Dart Developers Για Πρόσληψη

 • Dart
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 154 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   NevilRv
Πρόσλαβε τον/την   NevilRv

  NevilRv NevilRv

  India $10 USD / ώρα
  TOP 2% | Mobile & Webite | Verified by FL Staff
  India
  Hello, Myself Nevil Vaghasiya , I have 5 year+ experience in Flutter application development and I have build many app in flutter by working on those projects, I accrue an imposing skill set, which has taught me punctuality. My motto is to provide high-quality work dedicated to work and client satisfaction delivered...
  Hello, Myself Nevil Vaghasiya , I have 5 year+ experience in Flutter application development and I have build many app in flutter by working on those projects, I accrue an imposing skill set, which has taught me punctuality. My motto is to provide high-quality work dedicated to work and client satisfaction delivered before client deadline. Brief summary: - Over 5+ years of mobile application development. - Always enhance knowledge in programming, as well as modern technologies and methods of development - Architecture-oriented, follow best code structure to create scalable and mature products - Expertise in pixel-perfect complex UI Development in the least amount of time. - Strong organizational, problem-solving, and analytical thinking - Excellent communication skills Front-end : Flutter || FlutterFlow || Flutter Web || Flutter Desktop (Windows-Mac) Back-end (Creating APIs) : PHP - Laravel || NodeJS - Express.js - Next.js - Angular DataBase : Firebase || MySQL || MongoDB || Hive APIs : MAPs || FB || Google || Firebase || GCP Services Instagram || twitter || GitHub || other Social Media APIs Payment Gateway Integration : Stripe || PayPal Integration || Razor pay || ease-buzz || Paytm In-App Payments ( IAP ) Firebase : Firebase App Distribution || Firebase storage || Firebase Authentication || Firebase Cloud Messaging - push notifications || Firebase App Check || Firebase Database || Firebase Remote Config || Firebase Crashlytics || Firebase ML || Dynamic Links || In-App Messaging ( IAM ) || Ad-Mob Machine Learning : - Using Firebase ML Text Recognition || Image Labeling || Face Detection || Object Detection Barcode Scanning || Smart Reply - Using TensoreFlow Lite. Object Detection and other, Animations : Custom Animations in Flutter || Flare || Rive || Lottie || other animation files. Hardware : Sensors || Camera || Bluetooth Core : Audio Playing || Video Playing Call : Agora IO || WebRTC || 100ms Audio Calling Integration || Video Calling Integration || Live Streaming λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την NevilRv
 • Πρόσλαβε τον/την   mohamedmoataz194
Πρόσλαβε τον/την   mohamedmoataz194

  mohamedmoataz194 mohamedmoataz194

  Egypt $20 USD / ώρα
  Flutter Software Engineer
  Egypt
  Hello, My name is Moataz Mohamed, I graduated from the faculty of computer and information - Major in software engineering and I am from Alexandria but I am ready to move to a different city or country. I created the complex UI for mobile applications with flutter for iPhone and Android and worked with state...
  Hello, My name is Moataz Mohamed, I graduated from the faculty of computer and information - Major in software engineering and I am from Alexandria but I am ready to move to a different city or country. I created the complex UI for mobile applications with flutter for iPhone and Android and worked with state management like BLOC, provider, and getx in my apps. I have experience in SOLID principles, worked with architectural patterns like MVP, MVC, and MVVM, design patterns, and dealing with restful APIs, firebase, SQLite, hive, and TDD. Skilled in self-learning, Teamwork, Presentation Skills, and Communication. As a web developer, I am skilled in the back-end system, and designing databases, which helps me connect web development skills with transferable skills such as creating API with Django. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mohamedmoataz194
 • Πρόσλαβε τον/την   shrec
Πρόσλαβε τον/την   shrec

  shrec shrec

  Georgia $50 USD / ώρα
  Professional Web / Mobile Service
  Georgia
  Hi, I want to start by saying thank you for taking the time to read through my profile. I am an IT and Computer Science Specialist with over 15 years of experience in the industry. I have a genuine passion for my work, and love being able to use that passion to create original, creative projects for my clients. I...
  Hi, I want to start by saying thank you for taking the time to read through my profile. I am an IT and Computer Science Specialist with over 15 years of experience in the industry. I have a genuine passion for my work, and love being able to use that passion to create original, creative projects for my clients. I can work with a large list of different software and coding languages, including: • HTML • CSS • Javascript • Jquery • Front-End Frameworks (Bootstrap, Google's Material Design) • Javascript Frameworks (Angular, React, Vue) • Preprocessors (Less, Sass) • Building Tools (Gulp, Webpack, Grunt) In terms of Mobile Development, I can create projects using the following: • Java • Kotlin • Swift • Object-C • Android/iOS • Ionic Framework • React Native • Dart/Flutter I’ll happily sit down and work with you to build the best possible plan of attack to create and perfect your vision! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shrec
 • Πρόσλαβε τον/την   MehdiMerzaqui10
Πρόσλαβε τον/την   MehdiMerzaqui10

  MehdiMerzaqui10 MehdiMerzaqui10

  Morocco $10 USD / ώρα
  Professional Mobile Flutter - Ios/Android - UI/UX
  Morocco
  My name is Mehdi Marzaqui and I am a Full Stack Devlooper IOS And Android Mobile Application using FLUTTER . I have more Than 5 years of experinces , My skills: FIGMA ADOBE XD FLUTTER FIREBASE NODE JS Mongodb UI/UX Laravel PHP MYSQLI
  My name is Mehdi Marzaqui and I am a Full Stack Devlooper IOS And Android Mobile Application using FLUTTER . I have more Than 5 years of experinces , My skills: FIGMA ADOBE XD FLUTTER FIREBASE NODE JS Mongodb UI/UX Laravel PHP MYSQLI λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MehdiMerzaqui10
 • Πρόσλαβε τον/την   kentman234
Πρόσλαβε τον/την   kentman234

  kentman234 kentman234

  Czech Republic $40 USD / ώρα
  ✔️Talented ✔️Verified ✔️Mobile
  Czech Republic
  Dedicated and results-driven Software Engineer with a versatile skill set encompassing mobile and web development, artificial intelligence, and server-side scripting. Proven expertise in building robust and scalable applications, with a focus on delivering high-quality user experiences. Adept at leveraging...
  Dedicated and results-driven Software Engineer with a versatile skill set encompassing mobile and web development, artificial intelligence, and server-side scripting. Proven expertise in building robust and scalable applications, with a focus on delivering high-quality user experiences. Adept at leveraging cutting-edge technologies to solve complex challenges and drive innovation. Proficient in: ⭐Programming Languages: JavaScript, TypeScript, C++, Python, Java, Dart ⭐Mobile Development: Flutter, React Native, Java, Kotlin, Swift, Objective-C ⭐Frontend Development: Flutter, React.js, Next.js, Angular.js, HTML + CSS + JavaScript ⭐Styling Frameworks: Tailwind CSS, Sass, Bootstrap, Material UI, AntD ⭐Backend Development: Laravel, Symfony, Node.js, Express.js, Nest.js, RESTful API, GraphQL ⭐Database: MongoDB, PostgreSQL, MySQL, DynamoDB, Redis ⭐Cloud Services: Azure, AWS, Docker, Kubernetes, Digital Ocean, Vercel ⭐Version Control: Git, SVN, Jira ⭐Testing and Debugging: Unit testing, Integration testing, End-to-End testing ⭐SOTA Technologies: OpenAI API, Machine Learning λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kentman234
 • Πρόσλαβε τον/την   rizzikhan175
Πρόσλαβε τον/την   rizzikhan175

  rizzikhan175 rizzikhan175

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Expert Mobile & Web Developer
  Pakistan
  Welcome to our esteemed tech hub, where you will discover a cadre of seasoned professionals exuding passion, expertise, and unwavering dedication to elevate your projects. Armed with a prolific four-year track record in development, we take immense pride in having successfully delivered over 100 projects, all...
  Welcome to our esteemed tech hub, where you will discover a cadre of seasoned professionals exuding passion, expertise, and unwavering dedication to elevate your projects. Armed with a prolific four-year track record in development, we take immense pride in having successfully delivered over 100 projects, all culminating in resounding client satisfaction. Our prowess in Mobile App Development encompasses both the Native and Cross Platform domains, spanning Android and iOS ecosystems. Leveraging our proficiency in Java, Swift, and Kotlin, we construct native applications, while also excelling in crafting cross-platform solutions with Flutter. On the Web Development frontier, we offer an all-encompassing Full Stack service encompassing Frontend, Backend, APIs, and Admin Panel components. Our skill set extends across an array of technologies including React, Node.js, Express.js, Laravel, HTML, CSS, Bootstrap, and PHP, among others. Here is a glimpse of our portfolio, a testament to our dedication: Apps: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sixxsol.gabbiuser https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igp.ecom_igpm https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rixxsol.localguide https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sixtech.taxiapp.rider https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elorotravel.poi_app https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pitch.track_a_pitch https://apps.apple.com/app/track-a-pitch-pitch-count/id1632819693 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rixxsol.yidinfo https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xtremesmarketing.xtremessoft https://play.google.com/store/apps/details?id=com.subram_builders https://play.google.com/store/apps/details?id=com.graanaapp https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sehatkahani.corp.app https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rizzi.helpx We invite you to peruse our comprehensive portfolio, replete with distinguished projects across various domains. Feel free to engage with us for any inquiries, collaborations, or projects you have in mind. Our expertise is at your disposal to turn your visions into reality, setting new benchmarks of excellence in the process. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rizzikhan175
 • Πρόσλαβε τον/την   aqibnasim
Πρόσλαβε τον/την   aqibnasim

  aqibnasim aqibnasim

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Blockchain | Web | Mobile | Embedded | AI/ML
  Pakistan
  SiliconNexus is a technology solutions provider dedicated to helping businesses succeed in a rapidly changing world. We specialize in the development of sustainable, end-to-end solutions that are tailored to meet the specific needs of our clients. Our team of experienced professionals is committed to providing the...
  SiliconNexus is a technology solutions provider dedicated to helping businesses succeed in a rapidly changing world. We specialize in the development of sustainable, end-to-end solutions that are tailored to meet the specific needs of our clients. Our team of experienced professionals is committed to providing the highest quality solutions that are secure, scalable, and cost-effective. We stay at the forefront of technology and leverage the latest innovations to create solutions that are reliable and easy to use. ⭐ Services We Offer ✔ Web 2.0 ☑️ UX/UI research & design ☑️ Frontend development: React.js, Vue.js, Typescript ☑️ Backend development: Python (Django), Node.js, ☑️ Mobile app development: Flutter, React Native ✔ Web3.0 & Blockchain Solutions ☑️ Chains - Ethereum, EOS, Solana, Binance, Polygon ☑️ Smart contracts = ERC20, ERC721, ERC721A, ERC1155 ☑️ DeX's - Pancake Swap, Uniswap, Sushi Swap ☑️ DAO - From smart contract development to DAO governance ☑️ dApps - NFT minting buy, sell OR digital assess buy / sell OR Identity management etc. ☑️ Hyper-ledgers - Substrate [custom chain development] ✔ Embedded Systems Development ☑️ Hardware Design - PCB , High Speed, antennas & FPGA's ☑️ Drivers Development - I2C, CAN, USART, PCIe, AXI, DMA, Interrupt Controllers ☑️ Embedded Linux - Yocto , BitBake, ☑️ IOT application development - BLE, LTE 4G, 5G, LoraWAN, Zigbee, WiFi & Wifi6 ☑️ Cloud Integrations - GoogleCloud, Azure, AWS ☑️ Hardware Design & Verification Services - RISCV SoC design & verification ⭐ Our commitment ✅ 100% work quality ✅ Project demonstration & documentation ✅ Active support against any issue (even after deployment) ✅ 15 hours free-of-cost maintenance & support ✅ Free Discovery sessions & project consultation At SiliconNexus, we believe in building long-term partnerships with our clients. Our commitment to customer service and excellence ensures that we exceed our clients’ expectations. We are passionate about helping our clients stay ahead of the competition by providing them with the best technology solutions available. Silicon Nexus Business Development & Consultant Book a Free Consultation Call λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aqibnasim
 • Πρόσλαβε τον/την   divumanocha
Πρόσλαβε τον/την   divumanocha

  divumanocha divumanocha

  India $15 USD / ώρα
  Experts in | Full Stack | Android | IOS | Shopify.
  India
  With over 10 years of experience in the Software Development domain, we bring extensive expertise in various areas of software development. Our commitment is unwavering, ensuring the delivery of high-quality work within stipulated timelines. One of our distinguishing qualities is a constant influx of innovative...
  With over 10 years of experience in the Software Development domain, we bring extensive expertise in various areas of software development. Our commitment is unwavering, ensuring the delivery of high-quality work within stipulated timelines. One of our distinguishing qualities is a constant influx of innovative ideas. Our team consistently generates impactful solutions to enhance your online presence. Proficient in Mean Stack, E-commerce Development, Python, Natural Language Processing (NLP), Artificial Intelligence, Flutterflow, and Training Models, we excel in providing tailored solutions. Our capabilities extend to developing customized plugins for enhanced functionalities, addressing bug fixes, and managing website maintenance. Our specialization lies in Python and its frameworks, along with a deep proficiency in JavaScript and its frameworks. Furthermore, our portfolio includes substantial experience in Android app development using Java/Kotlin, as well as expertise in Ionic, Native, React Native, and Flutter for mobile app development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την divumanocha
 • Πρόσλαβε τον/την   sourceignite
Πρόσλαβε τον/την   sourceignite

  sourceignite sourceignite

  Pakistan $35 USD / ώρα
  Development & Design | Web & Mobile | Preferred Fr
  Pakistan
  We are a group of competent web app developers and designers, UI/UX specialists, mobile app developers, and video animators who have spent over 10 years working in-house on creative and technology projects all around the world. We're SourceIgnite, and we'll be happy to assist you with any task you may have. We create...
  We are a group of competent web app developers and designers, UI/UX specialists, mobile app developers, and video animators who have spent over 10 years working in-house on creative and technology projects all around the world. We're SourceIgnite, and we'll be happy to assist you with any task you may have. We create brands and build long-term business relationships with our clients. Web App Development: • HTML & CSS • CSS Frameworks • Vanilla JavaScript • Javascript Frameworks • Javascript Libraries • Node.js Fullstack • React.js ⁕ Angular.js ⁕ Vue.js • Popular CMS (WordPress, Joomla, Drupal, Magento, PrestaShop and many more) • PHP (Laravel) • PHP Frameworks UI/UX & Graphics Design: • Figma • Adobe Xd • APS - AI • Marvel • Sketch Mobile App Development: • React Native • Flutter • Swift / SwiftUI • Java We're only a click away (the 'Hire Me Now' button), and we're always available to accept your message, so don't delay! Let us know what you require, and we will make it a reality! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sourceignite
 • Πρόσλαβε τον/την   alamgirrajput2
Πρόσλαβε τον/την   alamgirrajput2

  alamgirrajput2 alamgirrajput2

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Full Stack Developer | Website | App | CMS |Plugin
  Pakistan
  Hello, As a Full stack developer, I'm offering services in the following, Lets connect. Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Ethereum, Solana, BSC}, DAPP Web Core: HTML, CSS, WordPress, PHP ( CakePHP, CodeIgniter, Laravel), JavaScript (MEAN+MERN), React.js, node.js,...
  Hello, As a Full stack developer, I'm offering services in the following, Lets connect. Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Ethereum, Solana, BSC}, DAPP Web Core: HTML, CSS, WordPress, PHP ( CakePHP, CodeIgniter, Laravel), JavaScript (MEAN+MERN), React.js, node.js, Express.js, Vue.js, Three.js, AJAX, MVC, CMS, JSON, Docker, RESTful API, Third API Integration, Payment Gateway Integration CMS: Webflow, WordPress, Customized WordPress, Elementor Ecommerce: WooCommerce, Big Commerce, Shopify Desktop: Python, Electron, Flutter, C/C#/C++Programming Database: MYSQL, POSTGRSQL, Firebase, Design: Figma, Adobe Photoshop and Illustrator Mobile: Android, iOS, React Native, Flutter Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Server: AWS Solutions, Hosting maintenance, Domain Pointing, Email forwarding, Virus cleaning, EC2 Machine setup Regards, Alamgir Rajput λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την alamgirrajput2

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""