. Methodologies: Cloud microservices, cloud functions, serverless Clean code, TDD "The Twelve-Factor App": https://12factor.net ReactiveX ( http://reactivex.io ): RxJava, RxGo, RxJS, RxGroovy, etc. API patterns: Gateway, BFF ("Backends for Frontends") API-first development: Swagger / OpenAPI, NSwag Functional (FP), Functional Reactive DDD / CQRS Agile / Scrum / Kanban Microservices: Golang / gRPC / protobuf Oracle Helidon, Oracle GraalVM Microsoft Dapr IBM LoopBack 4, Moleculer JS Micronaut Red Hat Quarkus Eclipse MicroProfile / KumuluzEE Open Microservice Spec (OMS) Docker: Dockerfiles, Docker Compose, Docker cloud registries (Docker Hub, Azure Container Registry, MicroK8s registry, etc.), Google jib, Spotify Docker (deprecated), Docker Swarm (parked). Kubernetes: AWS Kubernetes (EKS), GKE (GCP), AKS (Azure), Helm v3, kubectl, minikube, Canonical MicroK8s, Google Skaffold, Eclipse Che 7. Cloud: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), GCP IoT Core, Heroku. TDD: JUnit 5, TestNG, Mockito, Spring Test, JBoss Arquillian, Testcontainers, testify (Golang), DATA-DOG/go-sqlmock, xUnit / NUnit, Jest, Mocha, Karma, DbUnit, Spock, Spek, Geb, RestAssured. Other top skills: GraphQL Vue, Nuxt, Quasar Kotlin, Eclipse Vert.x Scala, Play! Framework, Akka, Scalatags Groovy, Grails, GSP (Groovy Server Pages) Java EE / Jakarta EE, Spring Boot JHipster, CUBA Platform, ZK Framework, Vaadin .NET Core/C#, Razor Pages, Ocelot API Gateway, IdentityServer4, PowerShell ES6+ JavaScript/TypeScript, Node.js Angular, React NoSQL: Apache Cassandra, MongoDB, Elasticsearch, Redis, Firebase LDAP: OpenDJ, OpenLDAP, Active Directory SQL: (too many to mention) Blockchains: Bitcoin, Ethereum, Stellar, Ardor / Nxt / Ignis, Waves Platform, Hedera Hashgraph, Hyperledger, IPFS, BTFS, VeChain, Mobius. Team: GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Trello, Redmine, Mercurial. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την chesslover
 • Πρόσλαβε τον/την   sg11513
Πρόσλαβε τον/την   sg11513

  sg11513 sg11513

  India $8 USD / ώρα
  At AnalytiKa Systems, We deliver "Quality".
  India
  AnalytiKa Systems is a market leader in providing IT solutions to their customers across the world, mostly in EMEA and Americas regions. Company head office is located in the fast growing IT city of Madhya Pradesh, Indore. The complete team of AnalytiKa Systems is also highly motivated and adhere to follow two...
  AnalytiKa Systems is a market leader in providing IT solutions to their customers across the world, mostly in EMEA and Americas regions. Company head office is located in the fast growing IT city of Madhya Pradesh, Indore. The complete team of AnalytiKa Systems is also highly motivated and adhere to follow two phrases. Great work brings more work! & Client always comes first! Team always shows great responsibility and collaboration with customers to support them with all best possible solutions, which surely help them to grow their business in the exponential J curve. AnalytiKa Systems offers complete end to end solutions in following spaces Tech Solutions: • BI & Data Analytics Solutions • Data Loading using ETL tool (SQL Server Integration Services) • Manual Software Testing Web and System software with Test cases and Scenario writing. • UX Design Services • Server Maintenance (Linux and Windows) • Customer Support (Inbound, Outbound, Cold Call, Email Support Server 24*7) • Web Search • VA & Master Data Management. • Complete business reporting solutions using Excel or Tableau. Designing Solutions: 1. Image Editing , Retouching, Manipulation. 2. Digital Painting & Caricatures 3. UX/UI designing (Mobile, Web Wireframes and User Interface). 4. UX Research 5. Banner Designing. 6. Leaflet designing. 7. Brochure Designing. 8. 3D Maya Modelling, Lighting, Texturing. 9. Children’s story book illustration 10 . Image Editing (Adobe Photoshop) Web Search , VA & Data Management Solutions: 1. BPO/Call center services, Manual data and web research. 2. E-mail address search of top level Key executives of various organization. 3. Conversion from PDF to Excel / PDF to Word - can be done with 100% accuracy. 4. Business Card Entry in Excel. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sg11513
 • Πρόσλαβε τον/την   minch
Πρόσλαβε τον/την   minch

  minch minch

  Bulgaria $16 USD / ώρα
  Make the thinks happen...
  Bulgaria
  Self driven and well motivated. Willing to learn and earn. Focused on the quality rather than the speed of my work. I am a software developer from Bulgaria, Eastern Europe, EU. I could shift my working time to your time zone. I do professional programming since 1999 mostly in the field of Java Desktop and Java...
  Self driven and well motivated. Willing to learn and earn. Focused on the quality rather than the speed of my work. I am a software developer from Bulgaria, Eastern Europe, EU. I could shift my working time to your time zone. I do professional programming since 1999 mostly in the field of Java Desktop and Java EE. • Proficient in algorithmical thinking. • I have done projects with Swing in the past for applications with Desktop UI. In these projects I've used some 3-th party graphic libraries as well. I've wrote some custom UI components. I've used Threads synchronizations. • Last years I focused in JEE mostly: EJB 3.x, JPA with Hibernate, JSFs for the presentation layer (Web UI). In my past JEE work, I've worked with servlets, JSPs, Struts. I have taken a course of Spring web MVC, and I have done some Spring boot POC (Proof of concept) projects with success. • I have experience with JAX-RS as well as with JAX-WS java web services development. • In the area of WEB UI technologies I have knowledge of JavaScript and JQuery. • I have worked with Ajax. • I have used some JavaScript libraries such as Django and DHTMLX. • In the field of databases, I worked on projects with Oracle, MS SQL, Mysql and DB2. • I have experience creating JUnit tests. JUnit 4 and recently JUnit 5. • I have also some experience in automated web testing using Selenium Web Driver and Robot framework. • As version control systems I've been using CVS, SVN, SourceSave and Git. • As issue trackers I've used Mantis (if I remember well), Jira and some other proprietary tools. Trello as well. • As a java build tool, I have used ant, in the past, and maven recently. I have some experience with gradle. • As operating systems, I've been working on windows: till 95 and NT to Windows 10, Mac OS, Unix(Solaris), Linux(debian, Fedora, CentOS). • As Web servers and container I've used Apache, Apache Tomcat, JBoss, Wildfly, Netweaver, IIS... • I have some experience using docker. • I have also some professional experience of programming in C(ANSI C under Linux). • I've taken a course of C++ in the University(Sofia University), but haven't used it professionally. • I have experience in E-Commerce platform creation and maintenance, ERP platform creation and maintenance, some experience with CRM and fintech platforms. • I have some knowledge on AI and ML. • I am a self driven person, which is well organized even in thinking(as a recruiter said :-) ). • I am motivated and do my work with a passion. I speak English at work level, Russian at work level, French fluently and Bulgarian is my native language. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την minch
 • Πρόσλαβε τον/την   trustus
Πρόσλαβε τον/την   trustus

  trustus trustus

  India $25 USD / ώρα
  Customized Web and Mobile Solutions
  India
  Our company specializes in providing Customized Web Solutions. We work mainly on PHP and JAVA-J2EE platforms. Our expertise in PHP includes: Frameworks like Laravel, Codeigniter, CakePHP and Open Source Packages like WordPress and Magento. In JAVA-J2EE, we have experts in Spring, Spring Security, Spring Social,...
  Our company specializes in providing Customized Web Solutions. We work mainly on PHP and JAVA-J2EE platforms. Our expertise in PHP includes: Frameworks like Laravel, Codeigniter, CakePHP and Open Source Packages like WordPress and Magento. In JAVA-J2EE, we have experts in Spring, Spring Security, Spring Social, Struts2, Hibernate, JPA, Spring Micro-Services, Spring Boot and Spring Data JPA. We have a team of efficient and professional experts in each of the fields of web development. All of our team members are dedicated to address and solve clients' individual needs. We always keep in mind that the services we provide get the proper and effective attention that it deserves. Based on what the client prefers, we use JIRA, Asana or Trello as project management/bug tracking tools. For repository, we use Bitbucket, GitHub, GitLab or SVN. We have done projects on IONIC, AngularJS and Bootstrap. Our client base is spread across US, Canada, Europe & Asia. We work 5 days a week, 9 hours daily. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την trustus
 • Πρόσλαβε τον/την   maadirajudata
Πρόσλαβε τον/την   maadirajudata

  maadirajudata maadirajudata

  India $25 USD / ώρα
  Innovative ideas - oxygen to data
  India
  A decade and a half years of experience and expertise at developing enterprise grade applications using Java/Frameworks/Middleware/Big Data/Integration technologies Data Science/Machine Library/AI/Computer...
  A decade and a half years of experience and expertise at developing enterprise grade applications using Java/Frameworks/Middleware/Big Data/Integration technologies Data Science/Machine Library/AI/Computer Vision/ PHP/NodeJS/Python/Perl Mysql/Postres/Oracle/SQLServer MongoDB/Redis/Cassandra/CouchDB Kafka/Spark/Zookeeper/Micro Services Capable of architecting and designing desktop/web/enterprise application from scratch follwint and adhering TOGAF architecture principles and guidelines. GIVE ME A CHANCE TO WORK WITH YOU AND YOU WILLNOT REGRET! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την maadirajudata
 • Πρόσλαβε τον/την   rinsadsl
Πρόσλαβε τον/την   rinsadsl

  rinsadsl rinsadsl

  Sri Lanka $35 USD / ώρα
  Leader in Desktop, Web and App Development
  Sri Lanka
  We are a team of Software, Web and App developers specialized in PHP, Magento, PrestaShop, MySql, SQL, ORACLE, C#, VB.net, SQL Server, Angular, IONIC, React, React Native technologies. We have successfully completed a wide array of projects using the above technologies. Our key expertise area is integrating...
  We are a team of Software, Web and App developers specialized in PHP, Magento, PrestaShop, MySql, SQL, ORACLE, C#, VB.net, SQL Server, Angular, IONIC, React, React Native technologies. We have successfully completed a wide array of projects using the above technologies. Our key expertise area is integrating marketplaces such as eBay, Amazon, Shopify, Wish.com, Lazada, Walmart, USPS, UPS, FedEx, DHL etc. using their respective APIs to make the sellers' life easy. You can always rely on us to get your project done professionally. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rinsadsl
 • Πρόσλαβε τον/την   LaoPhone
Πρόσλαβε τον/την   LaoPhone

  LaoPhone LaoPhone

  Lao People's Democratic Republic $30 USD / ώρα
  Highest quality and 100% satisfaction
  Lao People's Democratic Republic
  We are a Team of IT Professional with 10 years experience in - Desktop & Mobile Development - Web development - Blockchain Development 100% Implementation of specification, Fast communication, Kindness, Correct Design and Meet Deadline are our development focus. We always do our best to make clients satisfied with...
  We are a Team of IT Professional with 10 years experience in - Desktop & Mobile Development - Web development - Blockchain Development 100% Implementation of specification, Fast communication, Kindness, Correct Design and Meet Deadline are our development focus. We always do our best to make clients satisfied with good quality and to meet timeline. Ready to offer our expertise! Feel free to get in touch for an initial consultation. Kindly contact me at any time to discuss your project. Always Welcome! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την LaoPhone
 • Πρόσλαβε τον/την   superstar1025
Πρόσλαβε τον/την   superstar1025

  superstar1025 superstar1025

  Ukraine $40 USD / ώρα
  Full stack JS/TS | ASP.NET Expert
  Ukraine
  Hello, my name is Andrii and I am a senior web designer and developer based in Ukraine, Europe. I have been working and developing online websites and platforms since completing various kinds of projects. I have 8 + years of experience working as a JavaScript/TypeScript, Core PHP/PHP Framework, and windows desktop...
  Hello, my name is Andrii and I am a senior web designer and developer based in Ukraine, Europe. I have been working and developing online websites and platforms since completing various kinds of projects. I have 8 + years of experience working as a JavaScript/TypeScript, Core PHP/PHP Framework, and windows desktop application. I am ready to start working for you today. My type is "To provide the best quality, commitment & communication to our clients!". I can help you to provide the HIGH QUALITY of the task under my powerful SERVICE. It's important to me to build long term relationships with clients, so I'm primarily looking for long term projects. I'm flexible with my working hours and am happy to work closely. I am always READY for you. I look forward to hearing from you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την superstar1025
 • Πρόσλαβε τον/την   ninvo
Πρόσλαβε τον/την   ninvo

  ninvo ninvo

  Turkey $30 USD / ώρα
  Digital Architecture
  Turkey
  I'm looking for challenges more than simple projects. I'd like to jump into deeper layers of projects and find a proper solution for each task to make it outstanding . I can develope your PHP , Python, JavaScript applications and do Cyber Security , VOIP , IOT and server management . Just ping me to discuss about...
  I'm looking for challenges more than simple projects. I'd like to jump into deeper layers of projects and find a proper solution for each task to make it outstanding . I can develope your PHP , Python, JavaScript applications and do Cyber Security , VOIP , IOT and server management . Just ping me to discuss about your project . λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ninvo
 • Πρόσλαβε τον/την   ExpertSoul
Πρόσλαβε τον/την   ExpertSoul

  ExpertSoul ExpertSoul

  Pakistan $50 USD / ώρα
  ♛ Top Quality Writer | On-Time | Engineers Core ♛
  Pakistan
  (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم (ماشاء اللہ Hi, I'm Aqeel Ahmed and I love to support Entrepreneurs, CEOs, and Businesses with high-quality services. I'm very good at organization, fast learner, honest and reliable. I worked in different fields like Programming,...
  (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم (ماشاء اللہ Hi, I'm Aqeel Ahmed and I love to support Entrepreneurs, CEOs, and Businesses with high-quality services. I'm very good at organization, fast learner, honest and reliable. I worked in different fields like Programming, Assignmnt Solving, Reporting Writing Social Media Management. ✅ Software Development ✔ Java - C# - Python - PHP - CSS - HTML - C - C++ ✔ Android & iOS Development ✔ Machine Learning - Deep Learning - Data Analysis - and Data Visualisation ✔ Data Structure and Algorithm ✅ COURSES ✔ Computer Science | Information Technology ✔ Software Engineering | Structural Engineering ✔ Business Engineering ✔ Electric Engineering | Mechanical Engineering ✅ My core specialties Tools are ✔ Big Data Analysis ✔ Engineering | Matlab - CAD (Computer-Aided Design) - FEA (Finite Element Analysis) - Excel - VBA ✔ Statistics Analysis | SPSS - Excel ★★ YOU CAN HIRE ME ★★ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ExpertSoul

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""