Communications Experts Για Πρόσληψη

 • Επικοινωνίες
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 177 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   hamzanauman955
Πρόσλαβε τον/την   hamzanauman955

  hamzanauman955 hamzanauman955

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Project Manager & Virtual Assistant
  Pakistan
  ✔️ ⭐ IN THE TOP 3% OF FREELANCERS ⭐✔️ It has been my pleasure to work here for 4+ years and to complete every project to the full satisfaction of the clients and customers alike. As a seasoned Virtual Assistant, I bring a wide array of skills to the table, ensuring seamless administrative operations and project...
  ✔️ ⭐ IN THE TOP 3% OF FREELANCERS ⭐✔️ It has been my pleasure to work here for 4+ years and to complete every project to the full satisfaction of the clients and customers alike. As a seasoned Virtual Assistant, I bring a wide array of skills to the table, ensuring seamless administrative operations and project management. With a focus on excellence, I excel in: ✔️ Virtual Assistance: Efficiently handling a variety of tasks to support your operations. ✔️ Project Management: Organizing and overseeing projects from inception to successful completion. ✔️ Amazon VA: Navigating the world of e-commerce, optimizing your Amazon presence. ✔️ Community Building: Managing Discord chats and engaging audiences. ✔️ NFT Expertise: Skillfully navigating the NFT landscape, securing your WL spot. ✔️ Social Media Maven: Managing social platforms with finesse, including Instagram and LinkedIn. ✔️ Marketing Maestro: Harnessing the power of Quora, Pinterest, and email campaigns. ✔️ Data Dynamo: Converting, inputting, and researching data with precision. ✔️ E-Commerce Excellence: Supporting your online store with meticulous data entry. ✔️ Web Research & Scraping: Gathering insights to drive informed decisions. ✔️ WordPress Guru: Handling data entry and product uploads seamlessly. ✔️ Customer Support: Providing prompt and effective chat and help desk assistance. Ready to amplify your operations and propel your projects to success. Let's collaborate and achieve excellence together! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hamzanauman955
 • Πρόσλαβε τον/την   teresianganga
Πρόσλαβε τον/την   teresianganga

  teresianganga teresianganga

  Kenya $20 USD / ώρα
  Research Writing;Editing; Analysis: Web Design
  Kenya
  I have great skills in the areas of Academic writing, Editing and proofreading, Content Creation, Web design and Transcription. I bring forth over 12 years expertise in the fields and can assure you of up to standard, A-class projects that will make your every coin worth it. My number one ultimate goal is to ensure...
  I have great skills in the areas of Academic writing, Editing and proofreading, Content Creation, Web design and Transcription. I bring forth over 12 years expertise in the fields and can assure you of up to standard, A-class projects that will make your every coin worth it. My number one ultimate goal is to ensure complete client satisfaction. I have the passion, will and the self-motivation that is needed to do this work. No worries about late project delivery, I am here to ensure that your projects are delivered within the set deadline and early enough for your prior review. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την teresianganga
 • Πρόσλαβε τον/την   msaqibfreelancer
Πρόσλαβε τον/την   msaqibfreelancer

  msaqibfreelancer msaqibfreelancer

  United States $45 USD / ώρα
  Business & Content Maverick | eBook Maestro #Top3%
  United States
  Meet Saqib Maqbool the one-of-a-kind business and content strategist who can spin words into gold and make even the most complex ideas sound like a breeze. I am not your average business writer & consultant - but a creative powerhouse who's always looking for new ways to shake up the status quo. With a mind that's...
  Meet Saqib Maqbool the one-of-a-kind business and content strategist who can spin words into gold and make even the most complex ideas sound like a breeze. I am not your average business writer & consultant - but a creative powerhouse who's always looking for new ways to shake up the status quo. With a mind that's constantly buzzing with ideas, I am all about helping people achieve their wildest dreams. With a passion for research that borders on obsession, I am always on top of global trends and armed with credible resources. My philosophy is not just about making a quick buck. Rather I am in it for the long haul, building lasting relationships with clients and contributing to their success through my offered services. With following core competences like business plans, market research, proposals, pitch decks, consulting, grant applications, RFP & RFQ’s and documentations. I am the collaboration that you might need for a life time, not just for the next project. You might think this is it. But here's the kicker: I am not only limited to business writing services, I am the creative wizard your business needs. I love writing, content solutions were something I started working at way back in the day. When it comes to crafting content, I am is your magician. Whether it's a catchy tagline, a blog post that goes viral, or a sales pitch that seals the deal, I have a way with words that's downright spellbinding. My writing is witty, sharp, and always on point. From articles to web copies, social media content to brand-focused content pieces, fiction based novels to top selling eBooks. I've got the words that sell and will make your audience sit up and take notice. I use strong and persuasive words, engaging hooks and headings, and content that's not fluff. Ensuring that it carries clarity and is optimized according to the latest trends. Providing content with a clear CTA, perspective, and authenticity is my top priority. So, if you want to work with someone who sticks to their deadlines like glue and always delivers top-notch quality work, here is your guy. I am the needle that will light up your haystack and lead you and your business straight to success! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την msaqibfreelancer
 • Πρόσλαβε τον/την   ShaikhAneesa
Πρόσλαβε τον/την   ShaikhAneesa

  ShaikhAneesa ShaikhAneesa

  Pakistan $12 USD / ώρα
  Gateway to Premium Content and Design Services!
  Pakistan
  Hello, I'm Aneesa, the creative force behind Content360, your one-stop destination for unparalleled Content/Research and design solutions. With a robust professional journey spanning over 8 years, I bring a wealth of experience in content and copywriting, seamlessly paired with an artistic flair for graphic design. ...
  Hello, I'm Aneesa, the creative force behind Content360, your one-stop destination for unparalleled Content/Research and design solutions. With a robust professional journey spanning over 8 years, I bring a wealth of experience in content and copywriting, seamlessly paired with an artistic flair for graphic design. ⏩ Content and Copywriting Mastery: Immersed in the world of words, I've honed my skills to craft compelling and strategic content. From SEO-optimized articles to persuasive marketing copy, business / marketing plans, or creative writing I am dedicated to delivering content that resonates with the target audience. Your story deserves to be told with precision and impact, and I ensure it's done seamlessly. ⏩ Graphic Design Wizardry: Beyond the written word, Content360 unleashes visually stunning designs. With a keen eye for aesthetics, I've mastered the art of creating graphics that elevate brand identity. Social media visuals, Logo/Branding items, or presentations - each piece is meticulously designed to leave a lasting impression. Wanna know more about me? Please check my client’s testimonials: ⭐ Very flexible and delivered a good quality business portfolio - Karim A. ⭐ Great creativity and communication. It was easy working with this company - Keith O. ⭐ Very good work In time Efficient Artistic - Soumitra D. ⭐ Excellent work I keep working continuously with Content360 - Fedor T. Ready to elevate your project? HIRE ME, and let's embark on this creative journey! Best Regards, Aneesa Shaikh. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ShaikhAneesa
 • Πρόσλαβε τον/την   harlenecastrohc
Πρόσλαβε τον/την   harlenecastrohc

  harlenecastrohc harlenecastrohc

  Philippines $15 USD / ώρα
  Copywriter|DigitalMarketing|Operations Analyst
  Philippines
  I am a multi-faceted freelancer with expertise across several domains. As a Copywriter, I specialize in crafting persuasive and engaging content that resonates with audiences. My Graphic Design skills allow me to create visually appealing and impactful designs that complement your message. With a deep understanding of...
  I am a multi-faceted freelancer with expertise across several domains. As a Copywriter, I specialize in crafting persuasive and engaging content that resonates with audiences. My Graphic Design skills allow me to create visually appealing and impactful designs that complement your message. With a deep understanding of SEO techniques, I optimize content to enhance online visibility and reach. Additionally, my analytical abilities empower me to gather insights and make informed decisions to drive success. Whether it's creating compelling copy, designing eye-catching visuals, implementing SEO strategies, or analyzing performance metrics, I offer a holistic skill set to contribute to your projects' success. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την harlenecastrohc
 • Πρόσλαβε τον/την   nann17
Πρόσλαβε τον/την   nann17

  nann17 nann17

  Indonesia $15 USD / ώρα
  Profesional Designer
  Indonesia
  I have joined the design world for about 3 years. The applications that I have used during these 3 years are Corel Draw, Adobe Photoshop, and Adobe Illustrator. I am used to working on Banner Design, Brochure Design, Invitation Design, Social Media Design, etc.
  I have joined the design world for about 3 years. The applications that I have used during these 3 years are Corel Draw, Adobe Photoshop, and Adobe Illustrator. I am used to working on Banner Design, Brochure Design, Invitation Design, Social Media Design, etc. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nann17
 • Πρόσλαβε τον/την   victoromondi188
Πρόσλαβε τον/την   victoromondi188

  victoromondi188 victoromondi188

  Kenya $50 USD / ώρα
  ELECTRICAL | MECHANICAL | DESIGN
  Kenya
  ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING. As a highly skilled and experienced engineer, I am excited to offer my expertise to clients in need of innovative solutions and top-quality engineering services. With a passion for problem-solving and a deep understanding of engineering principles, I am committed to delivering...
  ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING. As a highly skilled and experienced engineer, I am excited to offer my expertise to clients in need of innovative solutions and top-quality engineering services. With a passion for problem-solving and a deep understanding of engineering principles, I am committed to delivering exceptional results that meet and exceed your expectations. Whether you need assistance with design, analysis, or project management, I am dedicated to providing the highest level of service and support to help you achieve your goals. Services: ☑️ MEP DRAWINGS ☑️ ELECTRICAL PLANS, P&ID, HVAC SYSTEMS ☑️ ELECTRICAL SCHEMATICS in AUTOCAD ELECTRICAL ☑️ LIGHTING DESIGN (DIALUx Evo and AGi32) ☑️ POWER DISTRIBUTION ☑️ WIRE SIZING ☑️ PANEL/LIGHTING SCHEDULE/DISTRIBUTION ☑️ LOAD CALCULATION ☑️ BIM ☑️ FIRE ALARM SYSTEM AND FIRE PLANS ☑️ FLOOR RADIANT PLAN ☑️ PLUMBING ☑️ELECTRICAL PERMIT DRAWINGS AND PE STAMP -USA ☑️ AUTOCAD AND REVIT PROFESSIONAL ☑️ ARCHITECTURAL PLANS ☑️ CIVIL PLANS ☑️ CAD/CAM ☑️MECHANICAL ENGINEERING ☑️ RENEWABLE ENERGY (PHOTOVOLTAIC PV SYSTEM , WIND FARM DESIGN, Pv Syst) ☑️EV CHARGING STATIONS ☑️WE HANDLE RESIDENTIAL, COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROJECTS TRIAD - Your partner in building a future that stands tall and strong! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την victoromondi188
 • Πρόσλαβε τον/την   suriyaabk3
Πρόσλαβε τον/την   suriyaabk3

  suriyaabk3 suriyaabk3

  India $2 USD / ώρα
  software developer
  India
  Welcome to my digital workspace! I'm Suriyaa, a skilled software developer specializing in Python, c, c++, networking, and cyber security. With a proven track record in crafting scalable web applications and dynamic solutions, I bring a client-centric approach to every project.
  Welcome to my digital workspace! I'm Suriyaa, a skilled software developer specializing in Python, c, c++, networking, and cyber security. With a proven track record in crafting scalable web applications and dynamic solutions, I bring a client-centric approach to every project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την suriyaabk3
 • Πρόσλαβε τον/την   IdealExpert
Πρόσλαβε τον/την   IdealExpert

  IdealExpert IdealExpert

  Pakistan $19 USD / ώρα
  ♛Articles | Blogs | Resume | Presentation Writer♛
  Pakistan
  ⭐⭐⭐⭐⭐ Hi, I am Aisha Mujahid, a Professional & Top-Notch writer who can fulfill all of your writing requirements. I have been providing my services since 2014, specializing in crafting impactful content, I offer a comprehensive array of services tailored to meet your diverse needs. My Services are; ⭐ Article &...
  ⭐⭐⭐⭐⭐ Hi, I am Aisha Mujahid, a Professional & Top-Notch writer who can fulfill all of your writing requirements. I have been providing my services since 2014, specializing in crafting impactful content, I offer a comprehensive array of services tailored to meet your diverse needs. My Services are; ⭐ Article & Blog Writing, ⭐ Website Content, ⭐ Book/eBook Writing ⭐ Product Descriptions, ⭐ Presentations, ⭐ Resume/CVs ⭐ Cover Letters, ⭐ LinkedIn Profiles, ⭐ Business Plans, ⭐ Pitch Deck Presentations, ⭐ Feasibility Reports, ⭐ YouTube Scripts, ⭐ WhitePapers, ⭐ Grants ⇒ I have served more than 2500 clients, and my track record boasts a stellar satisfaction ratio of 100%, a testament to the quality and dedication embedded in my work. Clients consistently rate my services at an impressive 4.9 out of 5, reflecting their contentment with the results achieved. ⇒ By choosing my services, you are not just hiring a writer; you are investing in a partnership dedicated to achieving your communication goals. ⇒ Let's collaborate to bring your ideas to life through the power of words. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την IdealExpert

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""