Contracts Consultants Για Πρόσληψη

 • Συμβόλαια
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 86 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat
Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat

  aqsaishrat aqsaishrat

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Strategic Content and Brand Marketing Architect
  Pakistan
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital...
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital channels. Platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit, YouTube, TikTok, Snapchat, Discord, and Pinterest have become the modern arenas where brands compete for recognition. If you wish to stay ahead of the game and secure the number one spot in the market, leave the mind mapping to me. I possess a secret weapon of creativity that leads to unparalleled brand recognition, ensuring your brand is remembered for decades to come. Strategies like, Influencer Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Brand Recognition - (Covering UK, US, Europe & Asia) content Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Search Engine Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Revenue Achievements of a Year of Different Industries, Crypto/NFT Industry - Increased 35% Revenue in a Year of Service Fashion and Beauty Industry - Increased 20% Revenue in a Year of Service E-commerce Industry - Increased 40% Revenue in a Year of Service eBooks - Increased 25% Revenue in a Year of Service The success of the implemented strategies lies in their multifaceted approach: Backend SEO optimization enhanced website ranking and impressions through content and keyword optimization, aligned with search engine algorithms. Additionally, comprehensive management of website content, layout, speed, and theme ensured optimal performance. Brand awareness played a pivotal role, utilizing influential personalities to engage customers and drive revenue growth. Creative and captivating content transported audiences to imaginative realms and catered to technophiles' interests in business and technology. Customers' perception of the brand proved crucial in their purchasing decisions. By effectively showcasing the brand's unique qualities and values, trust and loyalty were cultivated. The establishment of an emotional connection fostered repeat customer choices. In summary, with my comprehensive skills and experience in digital marketing, I am poised to take your brand to new heights. I will employ cutting-edge strategies, engage influential personalities, and craft compelling content that will leave a lasting impression on your target audience. Let us embark on this exciting journey together, ensuring your brand's success for years to come. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aqsaishrat
 • Πρόσλαβε τον/την   duakhann92
Πρόσλαβε τον/την   duakhann92

  duakhann92 duakhann92

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Copywriting | Resumes | PitchDesk | BPlans
  Pakistan
  Are you in need of an expert freelancer who can transform your ideas into compelling content? Look no further! With over 7 years of hands-on experience, I specialize in a wide array of skills, offering top-notch services in research writing, resume creation, PowerPoint design, business plans and content...
  Are you in need of an expert freelancer who can transform your ideas into compelling content? Look no further! With over 7 years of hands-on experience, I specialize in a wide array of skills, offering top-notch services in research writing, resume creation, PowerPoint design, business plans and content development. Expertise Highlights: Business Plans and Pitch Decks: Transform your business concepts into compelling narratives with my expertise in creating comprehensive business plans and attention-grabbing pitch decks. Whether you're seeking investors or presenting to stakeholders, I craft documents that articulate your vision and strategy persuasively. Research Writing: Whether it's business, market, medical, social science, or human resource research, I bring a wealth of knowledge and a meticulous approach to every project. My extensive background allows me to deliver well-researched, insightful, and data-driven content. Resume Expert: Crafting resumes that stand out in a competitive job market is an art. Let me leverage my expertise to highlight your skills and accomplishments, ensuring your resume captivates potential employers. PPT Design: I excel in creating visually stunning and impactful presentations. From corporate meetings to research lectures, I ensure that your message is not only communicated effectively but also leaves a lasting impression. Versatile Content Writer: Need engaging website content? I specialize in creating content that not only informs but also resonates with your target audience. From blog posts to product descriptions, I adapt my writing style to suit your brand's unique voice. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την duakhann92
 • Πρόσλαβε τον/την   Eaa20
Πρόσλαβε τον/την   Eaa20

  Eaa20 Eaa20

  Nigeria $50 USD / ώρα
  Lawyer •Privacy Law•Contracts Expert
  Nigeria
  Hello. I'm Emmanuel, and I'm a licensed lawyer. I hold a law degree from a leading university and I specialise in legal drafting, legal research and legal word processing. I have assisted a number of clients in drafting, rewriting and proofreading a wide range of legal documents including contracts, trust deeds,...
  Hello. I'm Emmanuel, and I'm a licensed lawyer. I hold a law degree from a leading university and I specialise in legal drafting, legal research and legal word processing. I have assisted a number of clients in drafting, rewriting and proofreading a wide range of legal documents including contracts, trust deeds, affidavits, wills and codicils, and statements of claim. Also, I have been commissioned by law firms, academics and corporations to conduct research on varied legal issues touching on consumer protection law, corporate law, aviation law, international law, contract law, and intellectual property law, among others. Do you require any form of legal help? Please, do not hesitate to send me a message: I am available 24/7. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Eaa20
 • Πρόσλαβε τον/την   lawyerghazalli
Πρόσλαβε τον/την   lawyerghazalli

  lawyerghazalli lawyerghazalli

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Attorney, Business Lawyer, Legal Advisor Paralegal
  Pakistan
  I am a law and computer expert simultaneously. I have 16 years of experience as Solicitor and Attorney. I remained Assistant District Public Prosecutor, and Deputy Solicitor to Government of Punjab. I am a certified transcriptionist from COMSATS Institute of Information Technology in Pakistan. I am also certified in...
  I am a law and computer expert simultaneously. I have 16 years of experience as Solicitor and Attorney. I remained Assistant District Public Prosecutor, and Deputy Solicitor to Government of Punjab. I am a certified transcriptionist from COMSATS Institute of Information Technology in Pakistan. I am also certified in Computer Operating by British Council. I am good in English language and translation with Urdu as my native language. I am determined to provide you the desired services with utmost care and excellence. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την lawyerghazalli
 • Πρόσλαβε τον/την   writingmonxter
Πρόσλαβε τον/την   writingmonxter

  writingmonxter writingmonxter

  Pakistan $35 USD / ώρα
  ⭕CV/RESUME ⭕PARALEGAL ⭕SEO ⭕DEVELOPER ⭕PITCHDECK⭕
  Pakistan
  ✨ MS Word Pro ✨ CV/Resume ✨ Pitchdeck ✨ Blog Writer ✨ Paralegal ✨ Cover Letter ✨ LOGO Designer ✨ Shopify Designer ✨ Web Copywriter ✨ Web Design ✨ Greetings, My name is Muhammad Tabish. Currently, I am doing my PhD from Xi'an, China. I have more than 12+ years of experience in the field of Resume / CV drafting,...
  ✨ MS Word Pro ✨ CV/Resume ✨ Pitchdeck ✨ Blog Writer ✨ Paralegal ✨ Cover Letter ✨ LOGO Designer ✨ Shopify Designer ✨ Web Copywriter ✨ Web Design ✨ Greetings, My name is Muhammad Tabish. Currently, I am doing my PhD from Xi'an, China. I have more than 12+ years of experience in the field of Resume / CV drafting, content writing, SEO, Blog writing, Pitchdeck designing, logo designing, web developing, and graphics designing. I am fully skilled and able to use different software such as Microsoft Office, Adobe Illustrator, Adobe XD, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, WordPress, and Elementor Pro to meet my client's needs and give them 100% original and creative content. Working as a freelancer on this site for all these years, I was lucky enough to be a part of many big companies worldwide. My services include copy writing, Resume / CV Writing, SEO search, web development, and graphic designing. ⭐⭐⭐SERVICES I OFFER⭐⭐⭐ ✅ Content writing services: ⭐ Resumes & Cover Letters ⭐ Articles and blogs ⭐ Social media contents ⭐ Website Copy ⭐ Press releases ⭐ Marketing blogs and contents ✅ SEO: ⭐ On-page and off-page SEO ⭐ Keyword research ⭐ Website speed optimisation ⭐ Niche research ⭐ Schema mark-up ✅ Web development services: ⭐ Custom wordpress design ⭐ Wordpress website development ⭐ Elementor Pro page designing ⭐ Blogging ⭐ Wordpress speed optimisation ⭐ Affiliate marketing ✅ Graphic designs services: ⭐ Logo and label designing ⭐ Brochure, poster and flyer designing ⭐ PPT designing ⭐ Social media kit designs ⭐ CV and business card designing ⭐ Pitch deck designing My top priority has always been client satisfaction, so I provide after services free of cost. I have worked with thousands of happy clients and have always delivered their projects on time. If you want to know more about me and my work and services, please contact me at your convenience. You can ''HIRE ME'' directly by clicking the ''Hire Muhammad T'' button. Have a good day! Thanks & Regards ❗Muhammad Tabish❗ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την writingmonxter
 • Πρόσλαβε τον/την   advzohaib
Πρόσλαβε τον/την   advzohaib

  advzohaib advzohaib

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Litigation and Corporate Professional Lawyer
  Pakistan
  An experienced Lawyer who is more than able to offer advice on the law, legal procedures, and a wide range of associated issues. Zohaib possesses an advanced law degree, always demonstrates professionalism in all his dealings with clients, and has extensive knowledge of the law. He is an expert at applying the law to...
  An experienced Lawyer who is more than able to offer advice on the law, legal procedures, and a wide range of associated issues. Zohaib possesses an advanced law degree, always demonstrates professionalism in all his dealings with clients, and has extensive knowledge of the law. He is an expert at applying the law to a specific situation faced by a client. Zohaib has successfully contested constitutional matters in High Court as well as miscellaneous cases in lower courts and quasi-judicial authorities. Heading an International law firm namely 'MZSL & Associates.' As reflected in the attached profile of the law firm, Zohaib is providing legal services to his valued clients in contract drafting, drafting of legal documents, legal letters, Court documents, civil, criminal, banking, insurance, cantonment, regulatory, pharmaceutical, power, procurement, conveyancing/transactions, arbitration and alternate dispute resolution in Pakistan, United States, Germany, United Kingdom. I have a sub-office in the London United Kingdom in Primrose Street. Have expertise in local as well as international laws, and provides legal opinions to valuable clients in everyday situations. Drafted a number of suits, petitions, writ petitions, complaints, appeals, replies, written statements, applications, affidavits, statements, Power of Attorneys, Letters, legal notices, audit confirmation letters, representations, office decisions of different departments, agreements, contracts, etc. Following are some of my service areas: • Contract drafting; • Legal Consulting; • Legal Research; • Commercial Law; • Start-up Consulting; • Regulatory Compliance; • Securities Law; • Labor and Employment Law; • Insurance laws; • Banking Laws; • Drug Laws; • Intellectual Property laws; • Oil and Gas Laws; • Procurement Laws • Family Laws • Taxation Laws • Company and Businesses Registration • Trademark and Patent Registration I also provide customized legal documents to the US, UK, Australia, Pakistan, India, EU, and other jurisdictions, including but not limited to: • Terms of Service • Privacy Policy (GDPR Compliant) • Non-Disclosure Agreement • Shareholders Agreement • Partnership Agreement/Deed • Lease Agreement • Tenancy Agreement • End User License Agreement • Franchise Agreement • Investment Agreement • Advertisement Agreement • Sub Contracts • Contract Manufacturing • Sale/Purchase Agreement • Corporate or Commercial Agreement • Distribution Agreement • Founders Agreement • Service Agreement 24/7 legal assistance, ethical dealing, professional behavior, timely delivery, and quality work. I believe in client satisfaction as a satisfied client brings in more work in the future. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την advzohaib
 • Πρόσλαβε τον/την   Emilyserna3
Πρόσλαβε τον/την   Emilyserna3

  Emilyserna3 Emilyserna3

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  Website copy & CV/Resume-Cover letter Expert
  Bangladesh
  Greetings, I'm A super reliable writer who provides quality work on time. Throughout my 10 years of writing experience, I know the inside-outs of producing great SEO optimized content and improving website rankings. My insightful content that tells a true story, attracts new customers because, I research company and...
  Greetings, I'm A super reliable writer who provides quality work on time. Throughout my 10 years of writing experience, I know the inside-outs of producing great SEO optimized content and improving website rankings. My insightful content that tells a true story, attracts new customers because, I research company and market sector to give the most effective text for website. In addition, I have years of vast experience in HR, and business writing. I can tell incredible stories for businesses that are serious about winning world-class markets. ⭕⭕⭕Specialist areas of knowledge are⭕⭕⭕ ⭐ Website copy ⭐ Resume, LinkedIn, Cover letter ⭐ Proofreading & Editing ⭐ Press release ⭐ eBook Writing ⭐ Case studies ⭐ PowerPoint ⭐ Business plan ⭐ Grant proposal ⭐ Product description ⭐ SEO Article ✔️My writing has been published on a few websites: http://newproject.melbournescooters.com.au/ https://icontrolelectrical.com.au/about-us/ https://www.cloudadmit.com.au/ Just hire me, I'd be thrilled to be able to help you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Emilyserna3
 • Πρόσλαβε τον/την   saminakiran2
Πρόσλαβε τον/την   saminakiran2

  saminakiran2 saminakiran2

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Top Rated & Preferred Writer| Research Analyst
  Pakistan
  Hello, Welcome to my profile. Greetings! I am Samina, your dedicated partner in the pursuit of academic success. As a seasoned provider of academic writing services, I specialize in crafting impeccably researched, meticulously structured, and eloquently articulated papers tailored to your unique needs. Research...
  Hello, Welcome to my profile. Greetings! I am Samina, your dedicated partner in the pursuit of academic success. As a seasoned provider of academic writing services, I specialize in crafting impeccably researched, meticulously structured, and eloquently articulated papers tailored to your unique needs. Research Prowess: With a keen eye for detail and a commitment to methodological rigor, I navigate the labyrinth of academic inquiry to deliver papers that stand out in the crowd. Whether it's a compelling essay, a precise research proposal, or a comprehensive dissertation, I bring scholarly excellence to every project. Writing Craftsmanship: My penmanship is a blend of clarity, coherence, and sophistication. Every word is carefully chosen, every sentence meticulously crafted to ensure that your ideas are not just communicated but resonate with authority and eloquence. Collaborative Partnership: Your academic journey is unique, and I am here to support and enhance it. Through open communication and collaboration, we tailor each project to your specifications, ensuring that your voice and academic style shine through in every paragraph. Plagiarism-Free Zone: Academic integrity is paramount. Rest assured, all my work is original, free from plagiarism, and crafted with a dedication to the highest ethical standards. Your academic reputation is as important to me as it is to you. Embark on a seamless academic journey with a partner committed to excellence. Let's transform your ideas into compelling academic narratives that not only meet but exceed the rigorous standards of academia. Elevate your academic pursuits with my writing services—where excellence meets eloquence. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την saminakiran2
 • Πρόσλαβε τον/την   writerLanguage
Πρόσλαβε τον/την   writerLanguage

  writerLanguage writerLanguage

  Bangladesh $15 USD / ώρα
  Writer, Storyteller, and Content Strategist
  Bangladesh
  Welcome to the Global Text Solutions Hello there, we are qualified and satisfied writers and editors with over five years of experience in different areas of writing. In all that we do, we prioritize ensuring our clients are satisfied in their careers and academic work. In addition, we are well-versed in various...
  Welcome to the Global Text Solutions Hello there, we are qualified and satisfied writers and editors with over five years of experience in different areas of writing. In all that we do, we prioritize ensuring our clients are satisfied in their careers and academic work. In addition, we are well-versed in various style guides, including MLA, Harvard, Chicago, and APA, among others. Working with us in this industry will assure you of 100% timely delivery of orders, plagiarism-free work, and confidentiality in any information you give me as a writer. We have served over 500+ clients, who often come back for another service. We are seen as professional which provide quality service irrespective of the amount. THE SERVICES YOU WILL GET SEO-Content Writing Business Finance writing Technical Writing Proofreading/Editing Resume/CV & Cover Letters, Contents, Articles & Ghost Write Books Business Plan, Business Proposal & Feasibility Study Market Research & Marketing Plan Web Page Content, Product Descriptions/Reviews Blog Writing, eBooks, Press Release, Presentation Data analysis, Data entry etc. Click the 'Hire Me' button and the rest become my responsibility. Your total satisfaction priority. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την writerLanguage
 • Πρόσλαβε τον/την   infoways9
Πρόσλαβε τον/την   infoways9

  infoways9 infoways9

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Ghostwriter | Editor | Research Writer | Blogger
  Pakistan
  As a versatile writer and editor with over a decade of experience, I have honed my skills working with a diverse range of international clients, and I am eager to bring my expertise to your project. Previously, I served as the editor of a weekly newspaper for two years, during which I wrote engaging news articles,...
  As a versatile writer and editor with over a decade of experience, I have honed my skills working with a diverse range of international clients, and I am eager to bring my expertise to your project. Previously, I served as the editor of a weekly newspaper for two years, during which I wrote engaging news articles, managed a team of writers, and oversaw the production of a 12-16 page publication each week. More recently, I have focused on freelance writing and editing, working on an array of long-term projects. My portfolio includes crafting and editing website content for small businesses, developing and pitching press releases, and providing editorial guidance for book projects. My passion lies in producing clear, concise, and compelling writing. Whether I am creating content myself or collaborating with clients to refine their ideas as an editor, my ultimate goal is to deliver high-quality, effective communication. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την infoways9

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""