Django Developers Για Πρόσληψη

 • Django
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 376 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Fazeennazar
Πρόσλαβε τον/την   Fazeennazar

  Fazeennazar Fazeennazar

  Sri Lanka $20 USD / ώρα
  Python | Machine Learning | Data Science
  Sri Lanka
  Thank you for visiting my profile. I am very pleasure to help you with my programming services I have been as a senior developer for +7 years. Here is my skill sets for you. ★ Back End : PYTHON & R ★ DataBase : MySQL, SQL, SQLite ★ Web Framework : Flask & Django ★ WebScraping : Beautifulsoup, Selenium,...
  Thank you for visiting my profile. I am very pleasure to help you with my programming services I have been as a senior developer for +7 years. Here is my skill sets for you. ★ Back End : PYTHON & R ★ DataBase : MySQL, SQL, SQLite ★ Web Framework : Flask & Django ★ WebScraping : Beautifulsoup, Selenium, urllib, Scapy ★ OpenCV : Object Detection and Image Processing.... ★ Data Analysis & Data Visualization : Pandas, Seaborn, Numpy, Matplotlib ★ ML and AL : Pytorch, Tensorflow, Keras, DNN, GAN, CNN, Sklearn ★ Other Tools : Power BI, Tableau , Plotly , Bokeh DashBoard I can spend my full time on freelancer and serve in real time for all days. Best Result will be delivered on Time and on Budget. Let's build the great relationship and go forward the success of your project. Best Regards λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Fazeennazar
 • Πρόσλαβε τον/την   sparkbrains
Πρόσλαβε τον/την   sparkbrains

  sparkbrains sparkbrains

  India $25 USD / ώρα
  Igniting the spark in your dream.
  India
  SparkBrains Pvt. Ltd. is a group of people joined together to provide the best of the services in the field of IT & Software to our clients. The services we offer includes: - Web development and Website design - Mobile application development - Desktop application development -...
  SparkBrains Pvt. Ltd. is a group of people joined together to provide the best of the services in the field of IT & Software to our clients. The services we offer includes: - Web development and Website design - Mobile application development - Desktop application development - Development of e-commerce stores on various platforms like Shopify, Magento, and Woo-commerce. - Artificial Intelligence, Machine Learning and Chatbots. - Digital marketing solutions to introduce your brand to a large number of audiences. - We work on : Python(Django & Flask frameworks), PHP(Codeigniter, Laravel, wordpress & Joomla) & React.js, Angular, Vue.js for frontend. ML and AI Data Science λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sparkbrains
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ώρα
  Yayy!! Listed in top 1% Freelancer Preferred Group
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   senbhavin
Πρόσλαβε τον/την   senbhavin

  senbhavin senbhavin

  India $16 USD / ώρα
  Highly Recommended | In TOP 2% FullStack Developer
  India
  ▶ An astute professional with 8 years of experience in IT Project Management, Software Development with technical expertise in the implementation, operations and support functions of mission-critical business solutions using IT as a tool. ▶ An Excellent communicator leverages technical & business acumen to...
  ▶ An astute professional with 8 years of experience in IT Project Management, Software Development with technical expertise in the implementation, operations and support functions of mission-critical business solutions using IT as a tool. ▶ An Excellent communicator leverages technical & business acumen to communicate effectively with client executives and their respective teams. ▶ Advanced analytical skills, in-depth knowledge of Software Development Life Cycle (SDLC). ▶ Expert in various project management methodologies. Ability to manage large project teams and known for high-quality deliverables that meet or exceed timelines and budgetary targets. ▶ Develop and implement development tracking and quality control systems. Initiating marketer search studies to know the technical know-how and changes in technology and merge the new technology into the existing system. ❖ My Expertise ❖ ✅ JAVA SCRIPT : ReactJS, NextJS, AngularJS, VueJS, NodeJS, ExpressJS, NestJS, TypeScript ✅ PYTHON : Django, Django Rest Framework, Fast API, Flask ✅ PHP : Laravel, Magento 2.x ✅ MOBILE APP : React Native, Flutter ✅ WEB DESIGN : UI/UX, HTML5, CSS3, Bootstrap, Tailwind CSS, Responsive Design ✅ SERVER LESS : AWS Lambda, EC 2, Firebase Functions ✅ INTEGRATION : APIs for Facebook, Twitter, Google, Stripe, Payment Gateways, Mailchimp, Stripe Connect, etc. ✅ VERSION CONTROL : GitHub, BitBucket, GitLab Feel free to reach out if you have any questions or would like to discuss your project further. Your project's success is my top priority. Let's embark on this journey together. I'm ready to tackle your project head-on and create something we can both be proud of. Thanks for your time. Eagerly awaiting your response. Best regards, Bhavin Sen λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την senbhavin
 • Πρόσλαβε τον/την   augurstech
Πρόσλαβε τον/την   augurstech

  augurstech augurstech

  India $50 USD / ώρα
  Leading Tech Solutions Provider at Freelancer
  India
  Augurs Technologies is Part of Augurs Group which has operations in domains of Metaverse, Unity 3D, AR/VR, Game Development , Artificial Intelligence/Machine Learning, Software Development and Mobile Apps and have operating offices located in Freiburg, Germany, Central Hong Kong, Quito Ecuador Lucknow India. We are...
  Augurs Technologies is Part of Augurs Group which has operations in domains of Metaverse, Unity 3D, AR/VR, Game Development , Artificial Intelligence/Machine Learning, Software Development and Mobile Apps and have operating offices located in Freiburg, Germany, Central Hong Kong, Quito Ecuador Lucknow India. We are into Software consulting services since 2013. We have upcoming products in Retail Segment (Based on AI/ML), Gaming Segment( based on Metaverse, Unity 3D and NFT), Insurance Segment (Based on AR/VR) and Data Security Segment (based on Vulnerability/Ransomware tracking). We have been awarded as one of the Leading Solution Providers over Freelancer.com Experts in Metaverse, Unity 3D, 3D Game Artist. Experts in AR/VR Tech, Game Development, Game Concept Design Experts in AI/ML , Data Sciences Experts in Custom Software Applications Experts in Mobile Applications. We love delivering quality results for our customers, Get connected with most amazing team on freelancer λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την augurstech
 • Πρόσλαβε τον/την   azhar52
Πρόσλαβε τον/την   azhar52

  azhar52 azhar52

  Pakistan $45 USD / ώρα
  Full Stack Developer [Python, Django, React]
  Pakistan
  Over the last 8+ years as a Full Stack Developer, I have been developing complex web applications. I am a professional full-stack web developer with extensive experience in information security and Linux system administration. My solid theoretical and practical background in IT, business consulting, and project...
  Over the last 8+ years as a Full Stack Developer, I have been developing complex web applications. I am a professional full-stack web developer with extensive experience in information security and Linux system administration. My solid theoretical and practical background in IT, business consulting, and project management make me extremely capable of projects of any size. Technologies I use: ✌ Python ✌ Flask, Django, Django REST framework ✌ React, JavaScript, jQuery ✌ HTML5-CSS3, Bootstrap ✌ PSQL, MySQL, MongoDB, WebSockets ✌ Unit testing LIBRARIES/APIS ✌ Web API ✌ LocalStorage ✌ Redis Queue ✌ jQuery CDN ✌ Web Sockets ✌ Celery, Django Celery Results, Django Celery Beat ✌ Django ORM ✌ REST APIs ✌ NumPy ✌ jQuery Plugins ✌ Tensorflow ✌ OpenCV ✌ Pillow ✌ OpenSSL ✌ Google API ✌ Google Maps API ✌ React ✌ GitHub API I am a responsible, self-motivated, solution-driven developer who always meets clients' expectations regarding code quality and turnaround. Feel free to contact :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την azhar52
 • Πρόσλαβε τον/την   fomersari
Πρόσλαβε τον/την   fomersari

  fomersari fomersari

  Turkey $60 USD / ώρα
  Full Stack Developer | Django
  Turkey
  - Full Stack Developer specialized in Django - Creates and maintains enterprise-level web applications with his team - Selected member of Preferred Freelancer program - Proficient in Python, Javascript - Experience with C, Java, Flutter, Haskell, R - Experience in both Relational and NoSQL databases - MSc Data...
  - Full Stack Developer specialized in Django - Creates and maintains enterprise-level web applications with his team - Selected member of Preferred Freelancer program - Proficient in Python, Javascript - Experience with C, Java, Flutter, Haskell, R - Experience in both Relational and NoSQL databases - MSc Data Science, experience working with Big Data, and Machine Learning algorithms λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την fomersari
 • Πρόσλαβε τον/την   omnamasshivay
Πρόσλαβε τον/την   omnamasshivay

  omnamasshivay omnamasshivay

  India $30 USD / ώρα
  Business Analyst In Rexzet Solutions
  India
  Working from last 10 years as full stack developer, have skills in python, php, laravel, Wordpress and any other web frameworks as well
  Working from last 10 years as full stack developer, have skills in python, php, laravel, Wordpress and any other web frameworks as well λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την omnamasshivay
 • Πρόσλαβε τον/την   mirzatauseef
Πρόσλαβε τον/την   mirzatauseef

  mirzatauseef mirzatauseef

  Pakistan $30 USD / ώρα
  First, solve the problem. Then, write the code.
  Pakistan
  Hi, This is Tauseef. I am a software engineer and effectual leader with a proven ability and I want to exceed my knowledge in the domain of Software Engineering. A highly focused software developer with eight years of experience in a variety of development and engineering positions. Innovative IT professional...
  Hi, This is Tauseef. I am a software engineer and effectual leader with a proven ability and I want to exceed my knowledge in the domain of Software Engineering. A highly focused software developer with eight years of experience in a variety of development and engineering positions. Innovative IT professional offering vast experience leveraging software engineering and DevOps methodologies to deliver highly effective and creative solutions to business and technology challenges. Utilizes highly attuned analytical skills to develop IT and business strategies employing cutting-edge technologies to increase productivity. Highly organized with a strong capacity to prioritize workload, delegate deliverables, and steer project completion within established deadlines. ✅ Front End web development skills: - HTML5/SCSS/CSS - Vanilla Javascript, jQuery - React.js, Redux, Saga, Next.js, Gatsby - Ruby on Rails, Vue.js, Vuex, Nuxt.js, Quasar, Gridsome - Bootstrap 3/4 - Mobile Responsive Design and Development - Website design ✅ Backend web development skills: - Blockchain - Python (Flask/Django) - PHP(Laravel, Codeigniter, Core PHP) - Node.js(Express.js) - Database(MSSQL, MySQL, Oracle DB, Mongo DB, Dynamo DB, Elastic Search) - REST API Development - DevOps - Docker - Server administration(AWS, Ubuntu, CentOS, Windows Server) - Google firebase, Pusher - Git, SVN ✅ Business Development skills: - Business Plan Writing - Start-up Strategy Development - Raising Capital - Financial Forecasting - SWOT Analysis - Go-to-Market Strategies - Turnaround Analysis λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mirzatauseef
 • Πρόσλαβε τον/την   bsse1009
Πρόσλαβε τον/την   bsse1009

  bsse1009 bsse1009

  Bangladesh $10 USD / ώρα
  REACT | TypeScript | Node Js | ML Engineer
  Bangladesh
  As a skilled software engineer, I specialize in developing web applications using cutting-edge technologies such as Python, Javascript, Express, Node.js, React, Vue, and Angular. My expertise extends to the entire software development lifecycle, including design, coding, testing, and deployment. In addition to my...
  As a skilled software engineer, I specialize in developing web applications using cutting-edge technologies such as Python, Javascript, Express, Node.js, React, Vue, and Angular. My expertise extends to the entire software development lifecycle, including design, coding, testing, and deployment. In addition to my strong programming skills, I have a deep understanding of CI-CD principles, ensuring that my projects are always delivered on time and to the highest quality standards. I also have experience in Machine Learning, Image processing, and Data Analysis, using Pytorch to develop sophisticated algorithms that enable businesses to gain insights and make data-driven decisions. Whether you need a full-stack web application or an advanced AI algorithm, I have the skills and experience to deliver results that exceed your expectations. Contact me today to discuss your project and see how I can help you achieve your goals. SERVICES I can provide: ✅ Academic Project Assignment (Python, Java, C++, JS) ✅ AI, Machine Learning and Deep Learning based project ✅ Fine tune state of the art DL models with your business data. ✅ Develop full-stack website for your business ✅ Data Analytics Dashboard (PowerBI, Tableau) ✅ Rest API Build and Integration λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bsse1009

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""