Grant Writers Για Πρόσληψη

 • Συγγραφή Χορηγήσεων
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 73 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   agibbs2810
Πρόσλαβε τον/την   agibbs2810

  agibbs2810 agibbs2810

  United Kingdom $50 USD / ώρα
  Business Consultant & Legal Researcher (40+ years)
  United Kingdom
  Business and legal Consultants are here to take the stress out of doing business. With 40+ years of legal and business expertise, my specialties encompass: o Contracts and agreements o Legal research and documentations o Grant proposal o Risk management & assessments o Policy & User Manuals o Business...
  Business and legal Consultants are here to take the stress out of doing business. With 40+ years of legal and business expertise, my specialties encompass: o Contracts and agreements o Legal research and documentations o Grant proposal o Risk management & assessments o Policy & User Manuals o Business plans o Investor pitch deck o RFPs/Tender and Bid o Project management & plans o Technical documentation I am a goal-oriented and resourceful legal and business researcher with a proven track record of success. I deliver high-quality work ahead of schedule and under budget. I have a thorough understanding of law and business, which helps me to see the big picture and develop successful plans. Interested? Let's have a conversation. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την agibbs2810
 • Πρόσλαβε τον/την   widesolutionsw
Πρόσλαβε τον/την   widesolutionsw

  widesolutionsw widesolutionsw

  Pakistan $8 USD / ώρα
  Research Writer|Business&Financial Plan| SPSS
  Pakistan
  Passionate Wordsmith & SEO Maverick With a diverse skill set in web development, logo design, and SEO writing, I offer a comprehensive range of services to meet various digital needs. My expertise includes: - Engaging Articles: Well-researched, impactful, and tailored to your audience. - SEO Blog Posts: Content that...
  Passionate Wordsmith & SEO Maverick With a diverse skill set in web development, logo design, and SEO writing, I offer a comprehensive range of services to meet various digital needs. My expertise includes: - Engaging Articles: Well-researched, impactful, and tailored to your audience. - SEO Blog Posts: Content that not only reads well but also ranks well. - Business-Savvy Web Content: Converting visitors into clients with compelling narratives. - Responsive Web Design: Crafting websites that provide an optimal viewing experience across a wide range of devices. - E-commerce Solutions: Building robust online stores with user-friendly interfaces and secure payment systems. - Custom Logo Creation: Designing unique logos that reflect brand identity and values. - Content Strategy Development: Planning and executing content strategies for improved search engine rankings. - Captivating Product Descriptions: Making every feature and benefit shine. - On-Time Delivery: Your content, right when you need it. - Budget-Friendly Solutions: Quality content that won't break the bank. Why Choose Me? - Expertise & Experience: Years of diving deep into diverse niches and industries. - SEO Mastery: Content that pleases both readers and search engines. - Unique Voice: Every piece is original, resonating with your brand's identity. - Client-Centric Approach: Your vision and goals are paramount to me. - Consistent Excellence: Committed to maintaining high standards for every task. My comprehensive skill set allows me to deliver high-quality, integrated solutions across web development, design, and content creation, ensuring a cohesive and effective online presence for clients. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την widesolutionsw
 • Πρόσλαβε τον/την   AmberYusuf
Πρόσλαβε τον/την   AmberYusuf

  AmberYusuf AmberYusuf

  Canada $10 USD / ώρα
  Word Wizard: Crafting Wonders
  Canada
  Greetings, I'm Amber Yusuf, renowned among my clients as the 'Jack of all trades,' a title I proudly wear. Armed with an illustrious University of Toronto degree and more than 8 years of industry experience, I've transcended boundaries as a freelancer. My global clientele has entrusted me with everything from crafting...
  Greetings, I'm Amber Yusuf, renowned among my clients as the 'Jack of all trades,' a title I proudly wear. Armed with an illustrious University of Toronto degree and more than 8 years of industry experience, I've transcended boundaries as a freelancer. My global clientele has entrusted me with everything from crafting dissertations to research papers destined for publication. ? My Expertise Spans the Spectrum: From reflective essays to literature reviews, legal writing to business and marketing plans, case studies to pitch deck presentations, and SEO-friendly website content to blogs and 'how-to' articles, I'm a wordsmith extraordinaire. My commitment to originality is unwavering, substantiated by attached TURNITIN PLAGIARISM REPORTS that testify to my authentic work. ? Balancing Act: Research & Content Harmony: Years in the industry have seen me master the delicate dance between research and content writing. This equilibrium enables me to cater seamlessly to clients from diverse backgrounds. ? Research Prowess: In the realm of research writing, my tone is formal, supported by robust research and meticulous referencing in APA, MLA, Chicago, or Harvard styles. I craft bibliographies that impeccably align with in-text citations and document formatting. ✍️ Content Craftsmanship: In the realm of content writing, I adopt a conversational style, adapting to the demands of sales copies, posts, social media captions, and ghostwriting. Basic keyword research underpins my content, optimizing it for broader reach and accessibility. ? Copywriting Mastery: I've honed the art of copywriting, employing proven approaches like PAS, 7C's, and AIDA. Whether it's crafting compelling resumes, persuasive cover letters, or captivating web content, I target niches with precision. ? My Fluent Niches: My expertise extends across English linguistics, literature, social sciences, education, medical, e-commerce, fintech, nursing, and international relations. From Bachelor's to Doctorate level coursework, term papers, essays, assignments, research proposals, and dissertations, I've got you covered. Notably, my Literature Review Writing service, characterized by a gentle yet critical tone and chronological order, has earned glowing recommendations. ? Your Writing Asset Awaits: Hire me, and I'll further polish my writing skills in your service. I pledge to be your dependable asset, delivering high-quality work precisely when you need it. ? Let's Transform Words into Wonders: Ready to embark on a journey where words hold limitless potential? Reach out to me, and together, we'll create literary magic. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AmberYusuf
 • Πρόσλαβε τον/την   creativesource2
Πρόσλαβε τον/την   creativesource2

  creativesource2 creativesource2

  Bangladesh $45 USD / ώρα
  PhD- USA┋Writer, Marketer & Researcher
  Bangladesh
  ✅ Ph.D. from Abilene Christian University in the United States. ✅ Full Verified by Freelancer ✅ English Professor, USA ✅ Expert Solicitor and Attorney PROVEN EXPERIENCE IN THE FOLLOWING FORMATS: ✔️eBook Writing ✔️Sales/Marketing/Advertising Copywriting ✔️Digital Marketing ✔️Lead Generation ✔️Legal...
  ✅ Ph.D. from Abilene Christian University in the United States. ✅ Full Verified by Freelancer ✅ English Professor, USA ✅ Expert Solicitor and Attorney PROVEN EXPERIENCE IN THE FOLLOWING FORMATS: ✔️eBook Writing ✔️Sales/Marketing/Advertising Copywriting ✔️Digital Marketing ✔️Lead Generation ✔️Legal Researching ✔️Research Writing ✔️Blog/Article Writing ✔️SEO & Keyword Style Writing ✔️Explainer Video Script Writing ✔️Product Description Writing ✔️Data Analyst INDUSTRY & TOPIC EXPERIENCE: ✔️Technology ✔️Mental Health ✔️Digital Marketing ✔️Real Estate ✔️Sports ✔️Travel ✔️Home Inspection ✔️Moving Companies ✔️Parenting ✔️Small Business ***And Many More ☑️ Please send a message and let's discuss your project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την creativesource2
 • Πρόσλαβε τον/την   HanyasSalem
Πρόσλαβε τον/την   HanyasSalem

  HanyasSalem HanyasSalem

  Egypt $60 USD / ώρα
  Academic medical writer
  Egypt
  Hi there, I am a physician and a medical writer with experience in writing academic articles and searching deeply the medical databases. My field of interest is medicine, nursing, clinical pharmaceutical, psychology, and social science. As a physician, I have a solid background in medical knowledge and research...
  Hi there, I am a physician and a medical writer with experience in writing academic articles and searching deeply the medical databases. My field of interest is medicine, nursing, clinical pharmaceutical, psychology, and social science. As a physician, I have a solid background in medical knowledge and research methods. I can write clear, concise, and accurate articles that are well-referenced and adhere to the highest standards of academic integrity. I can also use various databases such as PubMed, Cochrane, and Scopus to find the most relevant and up-to-date sources for your project. As a medical writer, I have experience in writing for different audiences and purposes. I can write review articles, case reports, systematic reviews, meta-analyses, clinical guidelines, and more. I can also write in different styles and formats such as APA, MLA, Harvard, or AMA. I can tailor my writing to suit your specific needs and preferences. You can also view my portfolio and testimonials on my website where I uploaded examples of my ex-projects. I have received positive feedback from my clients for my quality of work, timeliness, and professionalism. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την HanyasSalem
 • Πρόσλαβε τον/την   SolutionMart
Πρόσλαβε τον/την   SolutionMart

  SolutionMart SolutionMart

  Pakistan $13 USD / ώρα
  Academic Writer | Fast delivery | Low Prices
  Pakistan
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and...
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and assignments. I will be your go-to writer who will provide top-notch quality delivered within your given deadline. I am helping people since 2015 to stay away from any trouble of missing deadlines or getting lower grades. I have dedicated myself to providing a professional support system, where you don’t feel down anymore, but rather feel happy and satisfied by getting good grades and percentages in your coursework. Have a look at my services and ping me what you are looking for: (1) - Discussion Posts (2) - Reply Posts (3) - Annotated Bibliography (4) - Research Thesis (5) - Research Papers (6) - Proposal and Summaries (7) - Case Studies (8) - Research Essays & Article (9) - Journal Articles (10) - Book Summary and Analysis (12) - Online Quiz & Exams (13) - PowerPoint Presentations (14) - Report Writing Why Me? (1) - Well- Referenced (APA, MLA Harvard, Chicago, or IEEE) (2) - On-time Delivery (3) - Urgent Support if needed (4) - Plagiarism-Free Work Hire me and feel that "Your Work is Done". To discuss your projects please message me. Thank You! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SolutionMart
 • Πρόσλαβε τον/την   waseemdhatoo
Πρόσλαβε τον/την   waseemdhatoo

  waseemdhatoo waseemdhatoo

  United Kingdom $75 USD / ώρα
  TOP 1% PPT & Presentation | PITCHDECK CONNOISSEUR
  United Kingdom
  Hi there, I am a Marketing Grad from University College London (Class of '15), and have embarked upon this business venture. I have incredible expertise in helping start-up companies & growing businesses get their vision and story told to potential on looking investors! In the modern business environment, effective...
  Hi there, I am a Marketing Grad from University College London (Class of '15), and have embarked upon this business venture. I have incredible expertise in helping start-up companies & growing businesses get their vision and story told to potential on looking investors! In the modern business environment, effective communication is essential. Whether you are looking for investors, customers or partners, making an impact on your potential customers is a challenge. An impeccable profile, business plan, marketing collateral & pitch deck gets target audience (investors & customers) excited about your idea and engages them in a conversation about your business, and leading to an investment or purchase. I have tons of ideas about how to impressively present your plain data so that your audience will know and see the extracted and exact highlighted points of your business. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την waseemdhatoo
 • Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat
Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat

  aqsaishrat aqsaishrat

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Strategic Content and Brand Marketing Architect
  Pakistan
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital...
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital channels. Platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit, YouTube, TikTok, Snapchat, Discord, and Pinterest have become the modern arenas where brands compete for recognition. If you wish to stay ahead of the game and secure the number one spot in the market, leave the mind mapping to me. I possess a secret weapon of creativity that leads to unparalleled brand recognition, ensuring your brand is remembered for decades to come. Strategies like, Influencer Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Brand Recognition - (Covering UK, US, Europe & Asia) content Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Search Engine Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Revenue Achievements of a Year of Different Industries, Crypto/NFT Industry - Increased 35% Revenue in a Year of Service Fashion and Beauty Industry - Increased 20% Revenue in a Year of Service E-commerce Industry - Increased 40% Revenue in a Year of Service eBooks - Increased 25% Revenue in a Year of Service The success of the implemented strategies lies in their multifaceted approach: Backend SEO optimization enhanced website ranking and impressions through content and keyword optimization, aligned with search engine algorithms. Additionally, comprehensive management of website content, layout, speed, and theme ensured optimal performance. Brand awareness played a pivotal role, utilizing influential personalities to engage customers and drive revenue growth. Creative and captivating content transported audiences to imaginative realms and catered to technophiles' interests in business and technology. Customers' perception of the brand proved crucial in their purchasing decisions. By effectively showcasing the brand's unique qualities and values, trust and loyalty were cultivated. The establishment of an emotional connection fostered repeat customer choices. In summary, with my comprehensive skills and experience in digital marketing, I am poised to take your brand to new heights. I will employ cutting-edge strategies, engage influential personalities, and craft compelling content that will leave a lasting impression on your target audience. Let us embark on this exciting journey together, ensuring your brand's success for years to come. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aqsaishrat
 • Πρόσλαβε τον/την   snehamehta525
Πρόσλαβε τον/την   snehamehta525

  snehamehta525 snehamehta525

  India $15 USD / ώρα
  Transforming ideas into words
  India
  I am a professional writer with over 5 years of experience in the industry and strive to provide my customers with top-quality content. I don't ever compromise on the quality of the work I deliver to my clients, and I take the initiative to ensure that everything I do is of the highest standard. I have completed...
  I am a professional writer with over 5 years of experience in the industry and strive to provide my customers with top-quality content. I don't ever compromise on the quality of the work I deliver to my clients, and I take the initiative to ensure that everything I do is of the highest standard. I have completed over 150 projects successfully with excellent results during my career. And I have more than 80+ permanent clients based in Australia, USA, Britain, Germany, and India. As a writer, I can provide a wide array of services for your needs, no matter the topic; extensive research allows me to provide professional and non-professional content for technical and non-technical tasks. Using my SEO copywriting and content writing services, your website will get the boost it needs in the search engines, and at the same time, it will provide valuable content for visitors to your site. My writings are engaging and compelling and have proven to drive significant traffic to websites, increase sales, and boost productivity and success. My job will exceed your expectations, and you will further appreciate my work because I am devoted to it and passionate about what I do. Below are my skills:- • Content Writing/ Blog Writing / Article Writing/ Ghost Writing/Academic Writing • English Proofreading • Professional Resume Making work • Advanced Excel with VBA • English to Hindi or English Transcription • Virtual Assistant • Graphic design You can view my Portfolio to discover my work and skills. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την snehamehta525
 • Πρόσλαβε τον/την   sheak
Πρόσλαβε τον/την   sheak

  sheak sheak

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Complete Business Solution
  Pakistan
  [MASHA ALLAH] A team of dynamic Writers, Business Consultants, Accountants and Engineers who work tirelessly to bring out the best in each project. We strive for high quality with profound knowledge and research. Provide us a congenial working environment and we will deliver our best. Our clients are most...
  [MASHA ALLAH] A team of dynamic Writers, Business Consultants, Accountants and Engineers who work tirelessly to bring out the best in each project. We strive for high quality with profound knowledge and research. Provide us a congenial working environment and we will deliver our best. Our clients are most respectable and trustworthy, their feedback for us has a drastic importance on our performance. We work hard not only to earn but also to maintain a great market reputation and overall upholding the integrity of the field. We loved to be called Professional Integrators because we transform opportunities into success. Please just click on the Hire me button and feel free to take the expert advice. We assure you quality, competitiveness, uniqueness, research and overall professionalism in the output. To-date we have a long list of satisfied clients and you can view their feedback right below λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sheak

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""