History Experts Για Πρόσληψη

 • Ιστορικό
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 14 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   SolutionMart
Πρόσλαβε τον/την   SolutionMart

  SolutionMart SolutionMart

  Pakistan $13 USD / ώρα
  Academic Writer | Fast delivery | Low Prices
  Pakistan
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and...
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and assignments. I will be your go-to writer who will provide top-notch quality delivered within your given deadline. I am helping people since 2015 to stay away from any trouble of missing deadlines or getting lower grades. I have dedicated myself to providing a professional support system, where you don’t feel down anymore, but rather feel happy and satisfied by getting good grades and percentages in your coursework. Have a look at my services and ping me what you are looking for: (1) - Discussion Posts (2) - Reply Posts (3) - Annotated Bibliography (4) - Research Thesis (5) - Research Papers (6) - Proposal and Summaries (7) - Case Studies (8) - Research Essays & Article (9) - Journal Articles (10) - Book Summary and Analysis (12) - Online Quiz & Exams (13) - PowerPoint Presentations (14) - Report Writing Why Me? (1) - Well- Referenced (APA, MLA Harvard, Chicago, or IEEE) (2) - On-time Delivery (3) - Urgent Support if needed (4) - Plagiarism-Free Work Hire me and feel that "Your Work is Done". To discuss your projects please message me. Thank You! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SolutionMart
 • Πρόσλαβε τον/την   salehbilal
Πρόσλαβε τον/την   salehbilal

  salehbilal salehbilal

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Writer, Storyteller, and Content Strategist
  Pakistan
  I spent time working a job that had nothing to do with writing once. Worst 30 days of my life! I'm the guy people ask to write a blurb for a church bulletin. Or a rhyme game for a kids' party. My specialty isn't a certain TYPE of writing - rather, it's doing the writing no one else wants to do. Along the way, I've...
  I spent time working a job that had nothing to do with writing once. Worst 30 days of my life! I'm the guy people ask to write a blurb for a church bulletin. Or a rhyme game for a kids' party. My specialty isn't a certain TYPE of writing - rather, it's doing the writing no one else wants to do. Along the way, I've been a real estate writer, a blogger, a web copywriter, and a hotel concierge. I've written: ✦Blog posts ✦Case studies ✦Commentaries ✦E-books ✦E-mail responses ✦First-person heirloom interviews (ask me about this one!) ✦On-hold messages ✦Paid ads ✦Social ads ✦Product Descriptions Don't you have stuff like that you need written? Email responses, headlines, blog posts ... see, kids used to ask me to write their papers for them. Did I do it? What happens on campus stays on campus. Tell me what you DON'T want to write (but know you need). Then, let me write it for you. Let's talk words. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την salehbilal
 • Πρόσλαβε τον/την   HelpingHut
Πρόσλαβε τον/την   HelpingHut

  HelpingHut HelpingHut

  Pakistan $8 USD / ώρα
  ✸Business Plan✸ ✸Feasibility Reports✸ ✸CV Guru✸
  Pakistan
  ⭐⭐⭐ Start with the name of Allah who is the Most Merciful ⭐⭐⭐ Hello, I am Muhammad Ahmad and I am a specialized writer who has been providing writing services since 2017. During this time, I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models,...
  ⭐⭐⭐ Start with the name of Allah who is the Most Merciful ⭐⭐⭐ Hello, I am Muhammad Ahmad and I am a specialized writer who has been providing writing services since 2017. During this time, I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models, Feasibility Reports, ATS Resume/CV, Job-winning Cover Letters, Optimized LinkedIn Profiles, White Papers, Grants, Press Releases, Biographies, Speeches, Letters, Website Contents, Articles, Blogs, Book/eBooks, Product Descriptions, and Editing and Proofreading. In this industry, to produce 100% output the most important thing is the “CREATIVITY” because every time clients demand something “Unique, New & Better”. Since 2017, I have found myself highly creative and this is the main reason for my success because I have achieved the 99% client satisfaction ratio. In these years, I have conquered the most important and high-demanded niche of Business Plans and pitch Deck Presentations. Throughout my career, I have helped clients to raise over $500 million from banks, grant-based organizations, and institutional investors. I understand exactly how investors and banks review business plans to consistently yield tangible results. Further, my business plans are tailored for your specific audience. Whether you are a start-up, concept-based company, or an established large corporation, I can design the right business plan specific to your needs. The complete Business and Financial Plan will include: ☛ Executive Summary, ☛ Company Overview, ☛ Three Year Objectives, ☛ Keys to Success, ☛ Management Summary, ☛ Comprehensive Industry Overview, ☛ Market Segmentation, ☛ Competitor Analysis, ☛ Strategy and Go to Market, ☛ SWOT Analysis, ☛ Complete Marketing Plan, ☛ Use of Funds, ☛ Five-Years Projected Profit and Loss, ☛ Five-Years Projected Balance Sheet, ☛ Five-Years Projected Cash Flows, ☛ Break-even Analysis, and ☛ Ratio Analysis. I have explained the business plan in detail but it does not mean that I am only a business plan specialist. I can provide other services (mentioned above) with the same quality so, do not hesitate and message me for any kind of writing. ➔ Disclaimer: "As a senior expert on freelancer.com, I must inform you that academic writing is considered cheating and not allowed on this website. Kindly, do not contact me for any kind of academic task or job. Thank You" λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την HelpingHut
 • Πρόσλαβε τον/την   TopWritingGuru
Πρόσλαβε τον/την   TopWritingGuru

  TopWritingGuru TopWritingGuru

  Pakistan $11 USD / ώρα
  ✪ PhD. Homework/Assignment & Essay Writer ✪
  Pakistan
  ♛♛♛ Hi and welcome to my profile ♛♛♛ My name is Rabia Faisal and I have over 7 years of experience as a freelancer writer, I specialize in various fields such as essays, case studies, summaries, research, business management, human resource management, marketing, ethics, accounting, and finance. My Services...
  ♛♛♛ Hi and welcome to my profile ♛♛♛ My name is Rabia Faisal and I have over 7 years of experience as a freelancer writer, I specialize in various fields such as essays, case studies, summaries, research, business management, human resource management, marketing, ethics, accounting, and finance. My Services include; ▶▶Essays, ▶▶Summaries & Blurbs, ▶▶Case Studies, ▶▶Dissertation & Thesis, ▶▶Discussions & Replies, ▶▶Research & Report Writing,and ▶▶Lab Reports Why you should hire me? ▶▶▶Extra Urgent Delivery ▶▶▶Unlimited Revisions ▶▶▶24/7 Available for you ▶▶▶100% Client Satisfaction ▶▶▶Ai and Plagiarism free written I am familiar with citation style, such as MLA, APA, Harvard, Chicago, IEEE, etc. I am waiting for your message :-) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TopWritingGuru
 • Πρόσλαβε τον/την   Sxmitk
Πρόσλαβε τον/την   Sxmitk

  Sxmitk Sxmitk

  India $22 USD / ώρα
  "Political Analyst, History & Geopolitics Expert"
  India
  Versatile Freelancer: Expert in Indian politics, geopolitics, journalism, political science, Hindi poetry, and cricket. Passionate about history and international music. Bring creativity and depth to projects with a knack for unraveling complex topics. Let's collaborate to bring your ideas to life! With a solid...
  Versatile Freelancer: Expert in Indian politics, geopolitics, journalism, political science, Hindi poetry, and cricket. Passionate about history and international music. Bring creativity and depth to projects with a knack for unraveling complex topics. Let's collaborate to bring your ideas to life! With a solid foundation in journalism and political science, I offer a comprehensive understanding of current affairs and the ability to analyze and interpret events with precision. My expertise in Indian politics and geopolitics is complemented by a deep appreciation for history, providing a nuanced perspective on societal dynamics. Additionally, my proficiency in Hindi poetry adds a touch of cultural richness to my work, allowing me to communicate complex ideas with eloquence and flair. As a cricket enthusiast, I bring a keen eye for detail and strategic thinking to the table, ensuring meticulous attention to every aspect of your project. Moreover, my passion for international music enhances my ability to connect with diverse audiences and infuse projects with vibrancy and depth. Whether it's writing compelling articles, conducting insightful research, or crafting engaging content, I'm committed to delivering excellence in every endeavor. Let's embark on this journey together and make an impact through our collaborative efforts. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Sxmitk
 • Πρόσλαβε τον/την   expertschain
Πρόσλαβε τον/την   expertschain

  expertschain expertschain

  Pakistan $5 USD / ώρα
  ┋Academic ┋Content Writer ┋Research Writer┋
  Pakistan
  I possess extensive expertise in conducting thorough research, encompassing the gathering, analysis, and organization of information, ultimately transforming it into a well-structured report. Proficient in various citation styles such as ✿APA, ✿MLA, ✿Chicago, ✿Harvard, ✿IEEE, ✿ACM, and ✿OSCOLA, I have refined...
  I possess extensive expertise in conducting thorough research, encompassing the gathering, analysis, and organization of information, ultimately transforming it into a well-structured report. Proficient in various citation styles such as ✿APA, ✿MLA, ✿Chicago, ✿Harvard, ✿IEEE, ✿ACM, and ✿OSCOLA, I have refined my research skills and developed a proficiency in academic research writing. My track record includes delivering outstanding results while collaborating with numerous clients on projects like Research Articles, Research Papers, Dissertations, Theses, Research Proposals, Literature Reviews, Edited Academic Papers, Case Studies, and Research Reports. As an academic writing expert and editor, you can expect top-notch quality in the following areas: ✿Accounting & Finance Assignments ✿PHD Proposal Writing ✿Blogs & Content Writing ✿Report Writing ✿Dissertation & Thesis ✿Human Resources ✿Literature and History ✿Summary Writing ✿Essay Writing ✿Case Study ✿Resume and Cover Letter ✿Proofreading/editing ✿History Papers ✿PowerPoint Presentations I am eager to commence your project and discuss your specific requirements. Let's connect and initiate a conversation about your exciting venture. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την expertschain
 • Πρόσλαβε τον/την   ristianarahita9
Πρόσλαβε τον/την   ristianarahita9

  ristianarahita9 ristianarahita9

  Indonesia $30 USD / ώρα
  Graphic Design and writter
  Indonesia
  I like to reading, writing and making graphic Design. It's been 2 years since I manage my Departement's website, over there I learn to make a post and design the website
  I like to reading, writing and making graphic Design. It's been 2 years since I manage my Departement's website, over there I learn to make a post and design the website λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ristianarahita9
 • Πρόσλαβε τον/την   zafarfarooq612
Πρόσλαβε τον/την   zafarfarooq612

  zafarfarooq612 zafarfarooq612

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Excel | Data Analyst | G-Sheets | Accounting | VA
  Pakistan
  Welcome! I'm Zafar and I am a highly skilled freelancer with expertise in Excel, data analysis, Google Sheets, accounting, and virtual assistance. With meticulous attention to detail and a passion for delivering accurate and efficient solutions, I excel in transforming raw data into actionable insights, streamlining...
  Welcome! I'm Zafar and I am a highly skilled freelancer with expertise in Excel, data analysis, Google Sheets, accounting, and virtual assistance. With meticulous attention to detail and a passion for delivering accurate and efficient solutions, I excel in transforming raw data into actionable insights, streamlining processes, and providing comprehensive virtual support. Services Offered: ✅ Excel & Google Sheets: Advanced formulas, macros, data visualization, and spreadsheet automation. ✅ Data Analysis: Interpretation, visualization, and reporting to uncover meaningful patterns and trends. ✅ Accounting: Financial statement preparation, bookkeeping, budgeting, and reconciliation. ✅ Virtual Assistance: Administrative tasks, email management, calendar scheduling, and customer support. Why Choose Me? ✅ Experience: 7 Years of hands-on experience in Excel, data analysis, and accounting. ✅ Accuracy: Meticulous attention to detail ensures precise results. ✅ Efficiency: Streamlined processes for timely delivery without compromising quality. ✅ Communication: Clear and prompt communication to ensure project success. ✅ Client Satisfaction: Dedicated to exceeding client expectations and delivering exceptional results. Let's collaborate to achieve your goals efficiently and effectively. Contact me to discuss how I can support your project needs! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zafarfarooq612
 • Πρόσλαβε τον/την   stefano017
Πρόσλαβε τον/την   stefano017

  stefano017 stefano017

  Italy $5 USD / ώρα
  Sales and writer content
  Italy
  Mi occupo di vendite dal 2017. Sono diplomato in ragioneria e ho un attestato come front end Developer . Ho la passione per la lettura, la scrittura e tutto ciò che comprende la tecnologia.
  Mi occupo di vendite dal 2017. Sono diplomato in ragioneria e ho un attestato come front end Developer . Ho la passione per la lettura, la scrittura e tutto ciò che comprende la tecnologia. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την stefano017
 • Πρόσλαβε τον/την   FrankS33
Πρόσλαβε τον/την   FrankS33

  FrankS33 FrankS33

  United States $20 USD / ώρα
  Writer/Editor
  United States
  Fiction and non-fiction writing, including web content, press releases, sales letters, article research and article writing.
  Fiction and non-fiction writing, including web content, press releases, sales letters, article research and article writing. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την FrankS33

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""