Game Developers Για Πρόσληψη

 • Κατασκευή Παιχνιδιών
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 440 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   hirujiyu
Πρόσλαβε τον/την   hirujiyu

  hirujiyu hirujiyu

  India $15 USD / ώρα
  Websites | Mobile Apps | Games | Digital Marketing
  India
  At DaydreamSoft Infotech LLP, we excel in transforming innovative ideas into reality by leveraging cutting-edge tools, frameworks, and programming languages. Our commitment to staying ahead of technological advancements ensures that we deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether you're...
  At DaydreamSoft Infotech LLP, we excel in transforming innovative ideas into reality by leveraging cutting-edge tools, frameworks, and programming languages. Our commitment to staying ahead of technological advancements ensures that we deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether you're looking for feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, our team is equipped to bring your vision to life with advanced design and QA services. TECHNOLOGY STACK ✔ FRONTEND: PSD, HTML, CSS, Bootstrap, AngularJS, VueJS, ReactJS, ExpressJS, NextJS ✔ BACKEND: PHP, NodeJS, Laravel, CakePHP, CodeIgniter, Java, Ruby on Rails, MVC ✔ CMS: WordPress ✔ DB: MySQL, MongoDB, SQL, PostgreSQL ✔ Mobility: iOS & Android, React Native, Ionic, Flutter ✔ Marketing: SEO & Digital Marketing ✔ Python: Django, Scrapy, Flask, Odoo, PyQt, Tkinter, Scripting, Automation/API testing, Data Analysis, Pandas, PineScript/Trading Script ✔ Shop: Shopify (Liquid), Magento, WooCommerce ✔ Servers: Dedicated, Shared, VPS, Private Servers, Cloud Hosting ✔ Games: Unity 2D/3D ✔ Design: UX/UI, Graphics, Illustrator, Adobe XD, Figma, Logo Design, Photo Editing, App Screen Designing, Wireframe ✔ Version Control: GitHub, GitLab, SVN ✔ AI/ML ✔ Progressive Web Apps (PWA) ✔ Tools/Software: Trello, Jira, Slack, Asana, Clickup OUR STRENGTHS ✔ Regular Communication ✔ Daily & Weekly Work Update Reports ✔ 100% Guaranteed Plagiarism-Free Work ✔ Guaranteed Data Security & Privacy ✔ Agile Development Methodology FLEXIBLE ENGAGEMENT MODELS ✔ Fixed Cost ✔ Time & Material (Hourly) ✔ Dedicated Team ✔ Hybrid Model (Fixed + Hourly) CORPORATE VALUE PROPOSITION ✔ Patience with Clients ✔ Diversified Industry Portfolio ✔ Dedication to Client's Vision & Empowerment ✔ Proactive in Suggesting Best Practice Solutions ✔ Prioritizes Personal Privacy and Data Security ✔ Customer-Centric, Collaborative, and Communicative Approach ABOUT DAYDREAMSOFT INFOTECH LLP At DaydreamSoft Infotech LLP, our unwavering commitment to outstanding customer service distinguishes us in the industry. We emphasize transparent communication, teamwork, and a thorough understanding of our clients' objectives. Our dedicated team collaborates closely with each client, offering insightful guidance, expert advice, and ongoing support throughout and beyond the development phase. This cooperative approach ensures we consistently exceed client expectations. By choosing DaydreamSoft Infotech LLP, you gain a dependable and strategic technology partner focused on propelling your business forward. We are dedicated to delivering top-notch quality while ensuring projects are completed on time and within budget. Our mission is to enable businesses to flourish in the digital realm through our extensive expertise and impactful solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hirujiyu
 • Πρόσλαβε τον/την   appmechanic
Πρόσλαβε τον/την   appmechanic

  appmechanic appmechanic

  India $25 USD / ώρα
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/Game Development
  India
  Welcome to App Mechanic! At App Mechanic, we're your one-stop destination for cutting-edge technology solutions, tailored to elevate your business to new heights. With a passion for innovation and a commitment to excellence, we specialize in crafting bespoke digital experiences that drive growth and...
  Welcome to App Mechanic! At App Mechanic, we're your one-stop destination for cutting-edge technology solutions, tailored to elevate your business to new heights. With a passion for innovation and a commitment to excellence, we specialize in crafting bespoke digital experiences that drive growth and success. Specializations: - Website and Mobile App Development - Game Development - Augmented Reality (AR) - Virtual Reality (VR) - Artificial Intelligence (AI) Industries We've Served: - Manufacturing - Education - E-commerce - FMCG - Retail - Healthcare - Real Estate - Directory Platforms - Tour & Travels - Transportation & Logistics - Supply Chain Management Graphic Designing Services: - Brand Identity Design (Premium logos, Stationery, Flyers, Brochures, Business cards, Letterhead) using Adobe Photoshop / Adobe Illustrator - Mockup / Clickable Prototype / Wireframe Design (Web and Mobile apps) using Figma / Adobe XD Web Development Technologies: - Front-end: ReactJS / VueJs / NextJS - Back-end: NodeJS / Python - Custom API / Restful services / Third-Party APIs Implementation & Integration - Database Management System: MySQL / MSSQL / MongoDB - Version Control: Git / Gitlab / GitHub - Project Management Tools: Jira / Trello / Slack ️ Content Management Systems (CMS): - Django - Custom CMS using MERN Mobile App Development: - Flutter Cross-Platform Development - React Native Cross-Platform Development Game Development - 2D and 3D simulations - AR/VR development - Unity 3D game development - Unreal Engine Cloud Computing Services | Server & Deployment: - AWS - GCP - Docker - Nginx - Apache - IIS ✨ At App Mechanic, we're dedicated to your success. With a focus on quality, innovation, and exceptional customer service, we're here to transform your ideas into reality and scale them further. Let's embark on a journey of digital excellence together! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την appmechanic
 • Πρόσλαβε τον/την   andrijaar2
Πρόσλαβε τον/την   andrijaar2

  andrijaar2 andrijaar2

  Serbia $50 USD / ώρα
  Top 1% on the platform | Providing Only Quality
  Serbia
  Hello! My name is Andrija and I am a perspective mobile app developer, Unity games developer, web developer, 3D and 2D designer. For me, time is the most valuable thing so I won't waste yours. My motive is to make efficient and clean applications, without bugs. •Mobile Platforms ·Android (Java/Kotlin) ·iOS...
  Hello! My name is Andrija and I am a perspective mobile app developer, Unity games developer, web developer, 3D and 2D designer. For me, time is the most valuable thing so I won't waste yours. My motive is to make efficient and clean applications, without bugs. •Mobile Platforms ·Android (Java/Kotlin) ·iOS (Swift) •Databases ·Firebase ·MySQL •Unity game development (C#) ·2D ·3D •Web development ·Javascript ·jQuery ·CSS ·HTML5 •Design ·UI/UX ·2D art ·3D modelling ·Animations »My services -Open for long time relationships -Tolerant to changes relative to primary agreement -Communication every day -Reliable and accurate λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την andrijaar2
 • Πρόσλαβε τον/την   paul612
Πρόσλαβε τον/την   paul612

  paul612 paul612

  United Kingdom $50 USD / ώρα
  Working on Software Development with you
  United Kingdom
  ✅Platforms Success with 26 years of experience ⭐Tons of Web Platforms ⭐250+ Game Products (Unity, Unreal Engine) ⭐User-Friendly and Mobile-Friendly Applications ✅Metaverse (AR + VR) ✅ChatGPT
  ✅Platforms Success with 26 years of experience ⭐Tons of Web Platforms ⭐250+ Game Products (Unity, Unreal Engine) ⭐User-Friendly and Mobile-Friendly Applications ✅Metaverse (AR + VR) ✅ChatGPT λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την paul612
 • Πρόσλαβε τον/την   lugiro
Πρόσλαβε τον/την   lugiro

  lugiro lugiro

  Spain $35 USD / ώρα
  Unity and Phaser Game Developer
  Spain
  I am a skilled game developer with experience using both Unity and Phaser. I have created and published a variety of games, including 2D and 3D games, mobile games, and web browser games. I am proficient in all aspects of game development, including game design and programming. I am passionate about creating fun and...
  I am a skilled game developer with experience using both Unity and Phaser. I have created and published a variety of games, including 2D and 3D games, mobile games, and web browser games. I am proficient in all aspects of game development, including game design and programming. I am passionate about creating fun and engaging games for players of all ages. I am also a highly motivated and results-oriented individual with a proven track record of success. If you are looking for a game developer to help you create your next game, I encourage you to contact me. I would be happy to discuss your project requirements and how I can help you achieve your goals. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την lugiro
 • Πρόσλαβε τον/την   OTooleSoftware
Πρόσλαβε τον/την   OTooleSoftware

  OTooleSoftware OTooleSoftware

  United States $350 USD / ώρα
  Unity 3D Programmer, iOS Developer, Unreal Engine
  United States
  ## BIO I am a programmer and engineer at heart. I have a passion for all things computers, especially game development! I have an extremely strong and well versed background in programming. Unity 3d, Unreal Engine, C#, Python, Perl, BASH, PHP, Objective-C, C, C++, anything iOS/Swift/Xcode/Flutter are a few my...
  ## BIO I am a programmer and engineer at heart. I have a passion for all things computers, especially game development! I have an extremely strong and well versed background in programming. Unity 3d, Unreal Engine, C#, Python, Perl, BASH, PHP, Objective-C, C, C++, anything iOS/Swift/Xcode/Flutter are a few my favorites (simply depends on what I need to do). I have been programming for well over 20 years. During these years, I've developed a number of large, enterprise scale, software applications that have been used through a large ISP in the USA. ## Area of Expertise Unity 3D, Python, Swift, Objective-C, Xcode, iOS, iPhone, iPad, Linux, Unix, Windows, C, C++, C#, Perl, Bash, Java, Javascript, AJAX, PHP, MySQL, Mobile Development (iOS/iPhone/iPad), System Engineering, Server Management λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την OTooleSoftware
 • Πρόσλαβε τον/την   swain1235
Πρόσλαβε τον/την   swain1235

  swain1235 swain1235

  United States $50 USD / ώρα
  ML , App, Game, Blockchain and BigData expert
  United States
  Greetings. This is USA certificated Software engineer who has been working on 9 years of app and Machine learning, AWS Cloud services and various of game engineering with Blockchain technology and AI engineering. I worked on the USA companies over decade of years as Developer, System engineer, Project Manager,...
  Greetings. This is USA certificated Software engineer who has been working on 9 years of app and Machine learning, AWS Cloud services and various of game engineering with Blockchain technology and AI engineering. I worked on the USA companies over decade of years as Developer, System engineer, Project Manager, CTO Roles. Why award me? - 100% clean code. - Supports all browsers. - 100% pixel perfect. - Over 7+ years of experience - 100% client satisfaction. - Excellent customer and technical support. - Time frame maintain 100% My skills & qualifications. - Mobile technology: expertise in Flutter, React Native , Android Java& Kotlin, iOS Swift with React.js, Angular, Vue.js, and jQuery - Game technology: Unity engine, Unreal engine, Multi player, Backend engineering, Game server management. - Blockchain Technology: NFT, ERC20, BSC, Smart Contract - AI engineering: ChatGPT, Python AI driven, Model, Training. - Proficiency in development languages: server-side programming languages including PHP and Node.js, PHP/Django - Mastering database management: MongoDB & MySQL, PostgreSQL - Excellent writing and communication skills - Ability to work independently and manage time efficiently - Solution-oriented and high-level programming skills. Do not hesitate to contact me. I Will do my best to lead your project to success. The best quality, fastest pace, most accurate timeline, and courtesy after service are guaranteed to clients. I enjoy playing the Football, Basket Ball, Swimming and drinking wine & beer. D. Surya Swain λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την swain1235
 • Πρόσλαβε τον/την   abhiani9759
Πρόσλαβε τον/την   abhiani9759

  abhiani9759 abhiani9759

  India $30 USD / ώρα
  Senior Unity Game Developer
  India
  Hi , I am Unity Game and mobile application developer having 8+ years of experience in building games and we are WEBGL specialist as well . Ability to make multiplayer games by using photon and also work on different platforms (Android , IOS , WebGl) and having knowledge of 3d and 2d games . I can implement the...
  Hi , I am Unity Game and mobile application developer having 8+ years of experience in building games and we are WEBGL specialist as well . Ability to make multiplayer games by using photon and also work on different platforms (Android , IOS , WebGl) and having knowledge of 3d and 2d games . I can implement the firebase notification and along with analytics along with them. I can add any kind of payment gateway (cashfree, Paytm,PayU, RazarPay, Paypal) in the application. We are work on the different things as well. 1. I can do Optimization of every platform like Android ,IOS, Webgl , PC 2. I can do 3D level designing work. 3. I can created the 3D environment by the use of the assets and the shaders , lightening. 4. I can make ads sdk for the unity just same as the google admobs 5. I can Integrate the any kinds of ads in the game. 6. I can implement the social platform like Facebook, twitter ,Instagram. 7. I have knowledge about the terrain design and the functionality. 8. I am expertise in AI. 9. I can do animation in 3D character as well. 10. I can also do animation in 2D by bones as well 11. I can work on Nft and blockchain project as well for the Android, IOS, Webgl as well. 12. I can put the apps on app and google store as well. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την abhiani9759
 • Πρόσλαβε τον/την   PrashantR6
Πρόσλαβε τον/την   PrashantR6

  PrashantR6 PrashantR6

  India $20 USD / ώρα
  #1 IMMERSIVE GAMES, DYNAMICS APPS AND WEBSITES
  India
  AXENET IT SERVICES: Fusing Expertise with Cutting-Edge Innovation Specializations: ✔️Advanced Game Development & Unity Engine Mastery ✔️Comprehensive Mobile App Innovation ✔️Android Development Precision ✔️Python Programming Excellence ✔️Full-Spectrum Web Solutions ✔️Flutter Development At Axenet IT Services, our...
  AXENET IT SERVICES: Fusing Expertise with Cutting-Edge Innovation Specializations: ✔️Advanced Game Development & Unity Engine Mastery ✔️Comprehensive Mobile App Innovation ✔️Android Development Precision ✔️Python Programming Excellence ✔️Full-Spectrum Web Solutions ✔️Flutter Development At Axenet IT Services, our seasoned software engineers bring a wealth of corporate experience to the tech landscape. We're committed to fueling customer success with enterprise-grade solutions and unparalleled support. Our Expertise Includes: ➡ Robust Web Development, leveraging ASP.NET, PHP, Django, React, Flask ➡ Versatile Android App Creation using Java, Flutter, and Kotlin ➡ Sleek iOS App Development ➡ Cutting-Edge Game Creation via Unreal and Unity Engines ➡ Immersive VR Game and App Development for Oculus Rift, Oculus Quest 2, Meta Quest Pro, Meta Quest 3, VIVE, Valve Index ➡ Intuitive UI/UX Design utilizing Adobe XD, Photoshop, Illustrator ➡ Pioneering Machine Learning Applications with Python Why Choose Axenet? ➡ A decade of industry-leading experience ➡ A cadre of professional developers at your service ➡ Exceptional communication and project understanding ➡ Guaranteed 3-month support post-delivery for flawless functionality ➡ Elevate your technological frontiers with Axenet IT Services – where your vision is engineered to perfection. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την PrashantR6
 • Πρόσλαβε τον/την   nyxhrim
Πρόσλαβε τον/την   nyxhrim

  nyxhrim nyxhrim

  Poland $33 USD / ώρα
  One-Man-Game Developer
  Poland
  My major skills are: - C# - C++ - Java - JavaScript - Unity 3D / 2D - Adobe Air (Actionscript 1, 2, 3) - Mono Game XNA - HaxeFlixel - Desktop Windows and Android Apps and Games My Portfolio: https://wirk.noxi.pl/cv_eng.html I have done a lot of projects connected with virtual reality, Oculus Rift, Oculus Quest / GO...
  My major skills are: - C# - C++ - Java - JavaScript - Unity 3D / 2D - Adobe Air (Actionscript 1, 2, 3) - Mono Game XNA - HaxeFlixel - Desktop Windows and Android Apps and Games My Portfolio: https://wirk.noxi.pl/cv_eng.html I have done a lot of projects connected with virtual reality, Oculus Rift, Oculus Quest / GO and HTC Vive (I developed unique calibrating system for making free roaming VR Arena). Also I have a some knowledge about design, drawing, 3D modeling, and sound engineering because for some years I have been making games utterly alone. I am not afraid of any kind of challenge. === If you do not speak English we can try to communicate via translators I am sure that we will manage to do it :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nyxhrim

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""