Cryptographers Για Πρόσληψη

 • Κρυπτογράφηση
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 26 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   aravinda333
Πρόσλαβε τον/την   aravinda333

  aravinda333 aravinda333

  India $21 USD / ώρα
  Computer Programmer, Software Developer
  India
  I am an experienced C/C++/C# (.NET)/Python/Java/Fortran 90 programmer. I specialize in the development of high performance cryptographic implementations , deep neural networks, desktop application development (both GUI and terminal applications), graphics programming with SDL 2.0 or SFML and OpenGL, network...
  I am an experienced C/C++/C# (.NET)/Python/Java/Fortran 90 programmer. I specialize in the development of high performance cryptographic implementations , deep neural networks, desktop application development (both GUI and terminal applications), graphics programming with SDL 2.0 or SFML and OpenGL, network programming using sockets (both BSD sockets and WinSock), multi threading, system security enhancing applications and writing operating system level code for both Windows and Linux operating systems. I am deeply familiar with the Windows API as well as POSIX API, and I have extensive experience working with intricate projects that use the OpenSSL libraries, libAV (core libraries of ffmpeg), libcurl, GMP and many more! I prefer developing cross-platform code and I also have experience in using MPI (Message Passing Interface) via OpenMPI for distributed computing. I love writing efficient, elegant and portable code, that works in the most efficient way possible. I am also a fluent speaker and writer of the English language. If I take up a project, be assured that it will be done with the utmost level of perfection that will make your heart content! Please check out the heartfelt reviews from my clients to understand more about me. I hope to work with you and manifest success in your challenging projects. Thankyou very much for checking out my profile! May God Bless You :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aravinda333
 • Πρόσλαβε τον/την   ahmed4499
Πρόσλαβε τον/την   ahmed4499

  ahmed4499 ahmed4499

  Egypt $30 USD / ώρα
  Certified LabVIEW Emb. Developer-Cryptography Exp.
  Egypt
  I am computer engineer and certified LabVIEW architect CLA and Embedded LabVIEW developer CLED and Associate developer with big experience in Test and Automation projects using NI Hardwear including NI Crio , NI Cdaq ,NI PXI , sbrio and usb series and other vendor hardware controllers and PLC and i worked with many...
  I am computer engineer and certified LabVIEW architect CLA and Embedded LabVIEW developer CLED and Associate developer with big experience in Test and Automation projects using NI Hardwear including NI Crio , NI Cdaq ,NI PXI , sbrio and usb series and other vendor hardware controllers and PLC and i worked with many industrial communications protocols like IEC 61850, CAN , ETC.. with MSc degree in cryptography and SAT Math expert tutor . So i can help you manage your work with less prices , i do not care about money but i care about the quality of work , , i can design diagrams using UML , i can speak multi languages , ENGLISH , GERMAN AND ARABIC Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ahmed4499
 • Πρόσλαβε τον/την   ehsankayani
Πρόσλαβε τον/την   ehsankayani

  ehsankayani ehsankayani

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Expert Software and Website Developer | Automation
  Pakistan
  Welcome to my profile! With over a decade of experience in the realm of full-stack .NET development, I specialize in crafting tailored web solutions that drive success. My forte lies in .NET, .NET Core, C#, and a suite of other technologies, including front-end and back-end tools. I've mastered databases like SQL...
  Welcome to my profile! With over a decade of experience in the realm of full-stack .NET development, I specialize in crafting tailored web solutions that drive success. My forte lies in .NET, .NET Core, C#, and a suite of other technologies, including front-end and back-end tools. I've mastered databases like SQL Server and MongoDB, and have a firm grip on modern web technologies like React, Node JS, and TypeScript. What sets me apart? My commitment to excellence. I have a proven track record, reflected in my glowing reviews and a consistent 100% satisfaction rate. My mantra is simple: Quality work at an affordable price. With me, you’re not just getting a developer; you’re gaining a partner who is dedicated to bringing your vision to life. Why Choose Me? Extensive Experience: 10+ years in diverse .NET environments, ensuring that no project is too big or complex. Versatility: Proficient in a wide array of technologies, from back-end (SQL Server, WebAPI) to front-end (React, Bootstrap) and everything in between (Entity Framework, Stripe/Paypal Integration). Reliability: A track record of delivering projects on time, backed by client testimonials. Communication: Available 17+ hours a day with a quick response time, ensuring smooth project progress. Client-Centric Approach: Every project is an opportunity to create something unique and impactful, tailored to your specific needs. Looking for a dependable, skilled .NET developer who can bring your ideas to life? Let's connect! I am here to help you navigate the digital landscape with ease and expertise. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ehsankayani
 • Πρόσλαβε τον/την   MahmoodIsmael
Πρόσλαβε τον/την   MahmoodIsmael

  MahmoodIsmael MahmoodIsmael

  Egypt $70 USD / ώρα
  Senior Network and Security Engineer
  Egypt
  I'm a full-time senior Windows server and network engineer since 2011 who have great experience in Microsoft Servers, Cisco and HP Networking and fluent in English. I hold the following titles: * Senior Data Network Engineer * Wireless Data Network Engineer * Senior Network Security Engineer * MS Visio Expert *...
  I'm a full-time senior Windows server and network engineer since 2011 who have great experience in Microsoft Servers, Cisco and HP Networking and fluent in English. I hold the following titles: * Senior Data Network Engineer * Wireless Data Network Engineer * Senior Network Security Engineer * MS Visio Expert * Arabic-English Translator Technologies: Microsoft, Cisco, HP, Aruba, Huawei, 3com, Mikrotik, SonicWall, Pfsense, Ubiquiti, NetGear, and Linksys Tools: GNS3, EVE-ng, Packet Tracer, VMware and VirtualBox. Have a look at my portfolio. It contains real case projects. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MahmoodIsmael
 • Πρόσλαβε τον/την   elaunch
Πρόσλαβε τον/την   elaunch

  elaunch elaunch

  India $15 USD / ώρα
  Yahooo! Awarded with Top 1% Emerge Freelancer
  India
  Hi, I'd like to thank you for considering us for your project! My team of 90+ developers and I offer some of the most thorough, detailed Mobile App and Web Development services in the freelance industry. We have expertise in many different facets of Mobile Development, including (but not limited to): * Android...
  Hi, I'd like to thank you for considering us for your project! My team of 90+ developers and I offer some of the most thorough, detailed Mobile App and Web Development services in the freelance industry. We have expertise in many different facets of Mobile Development, including (but not limited to): * Android (Kotlin & Java) * iOS (SWIFT/Objective C) * Blockchain * E-Commerce * ERP & CRM * Crypto Trading & Exchange * NFT Marketplace in Web3 We have harnessed our Mobile Development expertise to create all types of apps, and have had our hands in the creation of Restaurant/Food Order apps, Flutter/React hybrid solutions, Cryptocurrency Wallets and Exchanges, and so much more! Our experience is vast, and the scope of our work can't be compared to anyone. Meanwhile, we also offer a host of Web Development services, built around our knowledge of: * ReactJs * NodeJs * MongoDB * PHP * Laravel * NestJS We're happy to discuss any of these services with you, and can answer any questions you may have. If you are curious about working with us, just let us know! We offer 3 months free support after app launches, constant customer support, and regularly-scheduled work progress reports, so we always work to keep the client's needs first. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την elaunch
 • Πρόσλαβε τον/την   arfharwinder
Πρόσλαβε τον/την   arfharwinder

  arfharwinder arfharwinder

  India $25 USD / ώρα
  Malware Removal, Web Security, WordPress Expert
  India
  ⚡ Preferred Freelancer | ⚡ 11+ Years Experience I Offer Services in Malware Removal, Virus Removal, Ethical Hacking / Internet Security, WordPress Speed Optimization, Websites Transfer, SSL Installation, WordPress Development, Linux Server Administration and Zen Cart / Drupal / MODX / Moodle / Joomla Upgrade. Over...
  ⚡ Preferred Freelancer | ⚡ 11+ Years Experience I Offer Services in Malware Removal, Virus Removal, Ethical Hacking / Internet Security, WordPress Speed Optimization, Websites Transfer, SSL Installation, WordPress Development, Linux Server Administration and Zen Cart / Drupal / MODX / Moodle / Joomla Upgrade. Over the last 11 years, I Have Worked on 4000+ Websites Security (Cleaning from Malicious Code and Hardening Security), 1000+ Websites Transfer, 200+ WordPress Websites Speed Optimization (Delivered Results As Per Google PageSpeed Insights, GTmetrix) and 500+ SSL Installs (Including HTTP to HTTPS migration). Service Description: 1. Malware / Virus Removal from Websites (Cleaning Hacked Websites) and Servers. ✔100% Malware Cleanup Including Database Clean ✔Japanese Keyword Hack, SEO Spam / Pharma Hack Fix ✔Credit Card Stealers and Ecommerce Malware Fix ✔Google Blacklist Removal (This Site may be Hacked), Google Deceptive Warning Fix ✔McAfee SiteAdvisor, Norton Blacklist or Any VirusTotal Based Blacklist Fix ✔WP-VCD Malware, Backdoor / Malicious Javascript / Conditional Redirects Fix 2. Website Security Maintenance (Implementing Future Security Measures and Guiding How to Maintain Security for the Future). 3. Website Transfer/Migrate to New Host / Domain (Any PHP-based CMS or Custom-coded Website). 4. SSL Install, HTTP to HTTPS Migration with Secure Padlock. 5. WordPress (Websites Development and Troubleshooting Which Includes Fixing Critical Error / Fatal Errors). 6. Linux Server Administration. 7. Optimize and Increase the Speed of WordPress Websites. 8. Zen Cart / Drupal / MODX / Moodle / Joomla Upgrade (Upgrade to the Latest Stable Version). 9. Penetration Testing (Checking Websites for Security Vulnerabilities). λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arfharwinder
 • Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123
Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123

  liveexperts123 liveexperts123

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Academic Writing: We specialize in academic writing services, including literature reviews, research papers, theses, dissertations, and proposals. Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την liveexperts123
 • Πρόσλαβε τον/την   braincenter
Πρόσλαβε τον/την   braincenter

  braincenter braincenter

  Canada $25 USD / ώρα
  Engineering and Logistics Data Analyst
  Canada
  Welcome! I am a seasoned professional specializing in engineering, computer data analysis, and logistics. With a comprehensive background in these domains, I possess a unique skill set that combines technical expertise with data-driven insights. My primary objective is to leverage my analytical abilities to optimize...
  Welcome! I am a seasoned professional specializing in engineering, computer data analysis, and logistics. With a comprehensive background in these domains, I possess a unique skill set that combines technical expertise with data-driven insights. My primary objective is to leverage my analytical abilities to optimize processes, enhance decision-making, and drive operational excellence in engineering and logistics operations. Skills: Engineering Expertise: With over ten years of experience in mechanical, electrical, and civil, engineering, I bring deep knowledge of engineering concepts, design methodologies, and project management principles. This expertise enables me to analyze technical data and provide valuable insights to optimize engineering processes, improve efficiency, and ensure optimal performance. Computer Data Analysis: I possess advanced proficiency in data mining, statistical analysis, data visualization, and predictive modelling. Leveraging tools such as MATLAB, Python, R, and SQL, I can extract meaningful insights from complex datasets. By harnessing the power of data, I empower organizations to uncover patterns, identify trends, and make data-driven decisions that lead to improved operational outcomes. ? Logistics Optimization: As a logistics optimization specialist, I excel in streamlining supply chain operations, optimizing transportation networks, and reducing costs. My comprehensive understanding of logistics management principles, including inventory management, demand forecasting, route optimization, and warehouse efficiency, enables me to analyze logistics data and identify opportunities for process improvement. Through data-driven insights, I develop strategies that enhance operational effectiveness and maximize overall efficiency. Data-driven Decision Making: I possess a strong aptitude for data-driven decision-making, employing a systematic approach to analyze complex problems, evaluate options, and recommend optimal solutions. By leveraging quantitative and qualitative data, I enable organizations to make informed decisions aligned with strategic goals. With my ability to communicate insights effectively, I foster collaboration among stakeholders and facilitate consensus in decision-making processes. Tools and Technologies: I am proficient in utilizing a diverse set of tools and technologies for data analysis and engineering tasks, including the Ariba suite, SAP Ariba, SAP Business One, Dynamics 365 (Microsoft), JD Edwards (Oracle), Infor Visual, Macola, MATLAB, Python, R, SQL, and more. I stay abreast of emerging technologies and industry trends to continuously enhance my analytical capabilities and drive innovation in my work. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την braincenter
 • Πρόσλαβε τον/την   Lightcanon
Πρόσλαβε τον/την   Lightcanon

  Lightcanon Lightcanon

  Egypt $40 USD / ώρα
  Software Engineer | Computer Vision | Electronics
  Egypt
  Digital & Analog Electronics VHDL-Verilog-System verilog Matlab/Simulink Analog and Digital Communications Python C/ C++/C# Micro-controllers Data Structures OOP Qt/ PyQt OpenCV x86 assembly
  Digital & Analog Electronics VHDL-Verilog-System verilog Matlab/Simulink Analog and Digital Communications Python C/ C++/C# Micro-controllers Data Structures OOP Qt/ PyQt OpenCV x86 assembly λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Lightcanon
 • Πρόσλαβε τον/την   sepehrbg
Πρόσλαβε τον/την   sepehrbg

  sepehrbg sepehrbg

  Sweden $200 USD / ώρα
  IT Company
  Sweden
  Hello, Techsnovel AB is a Sweden based registered company, we are working as a team of 7 people, Our company, consisting of 5 developers, 1 project manager and 1 dedicated tester, offers a plethora of different services since 2018 in the following areas of interest: • Desktop applications • Web applications • Mobile...
  Hello, Techsnovel AB is a Sweden based registered company, we are working as a team of 7 people, Our company, consisting of 5 developers, 1 project manager and 1 dedicated tester, offers a plethora of different services since 2018 in the following areas of interest: • Desktop applications • Web applications • Mobile applications • Blockchain • Server-based applications • Windows services • Automation applications • AI/Machine learning • Web services www.techsnovel.com As can be seen from that list, our team of professionals can handle a large gamut of different projects, and have worked with some amazing clients, including Turkey's largest media company, Turkuvaz Media, throughout our team's existence. We employ a number of different technologies and concepts in our work, including: C#, DotNet, DotnetCore, HTML/CSS, MSSqlServer, MySQL λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sepehrbg

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""