Game Designers Για Πρόσληψη

 • Σχεδιασμός Παιχνιδιών
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 326 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   hirujiyu
Πρόσλαβε τον/την   hirujiyu

  hirujiyu hirujiyu

  India $15 USD / ώρα
  Websites | Mobile Apps | Games | Digital Marketing
  India
  At DaydreamSoft Infotech LLP, we excel in transforming innovative ideas into reality by leveraging cutting-edge tools, frameworks, and programming languages. Our commitment to staying ahead of technological advancements ensures that we deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether you're...
  At DaydreamSoft Infotech LLP, we excel in transforming innovative ideas into reality by leveraging cutting-edge tools, frameworks, and programming languages. Our commitment to staying ahead of technological advancements ensures that we deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether you're looking for feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, our team is equipped to bring your vision to life with advanced design and QA services. TECHNOLOGY STACK ✔ FRONTEND: PSD, HTML, CSS, Bootstrap, AngularJS, VueJS, ReactJS, ExpressJS, NextJS ✔ BACKEND: PHP, NodeJS, Laravel, CakePHP, CodeIgniter, Java, Ruby on Rails, MVC ✔ CMS: WordPress ✔ DB: MySQL, MongoDB, SQL, PostgreSQL ✔ Mobility: iOS & Android, React Native, Ionic, Flutter ✔ Marketing: SEO & Digital Marketing ✔ Python: Django, Scrapy, Flask, Odoo, PyQt, Tkinter, Scripting, Automation/API testing, Data Analysis, Pandas, PineScript/Trading Script ✔ Shop: Shopify (Liquid), Magento, WooCommerce ✔ Servers: Dedicated, Shared, VPS, Private Servers, Cloud Hosting ✔ Games: Unity 2D/3D ✔ Design: UX/UI, Graphics, Illustrator, Adobe XD, Figma, Logo Design, Photo Editing, App Screen Designing, Wireframe ✔ Version Control: GitHub, GitLab, SVN ✔ AI/ML ✔ Progressive Web Apps (PWA) ✔ Tools/Software: Trello, Jira, Slack, Asana, Clickup OUR STRENGTHS ✔ Regular Communication ✔ Daily & Weekly Work Update Reports ✔ 100% Guaranteed Plagiarism-Free Work ✔ Guaranteed Data Security & Privacy ✔ Agile Development Methodology FLEXIBLE ENGAGEMENT MODELS ✔ Fixed Cost ✔ Time & Material (Hourly) ✔ Dedicated Team ✔ Hybrid Model (Fixed + Hourly) CORPORATE VALUE PROPOSITION ✔ Patience with Clients ✔ Diversified Industry Portfolio ✔ Dedication to Client's Vision & Empowerment ✔ Proactive in Suggesting Best Practice Solutions ✔ Prioritizes Personal Privacy and Data Security ✔ Customer-Centric, Collaborative, and Communicative Approach ABOUT DAYDREAMSOFT INFOTECH LLP At DaydreamSoft Infotech LLP, our unwavering commitment to outstanding customer service distinguishes us in the industry. We emphasize transparent communication, teamwork, and a thorough understanding of our clients' objectives. Our dedicated team collaborates closely with each client, offering insightful guidance, expert advice, and ongoing support throughout and beyond the development phase. This cooperative approach ensures we consistently exceed client expectations. By choosing DaydreamSoft Infotech LLP, you gain a dependable and strategic technology partner focused on propelling your business forward. We are dedicated to delivering top-notch quality while ensuring projects are completed on time and within budget. Our mission is to enable businesses to flourish in the digital realm through our extensive expertise and impactful solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hirujiyu
 • Πρόσλαβε τον/την   appmechanic
Πρόσλαβε τον/την   appmechanic

  appmechanic appmechanic

  India $25 USD / ώρα
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/Game Development
  India
  Welcome to App Mechanic! At App Mechanic, we're your one-stop destination for cutting-edge technology solutions, tailored to elevate your business to new heights. With a passion for innovation and a commitment to excellence, we specialize in crafting bespoke digital experiences that drive growth and...
  Welcome to App Mechanic! At App Mechanic, we're your one-stop destination for cutting-edge technology solutions, tailored to elevate your business to new heights. With a passion for innovation and a commitment to excellence, we specialize in crafting bespoke digital experiences that drive growth and success. Specializations: - Website and Mobile App Development - Game Development - Augmented Reality (AR) - Virtual Reality (VR) - Artificial Intelligence (AI) Industries We've Served: - Manufacturing - Education - E-commerce - FMCG - Retail - Healthcare - Real Estate - Directory Platforms - Tour & Travels - Transportation & Logistics - Supply Chain Management Graphic Designing Services: - Brand Identity Design (Premium logos, Stationery, Flyers, Brochures, Business cards, Letterhead) using Adobe Photoshop / Adobe Illustrator - Mockup / Clickable Prototype / Wireframe Design (Web and Mobile apps) using Figma / Adobe XD Web Development Technologies: - Front-end: ReactJS / VueJs / NextJS - Back-end: NodeJS / Python - Custom API / Restful services / Third-Party APIs Implementation & Integration - Database Management System: MySQL / MSSQL / MongoDB - Version Control: Git / Gitlab / GitHub - Project Management Tools: Jira / Trello / Slack ️ Content Management Systems (CMS): - Django - Custom CMS using MERN Mobile App Development: - Flutter Cross-Platform Development - React Native Cross-Platform Development Game Development - 2D and 3D simulations - AR/VR development - Unity 3D game development - Unreal Engine Cloud Computing Services | Server & Deployment: - AWS - GCP - Docker - Nginx - Apache - IIS ✨ At App Mechanic, we're dedicated to your success. With a focus on quality, innovation, and exceptional customer service, we're here to transform your ideas into reality and scale them further. Let's embark on a journey of digital excellence together! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την appmechanic
 • Πρόσλαβε τον/την   andrijaar2
Πρόσλαβε τον/την   andrijaar2

  andrijaar2 andrijaar2

  Serbia $50 USD / ώρα
  Top 1% on the platform | Providing Only Quality
  Serbia
  Hello! My name is Andrija and I am a perspective mobile app developer, Unity games developer, web developer, 3D and 2D designer. For me, time is the most valuable thing so I won't waste yours. My motive is to make efficient and clean applications, without bugs. •Mobile Platforms ·Android (Java/Kotlin) ·iOS...
  Hello! My name is Andrija and I am a perspective mobile app developer, Unity games developer, web developer, 3D and 2D designer. For me, time is the most valuable thing so I won't waste yours. My motive is to make efficient and clean applications, without bugs. •Mobile Platforms ·Android (Java/Kotlin) ·iOS (Swift) •Databases ·Firebase ·MySQL •Unity game development (C#) ·2D ·3D •Web development ·Javascript ·jQuery ·CSS ·HTML5 •Design ·UI/UX ·2D art ·3D modelling ·Animations »My services -Open for long time relationships -Tolerant to changes relative to primary agreement -Communication every day -Reliable and accurate λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την andrijaar2
 • Πρόσλαβε τον/την   alinorzadd
Πρόσλαβε τον/την   alinorzadd

  alinorzadd alinorzadd

  Malaysia $10 USD / ώρα
  Professional Full Game Developer.
  Malaysia
  I'm an accomplished Unity Game and Mobile Application Developer with over 8 years of industry experience. My journey in this field has been nothing short of incredible, and I'm passionate about turning ideas into reality. Whether you're a game enthusiast with a groundbreaking concept or a business owner seeking a...
  I'm an accomplished Unity Game and Mobile Application Developer with over 8 years of industry experience. My journey in this field has been nothing short of incredible, and I'm passionate about turning ideas into reality. Whether you're a game enthusiast with a groundbreaking concept or a business owner seeking a mobile app solution, I'm here to help you achieve your goals. What Sets Me Apart: Diverse Skill Set: My expertise extends across a broad spectrum. From developing multiplayer games on various platforms to integrating payment gateways like Cashfree, Paytm, PayU, RazorPay, and PayPal, I've got you covered. Efficiency and Quality: I'm committed to delivering projects swiftly without compromising on quality. I understand the importance of a product that's not just functional but also visually appealing. Endless Creativity: Having grown up with computer games, I bring a unique perspective to every project. I'm not just here to execute your ideas; I'm here to elevate them with creative suggestions and innovative solutions. Comprehensive Delivery: Your project will be delivered in the cleanest form, with all the necessary plugins, assets, and any other specific requirements you have. I'm dedicated to ensuring your vision becomes a reality. AI and Artistry: My expertise doesn't stop at development; I excel in AI and 2D/3D art as well. Whether it's breathing life into characters or crafting captivating environments, I've got the artistic skills to make your project stand out. Blockchain and NFT: In an ever-evolving tech landscape, I'm well-versed in NFT and blockchain projects, making me an ideal partner for cutting-edge applications. Get in Touch: Feel free to reach out and discuss your project with me. I'm here to collaborate, innovate, and turn your ideas into exceptional digital experiences. Let's bring your vision to life, swiftly and beautifully. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την alinorzadd
 • Πρόσλαβε τον/την   futivetechnet
Πρόσλαβε τον/την   futivetechnet

  futivetechnet futivetechnet

  Pakistan $25 USD / ώρα
  3D/2D Design-Animation-Graphic-Illustration-Videos
  Pakistan
  Hello, My name is Usman Naveed. Futive Technet is a Recommended agency here at Freelancer.com with many years of experience in the field and a member of the Preferred Freelancer Program. A team of 70+ skilled & certified professional Graphic designers, animators, illustrators, digital artists, video editors, 3D...
  Hello, My name is Usman Naveed. Futive Technet is a Recommended agency here at Freelancer.com with many years of experience in the field and a member of the Preferred Freelancer Program. A team of 70+ skilled & certified professional Graphic designers, animators, illustrators, digital artists, video editors, 3D modelers, and quality assurance individuals. Our Services: 2D: ✔️2D Arts ( Environment, Characters, UI) ✔️2D Animation ✔️2D Illustrations ✔️2D Vector Art Motion Graphics: ✔️Explainer Videos, Video Editing, and Logo Animations Branding: ✔️Logos, Brochures, Catalogues, Posters, T-shirt Design, etc Social Media Marketing: ✔️Social Media Ad Design and Videos. Others: ✔️PowerPoint Presentations ✔️Product and Packaging Design ✔️App UI ✔️Game design and development 3D: ✔️3D Modelling ( Environment, Characters, and Hard Surface Objects) ✔️3D Rendering ✔️3D Animation NFT's ✔️2D| 3D We have expertise in the following Software: ✔️Adobe Illustrator ✔️Adobe Photoshop ✔️After Effects ✔️Unity 3D ✔️3ds Max ✔️Blender ✔️Maya Why us? : ✔️24/7 Availability ✔️Verified and Preferred Freelancer ✔️Among Top 3% ✔️Completed 300+ Projects At Futive Technet, client satisfaction is our priority. We always make sure that every project we accept goes beyond your expectations, assisting even after the project has been completed. Please check our vast portfolio to view various projects we've successfully delivered for satisfied clients. Hit the "Contact Futive Technet" button to experience outstanding professional expertise! Thanks, and have a fabulous day! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την futivetechnet
 • Πρόσλαβε τον/την   asadali6998767
Πρόσλαβε τον/την   asadali6998767

  asadali6998767 asadali6998767

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Flutter, Mobile App Developer, IOS, Android App
  Pakistan
  Dear Clients ! I have experience in MOBILE APP DEVELOPMENT EXPERTS Flutter, Mobile App Developer, IOS, Android App ,Java . Kotlin Hi, We are an experienced team of mobile app developers and have been working in this industry for over 8 years now. With a strong portfolio of mobile apps successfully designed...
  Dear Clients ! I have experience in MOBILE APP DEVELOPMENT EXPERTS Flutter, Mobile App Developer, IOS, Android App ,Java . Kotlin Hi, We are an experienced team of mobile app developers and have been working in this industry for over 8 years now. With a strong portfolio of mobile apps successfully designed and delivered, we are a premier mobile app development agency that clients partner with for their professional and business needs. Technologies we work on: Mobile apps - Flutter, React Native, Swift, Objectve C, Kotlin, Java Back-end -, Laravel PHP UI/UX Design - Figma, Sketch, Adobe We are also adept in integrating the following into mobile apps: - Geolocation, Google Maps - Camera - 3rd party SDKs - Social Media Platforms Our mobile app development expertise h 100+ Projects Completed 24/7 Availability Our team is dedicated in providing the work to our clients, meeting the highest quality standards, client specifications & timely delivery of services. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την asadali6998767
 • Πρόσλαβε τον/την   rolesh
Πρόσλαβε τον/την   rolesh

  rolesh rolesh

  Australia $25 USD / ώρα
  Game, AI/ML, Website, Mobile, Blockchain
  Australia
  Hey there. I am Rolesh, a software developer and I have 8 years of experience in software development. Specifically, I have extensive experience in Web, Mobile, AI, game development. 1. Game Development Unity, Unreal Engine, Construct (WebGL, Mobile, PC Game) Multiplayer, PvP Lua, Godot, Phaser, Minecraft,...
  Hey there. I am Rolesh, a software developer and I have 8 years of experience in software development. Specifically, I have extensive experience in Web, Mobile, AI, game development. 1. Game Development Unity, Unreal Engine, Construct (WebGL, Mobile, PC Game) Multiplayer, PvP Lua, Godot, Phaser, Minecraft, Java Cinematic, Sandbox In app purchase, Playfab, photon Augmented reality, virtual reality, Metaverse Vuforia, ARCore/Kit, Zapworks, 8th wall Kinetic, Oculus 2. Web Development React.js, Three.js, Node.js, Angular.js, MongoDB Wordpress, eCommerce, Wix Laravel, MySQL, GoLang, Django Admin dashboard 3. Artificial Intelligence, IOT Python, Django AI, ML, API Integration, OpenCV, Tensorflow 4. Blockchain Web3, Cryptocurrency, Solana, Solidity, Metatrader 5. Design UI/UX design Logo Design and Animator λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rolesh
 • Πρόσλαβε τον/την   superiar
Πρόσλαβε τον/την   superiar

  superiar superiar

  India $30 USD / ώρα
  UI-UX | Figma-XD Expert | Illustrations Designer
  India
  I have 15+ years of experience in all kind of: - UI/UX Design - Graphic Design - Application Design - 3D Design - Video Editing I have expertise in: - Photoshop - Illustrator - Adobe XD - Figma - Premier Pro - Premier Rush - After Effect Books designed by me on Amazon :...
  I have 15+ years of experience in all kind of: - UI/UX Design - Graphic Design - Application Design - 3D Design - Video Editing I have expertise in: - Photoshop - Illustrator - Adobe XD - Figma - Premier Pro - Premier Rush - After Effect Books designed by me on Amazon : _____________________________ https://www.amazon.in/Coreys-Island-Very-Lonely-Penguin/dp/1720797196/ref=sr_1_1?crid=39XYGJ95UMMZ3&keywords=Tejal+Mistry&qid=1689743001&sprefix=tejal+mistry%2Caps%2C437&sr=8-1 https://www.amazon.in/Mind-Your-Manners-Mr-Lovings-ebook/dp/B09KL8BBJ1/ref=sr_1_2?crid=39XYGJ95UMMZ3&keywords=Tejal+Mistry&qid=1689743001&sprefix=tejal+mistry%2Caps%2C437&sr=8-2 https://www.amazon.in/Kindy-Time-childrens-story-kindergarten-ebook/dp/B07N78DX51/ref=sr_1_3?crid=39XYGJ95UMMZ3&keywords=Tejal+Mistry&qid=1689743001&sprefix=tejal+mistry%2Caps%2C437&sr=8-3 https://www.amazon.in/Clemmy-Gets-Sister-Caroline-Crocker/dp/1957970081/ref=sr_1_4?crid=39XYGJ95UMMZ3&keywords=Tejal+Mistry&qid=1689743001&sprefix=tejal+mistry%2Caps%2C437&sr=8-4 https://www.amazon.in/Clemmy-Gets-Family-Caroline-Crocker/dp/1957970014/ref=sr_1_6?crid=39XYGJ95UMMZ3&keywords=Tejal+Mistry&qid=1689743001&sprefix=tejal+mistry%2Caps%2C437&sr=8-6 https://www.amazon.in/Betti-Yeti-Makes-New-Friend/dp/1642376582/ref=sr_1_9?crid=39XYGJ95UMMZ3&keywords=Tejal+Mistry&qid=1689743001&sprefix=tejal+mistry%2Caps%2C437&sr=8-9 https://www.amazon.in/Beyond-Saga-Rocket-Science-Never-Ending/dp/1088029396/ref=sr_1_11?crid=1SCO3OP4BYJ5P&keywords=Walter+Sierra&qid=1689743119&sprefix=walter+sierra%2Caps%2C292&sr=8-11 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την superiar
 • Πρόσλαβε τον/την   eiottechnologies
Πρόσλαβε τον/την   eiottechnologies

  eiottechnologies eiottechnologies

  India $23 USD / ώρα
  Highly Recommended | TOP 1% | Verified by FL Staff
  India
  We are AddonVision infotech, and we are one of the best App and Game Development teams on the Freelance market currently. Having developed more than 100 games and apps on iTunes App Store and ANOTHER 100+ on Google Play Store, we’re well versed in the ins-and- outs of the industry and know how to handle any project or...
  We are AddonVision infotech, and we are one of the best App and Game Development teams on the Freelance market currently. Having developed more than 100 games and apps on iTunes App Store and ANOTHER 100+ on Google Play Store, we’re well versed in the ins-and- outs of the industry and know how to handle any project or ask. At AddonVision infotech, we bring you budget conscious, deadline aware, quality assured professionalism that never disappoints. Our development services are fast, efficient, affordable, and completed with passion and pride. So, if you’re interested in working with us, don’t hesitate to check out our portfolio or review our ratings section to get a sense of our work and how we perform as a team. Other than that, just reach out! We’re always looking for new clients and new challenges, and can’t wait to take on yours! Thanks! Narendra K. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την eiottechnologies
 • Πρόσλαβε τον/την   XHQ
Πρόσλαβε τον/την   XHQ

  XHQ XHQ

  China $30 USD / ώρα
  A Professional Artist
  China
  As a highly skilled and professional artist from NextMars.com, I pride myself on producing top-quality work in a variety of fields. From game design and storyboards to children's books and logo design, I have a diverse range of expertise. I am also very experienced in concept art, tattoo, industry design, portrait...
  As a highly skilled and professional artist from NextMars.com, I pride myself on producing top-quality work in a variety of fields. From game design and storyboards to children's books and logo design, I have a diverse range of expertise. I am also very experienced in concept art, tattoo, industry design, portrait design, anime/cartoon projects, realistic illustration, architecture design, and marketing/advertising materials design, etc. But what sets me apart is my unwavering commitment to bringing your ideas and projects to life with my creativity and passion. Whether it's illustrations/graphics design or any other project, I am dedicated to taking your vision to the next level. I am eager to begin a long-term partnership with you and bring your project to fruition. Please contact me now, let's work together and create something truly special. Thank you for considering me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την XHQ

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""