Codeigniter Developers Για Πρόσληψη

 • Codeigniter
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 719 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   parmarbadri
Πρόσλαβε τον/την   parmarbadri

  parmarbadri parmarbadri

  India $24 USD / ώρα
  Crafting Your Digital Success
  India
  Welcome to Addon IT Solutions, a small but mighty web agency. We're packed with creativity, passion, and expertise. We specialize in crafting personalized web solutions that are tailored to meet the unique needs of each of our clients. We are highly experienced in a wide range of digital technologies, including...
  Welcome to Addon IT Solutions, a small but mighty web agency. We're packed with creativity, passion, and expertise. We specialize in crafting personalized web solutions that are tailored to meet the unique needs of each of our clients. We are highly experienced in a wide range of digital technologies, including UI/UX design, Shopify, WordPress-WooCommerce, Magento, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, MySQL, Laravel, plugin customization, and many more. With years of expertise under our belt, we are confident in our ability to deliver high-quality projects that exceed your business needs and expectations. At our web agency, we take pride in our attention to detail and our commitment to delivering high-quality work. Whether you're a small business just starting out, or a larger corporation looking to expand your online presence, we have the expertise to help you succeed. We look forward to working with you! Yours, Team Addon λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την parmarbadri
 • Πρόσλαβε τον/την   letdevs
Πρόσλαβε τον/την   letdevs

  letdevs letdevs

  Pakistan $25 USD / ώρα
  WordPress | Shopify | Laravel | Flutter | Verified
  Pakistan
  Hello, Thanks for visiting my Profile. I have 7+ years of experience in web designing and development. We believe that we can convert your thoughts into coding. ♛ Services We are Offering ♛ 1- Web Development - CMS (WordPress, Woo-Commerce, Wix, Big-Commerce, Shopify) **- WordPress Page Builders (Elementor, Divi,...
  Hello, Thanks for visiting my Profile. I have 7+ years of experience in web designing and development. We believe that we can convert your thoughts into coding. ♛ Services We are Offering ♛ 1- Web Development - CMS (WordPress, Woo-Commerce, Wix, Big-Commerce, Shopify) **- WordPress Page Builders (Elementor, Divi, Visual Composer, Beaver, etc.) - e-Commerce (OsCommerce, WooCommerce) - OpenSource (Shopify, PrestaShop, OpenCart) - PHP (CorePHP, Laravel, CodeIgniter, CakePHP) - Social Web APIs, Google APIs, RESTFUL API 2- Designing - PSD 2 HTML, CSS & Responsive, Bootsrap - Logo Design, Catalogue Design, Brochure Design. - jQuery, HTML, HTML3, HTML5, CSS, Ajax, Bootstrap 3- Payment Method Integration - PayPal - Stripe - Visa & Master card 4- Video Editing - YouTube videos, - Music videos, - Product Ads & Videos 5- Web SEO & SMM - Google Analytics - Website Audit - Keyword Research - OnPage / OffPage - Page Indexing We are open to discussing all kinds of customization. Regards λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την letdevs
 • Πρόσλαβε τον/την   gursukh
Πρόσλαβε τον/την   gursukh

  gursukh gursukh

  India $30 USD / ώρα
  Rockstar in WP, Magento, PHP. Available 24/7
  India
  We believe in providing good quality code and services.I am expert in web developing and graphic designing i have done many work i am very honest toward my work l like this profession Skills: Web-design , Graphic design , Photoshop,logo design,WordPress , Joomla , Drupal , Magento , Os-commerce ,Mobile App...
  We believe in providing good quality code and services.I am expert in web developing and graphic designing i have done many work i am very honest toward my work l like this profession Skills: Web-design , Graphic design , Photoshop,logo design,WordPress , Joomla , Drupal , Magento , Os-commerce ,Mobile App Development, Html, Banner design,JavaScript, Jquery , Xhtml , CSS , Prestashop ,PHP, big-commerce Ecommerce Shopify and in SEO, SMM, SEM and On-Page etc.. Why Me? Understanding and developing projects as per the client's requirement. Meeting deadlines effectively. Maintaining longterm client relationship. Writing well documented code that is easy to understand and maintain in future for the better performance of the application. I consider myself as a highly professional and a target oriented person to meet all of my client's requirements. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gursukh
 • Πρόσλαβε τον/την   graphicaa
Πρόσλαβε τον/την   graphicaa

  graphicaa graphicaa

  India $18 USD / ώρα
  ⭐⭐⭐⭐⭐ 10+ Years Custom PHP Development Pro
  India
  Elevate Your Project with 10+ Years of Custom PHP Development Expertise! Welcome to my profile! I am a seasoned Custom PHP Development specialist with over a decade of hands-on experience in crafting web solutions that stand out from the crowd. If you're seeking a dedicated and skilled developer to bring your...
  Elevate Your Project with 10+ Years of Custom PHP Development Expertise! Welcome to my profile! I am a seasoned Custom PHP Development specialist with over a decade of hands-on experience in crafting web solutions that stand out from the crowd. If you're seeking a dedicated and skilled developer to bring your vision to life, you've come to the right place. What I Bring to the Table: ✔️ Expert PHP Development: I'm not just a developer; I'm a PHP architect. My proficiency in PHP is second to none, and I excel at creating scalable, robust, and high-performance applications. ✔️ Full-Stack Prowess: My skills extend beyond PHP. I'm well-versed in HTML, CSS, JavaScript, and other web technologies, ensuring I can handle every aspect of your project. ✔️ Customization Mastery: No cookie-cutter solutions here! I specialize in tailoring unique web applications that perfectly align with your requirements and goals. ✔️ Database Wizardry: Whether it's MySQL, PostgreSQL, or NoSQL databases, I'm proficient in data modeling, optimization, and integration. ✔️ API Integration: Seamlessly connect your web application with third-party services and APIs to enhance functionality and user experience. ✔️ Responsive Design: User experience matters. I create web solutions that are not only visually appealing but also responsive across all devices and browsers. ✔️ Security First: Rest easy knowing that your project's security is my top priority. I implement robust security measures to protect your data and users. My Portfolio Speaks Volumes: Take a look at my portfolio to see the diverse range of projects I've successfully completed for clients worldwide. From e-commerce platforms to content management systems, I've done it all. Client-Centric Communication: I believe in transparent and effective communication. I keep you in the loop throughout the project, ensuring your vision is realized. Let's Collaborate! Ready to take your project to the next level? Don't hesitate to reach out. I'm passionate about turning your ideas into functional, elegant, and high-performing web solutions. Let's discuss your project requirements and start our journey toward success! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την graphicaa
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $12 USD / ώρα
  Yayy!! Listed in top 1% Freelancer Preferred Group
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   corpmember29
Πρόσλαβε τον/την   corpmember29

  corpmember29 corpmember29

  India $16 USD / ώρα
  Android l iOS l flutter l React Native l backend
  India
  Our specialization fields : -I am a Full Stack Developer. (Senior Developer) I am confident that you will be completely satisfied with the quality, timeliness, and professionalism of my work. My skills include Angular, ReactJS, NodeJS, PHP/Laravel, ReactNative... Javascript, Jquery, HTML, CSS,...
  Our specialization fields : -I am a Full Stack Developer. (Senior Developer) I am confident that you will be completely satisfied with the quality, timeliness, and professionalism of my work. My skills include Angular, ReactJS, NodeJS, PHP/Laravel, ReactNative... Javascript, Jquery, HTML, CSS, C/C++,... MySQL, MongoDB - more than 10 years experience in Development on IT jobs. - like to work on the team. I have extensive experience in : Native app development: XCode, Objective C, Swift, Java, kotlin , Android Studio Cross-Platform App Development: React Native, React.Js, Hybrid(ionic), Backend Technologies: AWS Experiences: Developed a lot of Applications(web and mobile, desktop) We beat deadlines and leave our clients completely satisfied. We have the skills you need, and we have . λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την corpmember29
 • Πρόσλαβε τον/την   asifchaudhry2015
Πρόσλαβε τον/την   asifchaudhry2015

  asifchaudhry2015 asifchaudhry2015

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Preferred & Verified By Freelancer.com
  Pakistan
  WebExert is a premium Development agency that focuses on quality, innovation, & speed. We utilized technology to bring results to grow our clients businesses. We pride ourselves in great work ethic, integrity, and end-results. Throughout the years WebExert has been able to create stunning, award winning...
  WebExert is a premium Development agency that focuses on quality, innovation, & speed. We utilized technology to bring results to grow our clients businesses. We pride ourselves in great work ethic, integrity, and end-results. Throughout the years WebExert has been able to create stunning, award winning applications in multiple verticals while allowing our clients to obtain an overall better web presence. * WEB DESIGN & DEVELOPMENT * MOBILE APPS DEVELOPMENT * E-COMMERCE DEVELOPMENT * FULLY INTEGRATED SERVICE * BRANDING & DESIGN * DIGITAL MARKETING * STRATEGY & CONSULTING * FIVE STAR SUPPORT TEAM λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την asifchaudhry2015
 • Πρόσλαβε τον/την   riteshjain009
Πρόσλαβε τον/την   riteshjain009

  riteshjain009 riteshjain009

  India $25 USD / ώρα
  RANKED AMONG TOP 1% ON FREELANCER BASED ON REVIEWS
  India
  Hello, Welcome to Helpful Insight! We are one of the leading Website, Mobile and UX/UI Development teams in the freelance community. We operate as one of the leading agencies in all things Web and Mobile Development and have been doing so since 2016. With a team of over 35 people, we offer many different services at...
  Hello, Welcome to Helpful Insight! We are one of the leading Website, Mobile and UX/UI Development teams in the freelance community. We operate as one of the leading agencies in all things Web and Mobile Development and have been doing so since 2016. With a team of over 35 people, we offer many different services at competitive prices, including (but not limited to): ● Website Development ○ Laravel ○ CI ○ PHP ○ WordPress ○ Zend ○ Vue JS ○ Node JS ● Website Design ○ HTML5 ○ CSS3 ○ Jquery ○ Animation ○ SaaS ● Mobile Development ○ Android ○ Flutter ○ React Native ○ Ionic Utilizing these services and abilities, we work with our clients to not only create the physical asset but to nurture and develop the concept. It’s so important that our clients are not just happy with the finished product, but feel that we’ve gone the extra mile for them, and we’d like to do that for you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την riteshjain009
 • Πρόσλαβε τον/την   developerhasan1
Πρόσλαβε τον/την   developerhasan1

  developerhasan1 developerhasan1

  India $10 USD / ώρα
  Web Developer | Laravel | Codeigniter | PHP
  India
  Too much interested to put my IT / Programming knowledge to fetch out quality output to needed IT sector , person or company . Skills : Php,Codeigniter,laravel,Jquery,MySQL, HTML5,CSS3, AJAX,Javascript,API Integration. I am always ready to accept the challenges in the IT field with the great dedication.
  Too much interested to put my IT / Programming knowledge to fetch out quality output to needed IT sector , person or company . Skills : Php,Codeigniter,laravel,Jquery,MySQL, HTML5,CSS3, AJAX,Javascript,API Integration. I am always ready to accept the challenges in the IT field with the great dedication. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την developerhasan1
 • Πρόσλαβε τον/την   iquallinfo
Πρόσλαβε τον/την   iquallinfo

  iquallinfo iquallinfo

  India $10 USD / ώρα
  ***Top Rated FL || Web and Mobile App development
  India
  We have expertise on PHP, Laravel, CI, YII, Angular, React and more platforms. Hire dedicated developers for Web Development and Mobile App Development. Experience 1. PHP Development (Laravel, CodeIgniter, YII, CakePHP) 2. Hybrid mobile APP development using React Native, and Phonegap 3. JS frameworks (AngularJS,...
  We have expertise on PHP, Laravel, CI, YII, Angular, React and more platforms. Hire dedicated developers for Web Development and Mobile App Development. Experience 1. PHP Development (Laravel, CodeIgniter, YII, CakePHP) 2. Hybrid mobile APP development using React Native, and Phonegap 3. JS frameworks (AngularJS, NodeJs, VueJS, ReactJs) 4. eBay API, Google API, Amazon API, Payment API, SMS API λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την iquallinfo

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""