Database Development Experts Για Πρόσληψη

 • Κατασκευή Βάσης Δεδομένων
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 423 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ώρα
  Top 1% Freelancers Group with 40% REPEAT HIRE RATE
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   visionvivante
Πρόσλαβε τον/την   visionvivante

  visionvivante visionvivante

  India $25 USD / ώρα
  Fullstack Website & Mobile App Development Company
  India
  We provide end to end quality web & mobile services and strive for quality, commitment, and support. Our services range include Project Research/Analysis/Documentation/Management, Graphics/Websites/Mobile Apps Designing, Website/Mobile Apps Development, Manual/Functional Testing, Server Maintenance & SEO. Our...
  We provide end to end quality web & mobile services and strive for quality, commitment, and support. Our services range include Project Research/Analysis/Documentation/Management, Graphics/Websites/Mobile Apps Designing, Website/Mobile Apps Development, Manual/Functional Testing, Server Maintenance & SEO. Our Technical Portfolio Include: * PHP & based CMSs: WordPress, Joomla, Magento, OpenCart, Squarespace, Wix, BigCommerce, Typo 3, Concrete 5 and osCommerce etc * PHP & based Frameworks: Yii, CodeIgniter, Laravel, CakePHP, Zend, Symphony and Smarty etc * MEAN/MERN/MEVN: Mongo, Express, (Angular/React/Vue), Node * ASP.Net: MVC 4/5, C# (Only From Scratch Projects) * Mobile Apps: Objective C, Java, Ionic-Cordova & HTML5-PhoneGap * HTML(5)/CSS(3) & based frameworks like Twitter Bootstrap, Foundation, Less, Ionic * JS & based frameworks like Angular JS, Backbone JS, Ember JS, Ext JS, jQuery, Kendo UI etc Invite us for a Trial Job on Freelancer! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την visionvivante
 • Πρόσλαβε τον/την   Microlent
Πρόσλαβε τον/την   Microlent

  Microlent Microlent

  India $35 USD / ώρα
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/RPA Development
  India
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local...
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local clients, we use Freelancer to cherry-pick the best international projects to build our online portfolio and stretch our software building muscles. We are always looking to build the next big thing - Is that your project? If so, we would make a successful team! We develop websites, online stores, mobile applications, and most importantly ongoing relations. We are the 'go-to guys for new software projects - Anything goes at Microlent! Your imagination is the limit. We work with the following technologies: ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, C#, PHP, iOS, Android, Flutter, Xamarin, and many more. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Microlent
 • Πρόσλαβε τον/την   ParisPallas
Πρόσλαβε τον/την   ParisPallas

  ParisPallas ParisPallas

  Greece $42 USD / ώρα
  Access | Excel | VBA | Power BI | Top 1%
  Greece
  I’m a Microsoft Office Applications Developer who takes great pride in my work. Through meticulous attention to detail and passion for my career, I develop, write, and customize top-quality code in VBA that allows me to create custom, high-performance applications for my clients. I’m well-versed in several areas,...
  I’m a Microsoft Office Applications Developer who takes great pride in my work. Through meticulous attention to detail and passion for my career, I develop, write, and customize top-quality code in VBA that allows me to create custom, high-performance applications for my clients. I’m well-versed in several areas, including (but not limited to): ● Excel ● Access ● VBA (Visual Basic for Apps) ● Power BI ● Word ● Microsoft Office ● PowerPoint ● Outlook Microsoft is one of the most used software suites used by professionals daily. If you’re using it and find yourself losing time through specific processes, my services will give you the efficiency and ease of use to return that wasted time! If you’re interested, I work from 8 a.m. to 9 p.m. Athens time and will quickly answer your requests and inquiries! I love bringing on new clients and can’t wait to show you how I can streamline your business today! Thanks, and have a great day! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ParisPallas
 • Πρόσλαβε τον/την   programmatis
Πρόσλαβε τον/την   programmatis

  programmatis programmatis

  United States $250 USD / ώρα
  Your tailored tech success route - let's chat
  United States
  Welcome to Programmatis! Your tailored tech success route – because one size never fits all. At Programmatis, we're not just developers; we are visionaries in the digital landscape. We specialize in creating custom business solutions that blend cutting-edge technology with user-centered design. OUR...
  Welcome to Programmatis! Your tailored tech success route – because one size never fits all. At Programmatis, we're not just developers; we are visionaries in the digital landscape. We specialize in creating custom business solutions that blend cutting-edge technology with user-centered design. OUR SERVICES Fractional CTO: Drive innovation and growth without a long-term commitment. Know your options before making a decision about your business technology. Technology Design & Development: We provide clients with everything they need to dominate their corner of cyberspace. Programmatis has a broad portfolio ranging from NASDAQ-listed giants to local businesses, each with their own success story. Organic Online Marketing (SEO): Create a long-term digital marketing strategy that uses non-paid tactics to build brand awareness and engage with leads. Additional Services: Managed Hosting, API Integrations, Mobile App Development, Software Development, SaaS Development, Website Development WHY PROGRAMMATIS? Return on investment. Our clients come back 4 times more than the competition, a testament to the value we inject into our client businesses at a fundamental, operational level. At 62%, we are the highest ranking account on freelancer.com in Repeat Hire Rate as well as boasting a perfect 100% on all other performance metrics. When you work with Programmatis, you're not just hiring a developer; you're gaining an extension of your team, committed to your business's growth and success. Send us a message anytime to discuss your next project! Don't just dream of it. Your tech success journey starts here. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την programmatis
 • Πρόσλαβε τον/την   MuhammadFahaam
Πρόσλαβε τον/την   MuhammadFahaam

  MuhammadFahaam MuhammadFahaam

  Pakistan $27 USD / ώρα
  Laravel-Vue -Wordpress -Shopify - Azure - AWS
  Pakistan
  We are team of professionals having versatile experience in Web development & Graphics designing. We have handful resources aiming to deliver quality service. We strive for best quality and we really mean it. We believe in honest and dedicated collaboration. We don't compromise on quality and strive for 110% CUSTOMER...
  We are team of professionals having versatile experience in Web development & Graphics designing. We have handful resources aiming to deliver quality service. We strive for best quality and we really mean it. We believe in honest and dedicated collaboration. We don't compromise on quality and strive for 110% CUSTOMER SATISFACTION. We've all necessary resources to fulfill all of your business needs. Talk to us freely, we love to share our knowledge. Our area of expertise includes (but NOT limited to): __ CMS -> WordPress, Joomla, Drupal .... __ eCommerce -> WooCommerce, Magento, Shopify, eBay, Amazon. __ Frameworks -> OUZO, Codeigniter, Laravel, YII, YII2 __ API's -> PayPal, Stripe, Paybox, Google Maps, Freelancer, MailChimp, InterCom, eWay, Twilio __ Familiar technologies includes PHP, JavaScript, jQuery, HTML5, CSS3, Bootstrap, LESS, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.... IN EASY TERMS, YOU CAN ENGAGE ME FOR ANY WEB, DESKTOP & MOB APPLICATION PROJECT. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MuhammadFahaam
 • Πρόσλαβε τον/την   Agiletechstudio
Πρόσλαβε τον/την   Agiletechstudio

  Agiletechstudio Agiletechstudio

  Pakistan $40 USD / ώρα
  .NET | PHP | ANGULAR | REACT | ANDROID | iOS
  Pakistan
  We are team of skilled, motivated & experienced developers and designers. We are all qualified Software Engineers. We believe in delivering services with high quality, affordable budget, high speed , secure and 100% satisfaction. We have expertise in following technologies and offering services in: Microsoft Based...
  We are team of skilled, motivated & experienced developers and designers. We are all qualified Software Engineers. We believe in delivering services with high quality, affordable budget, high speed , secure and 100% satisfaction. We have expertise in following technologies and offering services in: Microsoft Based Technologies: ASP.net Core , ASP.net MVC 5, Blazor, SignalR, Xamarin, SQL SERVER all Additions, DevExpress Third Party Controls, WPF/WCF, Web Apis 2.0 Google Based Technologies: Android Development, Google Maps Apple Based Technologies: IOS Development, Swift Development Clover Payment Integration Open source Technologies: MeteorJS, ElectronJS, ReactJS, BackboneJS, Angularjs, Cordova, Ajax, Django Frontend and Design Technologies: HTML5, CSS3, JQuery, Logo Design,, Google Material Design, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premier CMS: WordPress, Joomla, Drupal , Magento Programming Languages: C#, Java, JavaScript ES6/ES5, PHP, Python, C++, ROR λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Agiletechstudio
 • Πρόσλαβε τον/την   arkcrew1
Πρόσλαβε τον/την   arkcrew1

  arkcrew1 arkcrew1

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Web & App Expert | WordPress | Python Expert
  Pakistan
  Greetings, My name is Saim Ehsan and I am a Full Stack Software Engineer and a versatile problem solver with over 8 years of experience in the digital landscape. My passion for technology and my commitment to delivering innovative solutions drive me to excel in every project I undertake. My Expertise: ✯ Crafting...
  Greetings, My name is Saim Ehsan and I am a Full Stack Software Engineer and a versatile problem solver with over 8 years of experience in the digital landscape. My passion for technology and my commitment to delivering innovative solutions drive me to excel in every project I undertake. My Expertise: ✯ Crafting Custom WordPress Themes and Plugins with a Focus on Tailored UI/UX ✯ Developing WordPress Websites Using Elementor with a Customized UI/UX Approach ✯ Translating UI/UX Design into Code: HTML, CSS, and JavaScript (JS) ✯ Transforming Figma or XD Designs into High-Quality WordPress Websites ✯ Ensuring Mobile-Friendly Designs and Responsive Site Development ✯ Full-Stack Website Design and Development with MEAN Stack ✯ Building Custom PHP-Based Websites with Laravel, Yii2, or CodeIgnitor ✯ Creating Engaging Graphics: Banners, Logos, and Icons for Websites and Mobile Applications ✯ Python Programming Why Choose Me: My unwavering commitment to excellence, relentless focus on security, and dedication to delivering outstanding results make me the ideal partner for your digital journey. I thrive on unlocking your full potential and propelling your business forward. Ready to take your business to the next level? Let's embark on this exciting adventure together. I'm just a click away, and I look forward to creating exceptional solutions with you. Best regards, Saim Ehsan λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arkcrew1
 • Πρόσλαβε τον/την   MSHOAIBK
Πρόσλαβε τον/την   MSHOAIBK

  MSHOAIBK MSHOAIBK

  Pakistan $12 USD / ώρα
  C# Expert | ASP .NET MVC | .NET 6 | VB .Net | SQL
  Pakistan
  ⭐️ Welcome to my profile! ⭐️ I'm thrilled to have you here! As a passionate and dedicated software developer, I excel in turning complex challenges into elegant solutions. With years of experience under my belt, I specialize in full-stack development with a keen focus on Microsoft technologies and web development...
  ⭐️ Welcome to my profile! ⭐️ I'm thrilled to have you here! As a passionate and dedicated software developer, I excel in turning complex challenges into elegant solutions. With years of experience under my belt, I specialize in full-stack development with a keen focus on Microsoft technologies and web development frameworks. Here’s a glimpse into the arsenal of skills I bring to the table: ✅ ASP.NET Expertise: Mastery of ASP.NET MVC, Core, .NET 5, and .NET 6 Proficient in both ASP.NET Web API and Classic ASP, seamlessly transitioning to the latest ASP.NET Framework ✅ Programming Languages: Advanced skills in C# and TypeScript, enabling me to tackle complex software challenges efficiently ✅ Data Access and Management: Adept in ADO.NET, Entity Framework, and LINQ for robust database interactions Experienced in managing databases using Microsoft SQL Server, MySQL, MS Access, and implementing PL/SQL solutions ✅ Front-End Development: Expertise in HTML5, CSS3, and Bootstrap for responsive design Proficient in JavaScript, including AJAX, jQuery, and AngularJs for dynamic user experiences ✅ Data Formats and Web Technologies: Skilled in utilizing JSON & XML for efficient data interchange ✅ Server and Cloud Technologies: Vast experience in setting up and managing servers on Azure, AWS, and GoDaddy, ensuring scalable and secure applications ✅ Specialized Skills: Integration of payment gateways to enable secure online transactions Expert in Telerik Scheduler control for complex scheduling solutions Mastery in C#.NET Socket Programming, TCP/IP for networked applications Proficient in developing robust desktop applications using C# Windows Forms, WCF, and WPF Leveraging these skills, I've successfully delivered complex projects on time and above expectations. My technical acumen, combined with my dedication to excellence, makes me a valuable asset to any project or team. ? Skill Tags: #ASPNETMVC #ASPNETCore #DotNET5 #DotNET6 #CSharp #TypeScript #WebAPI #EntityFramework #LINQ #Azure #AWS #GoDaddy λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MSHOAIBK
 • Πρόσλαβε τον/την   fivezeroinfo
Πρόσλαβε τον/την   fivezeroinfo

  fivezeroinfo fivezeroinfo

  Serbia $40 USD / ώρα
  ⭐Web | App | Blockchain | Scraping | Game⭐
  Serbia
  ⭐Your Trusted Software Development Partner⭐ My definition of an expert in any field is a person who knows enough about what's really going on to be scared. *** WEB development *** JavaScript, TypeScript, React, Vue, Angular, Wordpress, Webflow, Express, Node.js, Python, Django, Next.js, CSS, Bootstrap, Tailwind CSS,...
  ⭐Your Trusted Software Development Partner⭐ My definition of an expert in any field is a person who knows enough about what's really going on to be scared. *** WEB development *** JavaScript, TypeScript, React, Vue, Angular, Wordpress, Webflow, Express, Node.js, Python, Django, Next.js, CSS, Bootstrap, Tailwind CSS, MySQL, MongoDB, ... *** APP development *** Android, Kotlin, Swift, Objective C, React Native, Flutter, Ionic, SQLite, Firebase, ... *** BLOCKCHAIN development *** Solidity, Smart Contract, Web3, Go, Vyper, C# *** Web scraping development *** Python, Selenium ***Game development*** Unity, UE5 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την fivezeroinfo

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""