Communications Experts Για Πρόσληψη

 • Επικοινωνίες
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 180 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   msaqibfreelancer
Πρόσλαβε τον/την   msaqibfreelancer

  msaqibfreelancer msaqibfreelancer

  United States $45 USD / ώρα
  Business & Content Maverick | eBook Maestro #Top3%
  United States
  Meet Saqib Maqbool the one-of-a-kind business and content strategist who can spin words into gold and make even the most complex ideas sound like a breeze. I am not your average business writer & consultant - but a creative powerhouse who's always looking for new ways to shake up the status quo. With a mind that's...
  Meet Saqib Maqbool the one-of-a-kind business and content strategist who can spin words into gold and make even the most complex ideas sound like a breeze. I am not your average business writer & consultant - but a creative powerhouse who's always looking for new ways to shake up the status quo. With a mind that's constantly buzzing with ideas, I am all about helping people achieve their wildest dreams. With a passion for research that borders on obsession, I am always on top of global trends and armed with credible resources. My philosophy is not just about making a quick buck. Rather I am in it for the long haul, building lasting relationships with clients and contributing to their success through my offered services. With following core competences like business plans, market research, proposals, pitch decks, consulting, grant applications, RFP & RFQ’s and documentations. I am the collaboration that you might need for a life time, not just for the next project. You might think this is it. But here's the kicker: I am not only limited to business writing services, I am the creative wizard your business needs. I love writing, content solutions were something I started working at way back in the day. When it comes to crafting content, I am is your magician. Whether it's a catchy tagline, a blog post that goes viral, or a sales pitch that seals the deal, I have a way with words that's downright spellbinding. My writing is witty, sharp, and always on point. From articles to web copies, social media content to brand-focused content pieces, fiction based novels to top selling eBooks. I've got the words that sell and will make your audience sit up and take notice. I use strong and persuasive words, engaging hooks and headings, and content that's not fluff. Ensuring that it carries clarity and is optimized according to the latest trends. Providing content with a clear CTA, perspective, and authenticity is my top priority. So, if you want to work with someone who sticks to their deadlines like glue and always delivers top-notch quality work, here is your guy. I am the needle that will light up your haystack and lead you and your business straight to success! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την msaqibfreelancer
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   Ataurrahman5510
Πρόσλαβε τον/την   Ataurrahman5510

  Ataurrahman5510 Ataurrahman5510

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Lead Generation| Influencer Marketing |Recruiter
  Pakistan
  My name is Rahman, and I am your one-stop shop for all your lead generation needs! I have over years of experience generating targeted leads, and I'm excited to use that experience to help you grow your business! I can handle nearly any industry/any location in the world! B2B Lead Generation involves finding...
  My name is Rahman, and I am your one-stop shop for all your lead generation needs! I have over years of experience generating targeted leads, and I'm excited to use that experience to help you grow your business! I can handle nearly any industry/any location in the world! B2B Lead Generation involves finding prospects that are a good fit for your business's product or service, they just don't know it yet! Highly targeted lead generation is one of the most effective ways to scale a business quickly and cost-efficiently. Here is What You'll Get From Me: Leads: Full Name Title Email Company Name Website Location (city/state/country) Industry Need more info? Message me to see if I can help! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ataurrahman5510
 • Πρόσλαβε τον/την   NoelReubenMuturi
Πρόσλαβε τον/την   NoelReubenMuturi

  NoelReubenMuturi NoelReubenMuturi

  Kenya $20 USD / ώρα
  ACHIEVEMENT, that's an UNDERSTATEMENT.
  Kenya
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting,...
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting, scriptwriting… just to list some that come to mind randomly. Academically, I hold a BA in ECONOMICS, BSc. in ACCOUNTING and MA in ECONOMICS [ECONOMETRICS], which predisposes me more towards business, management, accounting, and statistics. Over the years, I have carried out numerous statistical analyses for individual and corporate clients, market researches, financial accounting, and management accounting tasks, including management and financial reports. Are you looking for a freelancer to hire? LOOK NO FURTHER: I am an experienced, dedicated, and reliable freelancer with keen attention to detail. Customer satisfaction has and will always be my ultimate goal. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την NoelReubenMuturi
 • Πρόσλαβε τον/την   ShaikhAneesa
Πρόσλαβε τον/την   ShaikhAneesa

  ShaikhAneesa ShaikhAneesa

  Pakistan $12 USD / ώρα
  Gateway To Premium Content And Design Services!
  Pakistan
  Hello, I'm Aneesa, the creative force behind Content360, your one-stop destination for unparalleled Content/Research and design solutions. With a robust professional journey spanning over 8 years, I bring a wealth of experience in content and copywriting, seamlessly paired with an artistic flair for graphic design. ...
  Hello, I'm Aneesa, the creative force behind Content360, your one-stop destination for unparalleled Content/Research and design solutions. With a robust professional journey spanning over 8 years, I bring a wealth of experience in content and copywriting, seamlessly paired with an artistic flair for graphic design. ⏩ Content and Copywriting Mastery: Immersed in the world of words, I've honed my skills to craft compelling and strategic content. From SEO-optimized articles to persuasive marketing copy, business / marketing plans, or creative writing I am dedicated to delivering content that resonates with the target audience. Your story deserves to be told with precision and impact, and I ensure it's done seamlessly. ⏩ Graphic Design Wizardry: Beyond the written word, Content360 unleashes visually stunning designs. With a keen eye for aesthetics, I've mastered the art of creating graphics that elevate brand identity. Social media visuals, Logo/Branding items, or presentations - each piece is meticulously designed to leave a lasting impression. Wanna know more about me? Please check my client’s testimonials: ⭐ Very flexible and delivered a good quality business portfolio - Karim A. ⭐ Great creativity and communication. It was easy working with this company - Keith O. ⭐ Very good work In time Efficient Artistic - Soumitra D. ⭐ Excellent work I keep working continuously with Content360 - Fedor T. Ready to elevate your project? HIRE ME, and let's embark on this creative journey! Best Regards, Aneesa Shaikh. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ShaikhAneesa
 • Πρόσλαβε τον/την   akpanukeme200
Πρόσλαβε τον/την   akpanukeme200

  akpanukeme200 akpanukeme200

  Nigeria $10 USD / ώρα
  Writer | Researcher* | Proofreader* | Editor*
  Nigeria
  I am a multifaceted professional with expertise in writing, research, proofreading, and editing. With a passion for effective communication and a drive for staying ahead in the digital realm, I have established a remarkable reputation in these interconnected fields. As a Writer, I possesses an innate ability to craft...
  I am a multifaceted professional with expertise in writing, research, proofreading, and editing. With a passion for effective communication and a drive for staying ahead in the digital realm, I have established a remarkable reputation in these interconnected fields. As a Writer, I possesses an innate ability to craft engaging and persuasive content across various genres and platforms. Whether it's articles, blog posts, social media content, or marketing materials, I excel in capturing the attention of readers and conveying information in a compelling manner. With a keen eye for detail and a dedication to delivering high-quality work, I consistently produce written pieces that leave a lasting impact. In addition to being a skilled Writer, I am also a meticulous Researcher. With a thorough understanding of research methodologies and an insatiable curiosity, I delve deep into subjects to unearth valuable insights and generate well-informed content. Whether it involves academic research, market analysis, or industry trends, my ability to gather, analyze, and present data is unparalleled. Whether it's creating captivating content, or conducting thorough research, I am the go-to expert who brings proficiency, creativity, and professionalism to every project. With a track record of success and a passion for continuous learning, I am poise to make a significant impact in the fields of writing, research, proofreading, and editing for years to come. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την akpanukeme200
 • Πρόσλαβε τον/την   nann17
Πρόσλαβε τον/την   nann17

  nann17 nann17

  Indonesia $15 USD / ώρα
  Profesional Designer
  Indonesia
  I have joined the design world for about 3 years. The applications that I have used during these 3 years are Corel Draw, Adobe Photoshop, and Adobe Illustrator. I am used to working on Banner Design, Brochure Design, Invitation Design, Social Media Design, etc.
  I have joined the design world for about 3 years. The applications that I have used during these 3 years are Corel Draw, Adobe Photoshop, and Adobe Illustrator. I am used to working on Banner Design, Brochure Design, Invitation Design, Social Media Design, etc. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nann17
 • Πρόσλαβε τον/την   abrcreative786
Πρόσλαβε τον/την   abrcreative786

  abrcreative786 abrcreative786

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Logo Brand Identity/Illustration/Banner/Packaging
  Pakistan
  At 'The Perfectionists', we are committed to crafting compelling brand identities through our unique and meticulously designed graphics. With a team of highly talented individuals, we specialize in creating bespoke designs from the ground up, ensuring that each piece resonates with the essence of your brand. Our...
  At 'The Perfectionists', we are committed to crafting compelling brand identities through our unique and meticulously designed graphics. With a team of highly talented individuals, we specialize in creating bespoke designs from the ground up, ensuring that each piece resonates with the essence of your brand. Our dedication to quality and customer satisfaction sets us apart, supported by our track record of delivering award-winning designs and a comprehensive range of vector source files. Additionally, our commitment to excellence extends beyond project completion, offering a two-week error-free service period. We take pride in being a customer-centric team, driven by a passion for delivering superior design solutions tailored to your specific requirements. With a focus on quality and a dedication to exceeding expectations, we invite you to explore our live portfolio and client testimonials to experience the difference for yourself. Our motto, 'QUALITY MATTERS', encapsulates our unwavering commitment to delivering excellence in every aspect of our work. We look forward to the opportunity to collaborate with you and bring your vision to life. Feel free to entrust us with your project, and let us demonstrate why choosing 'The Perfectionists' is the right choice for your design needs." λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την abrcreative786
 • Πρόσλαβε τον/την   SolutionMart
Πρόσλαβε τον/την   SolutionMart

  SolutionMart SolutionMart

  Pakistan $13 USD / ώρα
  Academic Writer | Fast delivery | Low Prices
  Pakistan
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and...
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and assignments. I will be your go-to writer who will provide top-notch quality delivered within your given deadline. I am helping people since 2015 to stay away from any trouble of missing deadlines or getting lower grades. I have dedicated myself to providing a professional support system, where you don’t feel down anymore, but rather feel happy and satisfied by getting good grades and percentages in your coursework. Have a look at my services and ping me what you are looking for: (1) - Discussion Posts (2) - Reply Posts (3) - Annotated Bibliography (4) - Research Thesis (5) - Research Papers (6) - Proposal and Summaries (7) - Case Studies (8) - Research Essays & Article (9) - Journal Articles (10) - Book Summary and Analysis (12) - Online Quiz & Exams (13) - PowerPoint Presentations (14) - Report Writing Why Me? (1) - Well- Referenced (APA, MLA Harvard, Chicago, or IEEE) (2) - On-time Delivery (3) - Urgent Support if needed (4) - Plagiarism-Free Work Hire me and feel that "Your Work is Done". To discuss your projects please message me. Thank You! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SolutionMart
 • Πρόσλαβε τον/την   GerpLtd
Πρόσλαβε τον/την   GerpLtd

  GerpLtd GerpLtd

  Bulgaria $30 USD / ώρα
  Pitch Decks | Flyers | Brochures | Logo Design
  Bulgaria
  Greetings! It's Albena here. I build presentations for every purpose. PowerPoint is my power. My work will not just meet but will exceed your expectations. I am confident with my skills and knowledge. I am Adobe Creative Apps skilled designer. I am MS Office applications skilled as well. My work is always...
  Greetings! It's Albena here. I build presentations for every purpose. PowerPoint is my power. My work will not just meet but will exceed your expectations. I am confident with my skills and knowledge. I am Adobe Creative Apps skilled designer. I am MS Office applications skilled as well. My work is always creative, precise and punctual. I pay an extreme attention to details and I offer highest quality of work and design. I am a great communicator and I dedicate myself to each and every project I work on. I have uploaded just simple examples of my work in my portfolio. I will show more creative and professional works of mine upon reasonable request. My service is graphic design of: Presentations, Catalogues, Books, Templates, Brochures, Flyers, Business Cards, Infographics, Posters, Banners, Logos, etc. I will be delighted to hear from you and assist you with your projects! :) Declaration: I hereby declare that all designs in my portfolio are my own works. © All rights reserved. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την GerpLtd

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""