Express JS Developers Για Πρόσληψη

 • Express JS
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 438 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ώρα
  Top 1% Freelancers Group with 40% REPEAT HIRE RATE
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   hirujiyu
Πρόσλαβε τον/την   hirujiyu

  hirujiyu hirujiyu

  India $15 USD / ώρα
  Websites | Mobile Apps | Games | Digital Marketing
  India
  DaydreamSoft Infotech LLP, established in 2014, was born out of a singular question: How can we deliver top-tier website, application, and game development services to the global market? OUR VISION We are committed to: ➡️ Providing exceptional services ➡️ Staying at the forefront of the latest technologies and...
  DaydreamSoft Infotech LLP, established in 2014, was born out of a singular question: How can we deliver top-tier website, application, and game development services to the global market? OUR VISION We are committed to: ➡️ Providing exceptional services ➡️ Staying at the forefront of the latest technologies and industry standards ➡️ Upholding a customer-centric approach TECHNOLOGY STACK Our extensive technology stack encompasses: ➡️FRONTEND : PSD, HTML, CSS, Bootstrap, AngularJS, Vue.js, React JS, Express.js ➡️BACKEND : PHP, NodeJS, Laravel, CakePHP, CodeIgniter, Java, Ruby on Rails, MVC ➡️CMS : WordPress, Drupal ➡️DB : MySQL, MongoDB, SQL ➡️Mobility : iOS & Android, React Native, Ionic, Flutter ➡️Marketing : SEO & Digital Marketing ➡️Python : Django, Scrapping, Flask, Odoo, PyQt, Tkinter, Scripting, Automation / API testing, data analysis, pandas, PineScript/trading script ➡️Shop : Shopify (Liquid), Magento, WooCommerce ➡️Servers : Dedicated, Shared, VPS, Private Servers, Cloud Hosting ➡️Games : Unity 2D/3D ➡️Design : UX/UI, Graphics, Illustrator, Adobe XD, FIGMA, LOGO, Photo Editing, App screen designing, wireframe ➡️Version Control: GitHub, GitLab, SVN ➡️AI/ML ➡️Progressive Web Apps (PWA) OUR STRENGTHS We pride ourselves on: ✅ Maintaining regular communication ✅ Providing daily work update reports ✅ Ensuring 100% guaranteed plagiarism-free work ✅ Demonstrating technology/process maturity λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hirujiyu
 • Πρόσλαβε τον/την   trivediheenalove
Πρόσλαβε τον/την   trivediheenalove

  trivediheenalove trivediheenalove

  India $20 USD / ώρα
  Full Stack Developer/React.js/Node.js/PHP/UI
  India
  We are providing B2B, B2C and SAAS based application development, We have an expert team in Front End and Backend Technologies for Web & Mobile ZestGeek is providing services on followings Javascript Technologies: ReactJS, Redux, Redux-Thunk, Redux-Saga, React-Router, React-bootstrap, Material UI,...
  We are providing B2B, B2C and SAAS based application development, We have an expert team in Front End and Backend Technologies for Web & Mobile ZestGeek is providing services on followings Javascript Technologies: ReactJS, Redux, Redux-Thunk, Redux-Saga, React-Router, React-bootstrap, Material UI, Ant.Design, Jest, Mocha, Reselect Apollo, GraphQL, Angular, VueJS, ElectronJS, Node.JS, Express Js, FeathersJS, Socket.io, WebRTC. CypressJS, Fireabase, Frameworks & CMS: Laravel, CakePHP, Zend, CodeIgniter, WordPress and Shopify Cross-Platform Mobile Technologies/ Mobile App Development: Flutter, React Native, Ionic and NativeScript User Interface / Graphic Design: Adobe Photoshop, AdobeXD, Figma, CSS, LESS/SCSS, SVG, canvas, JavaScript, HTML 5, jQuery, jQuery Mobile. Flex Box Databases: MongoDB, MariaDB, MS SQL Server, MS Access, PostgreSQL, MySQL 4.x/5.x, NoSQL. Testing: Unit & Manual and E2E using CypressJS SEO and Digital Marketing On Page SEO, Off Page SEO, Social Media Marketing, Facebook Ads, SEM, SMO, ORM etc. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την trivediheenalove
 • Πρόσλαβε τον/την   bachanasag
Πρόσλαβε τον/την   bachanasag

  bachanasag bachanasag

  Georgia $40 USD / ώρα
  Professional full-stack developer
  Georgia
  As a Full Stack developer, I am passionate about creating innovative solutions that streamline processes and improve user experiences. With experience in managing the entire lifecycle of products, I can take your ideas from concept to launch. I have a deep understanding of various programming languages, frameworks,...
  As a Full Stack developer, I am passionate about creating innovative solutions that streamline processes and improve user experiences. With experience in managing the entire lifecycle of products, I can take your ideas from concept to launch. I have a deep understanding of various programming languages, frameworks, and tools, including JavaScript, Python, and more. My expertise extends to various back-end and front-end technologies such as Node, Express, React, Angular, and Vue. I also have experience in mobile app development using React Native and Flutter, and I'm familiar with IaaS platforms like AWS, Firebase, and Heroku. I have a strong focus on agile software development and employ best practices such as test-driven development to ensure the quality of the product. Whether you're looking to build a web application, a mobile app, or a blockchain-based solution, I have the skills and experience to deliver results that drive your business forward. If you're looking for innovative solutions to take your business to the next level, I'm here to help - so don't hesitate to contact me. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bachanasag
 • Πρόσλαβε τον/την   SoftDevelopINC
Πρόσλαβε τον/την   SoftDevelopINC

  SoftDevelopINC SoftDevelopINC

  Vietnam $22 USD / ώρα
  Angular.Js Reac.JS Django Laravel Yii Node.JS
  Vietnam
  WE ARE PREFERRED FREELANCER, WE ARE NOW LOOKING FOR LONG-TERM RELATIONSHIP ONLY! QUALITY AND FAST WORKING. ONE OF HIGHEST REPEAT HIRE RATE, HIGH COMPLETION RATE, HIGH RATING PROFILE. Just make clear the requirements and we will make it happen! TOP DJANGO, YII, LARAVEL framework, AngularJS, ReactJS on...
  WE ARE PREFERRED FREELANCER, WE ARE NOW LOOKING FOR LONG-TERM RELATIONSHIP ONLY! QUALITY AND FAST WORKING. ONE OF HIGHEST REPEAT HIRE RATE, HIGH COMPLETION RATE, HIGH RATING PROFILE. Just make clear the requirements and we will make it happen! TOP DJANGO, YII, LARAVEL framework, AngularJS, ReactJS on Freelancer! 8 years experience in PHP-Django-Frontend development! All of our programming skills: *Front-end: - HTML, HTML5, JSON. - JAVASCRIPT (Ajax, Angular1, Angular2, ReactJS, Jquery). - CSS, CSS3, Twitter Bootstrap, Less, Sass, Scss, Responsive, Material. - Mobile apps: React Native, Swift, ObjectiveC. - Page speed optimize *Backend Skills: - Python (Django), ROR, PHP (Framework : CAKEPHP, Yii, Laravel, Ci), Node.js. - MVC, OOP, CURL, MongoDB, MySQL, Rest APIs. *Other skills: - Shopify, WP, Magento - Git, Heroku, SVN, Bitbucket, HG, Linux, Mac - Vagrant, VirtualBox, Gulp, Grunt - AMZ S3, AWS EC2 FREE support after delivery up to 12 weeks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SoftDevelopINC
 • Πρόσλαβε τον/την   DataOnMatrix
Πρόσλαβε τον/την   DataOnMatrix

  DataOnMatrix DataOnMatrix

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Blockchain| Full-Stack |Unity |Mobile |AI/ML
  Pakistan
  DataOnMatrix is a premier, one-stop hub for all modern Business and IT solutions. We bagged #ISO 27001:2013 & 9001:2015 certifications  Our BLOCKCHAIN services include the development of NFTs, tokens, exchanges, lottery, and farming platforms.  Our veteran BLOCKCHAIN EXPERTS are well versed in Web3JS, Solidity,...
  DataOnMatrix is a premier, one-stop hub for all modern Business and IT solutions. We bagged #ISO 27001:2013 & 9001:2015 certifications  Our BLOCKCHAIN services include the development of NFTs, tokens, exchanges, lottery, and farming platforms.  Our veteran BLOCKCHAIN EXPERTS are well versed in Web3JS, Solidity, developing Smart Contract, NFT marketplace, Forking DAO, DEFI, DAPPs, DEXs, Ethereum, BSC, Matic, BEP20, ERC20.  Our Trouper Full stack developers are well versed in JavaScript and its Frameworks (React, Angular, Express, Backbone, Express, Node, Moment, Vue, Typescript, Go, 3, Gatsby)  We have .Net specialists that got core skills in Net, Asp.Net MVC/WEB API, C#, WPF VC++.  Our Mobile Application developers work in cross-platform mobile application development using Swift, Kotlin, Core Data, XML, Java, Flutter and Firebase, etc. We ensure top-notch quality services and possess gigantic clientele all around the globe. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DataOnMatrix
 • Πρόσλαβε τον/την   enervell
Πρόσλαβε τον/την   enervell

  enervell enervell

  Colombia $50 USD / ώρα
  Full-Stack Developer | Top Rated Expert
  Colombia
  I am a seasoned Full Stack Developer with over 9 years of experience in crafting robust and secure software solutions. I started with traditional languages like C# and Java and have since expanded into various languages like JavaScript, Ruby, and Python. Throughout my career, my primary focus has been on building...
  I am a seasoned Full Stack Developer with over 9 years of experience in crafting robust and secure software solutions. I started with traditional languages like C# and Java and have since expanded into various languages like JavaScript, Ruby, and Python. Throughout my career, my primary focus has been on building highly secure platforms and maintaining codebases that are easily testable through unit testing. My extensive knowledge extends to both SQL and NoSQL databases, including Oracle, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, and AWS DynamoDB. I have a deep understanding of database design and optimization, which enables me to create efficient and scalable data solutions. In recent years, I've immersed myself in blockchain technology and DeFi, staying at the forefront of this rapidly evolving field. I'm also a proficient user of AWS cloud services for deployment and continuous integration/continuous deployment (CI/CD) pipelines. I've worked with a wide array of AWS services, including but not limited to ECS, EKS, EC2, API Gateway, and Lambda, enabling seamless deployment and scaling of applications. My technology stack is versatile: Frontend: React.js(Next.js and Gatsby.js) and Angular Backend: Java Spring Boot, TypeScript Node.js (Nest.js), PHP Laravel, Ruby on Rails Architecture: Microservices, messaging with Kafka Database: Oracle, PostgreSQL, MongoDB, AWS DynamoDB, Redis DevOps: Docker, Kubernetes, AWS services I'm always eager to learn new technologies and deliver top-notch results. Let's work together to achieve your goals in software development! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την enervell
 • Πρόσλαβε τον/την   Purohit18
Πρόσλαβε τον/την   Purohit18

  Purohit18 Purohit18

  India $15 USD / ώρα
  Web | Mobile | SEO | AI/ML | Full Stack
  India
  Bombay Softwares (https://www.bombaysoftwares.com/) is based in Mumbai, IN with over 80+ IT professionals since 2017. Our LinkedIn profile: https://www.linkedin.com/company/bombay-softwares/ Our Trustpilot reviews: https://www.trustpilot.com/review/bombaysoftwares.com We have a team of experts...
  Bombay Softwares (https://www.bombaysoftwares.com/) is based in Mumbai, IN with over 80+ IT professionals since 2017. Our LinkedIn profile: https://www.linkedin.com/company/bombay-softwares/ Our Trustpilot reviews: https://www.trustpilot.com/review/bombaysoftwares.com We have a team of experts in: -Android -iOS -Python -PHP -React -Node -Machine Learning -Artificial Intelligence What can we do for you? - Tech Development - Product Development Industries we serve: -Information Technology -E-Commerce -Education -BFSI -Social Networking, -Employment Services Reach out to us and we will be happy to discuss the business with you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Purohit18
 • Πρόσλαβε τον/την   ThomasTracy12
Πρόσλαβε τον/την   ThomasTracy12

  ThomasTracy12 ThomasTracy12

  Canada $80 USD / ώρα
  Full stack mobile and web application developer
  Canada
  Expert in MERN stack for website development and hybrid & native frameworks for mobile application development. I have 4+ years of experience developing different applications. Hit me up so we can discuss further.
  Expert in MERN stack for website development and hybrid & native frameworks for mobile application development. I have 4+ years of experience developing different applications. Hit me up so we can discuss further. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ThomasTracy12
 • Πρόσλαβε τον/την   AliGhazanfar2
Πρόσλαβε τον/την   AliGhazanfar2

  AliGhazanfar2 AliGhazanfar2

  Pakistan $5 USD / ώρα
  Web Scraping Specialist | Python Developer
  Pakistan
  THANK YOU FOR VISITING MY PROFILE My name's Ali. I've been a Python Developer for 4 years specializing in Web Scraping, Web Automation, and coding useful scripts. I am providing the following services : ✔ Web Scraping, Data Extraction ✔ Data Engineering ✔ Web Automation ✔ Python Programming ✔ High-Performance...
  THANK YOU FOR VISITING MY PROFILE My name's Ali. I've been a Python Developer for 4 years specializing in Web Scraping, Web Automation, and coding useful scripts. I am providing the following services : ✔ Web Scraping, Data Extraction ✔ Data Engineering ✔ Web Automation ✔ Python Programming ✔ High-Performance Multi-threaded / Asynchronous scrapers ✔ API Development ✔ Automated Scripts ✔ Selenium Automation / Playwright Python ✔ Web Crawling ✔ Excel / CSV / XML / JSON ... ✔ MySQL / PostgreSQL / NoSQL ( MongoDB, DynamoDB ) I Guarantee you high Quality work with 100% accuracy. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AliGhazanfar2

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""