Chrome OS Developers Για Πρόσληψη

 • Chrome OS
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 8 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   MushtaqMagri
Πρόσλαβε τον/την   MushtaqMagri

  MushtaqMagri MushtaqMagri

  Pakistan $35 USD / ώρα
  Web & Software development | Browser Extensions
  Pakistan
  Hello, We are Dream Solutions, and we are a talented team of developers and designers who work hard to provide clients with top-quality services and products in world-class times. At Dream Solutions, we have expertise in and work with a number of different software and stack solutions, including: - LAMP - CMS - ...
  Hello, We are Dream Solutions, and we are a talented team of developers and designers who work hard to provide clients with top-quality services and products in world-class times. At Dream Solutions, we have expertise in and work with a number of different software and stack solutions, including: - LAMP - CMS - CRM - JAVA - .NET - APPS We have excellent experience with PHP development and all major open-source PHP frameworks, including Laravel, Yii, Zend, Symfony, Cakephp, Codeigniter, and others. We also work with Photoshop, Illustrator, and Figma to build a full, experiential project that will not only impress the client but create the type of user experience that can catapult a brand to the next level. We are flexible on timelines and are always available to chat via Freelancer, so don’t ever worry about when to send a message or what you can share. We are happy to chat with a prospective client, and can’t wait to start up a project with you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MushtaqMagri
 • Πρόσλαβε τον/την   REPLATechnology
Πρόσλαβε τον/την   REPLATechnology

  REPLATechnology REPLATechnology

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Full Stack Software Developer
  Pakistan
  Hello, Thank's for taking the time to visit my profile. I’m a Full-stack Experienced Software & Mobile App developer with 10 years of industry experience / Blockchain, Mobile app & Software Development with over 10 years of experience operating as a high-end professional in the Blockchain & Software Industry. My...
  Hello, Thank's for taking the time to visit my profile. I’m a Full-stack Experienced Software & Mobile App developer with 10 years of industry experience / Blockchain, Mobile app & Software Development with over 10 years of experience operating as a high-end professional in the Blockchain & Software Industry. My clients consistently receive polished work in a timely manner with constant communications and updates. I offer a number of services through my expertise: ● ✔ BlockChain Development ● ✔ NFT Development ● ✔ Software Development ● ✔ Web App Development ● ✔ Artificial intelligence Projects ● ✔ Mobile App Development (IOS & Android) ● ✔ Website Development ● ✔ Application Design (UI / UX) ● ✔ Figma / XD ● ✔ Website Design ● ✔ Brand Identity Design My portfolio is chock full of these design elements, and I highly suggest you peruse it to better understand my style, work & vision. Along with a team of 18 professional developers who aide me in my design, I hold my skills in high regard & would love to use them to help you create a Best Product for your business. shoot me a message! I’m available through Freelancer & will respond ASAP so that we can break down your needs and decide exactly how we will tackle them. Thanks, & have a great day, Regards λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την REPLATechnology
 • Πρόσλαβε τον/την   thedesignmedia
Πρόσλαβε τον/την   thedesignmedia

  thedesignmedia thedesignmedia

  Pakistan $35 USD / ώρα
  UX/UI Designer - Graphic Designer
  Pakistan
  Respected Sir/Madam Good Day! My name is Moon Javed A. I have 15+ years experience in website and mobile applications, user interface and user experience design. As a Freelancer I have worked for many international clients/brands. Have won many challenging contests. === UX/UI Designer === As a UX Designer, I try...
  Respected Sir/Madam Good Day! My name is Moon Javed A. I have 15+ years experience in website and mobile applications, user interface and user experience design. As a Freelancer I have worked for many international clients/brands. Have won many challenging contests. === UX/UI Designer === As a UX Designer, I try to understand users/clients needs, generate ideas to solve their problems, prototype designs and finally test them with users. In other words, being a UX/UI designer I participate in all 5 phases of the design thinking process. 1 - Empathize. Consist of User interview, Contextual inquiry and user observation 2 - Define. Consist of data analysis, Information and synthesis 3 - Ideate. Consist of brainstorming, Worst possible idea and dot voting 4 - Prototype. Consist of wireframing and Hi-fi prototyping 5 - Test. Consist of Useability test, User test etc. === KEY BENEFITS === * 100% client satisfaction * Different design concepts to choose from * Unlimited revisions * You have full copyrights of final work * You pay nothing if you not fully satisfied * Clear pricing & delivery time * Monday to Saturday * 24/7 Support === KEYWORDS === ✔ Professional Company Site Design & Development ✔ Website Mobile App Design UX - UI ✔ Startup Projects UX-UI ✔ Logo Design ✔ Brand Identity and Book Cover Design ✔ Landing page & Product Pages. ✔ Dashboard - Customer Portal - CRM UX-UI ✔ Responsive Design & HTML CSS Coding/Templates ✔ E- Commerce Shop UX-UI And Development Tools: Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Figma, Sketch, Justinmind Thanks for your precious time. And let's start work on your project today not tomorrow :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την thedesignmedia
 • Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry
Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AwaisChaudhry
 • Πρόσλαβε τον/την   julian823
Πρόσλαβε τον/την   julian823

  julian823 julian823

  Germany $30 USD / ώρα
  WordPress | MERN | Mobile | AI | Data Analysis
  Germany
  Skilled in a wide range of technologies and platforms, I specialize in delivering high-quality web and mobile solutions. With a focus on WordPress, MERN, Mobile, AI, and Data Analysis, I am committed to crafting innovative and user-friendly applications that exceed expectations. My expertise in WordPress allows me to...
  Skilled in a wide range of technologies and platforms, I specialize in delivering high-quality web and mobile solutions. With a focus on WordPress, MERN, Mobile, AI, and Data Analysis, I am committed to crafting innovative and user-friendly applications that exceed expectations. My expertise in WordPress allows me to create dynamic and responsive websites that engage users and drive conversions. With a strong understanding of MERN (MongoDB, Express, React, Node.js) and mobile development, I can build robust and scalable applications that meet the unique needs of each project. My passion for AI and Data Analysis enables me to create intelligent and data-driven solutions that deliver valuable insights and improve user experiences. I am dedicated to staying up-to-date with the latest industry trends and best practices, ensuring that my skills remain at the forefront of the ever-evolving tech landscape. Let's collaborate to bring your vision to life with innovative web and mobile solutions that drive growth and success! Feel free to customize this bio with your specific experience, achievements, and unique voice to showcase your expertise as a web and mobile developer. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την julian823
 • Πρόσλαβε τον/την   qprotex
Πρόσλαβε τον/την   qprotex

  qprotex qprotex

  United States $120 USD / ώρα
  Senior Software Architect
  United States
  I offer comprehensive Software Architecture Services designed to build robust, scalable, and efficient software systems tailored to meet the unique needs of your business. My expertise lies in creating clear, actionable architecture blueprints that serve as a foundation for developing high-performing software...
  I offer comprehensive Software Architecture Services designed to build robust, scalable, and efficient software systems tailored to meet the unique needs of your business. My expertise lies in creating clear, actionable architecture blueprints that serve as a foundation for developing high-performing software solutions. With a focus on modern architectural patterns, microservices, and cloud-native technologies, I ensure that your software architecture is flexible, resilient, and ready for future growth. I work closely with each client to understand their specific challenges and objectives, providing personalized guidance on technology selection, system design, and best practices for implementation. My goal is to empower your development teams with a solid architectural framework that accelerates development, facilitates maintenance, and reduces overall project risk. Partner with me to transform your vision into a software reality that drives business success and technological innovation. My certifications: - Microsoft – Azure Administrator - Microsoft – Azure Fundamentals - Microsoft – Azure AI Fundamentals - Microsoft – Azure Data Fundamentals - CompTIA CASP+ - CompTIA Security+ - EC Council – CEH Certified Ethical Hacker -eLearnSecurity – eCRE Certified Reverse Engineer - IITAC – Certified Reverse Code Engineering Professional - IACRB – Certified Reverse Engineering Analyst -SmartBear – SOAPUI NG Pro λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την qprotex
 • Πρόσλαβε τον/την   emdi85
Πρόσλαβε τον/την   emdi85

  emdi85 emdi85

  United Kingdom $50 USD / ώρα
  Expert Full stack Developer
  United Kingdom
  ✅ 8+ years experience FullStack Developer with a demonstrated history of working in the computer software industry. Skilled in Flutter, NodeJS, Django, ReactJS, Angular, C# .NET Technology, JavaScript, TypeScript, Dart, HTML, CSS, Angular, Azure, AWS. I have been creating highly scalable and easily maintainable...
  ✅ 8+ years experience FullStack Developer with a demonstrated history of working in the computer software industry. Skilled in Flutter, NodeJS, Django, ReactJS, Angular, C# .NET Technology, JavaScript, TypeScript, Dart, HTML, CSS, Angular, Azure, AWS. I have been creating highly scalable and easily maintainable applications for my clients. ?My approach to creating high-quality software is always based on the following standards? ⚡I always follow clean code (MVVM) principles. ⚡A responsive code ensures a good user experience. ⚡Using version control systems effectively is one of my strengths. ⚡Each step of the development process is committed separately. ⚡Creating CI and CD pipelines to improve the development experience. ⚡For E2E and unit testing, I always use Selenium and Cypress. ?Technical Skill Set ? ✔Mobile apps: Flutter. iOS, Android ✔Frontend: HTML/HTML5, CSS/CSS3, Typescript, Javascript, jQuery, Bootstrap, Vue.Js, XML, Angular, Blazor, Bootstrap ✔Backend Frameworks: NodeJS Express, .NET ✔Database: PostgreSQL, MSSQL, MySQL, Firebase Database, MongoDB ✔DevOps: Azure DevOps Apache, DigitalOcean, Amazon AWS ✔Payment Integration: Paypal, Stripe, Razorpay, Apple Pay, Paytm, and many similar other ✔Extra Libraries/API: RestAPIs, Social Login, Mailchimp, Google Drive API, Gmail, Facebook, Instagram, Twilio SMS, Google Analytics, firebase APIs, Google Map API, in-app billing, fabric, Twilio, Twitter, LinkedIn, Youtube APIs, Audio/video streaming, VoIP ✔Project management tools:- Slack, Twillo, Jira. Trello, Github, BitBucket, Azure DevOps λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την emdi85
 • Πρόσλαβε τον/την   aqibnasim
Πρόσλαβε τον/την   aqibnasim

  aqibnasim aqibnasim

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Blockchain | Web | Mobile | Embedded | AI/ML
  Pakistan
  SiliconNexus is a technology solutions provider dedicated to helping businesses succeed in a rapidly changing world. We specialize in the development of sustainable, end-to-end solutions that are tailored to meet the specific needs of our clients. Our team of experienced professionals is committed to providing the...
  SiliconNexus is a technology solutions provider dedicated to helping businesses succeed in a rapidly changing world. We specialize in the development of sustainable, end-to-end solutions that are tailored to meet the specific needs of our clients. Our team of experienced professionals is committed to providing the highest quality solutions that are secure, scalable, and cost-effective. We stay at the forefront of technology and leverage the latest innovations to create solutions that are reliable and easy to use. ⭐ Services We Offer ✔ Web 2.0 ☑️ UX/UI research & design ☑️ Frontend development: React.js, Vue.js, Typescript ☑️ Backend development: Python (Django), Node.js, ☑️ Mobile app development: Flutter, React Native ✔ Web3.0 & Blockchain Solutions ☑️ Chains - Ethereum, EOS, Solana, Binance, Polygon ☑️ Smart contracts = ERC20, ERC721, ERC721A, ERC1155 ☑️ DeX's - Pancake Swap, Uniswap, Sushi Swap ☑️ DAO - From smart contract development to DAO governance ☑️ dApps - NFT minting buy, sell OR digital assess buy / sell OR Identity management etc. ☑️ Hyper-ledgers - Substrate [custom chain development] ✔ Embedded Systems Development ☑️ Hardware Design - PCB , High Speed, antennas & FPGA's ☑️ Drivers Development - I2C, CAN, USART, PCIe, AXI, DMA, Interrupt Controllers ☑️ Embedded Linux - Yocto , BitBake, ☑️ IOT application development - BLE, LTE 4G, 5G, LoraWAN, Zigbee, WiFi & Wifi6 ☑️ Cloud Integrations - GoogleCloud, Azure, AWS ☑️ Hardware Design & Verification Services - RISCV SoC design & verification ⭐ Our commitment ✅ 100% work quality ✅ Project demonstration & documentation ✅ Active support against any issue (even after deployment) ✅ 15 hours free-of-cost maintenance & support ✅ Free Discovery sessions & project consultation At SiliconNexus, we believe in building long-term partnerships with our clients. Our commitment to customer service and excellence ensures that we exceed our clients’ expectations. We are passionate about helping our clients stay ahead of the competition by providing them with the best technology solutions available. Silicon Nexus Business Development & Consultant Book a Free Consultation Call λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aqibnasim

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""