Internet Researchers Για Πρόσληψη

 • Διαδικτυακή Έρευνα
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 159 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   MasterUday
Πρόσλαβε τον/την   MasterUday

  MasterUday MasterUday

  India $8 USD / ώρα
  SEO services | Rank #1 on Google |Organic traffic
  India
  ✨ Unique digital marketing agency operates on a payment basis aligned with your satisfaction. You only pay if you are satisfied with our work. If you're not satisfied, there's no need to pay. ✨ ✨ Digital Marketing Expert with 12+ Years of Experience ✨ Greetings! I'm Manoj, a seasoned Digital Marketing professional...
  ✨ Unique digital marketing agency operates on a payment basis aligned with your satisfaction. You only pay if you are satisfied with our work. If you're not satisfied, there's no need to pay. ✨ ✨ Digital Marketing Expert with 12+ Years of Experience ✨ Greetings! I'm Manoj, a seasoned Digital Marketing professional with over 12 years of hands-on experience in crafting successful online strategies. My expertise spans a wide range of disciplines, including SEO, SMO, SMM, Google Ads, and Web Designing. ✨ What Sets Me Apart: ✅ SEO Maestro: I specialize in optimizing websites to rank higher in search engine results, ensuring maximum visibility and organic traffic. ✅ Social Media Expert: My social media strategies are designed to elevate your brand presence, engage audiences, and drive meaningful conversions. ✅ Innovative Web Design: Crafting visually stunning and user-friendly websites is my forte. I focus on creating an online experience that resonates with your target audience. ✅ Google Ads Guru: Whether it's creating compelling ad copies or optimizing campaigns for maximum ROI, I excel in navigating the intricacies of Google Ads. Tools I use: ✅SEO Tools: Ahrefs ,SEMrush ,Moz Pro, Surfer SEO ,All Google tools ✅ Social Media Platforms: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ✅ Advertising Platforms: Google Ads, Instagram, Twitter, LinkedIn Proven Results: I've had the privilege of working with diverse clients across industries, delivering tangible results and fostering long-term success. From increasing organic traffic by 100% to boosting social media engagement, my track record speaks for itself. Let's Elevate Your Digital Presence: Whether you're a startup looking to make waves or an established business seeking a digital makeover, I bring a wealth of experience to the table. Let's collaborate to amplify your online presence and achieve your business goals. Why Should You Hire Us? ✅More than 12+ Year experience in Digital marketing services ✅ 100% White Hat SEO Service ✅ High-Quality Backlink Creation ✅ Fully aware of Google updates & Guidelines ✅ More than 1100 Reviews ✅ Improve online presence ✅ Result Oriented High-Quality Work ✅ On-time response, available most of the time to respond on freelancer chat ✅ Work Honestly & Quickly ✅ Affordable Cost ✅ 24*7 Chat & Freelancer Call Support Let's Connect: Ready to take your digital marketing game to the next level? Let's connect and discuss how I can tailor my skills to meet your specific needs. Your success is my priority! Search Engine Optimization |WordPress Expert | Shopify Expert | Web Design | SEO | Google Ads | Website Design | Web development | WordPress SEO | On-page SEO | Backlinks | Off-page SEO | E-commerce SEO | PPC| Meta Ads| Facebook Ads | Instagram Ads | Social media optimization| link building| Backlink Expert| λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MasterUday
 • Πρόσλαβε τον/την   zohaab85
Πρόσλαβε τον/την   zohaab85

  zohaab85 zohaab85

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Wicked Wordsmith ❗Business Analyst ❗ Researcher
  Pakistan
  Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have...
  Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have enchanted, educated, and inspired me since I was a child, which is why I love working with clients to help their words have the greatest possible impact on their audience. I am an expert at connecting brands with consumers. If you really want to hire a fantastic candidate, expand brand awareness, and breathe life into your project, then I’m your guy!! My experience as an educator allowed me to hone my problem-solving skills for myriad young people and adults. I have worked with well-known international companies helping them to achieve their creative goals: ✅ Texts for advertising purposes (handbooks, case studies, blogs, landing pages, social media, ads, and web content), ✅ to literary creations (plots for movies, short stories, scripts, poems, novels) that make readers’ imaginations take flight. My Creativity and Graphic Skills will undoubtedly offer you a clear, impactful, and entertaining copy. Other areas of expertise include: ✔ Business Proposals and Plans ✔ Thesis and Research Writing ✔ IBM SPSS Data Analysis ✔ Academic Writing Tasks ✔ Proofreading and Editing I'm known for my ability to edit texts quickly while catching the mistakes and areas of weakness that others overlook. I am a passionate perfectionist when it comes to a succinct, well-written, and error-free document. TRY ME and you won’t be saddened. Research Publications: https://www.academia.edu/42276426/How_current_forces_are_changing_the_future_of_Cross-border_Payments_-_Highlighting_the_Challenges_and_Inefficiencies_of_the_System http://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/347 Published Articles: 1. https://www.freelancer.com/articles/build-a-physical-product/dfma 2. https://www.freelancer.com/articles/search-engine-marketing/search-engine-marketing-tips 3. https://littlebutbigthings.com/f/keto-diet-a-new-healthy-diet-plan-for-everyone 4. https://littlebutbigthings.com/f/cinderella-solution-a-perfect-decision-for-weight-loss But don’t just take my word for it. Here is an example of what my clients have said: “Zohaab worked quickly. He clearly wanted me to be happy with the work he completed. He is extremely pleasant and positive. He writes content and copywriting. It is a good idea to reach out to Zohaab. You will enjoy working with him since he is a hard worker” ~ Mindy S. ~ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zohaab85
 • Πρόσλαβε τον/την   miansaif727
Πρόσλαβε τον/την   miansaif727

  miansaif727 miansaif727

  Pakistan $5 USD / ώρα
  Wordpress - Shopify- Data Scraping- Data Entry-SEO
  Pakistan
  ✅ Data Scraping & Data Entry I specialize in extracting and organizing data with great precision. Whether it's mining information from various sources or systematically arranging data, I can help you make informed decisions by turning raw information into clear insights. ✅ WordPress & Shopify Building...
  ✅ Data Scraping & Data Entry I specialize in extracting and organizing data with great precision. Whether it's mining information from various sources or systematically arranging data, I can help you make informed decisions by turning raw information into clear insights. ✅ WordPress & Shopify Building user-friendly and eye-catching websites is what I love to do. Utilizing both WordPress and Shopify, I can create online spaces that not only look great but function seamlessly. Whether you need an e-commerce platform or a personal blog, I'm here to bring your vision to life. ✅ SEO (Search Engine Optimization) In the vast world of the internet, standing out is essential. With my expertise in SEO, I will ensure your website ranks higher in search results, connecting you with the audience that matters most. Let's increase your online visibility and make your brand a go-to destination. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την miansaif727
 • Πρόσλαβε τον/την   WelcomeClient
Πρόσλαβε τον/την   WelcomeClient

  WelcomeClient WelcomeClient

  Pakistan $10 USD / ώρα
  eCommerce | VBA | VA |Data Entry |Editing |Excel
  Pakistan
  I am studied software engineering from superior university, Lahore. I have good command on all subjects like. 1: WordPress 2: Shopify 3) PHP, CSS3, HTML5 4) C++ Programming 5) Mysql Database I have make a lot of project one of the project is shoes generate power energy. This project is very...
  I am studied software engineering from superior university, Lahore. I have good command on all subjects like. 1: WordPress 2: Shopify 3) PHP, CSS3, HTML5 4) C++ Programming 5) Mysql Database I have make a lot of project one of the project is shoes generate power energy. This project is very important for me because in Pakistan Lordshaing is main problem. During master's i have done lots of project in software engineering 1:Smart Goggles(python- A device for visually blind people) 2) Motion Detector(python) I also work done in these skills. 1) Product Listing 2) MS Word. 3) Working in Spreadsheet. 4) Article Writing/Content Writing 5) Call Center 6) Customer Service I am a hardworking data management & data entry professional with extreme attention to detail. 1. Data entry 2. Data processing 3. Internet research / Google Map Search 4. Data mining 5. Data Scraping, Web Scraping 6. Web search 7. Web scraping 8. Internet Marketing/ Instagram Marketing 9. PDF, Word, Excel, PowerPoint 10. Typing 11. YouTube Channel Promotion. 12. Mathematics + Computer Science + Physics (Quiz + Assignment) 13. School Database Available(Australia, USA) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την WelcomeClient
 • Πρόσλαβε τον/την   sobujprantor
Πρόσλαβε τον/την   sobujprantor

  sobujprantor sobujprantor

  Bangladesh $6 USD / ώρα
  Web-Scraping, Linkedin Lead Generation, Data Entry
  Bangladesh
  Welcome! I'm a self-disciplined and reliable freelancer, dedicated to putting clients first. With a sharp eye for detail and flexibility, I prioritize your goals for every project. Challenges excite me, and as an organized expert, I ensure timely completion of all tasks. I can assist you with: Data Entry Web...
  Welcome! I'm a self-disciplined and reliable freelancer, dedicated to putting clients first. With a sharp eye for detail and flexibility, I prioritize your goals for every project. Challenges excite me, and as an organized expert, I ensure timely completion of all tasks. I can assist you with: Data Entry Web Scraping Excel Web Search Data Mining Data Processing Web Search Product Upload (eBay, Amazon, WordPress, Shopify, eCommerce) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sobujprantor
 • Πρόσλαβε τον/την   Datasolution4you
Πρόσλαβε τον/την   Datasolution4you

  Datasolution4you Datasolution4you

  Pakistan $5 USD / ώρα
  Excel◉Lead Gen◉Scraping◉Data Entry◉Product Listing
  Pakistan
  Highly Skilled and Highly Acclaimed Freelancer in Top 3% Ranking on Freelancer.com Welcome! If you're in search of outstanding services, you're in the perfect spot. I pride myself on delivering services that not only meet but exceed client expectations. My approach is defined by meticulous attention to detail and...
  Highly Skilled and Highly Acclaimed Freelancer in Top 3% Ranking on Freelancer.com Welcome! If you're in search of outstanding services, you're in the perfect spot. I pride myself on delivering services that not only meet but exceed client expectations. My approach is defined by meticulous attention to detail and prompt execution. The high rate of clients returning to work with me, along with glowing reviews, stand as a testament to my commitment to making you, the client, my top priority. I am certified from ALISON for Microsoft Office specially Excel and Formula, Word and Access Database. I am talented and very hard working also know the value of time so, always try deliver work on time. *****My goal is to satisfy my employer through the excellence of my service.***** If you are looking for data entry work I hope to deliver you the best of best services. Hire me to get the job Expertise: * AI & Chat Gpt * Products Uploading * WordPress and Website Designing * WordPress Data Entry * Magento Data Entry * Shopify Data Entry * Business Reviews * Business Research * Market/Web Research * CRMs & Book Keeping (ZOHO, SalesForce, QuickBooks) * Excel and Formula * Lead Generation (Email List Developing) * Data Cleansing * Data Mining * Link Building * Data Scraping * File Conversion * Web scraping and search (Website Data Extraction & research) * PDF (Conversions to/from Ms Office, editing, forms etc.) * Ms Excel (reports, conversions etc.) * Ms Word (Formatting, renaming, conversions, graphs etc) * Data Processing (Data entry from websites, t etc.) * T-shirt Designs * Problem Solving to general issues at work. Send me chat to discuss λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Datasolution4you
 • Πρόσλαβε τον/την   leelakalidas32
Πρόσλαβε τον/την   leelakalidas32

  leelakalidas32 leelakalidas32

  India $25 USD / ώρα
  Web Scrapping | Web Search| Data Entry | eCommerce
  India
  I am available 24X7 via freelancer messenger. Expert in a Particular Subject ! Data Entry ! Manual Data Entry ! Pdf to Excel & Word Conversion ! Copy Typing ! Web Search ! Google Search ! Email Collection ! LinkedIn Leads Collection ! ...
  I am available 24X7 via freelancer messenger. Expert in a Particular Subject ! Data Entry ! Manual Data Entry ! Pdf to Excel & Word Conversion ! Copy Typing ! Web Search ! Google Search ! Email Collection ! LinkedIn Leads Collection ! Excel Service ! Web Scrapping ! Data Scrapping ! Data Extraction ! Data Mining ! Data Processing * Shopify Product Listings & Editing CSV Bulk * Wordpress,WooCommerce Product Listings & Editing * Magento,Opencart,Product Listings & Editing λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την leelakalidas32
 • Πρόσλαβε τον/την   kelvinm094
Πρόσλαβε τον/την   kelvinm094

  kelvinm094 kelvinm094

  Kenya $20 USD / ώρα
  BIOSTATISTICIAN, WRITER, R, SPSS, EXCEL, WORD, PDF
  Kenya
  Matthew 9:29 - "Because of your faith, it will happen" Welcome to your ONE-STOP SHOP for your PROJECTS involving; Internet Research, Data Entry, WIKIPEDIA PAGE CREATION, STATISTICS, DATA ANALYSIS (SPSS, Advanced Excel, R programming, Tableau, Jamovi ), DATA VISUALIZATION, and POWERPOINT DESIGN. Here, you are...
  Matthew 9:29 - "Because of your faith, it will happen" Welcome to your ONE-STOP SHOP for your PROJECTS involving; Internet Research, Data Entry, WIKIPEDIA PAGE CREATION, STATISTICS, DATA ANALYSIS (SPSS, Advanced Excel, R programming, Tableau, Jamovi ), DATA VISUALIZATION, and POWERPOINT DESIGN. Here, you are assured of 1. Original work 2. quality work 3. Quick turnaround 4. Fair prices 5. 24/7 customer service λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kelvinm094
 • Πρόσλαβε τον/την   datakillers
Πρόσλαβε τον/την   datakillers

  datakillers datakillers

  Pakistan $8 USD / ώρα
  Believes to Provide Diligence Digital Solutions
  Pakistan
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What...
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What services do we offer? Well, we have a long, robust list of skills and services, and here is a small list of some of the many available (do not hesitate to ask about anything you don't see listed here): * Data Entry * Web Scraping * Lead Generation * Microsoft Suite Projects & Presentations * Google Sheets * PDF Editing & Fillable Forms * Graphic Design * Virtual Assistance * Product Listing * Accounting * Bookkeeping * Web Development and Design * HTML * CSS * Bootstrap * Wordpress * Shopify * WooCommerce This entire list of services is available to all of our clients, and we stress that our team is large, experienced, and able to handle anything you could imagine within these digital solution services. Our team offers constant communication, strict deadlines that will always be met, and client-friendly budgets. We do our due diligence to ensure that we can do your project and that we do it properly. If you're interested in working with eDATAEXPERT, send us a message, and someone from our team will promptly reach out for an introductory consultation. We look forward to working with you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την datakillers
 • Πρόσλαβε τον/την   fixitconsultech
Πρόσλαβε τον/την   fixitconsultech

  fixitconsultech fixitconsultech

  Pakistan $35 USD / ώρα
  Let us FIX IT for you!
  Pakistan
  A Firm providing comprehensive range of Accounting, Taxation, Financial Consultancy and IT enable services through its experienced and qualified team members comprising of Chartered Accountants, CPAs and Bookkeeping Specialists. 1. Accounting/Bookkeeping (QBO, Oracle ERP, NetSuite, Xero, MS Dynamics Business...
  A Firm providing comprehensive range of Accounting, Taxation, Financial Consultancy and IT enable services through its experienced and qualified team members comprising of Chartered Accountants, CPAs and Bookkeeping Specialists. 1. Accounting/Bookkeeping (QBO, Oracle ERP, NetSuite, Xero, MS Dynamics Business Central) 2. Company setup in accounting software 3. Audit and Financial Modelling 4. MS Excel Analysis 5. Business Analysis/Valuations 6. Bank Reconciliations 7. Cash flow analysis 8. Preparation of financial statements 9. Budgeting and Forecasting 10. Accounts Payable/Receivables Management Apart from these we have specialized team working in the following areas: 1. Data Entry 2. Web Scraping and Research 3. Data Conversion (PDF to Excel, JPEG, XML etc) 4. Content Writing, Ghostwriting, Articles, Technical Writing 5. Virtual Assistant 6. Oracle Implementation (SQL, JAVA, Patching, Database Admin etc) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την fixitconsultech

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""