Google Earth Experts Για Πρόσληψη

 • Google Earth
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 9 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   dissanayakepvt
Πρόσλαβε τον/την   dissanayakepvt

  dissanayakepvt dissanayakepvt

  Sri Lanka $25 USD / ώρα
  | GIS | Remote Sensing | GPS I Python | PHP |
  Sri Lanka
  My professional experience includes designing, data collecting, maintaining, and updating GIS databases, converting complex data into information that is easily readable and accessible to the general public, creating highly accurate maps, and developing database management systems(DBMS). | Here are some highlights of...
  My professional experience includes designing, data collecting, maintaining, and updating GIS databases, converting complex data into information that is easily readable and accessible to the general public, creating highly accurate maps, and developing database management systems(DBMS). | Here are some highlights of my qualifications in experience | ✤ Masters degree in Geo-informatics ✤ Bachelors degree in Agricultural Technology and Management | Expertise in below Software | ✤ ArcMap ✤ ArcGIS Pro ✤ Web App-builder for ArcGIS ✤ Operational Dashboard For ArcGIS ✤ Survey123 for ArcGIS ✤ AutoCAD ✤ CorelDraw ✤ Adobe Photoshop ✤ Adobe illustrator ✤ Ms Excel Thank you Best Regards Sujeewa D λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dissanayakepvt
 • Πρόσλαβε τον/την   om26er
Πρόσλαβε τον/την   om26er

  om26er om26er

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Android | iOS | Flutter | FastAPI | Python
  Pakistan
  A team on a mission to change the quality of software services provided on freelancer platforms. We know Android/IOS inside out, not hesitant to explore any unknown territory, so you can get your ideas converted to products on one of the most competitive prices. Some of our skills (not limited to) include local...
  A team on a mission to change the quality of software services provided on freelancer platforms. We know Android/IOS inside out, not hesitant to explore any unknown territory, so you can get your ideas converted to products on one of the most competitive prices. Some of our skills (not limited to) include local databases, Location, Maps, Firebase (FCM), Web APIs (both development and integration), Prototyping. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την om26er
 • Πρόσλαβε τον/την   Aameryaqub
Πρόσλαβε τον/την   Aameryaqub

  Aameryaqub Aameryaqub

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Digital Marketer, Copy Writer, Speed Optimizer
  Pakistan
  Hello! I am an accomplished Digital Marketer and Professional White Paper Writer, with expertise in Google, Facebook, and LinkedIn advertising platforms. With a proven track record of driving growth and optimizing campaigns, I am committed to helping businesses achieve their goals through data-driven strategies and...
  Hello! I am an accomplished Digital Marketer and Professional White Paper Writer, with expertise in Google, Facebook, and LinkedIn advertising platforms. With a proven track record of driving growth and optimizing campaigns, I am committed to helping businesses achieve their goals through data-driven strategies and engaging content. As a Digital Marketer, I specialize in: Google Ads: From search and display to video and shopping ads, I create, manage, and optimize campaigns for maximum ROI. I am well-versed in keyword research, ad copywriting, and conversion tracking, ensuring your campaigns deliver results. Facebook Ads: Harnessing the power of Facebook's targeting capabilities, I design and execute campaigns that reach your target audience and drive results. From lead generation to retargeting, I can help you capitalize on Facebook's vast user base. LinkedIn Ads: I create and manage LinkedIn ad campaigns that build brand awareness, generate leads, and establish thought leadership. Leveraging LinkedIn's professional network, I develop tailored strategies that connect with your ideal customers. As a Professional White Paper Writer, I excel in: Comprehensive Research: I delve deep into your industry, competition, and target audience to create persuasive and informative white papers that showcase your expertise and unique value proposition. Engaging Content: My white papers are well-structured and easy to read, with a perfect balance of technical details and storytelling. I ensure your content is not only informative but also engaging to keep your readers hooked. Clear Messaging: I distill complex concepts into clear, concise language that resonates with your audience. By simplifying industry jargon, I make your white papers accessible and compelling. Impeccable Editing: I meticulously proofread and edit every piece of content to ensure flawless grammar, spelling, and punctuation, resulting in polished and professional white papers. Formatting and Design: I work with you to create visually appealing white papers that reflect your brand identity and adhere to industry best practices. With a keen eye for detail and a passion for helping businesses succeed, I am dedicated to delivering the highest quality digital marketing and white paper writing services. My commitment to excellence and results-oriented approach will help propel your business to new heights. Let's work together to unlock your full potential on Google, Facebook, and LinkedIn, and establish your brand as an industry thought leader through exceptional white papers. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Aameryaqub
 • Πρόσλαβε τον/την   volkanbakiler
Πρόσλαβε τον/την   volkanbakiler

  volkanbakiler volkanbakiler

  Turkey $15 USD / ώρα
  Photoshop Expert | Graphic Designer
  Turkey
  In my 15-year career that I started with photography; In different sectors such as local and international advertising agencies, large production companies and e-commerce sites, I did wedding, meeting-event, e-commerce, fashion and product photography. I was in a managerial position in the production and...
  In my 15-year career that I started with photography; In different sectors such as local and international advertising agencies, large production companies and e-commerce sites, I did wedding, meeting-event, e-commerce, fashion and product photography. I was in a managerial position in the production and post-production processes of such works. While increasing my knowledge about photography with the developing technology; I also gained a lot of experience in 3d modeling and photo editing programs. Due to the shutdowns that came with the pandemic, I completely moved my business to international freelance sites. I have been serving on different freelance service sites for 3 years. I am looking for preferably long-term project opportunities for your amateur or professional purposes. I also offer many services for amateur photographers. Please contact me for a detailed chat on how I can help you with your project. Kind regards, Volkan My Services: Photo editing: -Alter Images (background remove and change) -Retouching -Adjusting Light, Color -Photo Restoration... -Creating Mockup -Product photo retouch -Background Removal -Portrait Retouch -Pattern Mockup -Replacement -Ghost mannequin -Real Estate Photo Retouch -Photo Editor- General Services -3D Product Design -3D Product Mockup -Photo Enhance -Movie Color Match -Color Match -Frequance Seperation -Dodge&Burn -Action -Creating Action -Logo Design -Banner Design -Poster Design -Business Card Design... Satisfaction and on time delivery guarantee! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την volkanbakiler
 • Πρόσλαβε τον/την   megasohaib
Πρόσλαβε τον/την   megasohaib

  megasohaib megasohaib

  Pakistan $5 USD / ώρα
  Network Engineer, I.T Expert
  Pakistan
  I am employee of ISP (internet service providers) in PAKISTAN. I am Network Engineer and have 15 years experience. Mikrotik Experties ppp , dhcp server, firewall filter/mangle rules, hotspot, bgp, rip, vpn tunel (ipip, eoip, gre) , bonding, vlan, bandwidth queues, radius server, auto failover, Cisco Experties Basic...
  I am employee of ISP (internet service providers) in PAKISTAN. I am Network Engineer and have 15 years experience. Mikrotik Experties ppp , dhcp server, firewall filter/mangle rules, hotspot, bgp, rip, vpn tunel (ipip, eoip, gre) , bonding, vlan, bandwidth queues, radius server, auto failover, Cisco Experties Basic configurations, vlans , ip, gateway, channel grouping Network Monitor PRTG Paessler / Whatsup Gold / Solarwind installation & add sensors with monitoring, logs Virtualization vmware workstation, esxi Email Server Mdaemon installat & configurations wireless point to point and multipoint long distance connectivity. Windows Server Active directory,dns,dhcp server,outlook mail settings ip camera,nvr Firewall Pfsense, FortiGate λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την megasohaib
 • Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry
Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AwaisChaudhry
 • Πρόσλαβε τον/την   dharbour
Πρόσλαβε τον/την   dharbour

  dharbour dharbour

  United States $25 USD / ώρα
  Senior Full stack | AI developer
  United States
  Software developer with 10 years of experience in developing and testing web application and machine learning algorithms. Proficiency with Deep learning, Python , C++, OpenCV, Data analytics and video analytics algorithms. Very familiar with front-end(React, Angular, Vue) and back-end development(Django, Flask, Node,...
  Software developer with 10 years of experience in developing and testing web application and machine learning algorithms. Proficiency with Deep learning, Python , C++, OpenCV, Data analytics and video analytics algorithms. Very familiar with front-end(React, Angular, Vue) and back-end development(Django, Flask, Node, Laravel). Passion for optimizing software design, researching and implementing machine learning technology for client companies. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dharbour
 • Πρόσλαβε τον/την   smakter324
Πρόσλαβε τον/την   smakter324

  smakter324 smakter324

  Bangladesh $6 USD / ώρα
  Web Scrapping | Data Entry | PDF | E-commerce
  Bangladesh
  Hello, My name is Mst Sharmin Akter. I have Expert Data Entry, Translator, Word, B2B Lead Generation, Email Collect, Linkedin Lead Generatel, Phone number finding, Web scraping, Business Leads, Email list, Data Mining, Web Research. I have 3 years experience generating leads. and you need to targeted prospect list, I...
  Hello, My name is Mst Sharmin Akter. I have Expert Data Entry, Translator, Word, B2B Lead Generation, Email Collect, Linkedin Lead Generatel, Phone number finding, Web scraping, Business Leads, Email list, Data Mining, Web Research. I have 3 years experience generating leads. and you need to targeted prospect list, I am able to help with. Here What you Get From me: 1. Full name 2. Title. 3. Email (verifed) 4. Phone Number 5. Company name 6. Company Website 7. Location 8. Industry 9. Linkedin Url etc. Which Tools I Use? Linkedin Sales navigator, Clearbit, apollo, zoominfo, yellowpage, manta, Kendo, Leadiq, Name2email, Emaillist verify and many more. Why should you Order? * Fast Delivery. * 100% Valid Email. * Good Comunication. * Expert Team. Looking for a b2b lead generation expert for your business? I have 3 years of experience in lead generation. I will do my best to collect your leads. So you can contact me. Thanks. Sharmin. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την smakter324
 • Πρόσλαβε τον/την   mani2000sl
Πρόσλαβε τον/την   mani2000sl

  mani2000sl mani2000sl

  Sweden $100 USD / ώρα
  Sell your software to us
  Sweden
  We are told to remember the idea, not the man, because a man can fail. He can be caught. He can be killed and forgotten. But four hundred years later an idea can still change the world.
  We are told to remember the idea, not the man, because a man can fail. He can be caught. He can be killed and forgotten. But four hundred years later an idea can still change the world. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mani2000sl

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""