COBOL Developers Για Πρόσληψη

 • COBOL
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 6 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   serajgo
Πρόσλαβε τον/την   serajgo

  serajgo serajgo

  Jordan $25 USD / ώρα
  Digital Marketing
  Jordan
  Digital Marketing, SEO Optimization, Affiliate Marketing, lead generation, email marketing and social media. http://wesal.media
  Digital Marketing, SEO Optimization, Affiliate Marketing, lead generation, email marketing and social media. http://wesal.media λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την serajgo
 • Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123
Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123

  liveexperts123 liveexperts123

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Academic Writing: We specialize in academic writing services, including literature reviews, research papers, theses, dissertations, and proposals. Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την liveexperts123
 • Πρόσλαβε τον/την   shivmirthyusl
Πρόσλαβε τον/την   shivmirthyusl

  shivmirthyusl shivmirthyusl

  India $20 USD / ώρα
  Laravel-Wordpress-React-Shopify-VueJS-Mobile
  India
  To Our Esteemed Customer, Define your goals and reach your business potentials with our award-winning Website Development and Mobile app development services We are a team of 40+ Most Creative People and proud to be a Preferred Freelancer and we operate 24/7 to support our Global Client need wining their time zones...
  To Our Esteemed Customer, Define your goals and reach your business potentials with our award-winning Website Development and Mobile app development services We are a team of 40+ Most Creative People and proud to be a Preferred Freelancer and we operate 24/7 to support our Global Client need wining their time zones with shifts aligned to our Australian, European and Americas Customers We offer a wide range of web solutions and IT services that are bespoke in nature, can best fit our client’s business needs and provide them cost benefits needed for their business. Web Development (WordPress, Magneto, React Vue.js, Shopify, Joomla, 3D Cart, Prestashop, etc.) Web Designing (CSS, HTML, JavaScript, animations, etc.) Mobile App designing and development (IOS and Android) using Cordova, Flutter, React etc... Social Media Marketing. Search Engine Optimization both off Page and on Page. Data Entry services If you are looking out for a professional team of developers and designer who cares about customer here we are. Thanks IT FLEX SOLUTIONS INDIA λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shivmirthyusl
 • Πρόσλαβε τον/την   sithalchordia
Πρόσλαβε τον/την   sithalchordia

  sithalchordia sithalchordia

  India $20 USD / ώρα
  Audio & Video transcriptionist. PitchDeck Designer
  India
  "Write what should not be forgotten" - Isabel Allende. * I started transcribing audios and video voice content on Freelancer.com in the year 2014 with the aim of providing premium quality transcriptions. I have been working closely on diverse Transcription projects with domestic and international clients for the past...
  "Write what should not be forgotten" - Isabel Allende. * I started transcribing audios and video voice content on Freelancer.com in the year 2014 with the aim of providing premium quality transcriptions. I have been working closely on diverse Transcription projects with domestic and international clients for the past 8 years. My experience with clients from more than 10 global locations and exposure to different accents of languages has helped me understand the client requirements and serve them the best. I have transcribed over 800 Audio/Video hours till now and offer transcription services in English (US/UK/Australian/UAE/Indian accents). I offer Transcription of : Interviews Podcasts Academic talks and seminars Media talks and Radio shows Legal talks and LecDems Healing and Hypnotherapy sessions I am here at freelancer to make best use of my skills through my dedicated work, there by to benefit myself and my employer. * I am also a powerpoint and pitch deck content designer. I have been designing presentations and infographics for medical, educational, travel & logistics companies, student coursebooks and investor decks for start ups and for varied requirements like product portfolio, sales pitch deck, educational, Project team orientations and technical content. To know more about my work and see some of the designs, refer to the portfolio section of my profile page. My aim is to bring in an engaging aspect into every pitch deck I design and make it an efficient projection of the content and engaging experience to the target audience. Looking forward to work with people from different streams and explore the various flavors of work, that challenge my ability. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sithalchordia
 • Πρόσλαβε τον/την   soramaru
Πρόσλαβε τον/την   soramaru

  soramaru soramaru

  Japan $50 USD / ώρα
  WebGL | Full Stack Engineer
  Japan
  As a well-qualified Full Stack Developer, I am familiar with wide range of programming utilities and languages. Knowledgeable of backend and frontend development requirements, Handles any part of process with ease. Collaborative team player with excellent technical abilities offering over 5 years of related...
  As a well-qualified Full Stack Developer, I am familiar with wide range of programming utilities and languages. Knowledgeable of backend and frontend development requirements, Handles any part of process with ease. Collaborative team player with excellent technical abilities offering over 5 years of related experiences. Three.js, Babylon.js, D3.js and React Three Fiber are my special core skills! Please check my Skill set Backend - Node.js, Laravel, Python/Django Frontend - React.js/Next.js, Vue.js, Angular Mobile - React native, Flutter, Swift Database - MySQL, PostgreSQL, MongoDB Cloud Services - AWS S3/Cognito/EC2/DynamoDB, GCP Project Management & DevOps - Jira, Trello, Docker, Heroku, GitHub, GitLab, Bitbucket Architecture Engineering : Blender, 3D MAX, AutoCAD and Maya (Perfect Blueprint) Extra: Japanese - English Translation, Data Entry I enjoy working remote and I am aware of the importance of good communication. I have good verbal and written English and I always try the best to communicate more clearly and more frequently. I have a proactive availability: 6 days a week, 8+ hours a day for work, 12+ hours a day for communication. I have very flexible working times. If my skills and experience match your requirements, please reach me out. Best Regards Koutarou W λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την soramaru
 • Πρόσλαβε τον/την   vorasiddh4it
Πρόσλαβε τον/την   vorasiddh4it

  vorasiddh4it vorasiddh4it

  India $30 USD / ώρα
  Machine Learning, Artificial Intelligence (AI) NLP
  India
  I am Director of Zplus Software Pvt. Ltd. We have 11 years experience in Java, Python, PROLOG, C++, Machine Learning (ML), Artificial Intelligence (AI), Natural Language Processing (NLP), Image Processing, Remote Sensing in Desktop, Mobile Apps and Web Development using SEO Content Management System. We have...
  I am Director of Zplus Software Pvt. Ltd. We have 11 years experience in Java, Python, PROLOG, C++, Machine Learning (ML), Artificial Intelligence (AI), Natural Language Processing (NLP), Image Processing, Remote Sensing in Desktop, Mobile Apps and Web Development using SEO Content Management System. We have successfully completed projects of Web crawler, Scraping, Search Engine, Elastic Search, Phishing Detection, OCR, Big data, Data Mining, Data Analysis, Statistics, Stock Trading, Semantic Text Analysis, Feature Selection, Image Multi-class Classification using WEKA, Azure ML, Tensorflow, Amazon, google, Microsoft cloud computing. Networking project (TCP UDP) with Encryption Decryption and Technical Research Writing. Our Company accomplished more than 400 projects. We are looking for long-term projects and do contract work . We have professional developers team. Also our Project with QA, testing and comments in the code, so it's easy to understand. Thanks for Interest. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vorasiddh4it

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""