Django Developers Για Πρόσληψη

 • Django
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 394 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   MashoodurRehman1
Πρόσλαβε τον/την   MashoodurRehman1

  MashoodurRehman1 MashoodurRehman1

  Pakistan $50 USD / ώρα
  ✅Web✅Desktop✅Mobile✅Automation✅ML✅Bots✅Scrapping
  Pakistan
  I am a versatile and highly skilled software developer with a strong command over a wide range of domains including Web development, Desktop applications, Automation, Mobile app development, Machine Learning, Chatbots, Web Scraping, and Graphical User Interface (GUI) design. With a proven track record of delivering...
  I am a versatile and highly skilled software developer with a strong command over a wide range of domains including Web development, Desktop applications, Automation, Mobile app development, Machine Learning, Chatbots, Web Scraping, and Graphical User Interface (GUI) design. With a proven track record of delivering innovative solutions, I thrive in creating cutting-edge software that not only meets client needs but exceeds their expectations. My passion for technology and dedication to staying at the forefront of industry trends drive my commitment to delivering excellence in every project I undertake. ✅ Frontend (HTML / CSS / JavaScript / Reactjs / Redux / VueJs / Jquery / GraphQL / Material Design / UI&UX) ✅ Backend ( Python (Django, Flask, FASTAPI) NodeJs (Expressjs), C#(.NET / Blazor) , API Integration, REST APIs) ✅ Mobile app development ( Android & IOS / Flutter / Hive / Firebase ) ✅ Database ( MYSQL, MongoDB, PostgreSQL, Elastic Search (ES), ORM ) ✅ GUI development ( QT / WPF / PYQT / Tkinter ) ✅ Web Scrapping ( BeautifulSoup / Selenium / Scrapy ) ✅ Automation ( Selenium webdriver, Zapier ) ✅ Data Analysis & Visualization ( Numpy, Pandas /Matplotlib / Seaborn ) ✅ Data-Driven Web Apps (Dash / Plotly / Streamlit) ✅ Artificial intelligence / Machine learning (Scikit-Learn / Tensorflow ) ✅ Odoo ✅ AWS (Amazon Web Services) ✅ RASA Chat Bots ✅Docker λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MashoodurRehman1
 • Πρόσλαβε τον/την   codingcow
Πρόσλαβε τον/την   codingcow

  codingcow codingcow

  United Kingdom $100 USD / ώρα
  Web | Dev | Systems | Security | Automation
  United Kingdom
  Hello and thank you for considering working with me on your project. I am Uli, an experienced web developer with expertise in various programming languages, project management and an extensive background in network and system administration. I am passionate about cyber security, constantly staying updated on the...
  Hello and thank you for considering working with me on your project. I am Uli, an experienced web developer with expertise in various programming languages, project management and an extensive background in network and system administration. I am passionate about cyber security, constantly staying updated on the latest trends. My services include, but are not limited to: * Web and cloud hosting * Development of web apps * Debugging * Code Review * System and Task Automation * Web scraping * Bots * Network performance analysis * Network and System administration (Linux/Windows) * Penetration Testing * Web Security Consultancy * Deployment solutions * Website restoration and recovery * OSINT When accepting your project, I am committed to delivering secure, efficient, and user-friendly solutions that meet your needs exactly. Thank you for taking the time to read through my humble profile. I am looking forward to work with you on your project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την codingcow
 • Πρόσλαβε τον/την   meetarora29
Πρόσλαβε τον/την   meetarora29

  meetarora29 meetarora29

  India $55 USD / ώρα
  I build all kinds of software.
  India
  I have been programming for over a decade now. I have experience building websites, apps, automations, games, and more. Professionally, I have worked as a Data Engineer gaining 3 years of industry experience.
  I have been programming for over a decade now. I have experience building websites, apps, automations, games, and more. Professionally, I have worked as a Data Engineer gaining 3 years of industry experience. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την meetarora29
 • Πρόσλαβε τον/την   divumanocha
Πρόσλαβε τον/την   divumanocha

  divumanocha divumanocha

  India $15 USD / ώρα
  Experts in | Full Stack | Android | IOS | Shopify.
  India
  With over 10 years of experience in the Software Development domain, we bring extensive expertise in various areas of software development. Our commitment is unwavering, ensuring the delivery of high-quality work within stipulated timelines. One of our distinguishing qualities is a constant influx of innovative...
  With over 10 years of experience in the Software Development domain, we bring extensive expertise in various areas of software development. Our commitment is unwavering, ensuring the delivery of high-quality work within stipulated timelines. One of our distinguishing qualities is a constant influx of innovative ideas. Our team consistently generates impactful solutions to enhance your online presence. Proficient in Mean Stack, E-commerce Development, Python, Natural Language Processing (NLP), Artificial Intelligence, Flutterflow, and Training Models, we excel in providing tailored solutions. Our capabilities extend to developing customized plugins for enhanced functionalities, addressing bug fixes, and managing website maintenance. Our specialization lies in Python and its frameworks, along with a deep proficiency in JavaScript and its frameworks. Furthermore, our portfolio includes substantial experience in Android app development using Java/Kotlin, as well as expertise in Ionic, Native, React Native, and Flutter for mobile app development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την divumanocha
 • Πρόσλαβε τον/την   abhichaudharii
Πρόσλαβε τον/την   abhichaudharii

  abhichaudharii abhichaudharii

  India $55 USD / ώρα
  Python Dev | API Guru | Web Scraping
  India
  Hello there! I'm Abhi Chaudhari, a results-driven Python developer hailing from India, armed with over 6 years of dynamic experience. My passion lies in crafting robust APIs using the prowess of Flask, Django, and FastAPI, enabling the creation of efficient, scalable, and high-performance software applications that...
  Hello there! I'm Abhi Chaudhari, a results-driven Python developer hailing from India, armed with over 6 years of dynamic experience. My passion lies in crafting robust APIs using the prowess of Flask, Django, and FastAPI, enabling the creation of efficient, scalable, and high-performance software applications that consistently surpass client expectations. My journey is marked by a diverse portfolio spanning e-commerce platforms, social media landscapes, and data-driven applications. However, where I truly shine is in automation. I'm a virtuoso with Selenium and Appium, effortlessly orchestrating complex workflows across industries as varied as healthcare, finance, and e-commerce. My forte extends to the development of bespoke automation frameworks, test cases, and scripts, serving as a guardian of software quality. Adept in CI/CD pipelines and Git, I navigate version control with finesse. Web scraping is my playground, and I'm a seasoned player. Armed with libraries like BeautifulSoup, Scrapy, and Selenium, I've orchestrated over 140 web scraping triumphs. My expertise encompasses data extraction from e-commerce giants, social media juggernauts, and bustling job portals. My affinity for data structures, algorithms, and databases equips me to transform raw information into gold. My modus operandi is simple yet effective: deliver impeccable Python tools, communicate seamlessly, and embrace deadlines with gusto. My flair for collaboration shines through in both individual feats and team endeavors. My track record is solid - a legacy of delivering top-tier work within unforgiving timelines, all while fostering transparent communication with cherished clients. Intrigued by my skills? Let me present my formidable arsenal: ⭐ Services at a Glance ⭐ ✅ Python FastAPI for lightning-fast APIs ✅ Python GUI for intuitive user experiences ✅ Python Automation, where the mundane meets innovation ✅ Web Scraping and Web Crawling, unearthing data treasures ✅ Algo Trade BOTs, where algorithms meet financial prowess ✅ Telegram and Discord BOTs for seamless communication ✅ Expertise in Bot Detection Bypass and IP Rotations ✅ Google AppScript mastery, a world of automation possibilities ✅ Python Appium for uncharted realms of Android Automation ✅ Shopify API wizardry, the e-commerce realm is my playground ⭐ My Trusted Libraries ⭐ ✔️ PyQt5 ✔️ Selenium ✔️ Scrapy ✔️ Requests ✔️ Django ✔️ Flask ✔️ FastAPI ✔️ Zerodha API ...and beyond! Let's make waves together. Your project, my expertise - a match crafted in the realms of innovation. Connect with me, and let's turn ideas into remarkable realities. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την abhichaudharii
 • Πρόσλαβε τον/την   sparkbrains
Πρόσλαβε τον/την   sparkbrains

  sparkbrains sparkbrains

  India $25 USD / ώρα
  Igniting the spark in your dream.
  India
  SparkBrains Private Limited is a dynamic and innovative technology solutions company headquartered in the vibrant city of Chandigarh, India. Established with a vision to ignite the spark in your dream and transform ideas into reality, we have been at the forefront of delivering cutting-edge services that empower...
  SparkBrains Private Limited is a dynamic and innovative technology solutions company headquartered in the vibrant city of Chandigarh, India. Established with a vision to ignite the spark in your dream and transform ideas into reality, we have been at the forefront of delivering cutting-edge services that empower businesses to thrive in the digital age. At SparkBrains, we pride ourselves on our commitment to excellence, innovation, and client satisfaction. Our dedicated team of professionals is passionate about delivering tailored solutions that address your specific needs and objectives. We believe in forging lasting partnerships and ensuring that your success is our success. Whether you are a startup looking to establish your digital presence or an established enterprise aiming to stay ahead of the competition, SparkBrains Private Limited is your trusted partner for technology solutions that drive results. Join us on the journey to innovation, efficiency, and growth. Experience the SparkBrains advantage today. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sparkbrains
 • Πρόσλαβε τον/την   coredeveloper201
Πρόσλαβε τον/την   coredeveloper201

  coredeveloper201 coredeveloper201

  Bangladesh $15 USD / ώρα
  Top Laravel/Django/UI UX/React/Next/MERN/MobileApp
  Bangladesh
  ✅ Top 3% at PHP, Laravel ✅ Python, Django ✅ React Native, Flutter ✅ 10+ years of experience ✅ 550+ Projects ✅ 24/7 communication ✅ OUR VISION ✅ ⟶ Deliver top-level services ⟶ Use always the latest technologies and standards ⟶ Be always customer focused ✅ TECHNOLOGY STACK ✅ ⟶ FrontEnd➧ PSD, HTML, CSS, Bootstrap,...
  ✅ Top 3% at PHP, Laravel ✅ Python, Django ✅ React Native, Flutter ✅ 10+ years of experience ✅ 550+ Projects ✅ 24/7 communication ✅ OUR VISION ✅ ⟶ Deliver top-level services ⟶ Use always the latest technologies and standards ⟶ Be always customer focused ✅ TECHNOLOGY STACK ✅ ⟶ FrontEnd➧ PSD, HTML, CSS, Bootstrap, AngularJS, Vue.js, React.JS, Next.JS, Express.js ⟶ BackEnd➧ PHP, NodeJS, Laravel, CakePHP, Codeigniter, Java, Ruby on Rails, MVC ⟶ CMS➧ WordPress, Drupal ⟶ Progressive Web Apps (PWA) ⟶ DB➧ MySQL, MongoDB, SQL ⟶ Mobility➧ iOS & Android, React Native, Ionic, Flutter ⟶ Marketing➧ SEO & Digital Marketing ⟶ Python➧ Django, Scrapping, Flask, Odoo, PyQt, Tkinter, Scripting, Automation / API testing, data analysis, pandas, PineScript/trading script ⟶ Shop➧ Shopify (Liquid), Magento, WooCommerce ⟶ Servers➧ Dedicated, Shared, VPS, Private Servers, Shared ⟶ Games➧ Unity 3D ⟶ Design➧ UX/UI, Graphics, Illustrator, Adobe XD, FIGMA, LOGO, Photo Editing, App screen designing, wireframe ⟶ Version Control➧ GitHub, Gitlab, SVN ⟶ AI ✅ OUR STRENGTHS ✅ ⟶ Regular Communication ⟶ Daily Work Update Report ⟶ 100% Guaranteed Plagiarism Free Work ⟶ Technology/Process Maturity Regards, Shaheen λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την coredeveloper201
 • Πρόσλαβε τον/την   Guptapuru304
Πρόσλαβε τον/την   Guptapuru304

  Guptapuru304 Guptapuru304

  India $60 USD / ώρα
  Top 1% | Highly Recommended | Software | Data
  India
  Top 1% Freelancer, 100+ happy clients, 8+ years experienced, an exceptional record of top-rated reviews - Experience the best in the industry! All-in-One Solution Provider - Data Mining, Web Development, Automation, and Desktop Applications My goals and motivation:- * Top Priority - Customer Satisfaction * Best...
  Top 1% Freelancer, 100+ happy clients, 8+ years experienced, an exceptional record of top-rated reviews - Experience the best in the industry! All-in-One Solution Provider - Data Mining, Web Development, Automation, and Desktop Applications My goals and motivation:- * Top Priority - Customer Satisfaction * Best Quality Work * Reasonable Prices * Teamwork and Trust Software Development Domains:- * Expert in Web Scraping, Web Automation, Data Mining * API Development, Web-API Integrations * Website Development - PHP, Python, JavaScript Frameworks * SaaS Development and Management * Python Application Development * Software Solutions λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Guptapuru304
 • Πρόσλαβε τον/την   yasirk1979
Πρόσλαβε τον/την   yasirk1979

  yasirk1979 yasirk1979

  Pakistan $30 USD / ώρα
  PHP/MySQL, Full Stack, Mobile Apps, Graphic Design
  Pakistan
  Good day, My name is Muhammad Abrar & I have been serving clients from around the globe for more than 15 years. I love to code because if I can think it, I can make it a reality and that's what my success story. You can have everything in life you want, if you will just help other people get what they want and this...
  Good day, My name is Muhammad Abrar & I have been serving clients from around the globe for more than 15 years. I love to code because if I can think it, I can make it a reality and that's what my success story. You can have everything in life you want, if you will just help other people get what they want and this is my strong belief, so work with me and you will find me your right outsourcing partner. My area of expertise/skills are given below: - CMS Websites designing/development - PHP/MySQL, Laravel framework, CodeIgnitor, Yii framework or any PHP framework - ASP.NET, VB.NET, C#, Azure, Zoho, CRM etc. - WordPress, WooCommerce, Joomla, OpenCart, Prestashop, Magento etc. - Shopify Websites & Apps (Public & Private) - ReactJS, VueJS, ExpressJS, MongoDB, NodeJS, AngularJS - UI/UX, Figma, AdobeXD, HTML, Frontend - Logo Designing, Graphic Design, Banner designing, Social media banners, etc. - Mobile Apps, Native & ReactNative, Flutter, iPhone/iPad Application - Digital Marketing covering Google Ads, Facebook Ads, SEO, On-Page, Off-Page SEO, Social Media Marketing, Contents Writing etc. To find the right outsourcing partner: - We will define a clear scope of work & work closely with you - We will communicate regularly & arrange audio/video call if needed - I will respond you promptly & acknowledge everything - I will use agile methodologies in your design/development process - I will continue showing you progress time to time from my demo server - I will protect your data and intellectual property always - I will be flexible, humble and professional throughout the development phase - I will provide ongoing support after completion of your project With more than 15 years experience in different programming languages, It is my job to stay on top of the ever changing internet environment and provide my clients with a quality Web & Mobile presence that would be impossible for them to achieve alone. Small to mid-size businesses often don't have the time to keep on top of the ever changing Web world, as they often need to dedicate their time and effort into maintaining their core business. At the same time, they also do not have the resources that a large company has to fund an internet technology department and hire expensive IT workers to keep on top of their web presence. This is where I come in, I provide an affordable solution for these small to mid-size businesses. Please contact me directly for further inquiries, as I am available even during the weekends. Thank you, Muhammad Abrar λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την yasirk1979
 • Πρόσλαβε τον/την   shrec
Πρόσλαβε τον/την   shrec

  shrec shrec

  Georgia $50 USD / ώρα
  Professional Web / Mobile Service
  Georgia
  Hi, I want to start by saying thank you for taking the time to read through my profile. I am an IT and Computer Science Specialist with over 15 years of experience in the industry. I have a genuine passion for my work, and love being able to use that passion to create original, creative projects for my clients. I...
  Hi, I want to start by saying thank you for taking the time to read through my profile. I am an IT and Computer Science Specialist with over 15 years of experience in the industry. I have a genuine passion for my work, and love being able to use that passion to create original, creative projects for my clients. I can work with a large list of different software and coding languages, including: • HTML • CSS • Javascript • Jquery • Front-End Frameworks (Bootstrap, Google's Material Design) • Javascript Frameworks (Angular, React, Vue) • Preprocessors (Less, Sass) • Building Tools (Gulp, Webpack, Grunt) In terms of Mobile Development, I can create projects using the following: • Java • Kotlin • Swift • Object-C • Android/iOS • Ionic Framework • React Native • Dart/Flutter I’ll happily sit down and work with you to build the best possible plan of attack to create and perfect your vision! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shrec

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""