Bluetooth Low Energy Developers Για Πρόσληψη

 • Bluetooth Low Energy (BLE)
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 38 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   amelectronics
Πρόσλαβε τον/την   amelectronics

  amelectronics amelectronics

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Embedded Hardware and Firmware Engineer
  Pakistan
  My name is JAMAL and I have expertise in following fields of technology. (Apart from my experience, I will get idea from you and will deliver the complete working project) a. Microcontroller programming; 1. Nordic (nRF51, nRF52, nRF53) 2. TI (CC13xx, CC25xx, CC26xx, CC32xx) 3. 8051 (Atmel, Intel, Nuvoton) ...
  My name is JAMAL and I have expertise in following fields of technology. (Apart from my experience, I will get idea from you and will deliver the complete working project) a. Microcontroller programming; 1. Nordic (nRF51, nRF52, nRF53) 2. TI (CC13xx, CC25xx, CC26xx, CC32xx) 3. 8051 (Atmel, Intel, Nuvoton) 4. STM (STM8, STM32, BlueNRG-1, BlueNRG-2) 5. AVR (8- Bit, 32-Bit) 6. Cypress BLE PSoCs 7. Dialog's DA1458x, DA1453x 8. ESP12, ESP32 b. Electronic Development Boards; 1. Arduino 2. STM32 Discovery 3. TI's Launchpad c. Electronics Modules; 1. RFID and Fingerprint Module 2. RF Tranceivers(Silicon Labs chips, Zigbee, Wifi and Nordic etc) 3. Camera Modules(Omnivision) 4. SD card and memory chips 5. All type of displays ie LCD, GLCD, TFT, LED, OLED etc 6. IoT Modules d. Computer Software 1. Keil, Code Composer Studio 2. AVR Studio, MPLAB, STVD 3. Altium, Eagle 4. Cypress PSoC Creator 5. Android Studio I can also develop android apps and IoT projects with online database management. :-) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την amelectronics
 • Πρόσλαβε τον/την   kyniema4
Πρόσλαβε τον/την   kyniema4

  kyniema4 kyniema4

  Vietnam $15 USD / ώρα
  Android | IOS | Flutter | React Native | Backend
  Vietnam
  ***** Believe me ! I can make anything perfectly for you ! ***** Thank you for considering my profile ! I am a developer of iOS and Android Application I have been worked 14 years over in the mobile app development. I've personally developed over 130 mobile apps & games. You can see my wonderful build with your...
  ***** Believe me ! I can make anything perfectly for you ! ***** Thank you for considering my profile ! I am a developer of iOS and Android Application I have been worked 14 years over in the mobile app development. I've personally developed over 130 mobile apps & games. You can see my wonderful build with your project! ****My Android/iOS mobile app experience***** - Social Networking apps, mobile Ads integration - PhoneGap apps , Life Style , Quiz app , Uber Style App - Dating apps, Google Map/GPS system apps, - Chat apps, Restaurant delivery apps, Educational apps, Navigation apps - Photo / Video apps, Health / Fitness apps - Travel apps (like ), Business Advertisement apps ********************** My Skills *********************** - Node.js: MERN, MEAN - Flutter , React native , ionic - React.js , angular , vue - Phaser , Unity , Cocos2dx λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kyniema4
 • Πρόσλαβε τον/την   AdeelAslam4
Πρόσλαβε τον/την   AdeelAslam4

  AdeelAslam4 AdeelAslam4

  Pakistan $35 USD / ώρα
  Partner with Us for Exceptional Development
  Pakistan
  *IN TOP 4% Freelancers of Freelancer.com* We are a Pakistan based software development firm that works with startups, SMBs & enterprises to craft disruptive digital products & strategies that solve business problems & drive measurable results. We nurture entrepreneurial spirit with corporate expertise & experience,...
  *IN TOP 4% Freelancers of Freelancer.com* We are a Pakistan based software development firm that works with startups, SMBs & enterprises to craft disruptive digital products & strategies that solve business problems & drive measurable results. We nurture entrepreneurial spirit with corporate expertise & experience, best in class tools & frameworks, Agile methods & talent to create an ecosystem that enables both startups & established companies to innovate efficiently with us. We continue to provide strategic value in the days, weeks & years after the products launch. By offering insights & candid counselling at every stage of the engagement, we consider ourselves to be a partner and not just a vendor. Our expertise include: UX/UI Designs, Native iOS & Android Apps, Custom Web Development, WordPress CMS, Shopify, ReactJS, Ruby on Rails, Responsive websites, Custom eCommerce Solution, PHP/MySQL, Laravel and other Frameworks, jQuery, AJAX. HTML 5, API Integrations. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AdeelAslam4
 • Πρόσλαβε τον/την   adnanfreelancerr
Πρόσλαβε τον/την   adnanfreelancerr

  adnanfreelancerr adnanfreelancerr

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Electrical and Software Engineer
  Pakistan
  I am a very dedicated and hardworking person who has a continuous thirst for knowledge and learning. I believe in the power of innovation and creativity and these qualities are strongly reflected in my work. Having a very diverse set of skills and experience in fields like marketing, UX(user experience), media etc...
  I am a very dedicated and hardworking person who has a continuous thirst for knowledge and learning. I believe in the power of innovation and creativity and these qualities are strongly reflected in my work. Having a very diverse set of skills and experience in fields like marketing, UX(user experience), media etc allows me to see things not just as an engineer but as an artist and as a user at the same time. Professionally, My expertise and passion is in making beautiful, easy to use and most of all, best performance apps that are compatible across most of the devices. I believe communication is the key to any successful project, and I'd like to start things off on the right foot but suggesting we schedule a phone or skype call to discuss the project further. This will enable us to make sure we communicate well and that both parties are completely comfortable with the scope of the project. Please let me know a time that works best for you and I will make sure that I make myself available. I believe in long-term relationship and i will provide you the good support after the app developed and published over store. ****************************WHY YOU SHOULD HIRE ME*************************** --> My sole aim as a new developer is your satisfaction and meeting your requirements down to the PIXEL. --> I will provide you with GREAT ideas and suggestions to make your UX(User Experience) as friendly and smooth as possible. --> At the end of the day what I want to see is a big SMILE on your face, completely satisfied and happy with your MILLION dollar app. --> I will try my very best to give you the best service but if you are still not satisfied MONEY BACK is guaranteed. --> So Allow me to serve you :) ! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την adnanfreelancerr
 • Πρόσλαβε τον/την   kukhtinigor
Πρόσλαβε τον/την   kukhtinigor

  kukhtinigor kukhtinigor

  Ukraine $25 USD / ώρα
  Delphi developers team
  Ukraine
  We are working with one programming languages, but we do it well. Delphi from 1.0 to XE 10.4 . We know FireMonkey and have experience in iOS, Android, OS X and Windows development. REST, SOAP, DataSnap, XML and JSON - we can use all of them. Experience in 3D engines, HTTP, SMTP and other protocols. We have...
  We are working with one programming languages, but we do it well. Delphi from 1.0 to XE 10.4 . We know FireMonkey and have experience in iOS, Android, OS X and Windows development. REST, SOAP, DataSnap, XML and JSON - we can use all of them. Experience in 3D engines, HTTP, SMTP and other protocols. We have experience with lot of DataBases from old Paradox and dBASE, exotic NexusDB and DBISAM, popular MySQL (MariaDB), MSSQL and Postgress to power Oracle and Sybase. Upgrade from non unicode Delphi 3 - 2007 to new XE versions Move from VCL to FMX λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kukhtinigor
 • Πρόσλαβε τον/την   shehryarshujaat1
Πρόσλαβε τον/την   shehryarshujaat1

  shehryarshujaat1 shehryarshujaat1

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Arduino | ESP32 | FLUTTER Android & iOS App
  Pakistan
  Greetings! I'm Shehryar Shujat, an accomplished Embedded Design Engineer with a rich and dynamic 6-year journey in the field of embedded systems. As a seasoned professional, I bring a wealth of experience and expertise to the table, offering top-notch solutions in the realm of electronics and firmware development. My...
  Greetings! I'm Shehryar Shujat, an accomplished Embedded Design Engineer with a rich and dynamic 6-year journey in the field of embedded systems. As a seasoned professional, I bring a wealth of experience and expertise to the table, offering top-notch solutions in the realm of electronics and firmware development. My skill set encompasses the entire product development lifecycle, from conceptualization to implementation. Specializing in embedded systems, I've successfully designed and deployed cutting-edge solutions across diverse industries, ensuring optimal functionality, efficiency, and reliability. Here's what I bring to the table: Embedded Systems Expertise: Proficient in designing and developing embedded systems, I have a strong command over microcontroller and microprocessor-based architectures. My experience extends to firmware development, real-time operating systems (RTOS), and low-level hardware integration. IoT Integration: Stay ahead in the era of connectivity! I've seamlessly integrated Internet of Things (IoT) solutions into various projects, enabling devices to communicate intelligently and contribute to the larger connected ecosystem. PCB Design Proficiency: As a skilled PCB designer, I ensure that the hardware aspect of embedded systems is not just functional but optimized for performance and manufacturability. My designs adhere to industry standards, promoting reliability and scalability. Project Management: With a proven track record of successful project delivery, I excel in managing timelines, resources, and stakeholders. My commitment to delivering high-quality results on time sets me apart in the freelance landscape. As a freelancer, I am dedicated to delivering bespoke solutions tailored to your specific needs. Whether you're looking to bring a new product to market, optimize existing systems, or tackle a challenging embedded project, I'm here to turn your vision into reality. Let's collaborate and bring your embedded systems projects to new heights! Reach out, and let's discuss how my skills and experience can contribute to the success of your endeavors. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shehryarshujaat1
 • Πρόσλαβε τον/την   preetpalsingh33
Πρόσλαβε τον/την   preetpalsingh33

  preetpalsingh33 preetpalsingh33

  India $25 USD / ώρα
  Circuit, PCB Design, IOT, Android/IOS, 3D CAD/CAM
  India
  I have done bachelor of Engineering in "Electronics and Communication" stream from Kurukshetra University Haryana India. Above 10+ years of experience on Circuit design, Schematic, Hardware design, PCB design, Firmware, C/C++, Micro Python, App (IOS/Android), Java, Flutter, React Native development. My Services...
  I have done bachelor of Engineering in "Electronics and Communication" stream from Kurukshetra University Haryana India. Above 10+ years of experience on Circuit design, Schematic, Hardware design, PCB design, Firmware, C/C++, Micro Python, App (IOS/Android), Java, Flutter, React Native development. My Services are: 1. Android and IOS Development 2. Schematic Design 3. PCB Design 4. BOM (Bill of Materials) preparation 5. PCB GERBER (fabrication files) 6. PCB fabrication 7. PCB Assembly 8. 3D modeling 9. 3D printing I have worked on MCUs(Microcontrollers) are gievn below: 1. STM32, STM8 2. PIC32, PIC18F, PIC16F, PIC12F 3. NRF52832, NRF52840 4. Arduino, Nano, Pro-Mini 6. Raspberry Pi Pico 7. ESP32, ESP8266 8. ATmega Tiny I have much experienc on following CAD tool for Schematic and PCB design: 1. Altium 2. KiCad 3. Eagle 4. Easy EDA 5. Autodesk Inventor 6. FreeCAD Below are some of the project on which i have worked: Projects Designed IOT Android based lock Key Hearing aid based Earphone Several watt Led drivers. Dimmers for Led lights. Road Blinkers and Studs. Automatic Stabilizers. Solar charge controller (MNRE specified). Automatic power saving solar street light with backup indication (Dusk to Dawn, MNRE specified). PWM and MPPT based solar charge controller with Fan speed control (MNRE specified). Automatic Home water pump and Submersible Pump controller. 2.1 Home Theater Audio System. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την preetpalsingh33
 • Πρόσλαβε τον/την   DamithaKD
Πρόσλαβε τον/την   DamithaKD

  DamithaKD DamithaKD

  Sri Lanka $35 USD / ώρα
  Experts in Electronics, Software and Web Systems
  Sri Lanka
  About the company. We Are a small Company specialized in electronics engineering, Firmware development and Software development. We have 3 Software Developers, and 2 Electronics Engineers. We have Over 12 years experience in Electronics and software development.We have perfect reviews on all my projects. We have an...
  About the company. We Are a small Company specialized in electronics engineering, Firmware development and Software development. We have 3 Software Developers, and 2 Electronics Engineers. We have Over 12 years experience in Electronics and software development.We have perfect reviews on all my projects. We have an experience in MicroController programming ( MikroPascal and MikroC), Digital Electronics, Analog Electronics, PCB Desing (Altium and ultiboard), MATLAB and Power electronics. Software Development in Delphi, Java, C++. We have developed Android,iOS and Linux Applications and Web Development. About Me. I am a programmer / Electronic Designer for 13 years and I am a Expert in Delphi and Scjp, I have a Diploma in Electronics and in Electrical and B.Tech in Electronic and Electrical Engineering ( NITW ), India. We can give you a perfect project. Feel free to contact us. and Feel free to check out our reviews :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DamithaKD
 • Πρόσλαβε τον/την   pinesucceed01
Πρόσλαβε τον/την   pinesucceed01

  pinesucceed01 pinesucceed01

  India $20 USD / ώρα
  Preferred & Verified By Freelancer.com | Top 3%
  India
  100% Client Recommendation | 5 Star Feedback A Freelancer with more than 13 years of experience in Front ends Development, building responsive websites. Expert in Responsive Web Design, Mobile Web-App Development, single page Web-App Development, Cross-browser Compatibility, Google Analytics. Strong Expertise with...
  100% Client Recommendation | 5 Star Feedback A Freelancer with more than 13 years of experience in Front ends Development, building responsive websites. Expert in Responsive Web Design, Mobile Web-App Development, single page Web-App Development, Cross-browser Compatibility, Google Analytics. Strong Expertise with AngularJS, Ionic, JavaScript, ReactJS, React Native, Bootstrap, Node.JS, ExpressJS, JQuery, D3, library, and MongoDB. Also, have a highly skilled UI/UX designer team who is adept at reducing the amount of work required of end users to navigate software. This means experience in designing interfaces that create the best liaisons between user and application, through functions that minimize reaching a goal. As you can see in my reviews, I have the strong skills, rich experience, and many resources that allow us to turn your idea into world-class apps that would exceed your expectations! I always attach great importance to having a good relationship with customers. Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την pinesucceed01
 • Πρόσλαβε τον/την   derekjlaporte
Πρόσλαβε τον/την   derekjlaporte

  derekjlaporte derekjlaporte

  United States $65 USD / ώρα
  Professional Skilled Developer
  United States
  Welcome to my profile! Thanks for visiting! My name is Derek and I am an experienced Full Stack developer based in Los Angeles. My background includes: - Proficiency in Javascript, Typescript, PHP, Python, Golang, Swift, Objective-C, Java, Kotlin and other programming languages to build robust native, cross-platform...
  Welcome to my profile! Thanks for visiting! My name is Derek and I am an experienced Full Stack developer based in Los Angeles. My background includes: - Proficiency in Javascript, Typescript, PHP, Python, Golang, Swift, Objective-C, Java, Kotlin and other programming languages to build robust native, cross-platform apps and web apps. - Extensive experience with web development frameworks and libraries like Angular, React and Vue.js and databases like MySQL, PostgreSQL, MongoDB and Amazon DynamoDB. - Extensive experience with iOS frameworks like UIKit, ARKit, CoreBluetooth, and Android architecture like Jetpack, Retrofit, to implement advanced features and optimize performance. - Integrating third-party SDKs like Facebook, Firebase into apps to enable social logins, analytics and more and cloud services like AWS, Google Cloud and Microsoft Azure. - Implementing custom and pixel-perfect UIs by using modern frameworks like Tailwind CSS, Ant-Design, Styled component and etc. - Leveraging tools like Git, Jira, AWS to improve collaboration and streamline workflows. Let's collaborate to transform your vision into an exceptional app experience. Contact me to discuss your project goals - I am passionate about delivering top-notch mobile apps and providing exceptional value. As always, thanks for visiting and I hope that we can work together to achieve your dreams! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την derekjlaporte

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""