Fiction Writers Για Πρόσληψη

 • Φαντασία
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 108 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   msaqibfreelancer
Πρόσλαβε τον/την   msaqibfreelancer

  msaqibfreelancer msaqibfreelancer

  United States $45 USD / ώρα
  Business & Content Maverick | eBook Maestro #Top3%
  United States
  Meet Saqib Maqbool the one-of-a-kind business and content strategist who can spin words into gold and make even the most complex ideas sound like a breeze. I am not your average business writer & consultant - but a creative powerhouse who's always looking for new ways to shake up the status quo. With a mind that's...
  Meet Saqib Maqbool the one-of-a-kind business and content strategist who can spin words into gold and make even the most complex ideas sound like a breeze. I am not your average business writer & consultant - but a creative powerhouse who's always looking for new ways to shake up the status quo. With a mind that's constantly buzzing with ideas, I am all about helping people achieve their wildest dreams. With a passion for research that borders on obsession, I am always on top of global trends and armed with credible resources. My philosophy is not just about making a quick buck. Rather I am in it for the long haul, building lasting relationships with clients and contributing to their success through my offered services. With following core competences like business plans, market research, proposals, pitch decks, consulting, grant applications, RFP & RFQ’s and documentations. I am the collaboration that you might need for a life time, not just for the next project. You might think this is it. But here's the kicker: I am not only limited to business writing services, I am the creative wizard your business needs. I love writing, content solutions were something I started working at way back in the day. When it comes to crafting content, I am is your magician. Whether it's a catchy tagline, a blog post that goes viral, or a sales pitch that seals the deal, I have a way with words that's downright spellbinding. My writing is witty, sharp, and always on point. From articles to web copies, social media content to brand-focused content pieces, fiction based novels to top selling eBooks. I've got the words that sell and will make your audience sit up and take notice. I use strong and persuasive words, engaging hooks and headings, and content that's not fluff. Ensuring that it carries clarity and is optimized according to the latest trends. Providing content with a clear CTA, perspective, and authenticity is my top priority. So, if you want to work with someone who sticks to their deadlines like glue and always delivers top-notch quality work, here is your guy. I am the needle that will light up your haystack and lead you and your business straight to success! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την msaqibfreelancer
 • Πρόσλαβε τον/την   richardparker10
Πρόσλαβε τον/την   richardparker10

  richardparker10 richardparker10

  Canada $100 USD / ώρα
  Project Management, Strategy & Business Consulting
  Canada
  Hello there! I'm Sayedane, your go-to expert in project management and business development, based in Toronto! As a dedicated freelancer, I specialize in crafting bespoke solutions that propel businesses forward. My forte lies in seamlessly blending project management prowess with innovative business development...
  Hello there! I'm Sayedane, your go-to expert in project management and business development, based in Toronto! As a dedicated freelancer, I specialize in crafting bespoke solutions that propel businesses forward. My forte lies in seamlessly blending project management prowess with innovative business development strategies to deliver outstanding results. Collaboration is key in my consulting practice. I work closely with clients to understand their business culture, challenges, and aspirations; ensuring the solutions I offer are not only effective but also deeply integrated with your business's core values and long-term objectives. ⏰ Availability: Drop in a message anytime, and I'll respond within minutes. If not, I'd have probably slipped into a coffee break or a Netflix binge. I will still get back to you the same day. ☕ Interests: Arsenal FC, travelling and perfumes! ~ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την richardparker10
 • Πρόσλαβε τον/την   FiveStarStacey
Πρόσλαβε τον/την   FiveStarStacey

  FiveStarStacey FiveStarStacey

  United States $45 USD / ώρα
  Screenwriter | Storyteller - Ready to help!
  United States
  ▪️ 15+ years writing + producing scripts/stories ▪️ Notable clients: Netflix, Disney, 20th Century Studios, NBC, HBO Max, Universal+, Adult Swim, and more ▪️ 50+ IMDB credits in Film & TV ▪️ 150+ screenplays/scripts/stories read, edited, and/or reviewed for production Growing up in a small town far from either...
  ▪️ 15+ years writing + producing scripts/stories ▪️ Notable clients: Netflix, Disney, 20th Century Studios, NBC, HBO Max, Universal+, Adult Swim, and more ▪️ 50+ IMDB credits in Film & TV ▪️ 150+ screenplays/scripts/stories read, edited, and/or reviewed for production Growing up in a small town far from either influential American coast, I discovered the impact of storytelling early. Nightly news brought tragic accounts from distant cities while library books delivered triumphant tales of the human story from all around the world. For my first "break" into filmmaking, I was asked to assist on a documentary based on the first Civil War battle fought by an all Black regiment. Horses, honor, hand-to-hand combat, grit, and a raging prairie fire - it fulfilled my wildest dreams to tell a story that meant something. Everything. I've done nothing but pursue ambitious dreams since, and do it everyday for my clients. I'm pleased to have been of assistance on projects for industry giants like Disney, Netflix, 20th Century Studios, HBO Max, NBC, Adult Swim, and more. The venture to Hollywood was an easy decision, but I never left behind the roots which shaped me - an appreciation for hard work, patience, ingenuity, and dedication. And, of course, a deep love of story. With an innate sense of diplomacy, visualization, and timing, I am an excellent choice as screenwriter for clients who want someone both amiable and creatively talented to produce results. And someone seasoned who knows the business inside/out and from development to distribution. For the last 15 years, I've been bringing a personal touch to every project as I handle each client's vision with the utmost respect and care. 500+ scripts have passed through my desk. Several are now streaming on Netflix or Prime, many have aired on television, and countless others have screened at festivals internationally. If you need a film/TV screenplay, an advertising script, a novel, or a creative short story, I'll commit to seeing your vision brought from inside your head onto paper. Let's tell stories together! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την FiveStarStacey
 • Πρόσλαβε τον/την   shafiquesaad6
Πρόσλαβε τον/την   shafiquesaad6

  shafiquesaad6 shafiquesaad6

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Business Schemer | ContentStrategist | Ghostwriter
  Pakistan
  Unleash your business's true potential with my powerhouse of executive management expertise, spanning over 8 years. I bring a wealth of knowledge in private equity, M&A, company valuation, and acquisitions. My prowess extends to driving strategic management and implementing winning strategies that have proven to...
  Unleash your business's true potential with my powerhouse of executive management expertise, spanning over 8 years. I bring a wealth of knowledge in private equity, M&A, company valuation, and acquisitions. My prowess extends to driving strategic management and implementing winning strategies that have proven to enhance business performance for small and medium-sized companies. I've been instrumental in facilitating M&As and catapulting startups onto the launchpad of success. But that's just the tip of the iceberg! Ever since I could hold a pen, I've been enamored with the art of writing. I firmly believe that the power of language is the key to shaping your thoughts, manifesting your dreams, and attaining the outcomes you aspire. Throughout my professional journey, I've been committed to working in close collaboration with my clients, delivering nothing short of exceptional customer experiences, irrespective of the industry. My approach is deeply personal, tailoring solutions to each client's unique aspirations. I'm a people-centric professional, passionate about fostering success in others' personal and professional quests, primarily through the magic of writing. Here's a glimpse into the myriad of services I offer: - Crafting compelling Grant Writing - Comprehensive and effective Business Plans - Engaging Pitch Decks - ICO Whitepapers - Legal Writing - Ghostwriting enchanting Fictional eBooks - Ghostwriting insightful Nonfictional eBooks - Impactful Business Proposals - Informative Articles & Blogs - Robust Online Course Material - Technical and Legal Content - Engaging Web content - Persuasive Copywriting - Innovative Brand Development - Cutting-edge Online Marketing Strategy Having personal interest and hands-on experience in these fields, you're guaranteed content that is fresh, engaging, informative, and current. What's more, I'm always eager to explore new industries and niches, as I relish the thrill of learning and challenging myself. I'm excited to partner with you and channel your vision through the power of writing. Let's join forces and make your life not just easier, but extraordinary! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shafiquesaad6
 • Πρόσλαβε τον/την   lilliiand
Πρόσλαβε τον/την   lilliiand

  lilliiand lilliiand

  United States $15 USD / ώρα
  Expert Business Writer, Researcher and SEO writing
  United States
  Over 5 years of freelance writing, I have created content for hundreds of blogs across various niches. If you are looking to increase engagement on your website, you’ve come to the right place. I can help you create both short and long-form blog posts that...
  Over 5 years of freelance writing, I have created content for hundreds of blogs across various niches. If you are looking to increase engagement on your website, you’ve come to the right place. I can help you create both short and long-form blog posts that are: •Engaging •Well-researched •SEO-friendly •Keyword-rich •In line with brand voice •Delivered promptly For an additional fee, my services expand to include WordPress publishing, keyword research, and content planning. My writing is clear, concise, meets goals, and is delivered on time. I utilize tools, including Grammarly Premium and Copyscape, to ensure originality and accuracy. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την lilliiand
 • Πρόσλαβε τον/την   rajansutradhar07
Πρόσλαβε τον/την   rajansutradhar07

  rajansutradhar07 rajansutradhar07

  United States $25 USD / ώρα
  Academia, Illustrator, Cartoonist & Ghostwriter
  United States
  Hi, there! With an impressive and diverse career spanning over a decade in the realm of the written word, I am excited to embark on a new chapter in my journey as a freelancer on freelancer.com. My passion for crafting compelling narratives, insightful research, and high-quality publications has been the driving...
  Hi, there! With an impressive and diverse career spanning over a decade in the realm of the written word, I am excited to embark on a new chapter in my journey as a freelancer on freelancer.com. My passion for crafting compelling narratives, insightful research, and high-quality publications has been the driving force behind my success in the world of academia and publishing. About Me: Academic Author: For eleven years, I have delved into the fascinating world of academia, producing meticulously researched and eloquently written scholarly articles, essays, and papers. My work has been published in esteemed academic journals and has contributed to the intellectual discourse in various fields. I thrive on the challenge of distilling complex concepts into clear, accessible prose. Publisher: My experience as a publisher has allowed me to bring numerous projects to life, from concept to completion. I have a knack for identifying exceptional manuscripts and guiding authors through the publishing process. My keen eye for detail ensures that every publication meets the highest standards of quality and professionalism. Ghostwriter: As a ghostwriter, I have been the invisible hand behind dozens of books, articles, and speeches. I excel at adopting the unique voice and style of my clients, transforming their ideas and vision into polished, reader-friendly content. Confidentiality and client satisfaction are paramount in my ghostwriting endeavors. Why Freelancer.com: I have chosen to expand my horizons on freelancer.com because I am dedicated to providing my expertise to a broader audience. Freelancing allows me to collaborate with a wide array of clients, contributing my skills to a diverse range of projects and industries. Whether you are an academic seeking to enhance your research, an author looking for a professional collaborator, or a business in need of compelling content, I am ready to be your trusted partner. My Promise: Quality: I bring over a decade of experience in crafting meticulously researched, eloquently written content. Expect nothing but the best from me. Timely Delivery: I understand the importance of deadlines. Rest assured, I will meet or exceed your expectations in terms of timely project completion. Confidentiality: As a ghostwriter, I prioritize client confidentiality. Your ideas and work will remain secure and protected. Effective Communication: I value open and clear communication with my clients. I am dedicated to understanding your needs and ensuring that your vision is realized. I look forward to collaborating with you on freelancer.com to create outstanding academic papers, captivating publications, or any written content you may require. Let's embark on this writing journey together and turn your ideas into a reality. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rajansutradhar07
 • Πρόσλαβε τον/την   NoelReubenMuturi
Πρόσλαβε τον/την   NoelReubenMuturi

  NoelReubenMuturi NoelReubenMuturi

  Kenya $20 USD / ώρα
  ACHIEVEMENT, that's an UNDERSTATEMENT.
  Kenya
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting,...
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting, scriptwriting… just to list some that come to mind randomly. Academically, I hold a BA in ECONOMICS, BSc. in ACCOUNTING and MA in ECONOMICS [ECONOMETRICS], which predisposes me more towards business, management, accounting, and statistics. Over the years, I have carried out numerous statistical analyses for individual and corporate clients, market researches, financial accounting, and management accounting tasks, including management and financial reports. Are you looking for a freelancer to hire? LOOK NO FURTHER: I am an experienced, dedicated, and reliable freelancer with keen attention to detail. Customer satisfaction has and will always be my ultimate goal. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την NoelReubenMuturi
 • Πρόσλαβε τον/την   writerLanguage
Πρόσλαβε τον/την   writerLanguage

  writerLanguage writerLanguage

  Bangladesh $15 USD / ώρα
  Content writer| blogs| Bplan| PPT & CV/ Resume
  Bangladesh
  Welcome to the Global Text Solutions Hello there, we are qualified and satisfied writers and editors with over five years of experience in different areas of writing. In all that we do, we prioritize ensuring our clients are satisfied in their careers and academic work. In addition, we are well-versed in various...
  Welcome to the Global Text Solutions Hello there, we are qualified and satisfied writers and editors with over five years of experience in different areas of writing. In all that we do, we prioritize ensuring our clients are satisfied in their careers and academic work. In addition, we are well-versed in various style guides, including MLA, Harvard, Chicago, and APA, among others. Working with us in this industry will assure you of 100% timely delivery of orders, plagiarism-free work, and confidentiality in any information you give me as a writer. We have served over 500+ clients, who often come back for another service. We are seen as professional which provide quality service irrespective of the amount. THE SERVICES YOU WILL GET SEO-Content Writing Business Finance writing Technical Writing Proofreading/Editing Resume/CV & Cover Letters, Contents, Articles & Ghost Write Books Business Plan, Business Proposal & Feasibility Study Market Research & Marketing Plan Web Page Content, Product Descriptions/Reviews Blog Writing, eBooks, Press Release, Presentation Data analysis, Data entry etc. Click the 'Hire Me' button and the rest become my responsibility. Your total satisfaction priority. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την writerLanguage
 • Πρόσλαβε τον/την   typingtapestry
Πρόσλαβε τον/την   typingtapestry

  typingtapestry typingtapestry

  India $3 USD / ώρα
  Content writer|Data Entry|Transcription|Logo
  India
  I am professional in this field, trying to align with customers requirements and fulfilling them with utmost satisfaction. I have 4+ years of experience in writing content and performing data entry and transcription for various MNCs.
  I am professional in this field, trying to align with customers requirements and fulfilling them with utmost satisfaction. I have 4+ years of experience in writing content and performing data entry and transcription for various MNCs. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την typingtapestry
 • Πρόσλαβε τον/την   qualityapol2013
Πρόσλαβε τον/την   qualityapol2013

  qualityapol2013 qualityapol2013

  Kenya $10 USD / ώρα
  A professional Researcher and consultant.SPSS Guru
  Kenya
  Over the past 6 years of my writing profession, there is nothing that makes me contented than a positive remark from my customers. I have been able to complete over 800 research papers, essays, thesis, and dissertations among others and have won the approval of my clients. I assure you that I will work to uphold the...
  Over the past 6 years of my writing profession, there is nothing that makes me contented than a positive remark from my customers. I have been able to complete over 800 research papers, essays, thesis, and dissertations among others and have won the approval of my clients. I assure you that I will work to uphold the following issues:  Delivery of work on time  Plagiarism-free papers  Adherence to the set instructions  I am well acquitted with referencing styles such as MLA, APA, Chicago, Harvard, and Turabian among others. I can do the following among others: Academic writing SPSS data analysis Content writing Blog writing Article writing & PowerPoint presentation For extraordinary results on your work, either essays, research papers, thesis or dissertations, contact me or I will make sure that I deliver unique tasks. "I CAN DO SPSS WORK." λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την qualityapol2013

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""