Event Planners Για Πρόσληψη

 • Προγραμματισμός Εκδηλώσεων
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 23 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   michael767
Πρόσλαβε τον/την   michael767

  michael767 michael767

  Australia $40 USD / ώρα
  Skilled researcher, proof-reader, and editor
  Australia
  I am a skilled and experienced researcher, proof-reader and editor with years of business experience. My content writing is professional and compelling. I write resumes and covering letters of a high standard, understanding what human relations personnel are seeking. I have this experience due to being Head of IT for...
  I am a skilled and experienced researcher, proof-reader and editor with years of business experience. My content writing is professional and compelling. I write resumes and covering letters of a high standard, understanding what human relations personnel are seeking. I have this experience due to being Head of IT for a major fashion retailer for many years. I have recently retired and I now seek new challenges to occupy my mind and time. I have an MSc in Business Administration and have years of experience with many applications including Gmail, Google Drive, Docs, Microsoft 10 and Microsoft Office. Attention to detail is important to me. I am fast and accurate in all the work that I do. I am flexible with the hours that I work and I am available at most times. Why Hire Me? • I am a skilled researcher, proof-reader and editor • I have successfully completed editing and content work that covers a variety of topics • I hold a Masters degree in Business Administration • I deliver high quality work in a timely manner. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την michael767
 • Πρόσλαβε τον/την   moizdzo3l
Πρόσλαβε τον/την   moizdzo3l

  moizdzo3l moizdzo3l

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Business Writer | Content Strategist | Marketer
  Pakistan
  Got an idea laid out or a topic selected but, it doesn't click. Somehow, your content doesn't carry the spark of lightning. That's why I want to guide you in shape and tell your story because great content starts with your philosophy and how you present yourself. My job is to help you out with seizing and grabbing the...
  Got an idea laid out or a topic selected but, it doesn't click. Somehow, your content doesn't carry the spark of lightning. That's why I want to guide you in shape and tell your story because great content starts with your philosophy and how you present yourself. My job is to help you out with seizing and grabbing the attention of the audience. Whether it's to work on a set purpose or imagination, my copywriting and creative writing skills will make sure to convey the message lying in your mind. Let me be your neuron and bridge the gap between your expertise and your potential audience. Whether you need a polished story or assistance in brushing up on what you've already got. Even if it's the imagined world of fiction, the real-life experiences of a memoir, a business story, a concept to be portrayed, an article, a blog, sales copy, web copy, or the hard-won lessons for a self-help book, there's some sort of story kicking around the confines of your mind. Deciding to get that story down on paper, out into the world, can be daunting. Does the thought of writing create a massive lump in your stomach? Are you hoping someone will come to your aid to help you and take your pain away magically? I possess that power you are looking for in my pen! Since childhood adopting a growth mindset has led me to grow into a purpose-driven individual. Helping and making people achieve what they want, gives me immense pleasure and satisfaction! Writing is my first love and something I have a natural aptitude for, though I am always working on improving my craft and honing my skills. I approach each and every project wholeheartedly and with diligence and eagerness as if it were my own. As a native speaker and versatile creative writer, I have a big heart, a huge imagination, and strong creative writing skills and I will write original, creative content for your project, in any style, for any format, and at a budget point that works for you. I'm not a writer that stays in one specific niche. Versatility is my specialty So if that mix of storytelling, tone, creative writing, and humor sounds like your jam, send me a message! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την moizdzo3l
 • Πρόσλαβε τον/την   ummeizmaalavi
Πρόσλαβε τον/την   ummeizmaalavi

  ummeizmaalavi ummeizmaalavi

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Graphic Design | UI & UX | Developer | Writer
  Pakistan
  With a mastery over designing and website development, I possess the skills to create visually captivating logos that embody your brand's essence, and to craft stunning websites that engage and delight users. I have designed multiple task related to branding, package labelling, Prototype designing and so on. I have...
  With a mastery over designing and website development, I possess the skills to create visually captivating logos that embody your brand's essence, and to craft stunning websites that engage and delight users. I have designed multiple task related to branding, package labelling, Prototype designing and so on. I have expert command on Adobe illustrator, Photoshop, InDesign, Aftereffect, Canva and Figma. Let's bring your brand to life with my design expertise includes: UI/ UX web Mobile app design Logo Profile design Boucher's/ Pamphlet Letter Head and Visiting Card CV and Resume Social Media Post As I hold the relevant degree in two different majors and relevant experience in writing, it enables me to produce the best product for your work. I can cover the following topics: Articles Blog Website Content Company Descriptions or Profiles Product Description Editing & Proofreading Fiction & Non-Fiction Short Stories PowerPoint & Pitch Desk Content Business Plan Speech, Press Releases & News Letters CV, Resume & Linked In Profile Tagline & Company name Trust is the key to start any work. Acknowledge your requirement and get it done at a reasonable price! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ummeizmaalavi
 • Πρόσλαβε τον/την   chakan69
Πρόσλαβε τον/την   chakan69

  chakan69 chakan69

  Malta $1000 USD / ώρα
  business development and marketing specialist
  Malta
  I am a business development and marketing specialist with over 25 years experience in Europe and Africa. I am very good and thinking outside of the box to develop solutions to most communication and business development challenges one might have. I have extensive offline and new media experience, as well as the...
  I am a business development and marketing specialist with over 25 years experience in Europe and Africa. I am very good and thinking outside of the box to develop solutions to most communication and business development challenges one might have. I have extensive offline and new media experience, as well as the ability to produce research, use an extensive network of contacts, target specific sectors and generally be of measurable value for money... λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την chakan69
 • Πρόσλαβε τον/την   thuquynh0307
Πρόσλαβε τον/την   thuquynh0307

  thuquynh0307 thuquynh0307

  Vietnam $3 USD / ώρα
  Hello, I have experience as an office admin
  Vietnam
  I am currently looking for a job in the field of human resources. I am a student of hotel management at National Economics University and I am doing an internship at the Human Resources department of Novotel Phu Quoc Resort.
  I am currently looking for a job in the field of human resources. I am a student of hotel management at National Economics University and I am doing an internship at the Human Resources department of Novotel Phu Quoc Resort. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την thuquynh0307
 • Πρόσλαβε τον/την   agbajedamil
Πρόσλαβε τον/την   agbajedamil

  agbajedamil agbajedamil

  Nigeria $20 USD / ώρα
  H.R | Writer | V.A | Lead Gen | Tutor | Admin Jobs
  Nigeria
  I am a hardworking, reliable, responsible and creative individual with eye for lessons, change, details and the results to be delivered, whose core skills are in Tutoring and Administration. My skill set comprises of Human Resources Management, web content writing, product related content, blog or article writing,...
  I am a hardworking, reliable, responsible and creative individual with eye for lessons, change, details and the results to be delivered, whose core skills are in Tutoring and Administration. My skill set comprises of Human Resources Management, web content writing, product related content, blog or article writing, SEO optimized content, app descriptions, testimonials, video script, data entry, lead generation, business research, transcription, Teaching, web search, translation, proofreading, editing, virtual assistance, etc. I have a good knowledge of the use of Microsoft Office package and basic & intermediate accounting skills. I have a strong leadership, teamwork and motivation skills, the ability to organize and coordinate others to perform at their best level, good planning and time management skill, problem solving ability, and Decision making skill; which have been developed over the years. I've helped to actualize many projects both online and offline. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την agbajedamil
 • Πρόσλαβε τον/την   flyerEXPERT
Πρόσλαβε τον/την   flyerEXPERT

  flyerEXPERT flyerEXPERT

  Sri Lanka $20 USD / ώρα
  Brochures, Logos, Flyers, Packaging, Websites
  Sri Lanka
  We are unlimited, we can turn your imagination into reality with the help of digital design. We are EXPERTS in the graphic and web design industries. Our team is well-skilled in business acumen and has a wide knowledge and experience in digital marketing which can empower your projects with maximum impact to meet your...
  We are unlimited, we can turn your imagination into reality with the help of digital design. We are EXPERTS in the graphic and web design industries. Our team is well-skilled in business acumen and has a wide knowledge and experience in digital marketing which can empower your projects with maximum impact to meet your satisfaction and the target. Experience of a decade is not an easy number. We’ve been gaining and learning from each project we did. As we were able to gain your trust we have come this far today. We work with a diverse range of clients and consistently deliver projects on time. We can generate a wide range of design elements and assets, such as: ____ • Flyers • Brochures • Logos • Banners • Corporate Identity Assets • Icons • Infographics • Caricatures and Cartoons ____ • Web - UI / UX • HTML • Custom WP • SEO • Frontend DEV Since we work as a team your project is seen by many angels and creative eyes therefore we are capable of delivering unique creations for you. Also, we know the software takes a very important place when it comes to design which is why we are always updating the version of our software packages. Our priority is to serve you our best and satisfy you with the result that is why we work closely with you. We know that after getting to know about us you have no patience to work with us. Fortunately, we're not difficult to reach! Simply message us through Freelancer or click the "Hire Me Now" button, and we'll get back to you right away! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την flyerEXPERT
 • Πρόσλαβε τον/την   saminakiran2
Πρόσλαβε τον/την   saminakiran2

  saminakiran2 saminakiran2

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Top Rated & Preferred Writer| Research Analyst
  Pakistan
  Hello, Welcome to my profile. Greetings! I am Samina, your dedicated partner in the pursuit of academic success. As a seasoned provider of academic writing services, I specialize in crafting impeccably researched, meticulously structured, and eloquently articulated papers tailored to your unique needs. Research...
  Hello, Welcome to my profile. Greetings! I am Samina, your dedicated partner in the pursuit of academic success. As a seasoned provider of academic writing services, I specialize in crafting impeccably researched, meticulously structured, and eloquently articulated papers tailored to your unique needs. Research Prowess: With a keen eye for detail and a commitment to methodological rigor, I navigate the labyrinth of academic inquiry to deliver papers that stand out in the crowd. Whether it's a compelling essay, a precise research proposal, or a comprehensive dissertation, I bring scholarly excellence to every project. Writing Craftsmanship: My penmanship is a blend of clarity, coherence, and sophistication. Every word is carefully chosen, every sentence meticulously crafted to ensure that your ideas are not just communicated but resonate with authority and eloquence. Collaborative Partnership: Your academic journey is unique, and I am here to support and enhance it. Through open communication and collaboration, we tailor each project to your specifications, ensuring that your voice and academic style shine through in every paragraph. Plagiarism-Free Zone: Academic integrity is paramount. Rest assured, all my work is original, free from plagiarism, and crafted with a dedication to the highest ethical standards. Your academic reputation is as important to me as it is to you. Embark on a seamless academic journey with a partner committed to excellence. Let's transform your ideas into compelling academic narratives that not only meet but exceed the rigorous standards of academia. Elevate your academic pursuits with my writing services—where excellence meets eloquence. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την saminakiran2
 • Πρόσλαβε τον/την   Vicar
Πρόσλαβε τον/την   Vicar

  Vicar Vicar

  India $30 USD / ώρα
  Project Mgr, SEO Spec, Scraping, Research, Recruit
  India
  I provide freelancing services in Following technologies 1. Business Consulting 2. Internet Marketing, Research, Proofreading 3. SEO Optimization (Google, Bing, Yahoo) 4. Internet of Things (IoT) 5. Virtual and Augmented Reality (VR/AR) 6. Blockchain 7. Database Programming 8. Cloud Computing 9. Research Writing 10....
  I provide freelancing services in Following technologies 1. Business Consulting 2. Internet Marketing, Research, Proofreading 3. SEO Optimization (Google, Bing, Yahoo) 4. Internet of Things (IoT) 5. Virtual and Augmented Reality (VR/AR) 6. Blockchain 7. Database Programming 8. Cloud Computing 9. Research Writing 10. Cybersecurity 11.Cloud Computing 12. Recruiter, Talent Sourcing, Also I am expert in PHP, HTML5, WordPress, JavaScript, MySQL, C#, Node.JS, Web Scraping, Laravel, React.JS, .NET, Angular.JS, Amazon AWS, Digital Market, Web Hosting, Web Development, Managing Social Networking Accounts, jQuery, Visual Basic, Software Testing, SQL, RESTful API, MongoDB, Google Analytics, .NET Core, Shopify, R Programming, TypeScript, JSON, Web API, PostgreSQL, VB.NET, Google APIs, Web Services. I am well versed in Mobile App Development on Android, iPhone & Ipad platforms. I have 15+ years of experience in Website Design, Graphic Design, Photoshop, Logo Design, CSS, Video editing, After effects, 3d Design, & Blogging. I am proficient in Article Writing, Copywriting, Article Rewriting, Research Writing, Ghostwriting, Proofreading, Editing, Technical writing, Report writing, Book Writing, Book Writing, Business Writing, Resumes, Financial Research, Academic research. I have good hands-on Instagram Marketing, Data entry jobs, Excel, Data Processing, Web Search, Microsoft Office, Customer support, Email Handling, Data Scraping, Data Extraction, Excel VBA, Database Design, Data Analytics, Investment Research, Technical support, Qualitative research, Software Documentation. I held various positions as a developer, business analyst, Virtual Assistant, and project manager. My favorite engineering subjects are Machine Learning, Data Mining, Mathematics, Algorithm, Statistics, Deep Learning, Data Science, DevOps, Scientific Research, Time management, Project scheduling, Renewable energy. Also, I have expertise in Internet Marketing, Sales, Internet research, Facebook Marketing, Social Media Marketing, Advertising, Google Adwords, WooCommerce, Sales Leads, Email Marketing, TeleMarketing, Search Engine Marketing, Internet Research, Financial market research, Content Marketing, Sales Promotion, Google Adsense, Brand Marketing, Keyword Research, Sales Management. As a Project manager, I have experience in Accounting, prepare Business plans, Business Analysis, Finance, Project management, SOW contract, Prepare Project charter document & Gantt Chart. I have 5+ experience in Business Data Analysis, Human Resources, Financial Analysis, Administrator Support, Payroll management, Business consulting, Public Relations, Recruitment, Salesforce management, Business strategy, Trading Financial markets equity/derivatives/stocks, Financial account management, Interviewing candidates, Economics. I have experience in Meta trader, Amibroker and written codes for various stock market graphs. I am a native English speaker and a polyglot. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Vicar
 • Πρόσλαβε τον/την   astridconchoAC
Πρόσλαβε τον/την   astridconchoAC

  astridconchoAC astridconchoAC

  Venezuela $20 USD / ώρα
  PUBLICISTA Y RELACIONISTA PÚBLICO
  Venezuela
  ¡Hola, potencial cliente y empleador! Mi nombre es Astrid Carolina Concho y soy una apasionada Publicista y Relacionista Público con una amplia experiencia en las RP y ejecución de estrategias de marketing para diversos clientes. Quiero presentarte mis habilidades y experiencia para ayudarte a alcanzar tus objetivos...
  ¡Hola, potencial cliente y empleador! Mi nombre es Astrid Carolina Concho y soy una apasionada Publicista y Relacionista Público con una amplia experiencia en las RP y ejecución de estrategias de marketing para diversos clientes. Quiero presentarte mis habilidades y experiencia para ayudarte a alcanzar tus objetivos en esta plataforma. ¿Por qué contratarme? Creatividad y originalidad: Como publicista, entiendo la importancia de destacar en un mercado saturado. Utilizo mi creatividad y habilidades estratégicas para desarrollar campañas publicitarias únicas y atractivas que llamen la atención de tu audiencia objetivo. Conocimientos en diferentes plataformas: Estoy familiarizado con las últimas tendencias y herramientas en marketing digital, lo que me permite utilizar plataformas como redes sociales, email marketing, SEO y SEM de manera efectiva para llegar a un público amplio y generar resultados positivos. Habilidades de comunicación: Como Relacionista Público, tengo una habilidad innata para establecer y mantener relaciones sólidas, esto me permite asegurar una cobertura mediática favorable y construir una reputación positiva para tu marca. Análisis y seguimiento: Utilizo herramientas de análisis en línea para evaluar el impacto de mis estrategias y tácticas publicitarias. Esto me permite hacer ajustes continuos para maximizar los resultados y garantizar un retorno de inversión favorable. Mis servicios: Desarrollo y ejecución de estrategias de marketing creativas y efectivas. Creación de contenido publicitario atractivo y persuasivo. Gestión de campañas en redes sociales y publicidad digital. Relaciones públicas y gestión de medios. Investigación de mercado y análisis de competidores. Redaccion de Articulos para sitios web. Si estás buscando un publicista y relacionista público que combine creatividad, estrategia y resultados tangibles, ¡no dudes en contactarme! ¡Espero tener la oportunidad de ayudarte a alcanzar el éxito! Saludos cordiales, Astrid Concho λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την astridconchoAC

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""