Debugging Experts Για Πρόσληψη

 • Διόρθωση Σφαλμάτων
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 61 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   uhjk
Πρόσλαβε τον/την   uhjk

  uhjk uhjk

  Turkey $45 USD / ώρα
  WordPress / PHP / 10+ years of experience
  Turkey
  I've been on internet since 1996. I always tried to do something with programming. Started with mirc scripting, then created my own websites (I had 1500+ websites when it was 2005) and earned a lot of money with domain parking and google adsense. Since I was not so good with programming, I was asking help from other...
  I've been on internet since 1996. I always tried to do something with programming. Started with mirc scripting, then created my own websites (I had 1500+ websites when it was 2005) and earned a lot of money with domain parking and google adsense. Since I was not so good with programming, I was asking help from other people. But as you probably guess, I had many many problems with programmers. Then, I decided to improve my programming skills. Finally, I realized that coding is the coolest thing in the world. I feel better when I help other people over the world. This is how I became freelancer programmer :) I love coding and ready to help you. - Web Scraping / Crawling - Data extraction - Data conversion - API Integration - Wordpress plugin λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την uhjk
 • Πρόσλαβε τον/την   ParasTech7
Πρόσλαβε τον/την   ParasTech7

  ParasTech7 ParasTech7

  India $25 USD / ώρα
  End to End Sol. for Mobile/Website/App/Database
  India
  I have 19 years of experience. Me and my team have delivered lot of successful project on freelancer.com, rentacoder.com and vworker.com. We work from small scale to large scale projects. Mobile App, Website Development, Data Solution, Database, Networking, Compiler, Data structure, Algorithim, Programing
  I have 19 years of experience. Me and my team have delivered lot of successful project on freelancer.com, rentacoder.com and vworker.com. We work from small scale to large scale projects. Mobile App, Website Development, Data Solution, Database, Networking, Compiler, Data structure, Algorithim, Programing λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ParasTech7
 • Πρόσλαβε τον/την   dany3j
Πρόσλαβε τον/την   dany3j

  dany3j dany3j

  Venezuela $30 USD / ώρα
  ✅ IT. Software Developer ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  Venezuela
  ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Greetings, I am Daniel, a dedicated and seasoned freelancer specializing in computer solutions. With a wealth of experience in Windows platforms, I am deeply committed to delivering top-tier solutions to my clientele. As the founder of Danysys, I boast a...
  ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Greetings, I am Daniel, a dedicated and seasoned freelancer specializing in computer solutions. With a wealth of experience in Windows platforms, I am deeply committed to delivering top-tier solutions to my clientele. As the founder of Danysys, I boast a proven track record of consistently achieving outstanding outcomes. My expertise spans a wide array of areas including malware removal, software development in various languages such as C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping, and Scripting. Moreover, I am always open to expanding my skill set by learning and incorporating new technologies beyond those listed. My unwavering dedication lies in ensuring job satisfaction and surpassing client expectations. Let us collaborate to breathe life into your project! ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Saludos, soy Daniel, un freelancer dedicado y experimentado especializado en soluciones informáticas. Con una gran experiencia en plataformas Windows, estoy profundamente comprometido a brindar soluciones de primer nivel a mi clientela. Como fundador de Danysys, me enorgullezco de tener un historial comprobado de lograr resultados sobresalientes de manera constante. Mi experiencia abarca una amplia gama de áreas, incluyendo la eliminación de malware, el desarrollo de software en varios lenguajes como C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping y Scripting. Además, siempre estoy abierto a ampliar mi conjunto de habilidades aprendiendo e incorporando nuevas tecnologías más allá de las enumeradas. Mi inquebrantable dedicación radica en garantizar la satisfacción laboral y superar las expectativas de los clientes. Colaboremos para dar vida a tu proyecto. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dany3j
 • Πρόσλαβε τον/την   kaloyan13
Πρόσλαβε τον/την   kaloyan13

  kaloyan13 kaloyan13

  Bulgaria $10 USD / ώρα
  C/C++/Python/Java/Bash Linux programming
  Bulgaria
  C/C++ programmer with experience in parallel programming using OpenMP/Pthreads and MPI. Bash scripting and any other Linux/Unix tasks are welcome.
  C/C++ programmer with experience in parallel programming using OpenMP/Pthreads and MPI. Bash scripting and any other Linux/Unix tasks are welcome. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kaloyan13
 • Πρόσλαβε τον/την   qprotex
Πρόσλαβε τον/την   qprotex

  qprotex qprotex

  United States $120 USD / ώρα
  Senior Software Architect
  United States
  I offer comprehensive Software Architecture Services designed to build robust, scalable, and efficient software systems tailored to meet the unique needs of your business. My expertise lies in creating clear, actionable architecture blueprints that serve as a foundation for developing high-performing software...
  I offer comprehensive Software Architecture Services designed to build robust, scalable, and efficient software systems tailored to meet the unique needs of your business. My expertise lies in creating clear, actionable architecture blueprints that serve as a foundation for developing high-performing software solutions. With a focus on modern architectural patterns, microservices, and cloud-native technologies, I ensure that your software architecture is flexible, resilient, and ready for future growth. I work closely with each client to understand their specific challenges and objectives, providing personalized guidance on technology selection, system design, and best practices for implementation. My goal is to empower your development teams with a solid architectural framework that accelerates development, facilitates maintenance, and reduces overall project risk. Partner with me to transform your vision into a software reality that drives business success and technological innovation. My certifications: - Microsoft – Azure Administrator - Microsoft – Azure Fundamentals - Microsoft – Azure AI Fundamentals - Microsoft – Azure Data Fundamentals - CompTIA CASP+ - CompTIA Security+ - EC Council – CEH Certified Ethical Hacker -eLearnSecurity – eCRE Certified Reverse Engineer - IITAC – Certified Reverse Code Engineering Professional - IACRB – Certified Reverse Engineering Analyst -SmartBear – SOAPUI NG Pro λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την qprotex
 • Πρόσλαβε τον/την   OscarGH
Πρόσλαβε τον/την   OscarGH

  OscarGH OscarGH

  Spain $5 USD / ώρα
  Junior programmer interested in learning
  Spain
  I used to do lot of things, like programming a game with JS or making a cool website with Ajax and phpMyAdmin. Now I'm studying website development and multiplatform development.
  I used to do lot of things, like programming a game with JS or making a cool website with Ajax and phpMyAdmin. Now I'm studying website development and multiplatform development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την OscarGH
 • Πρόσλαβε τον/την   atverdokhlib
Πρόσλαβε τον/την   atverdokhlib

  atverdokhlib atverdokhlib

  Ukraine $30 USD / ώρα
  Full Stack Developer (Web | iPhone | Android)
  Ukraine
  Thank you for taking your valuable time! My objective is to serve you better than ever with my maximum devotion. I love helping my customers, and so proudly do my business in delight until your needs are meet by satisfaction. During working as a software developer for 12+ years, I've gained a vast experience and...
  Thank you for taking your valuable time! My objective is to serve you better than ever with my maximum devotion. I love helping my customers, and so proudly do my business in delight until your needs are meet by satisfaction. During working as a software developer for 12+ years, I've gained a vast experience and skills in software engineering field. So no worry about software development from A to Z. In a word, I'm an expert problem solver. No matter what the bug you have, what the solution you are looking for. Up to today, I've successfully developed/solved so many projects and problems / bugs with various technologies, tools and languages. My expertise allows me to build robust, clean, stable and reusable components/modules in any programming language scopes but it doesn't allow me to write dirty codes. These are my main skills. -React.js / Next.js, Vue.js, Angular.js, CodeIgniter, Laravel, Django, Symfony, Magento, RoR -Node.js, Express.js, Koa.js, Nest.js -Javascript/Typescript, jQueryHTML, CSS, CSS3, LESS, SASS, TailwindCSS -C/C++, C#, .Net, Go, Java, Python, Solidity -Matierial-UI, Antd-UI, Kendo-UI, Chakra-UI, Bootstrap -MySQL/Oracle/Postgre, MongoDB, DynamoDB, MSSQL, SQLITE -Git, Jira, Bitbucket, Trello, Figma, PSD, XD -AWS, DigitalOcean, Firebase, SendGrid, Twillo, Google could API, Ubuntu -WordPress, Shopify, Bubble Attentiveness, responsibility, technical thinking, poise, concentration, a high degree of self-organization, discipline, focus on achieving results. I always keep in mind that I grow with my customers. Let us make things better. Happy working! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την atverdokhlib
 • Πρόσλαβε τον/την   bhupen4work
Πρόσλαβε τον/την   bhupen4work

  bhupen4work bhupen4work

  United States $30 USD / ώρα
  ✅Full Stack | ✅Blockchain( ✔Responsibility)
  United States
  Hello, I am a talented software engineer who have vast experience in the Blockchain world and full-stack development(15+ years experience with Software Development). SKILL SET Blockchains: ★ NFT(Non-Fungible Token) Marketplace Development (Solana, Rust) ★ Crypto Coins Exchange Development ★ ICO & IDO...
  Hello, I am a talented software engineer who have vast experience in the Blockchain world and full-stack development(15+ years experience with Software Development). SKILL SET Blockchains: ★ NFT(Non-Fungible Token) Marketplace Development (Solana, Rust) ★ Crypto Coins Exchange Development ★ ICO & IDO Development with Created Token ★ Smart-Contracts (Solidity, Truffle framework) ★ Smart Contracts Audits ★ Token development based on Ethereum and Binance (ERC20, ERC721, ERC 1155, BEP20, BEP721, BEP1155) ★ DLT Apps & Private Blockchain Development ★ Crypto Wallet Development/Integration for Linux, Windows, Mac Frontend: React, React Native Vue.js, Angular(2-12), HTML5, CSS3, Bootstrap, jQuery Backend: Node.js, Python(Django), PHP(WordPress, Laravel, CodeIgniter), WebRTC Databases: MongoDB, MySQL, MS Access, Redis, Postgres, API integration: Amazon, eBay, Oracle, Payment integration, Social API, Google Map, etc DevOps: AWS EC2, SES, S3, Google Cloud, Linux, PM2 You can see my work examples: https://samkoin.com/ https://app.cryptozoon.io/ https://coolmansuniverse.com/ https://whelps.io/#dragons https://reverb.com/(React) https://www.chewy.com/(Vue) https://coretabs.net/(ROR) https://bangalore.explocity.com/(Django) https://www.tasteatlas.com/(Angular) https://garzamarfa.com/(Shopify) https://www.welcomepickups.com(WordPress) http://www.freemanshire.com.au/(Magento) https://www.acom.com.sg/(React+Wix) I like challenging and I am looking for complex software development projects. Looking forward to hearing from you and bringing success to your business! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bhupen4work
 • Πρόσλαβε τον/την   endiansign
Πρόσλαβε τον/την   endiansign

  endiansign endiansign

  Madagascar $50 USD / ώρα
  Expert problem solver
  Madagascar
  For more than ten years, I have worked with a wide range of programming languages and technology stacks, leveraging this expertise to assist clients in addressing their diverse needs. I have tackled everything from simple issues to highly complex, specialized challenges requiring deep domain knowledge. Regardless of...
  For more than ten years, I have worked with a wide range of programming languages and technology stacks, leveraging this expertise to assist clients in addressing their diverse needs. I have tackled everything from simple issues to highly complex, specialized challenges requiring deep domain knowledge. Regardless of the complexity of the problem, my focus is always on delivering customized, tailored solutions that meet the unique requirements of each client. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την endiansign
 • Πρόσλαβε τον/την   Sohail748
Πρόσλαβε τον/την   Sohail748

  Sohail748 Sohail748

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Senior Software Developer (Mobile & Web App & SEO)
  Pakistan
  Hello. I am Sohail Jamil and I am a Senior software developer with 7 years of professional experience. I am here to assist you with your project with my skills What do I offer? - Mobile Application Development - Flutter App Development - React native - Native Android - iOS Application - Web...
  Hello. I am Sohail Jamil and I am a Senior software developer with 7 years of professional experience. I am here to assist you with your project with my skills What do I offer? - Mobile Application Development - Flutter App Development - React native - Native Android - iOS Application - Web Development - MERN Stack / MEAN Stack - CMS ( wordpress Shopify durpal etc) - Custom web portal (PHP etc) - APIs development and integration - SEO - SEO /SME/ SMO/ASO - Digital marketing (FB ads/ Google ads) - Google analytics - Desktop software development - .net - asp .net - C# - APIs development and integration - Python development - Flask Web App - Machine learning - Web scraping - Crawling - API and Web Development with Flask/Pyramid/Django - Other Skills - Knowledge of many database technologies many SQL databases as well as NO-SQL - Knowledge of various data storage formats: JSON, XML, CSV, EXCEL - Experience with many popular APIs as Amazon, Discord, Twilio, Slack, Twitter and many more My top qualities as a freelancer are: - Trying to always deliver the project ahead of the deadline - Working until all client's requirements are satisfied - Quick responses and often updates on the project Click the Hire Me button to message me or if you see my bid on your project click on the chat button to get started. king Regards Sohail Jamil λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Sohail748

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""