Blog Installation Experts Για Πρόσληψη

 • Εγκατάσταση Ιστολογίου
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 126 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   clientsfirstIT
Πρόσλαβε τον/την   clientsfirstIT

  clientsfirstIT clientsfirstIT

  India $15 USD / ώρα
  PHP, Django, Prestashop, Wordpress, Accounting,SEO
  India
  My self Sunil Kumar and I believe in delivering optimum, scalable, and user-friendly, quick page speed solutions with the latest technology (So clients will not need to invest again and again to scale the business) Let's talk about my skillset, Full-stack developer with 7+ years of experience: Backend : Laravel, CI,...
  My self Sunil Kumar and I believe in delivering optimum, scalable, and user-friendly, quick page speed solutions with the latest technology (So clients will not need to invest again and again to scale the business) Let's talk about my skillset, Full-stack developer with 7+ years of experience: Backend : Laravel, CI, laravel bagisto, Core PHP, Django, Django CMS, python, Nodejs Front end: Html, CSS, JS, Bootstrap, Reactjs, Angular, VUEjs, Nuxt.js CMS: WordPress, Magento1, Magento2, Drupal, Shopify, Prestashop, etc - Real estate, Medical, E-commerce, Shipping domain Expert - American Disability A (ADA) - Compliance - Jewellery, Fashion industry expert When I started work on my very first project, I decided to provide optimum solutions with less price and high quality to all my clients. Till now I have delivered more than 500 + Startup and enterprise-level solutions globally and my target is to serve 10K companies. My Services: - Complete UI/UX, Website design, Animation, Prototypes, and Wireframes (#Figma #Balsamiq #Axure) - Custom, Scalable Website, and Application development solutions - CMS based website design and development (WordPress, Magento1, Magento2, Drupal, Shopify, Prestashop, etc) - Custom solution: Core PHP, CI, Laravel, Angular, Reactjs, Nodejs, VUEjs - Ensure accessibility of a website as per the "Americans with Disabilities Act" (ADA) - SEO : #On_Page_SEO # Off_Page_SEO #SEO Enterprise_Solutions #Wikipedia_Article_Writer #Wkipedia_Expert #USPS #Fedex #Shipstation #fortnox #Razorpay #Paypal #Mangopay #Stripe #Americans_with_Disabilities_Act"_(ADA). My Gold Services: - Scalable solutions with optimum quality - 24*7 communication with the client - Pay when satisfying Hire me now and Let's build a futuristic project I am available now to discuss and start the project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την clientsfirstIT
 • Πρόσλαβε τον/την   filipposd
Πρόσλαβε τον/την   filipposd

  filipposd filipposd

  Greece $70 USD / ώρα
  Shopify Expert & Web Dev. | Designer
  Greece
  • Certified Shopify Partner | Custom Shopify development and optimization • Web apps | UI/UX | Frontend | Backend 1. CUSTOM SHOPIFY WORK - Years of experience working on Shopify stores and apps. - 95% of my work is on Shopify. - Partner of over 80 merchants in the U.S., Canada, Australia and Europe, including...
  • Certified Shopify Partner | Custom Shopify development and optimization • Web apps | UI/UX | Frontend | Backend 1. CUSTOM SHOPIFY WORK - Years of experience working on Shopify stores and apps. - 95% of my work is on Shopify. - Partner of over 80 merchants in the U.S., Canada, Australia and Europe, including Shopify Plus stores. Some of my services are theme alterations (Liquid, HTML, CSS, JS), custom apps and API integrations, e-commerce design, UX, speed and conversion optimization, on-page SEO and more. 2. WHY HIRE ME ❌ Tired of cheap solutions that break and lead to wasted time and money? ✅ I'm trusted by hundreds of clients because I put quality first. This includes proper practices, maintainability and support. ❌ Tired of paying for slow work, that drags on and leads to increased costs? ✅ I've been solving challenging problems for years. This experience allows me to work really fast and thus take much less time to deliver. ❌ Tired of recurring problems and no response by the person responsible? ✅ I take testing very seriously. But if a bug is encountered after I complete the project, I'm there and I'll fix it for free. ❌ Disappointed by work that's more like a transaction? ✅ I'm grateful that my clients constantly offer more work to me. This is because I value a good relationship over a transaction. Also: ➕ Not a generalist. My fields of expertise are very specific. This way, I know all about them. ➕ I offer advice when I see that something can be solved in a better way. 3. WEBSITE DESIGN / UX Some of my services: Building responsive websites from scratch, redesigning websites, increasing conversions, optimizing speed, anything HTML / CSS / JS and more. The designs I create are clean, memorable, but most of all serve the client's and the user's goals. You can rest assured that your website will be a balanced and professional combination of content, imagery, typography, colors, shapes. 4. FULL STACK WEB APPS I'm an expert in frontend web app design, React.js, UI/UX / prototypes / wireframes, backend / Node.js, APIs, databases / MongoDB / SQL. I have solid experience in full-stack development with JS. My code is designed and written in a clean, organised, and maintainable style. Other languages include PHP and Python. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την filipposd
 • Πρόσλαβε τον/την   miladha89
Πρόσλαβε τον/την   miladha89

  miladha89 miladha89

  Australia $450 USD / ώρα
  Digital Marketing, Web Designer & Developer, SEO
  Australia
  Whether you're a business owner looking to revamp your website or an entrepreneur in need of data analytics support, I have the perfect talent for you. Services: Website Design: Our designers possess the artistic vision and technical skills required to create stunning and user-friendly websites that make a lasting...
  Whether you're a business owner looking to revamp your website or an entrepreneur in need of data analytics support, I have the perfect talent for you. Services: Website Design: Our designers possess the artistic vision and technical skills required to create stunning and user-friendly websites that make a lasting impression on your audience. SEO: Let our SEO specialists boost your website's visibility in search engine rankings. With their expertise in keyword research, on-page optimization, and link building, they'll ensure your website gets the attention it deserves. Graphic Design: Our graphic designers possess the creative flair necessary to bring your brand to life visually. From logos and branding materials to digital and print designs, they'll make your brand stand out in crowded spaces Social Media Marketing: Our social media mavens know how to leverage different platforms to drive engagement and grow your online presence. They'll help you develop a winning social media strategy and create compelling content that resonates with your target audience. Website Development: Our developers will turn your vision into a fully functional website. From front-end design to back-end development, they have the technical expertise to create a seamless online experience. eCommerce: Our eCommerce specialists are well-versed in building and optimizing online stores. They'll ensure your customers have a smooth shopping experience and help you drive sales through effective product placement and marketing strategies. Data Analytics: Our data analysts will transform raw data into actionable insights that drive informed decision-making. They'll assist you in uncovering trends, identifying opportunities, and optimizing your business strategies. Information Technology: Our IT specialists can handle all your IT needs, from troubleshooting technical issues to managing network infrastructure. They'll ensure your systems run smoothly and securely, allowing you to focus on growing your business. Application Development: Our app developers will build custom software solutions tailored to your specific requirements. They'll create intuitive and user-friendly applications that enhance productivity and deliver exceptional user experiences. Artificial Intelligence (AI): Our AI experts have a deep understanding of the latest advancements in machine learning and natural language processing. They'll help you harness the power of AI to automate processes, gain insights, and enhance customer experiences. Blockchain: Our blockchain specialists will guide you through the complexities of this revolutionary technology. From creating decentralized applications to implementing secure transactions, they'll help you leverage the power of blockchain in your business. No matter what specialized skills you require, my agency connects you with top-notch talents who are ready to turn your ideas into reality. Connect with me now and unlock the full potential of your business. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την miladha89
 • Πρόσλαβε τον/την   karigor
Πρόσλαβε τον/την   karigor

  karigor karigor

  Bangladesh $40 USD / ώρα
  Expert PHP/MySQL Developer | 10+ Years of Exp.
  Bangladesh
  I studied Computer Science and Engineering and love to solve complex problems with various programming languages. I am an Opensource enthusiast working primarily on Laravel, CodeIgniter, PHP and MySQL to make the most out of my 10 years of rich experience with Opensource technologies. I have created several dynamic...
  I studied Computer Science and Engineering and love to solve complex problems with various programming languages. I am an Opensource enthusiast working primarily on Laravel, CodeIgniter, PHP and MySQL to make the most out of my 10 years of rich experience with Opensource technologies. I have created several dynamic and highly data-driven websites, inventory systems and business applications using PHP, MySQL and MVC based frameworks. I currently work best with Laravel, Codeigniter, Wordpress, PHP, MySQL, JavaScript, HTML and CSS. If you are looking for a web developer for creating a scalable, high performing, fast and secure web application, then just hire me to start building your dream project. My best Services: > Custom web application development. > Database planning > Database normalization > Website front-end designs > Custom PHP coding > API Development > WordPress based Websites > Laravel based web applications > XML, iXBRL, XBRL data parsing with custom PHP programming > Handling Big databases with millions of rows > Bulk product data or content data import via custom PHP Programming λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την karigor
 • Πρόσλαβε τον/την   rkritikkachhot
Πρόσλαβε τον/την   rkritikkachhot

  rkritikkachhot rkritikkachhot

  India $20 USD / ώρα
  Website Developer | In TOP 3% Creative Freelancer
  India
  ✅ 500+ Successful Projects Completed ✅ 90 Days After Sell Support ✅ Minimum 16 Hours/Day Support Even on Weekends Aneri Developers is an ever-growing IT & Tech Company in India. We are been working in the area of Website Design & Development for more than the last 5 years. Aneri Developers has cut an unmistakable...
  ✅ 500+ Successful Projects Completed ✅ 90 Days After Sell Support ✅ Minimum 16 Hours/Day Support Even on Weekends Aneri Developers is an ever-growing IT & Tech Company in India. We are been working in the area of Website Design & Development for more than the last 5 years. Aneri Developers has cut an unmistakable personality in front of every one of its rivals in the territory of giving Technical consultancy administrations to different aspects of Website & Software Solutions. Our colleagues have worked with different new companies and enormous scope ventures to create the best IT Solutions for different businesses. We have worked with High Profile Clients/Organizations, including the following: ✅ Champion Motorsports (Luxury and Sports Car Reseller) ✅ Lola Waterman (Candidate of Civil Court Judge Election - New York City) We look forward to working with you and helping you to improve your business and productivity. Thank you for your time and interest! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rkritikkachhot
 • Πρόσλαβε τον/την   pmarg97
Πρόσλαβε τον/την   pmarg97

  pmarg97 pmarg97

  India $20 USD / ώρα
  Web and App Expert(TOP 1%)
  India
  I am an expert in Web Development. We are a growing IT company with a motto of "100 % Client Satisfaction". We are available 24*7 for our clients so that all their concerns and queries are addressed within moments. Try our services for your current project. Delivering Perfection, On Time! See you soon. Hub2Technologies
  I am an expert in Web Development. We are a growing IT company with a motto of "100 % Client Satisfaction". We are available 24*7 for our clients so that all their concerns and queries are addressed within moments. Try our services for your current project. Delivering Perfection, On Time! See you soon. Hub2Technologies λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την pmarg97
 • Πρόσλαβε τον/την   JUSTDIGITALPVT
Πρόσλαβε τον/την   JUSTDIGITALPVT

  JUSTDIGITALPVT JUSTDIGITALPVT

  Pakistan $25 USD / ώρα
  TOP 3% LOGO,BRANDING,WEB DESIGN & WEB DEVELOPMENT
  Pakistan
  Just Digital is a professional graphics, web design, development, and marketing company dedicated to providing exceptional global digital solutions to enterprises. Our primary goal is to empower the success of our clients by delivering top-notch services customized to their needs. Our Services: ✅ Graphics & Design -...
  Just Digital is a professional graphics, web design, development, and marketing company dedicated to providing exceptional global digital solutions to enterprises. Our primary goal is to empower the success of our clients by delivering top-notch services customized to their needs. Our Services: ✅ Graphics & Design - Expertly crafting visually captivating designs, including logo design, branding, and web design, to distinguish businesses within their respective industries. ✅ Web Development - Expertly engineering and designing bespoke websites using platforms like WordPress, Shopify, Wix, Squarespace, HubSpot, and Webflow to captivate attention and drive substantial traffic. Recognizing the essential importance of a strong online presence in today's business environment, we take a comprehensive approach to our services. Through close collaboration with our clients, we ensure that every aspect of their digital presence is optimized to achieve maximum impact. What distinguishes us? ✅ 100% Client Satisfaction Rate - prioritizing client contentment as our foremost goal. ✅ 10+ Years of IT Services Expertise - amassing over eight years of adept service provision from our team of seasoned professionals. ✅ 30+ In-house Resources - boasting a cadre of over 30 proficient professionals committed to delivering excellence. ✅ Extensive Global Reach - serving clients spanning diverse regions, affirming our status as a truly international entity. ✅ Rapid Response Time < 2-3 Hours - recognizing the significance of prompt communication, we ensure swift responses to client inquiries. ✅ 5-Star Profile Across Multiple Platforms - garnering top ratings on various platforms, a testament to the quality of our offerings. ✅ 6-Day Support Availability Across EST, PST, MST, and GMT Time Zones - furnishing round-the-clock support to address client needs promptly. Reach out to us today via Freelancer.com to explore our exemplary services and discover how we can catalyze your business's ascent to unprecedented heights! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την JUSTDIGITALPVT
 • Πρόσλαβε τον/την   chanchalsharma27
Πρόσλαβε τον/την   chanchalsharma27

  chanchalsharma27 chanchalsharma27

  India $22 USD / ώρα
  Recommended By Freelancer | TOP 2% | Verified FL
  India
  laravel|Vue Js|Wordpress|WooCommerce|HTML|CSS| PSD TO HTML| PSD TO WORDPRESS| XD TO HTML | XD TO WORDPRESS ****&quot;Simply the Best&quot; Badge holder on Freelancer.com**** One-Stop Solution for all your needs!!!!! I am a web application developer serving the highest quality services in a timely manner to my...
  laravel|Vue Js|Wordpress|WooCommerce|HTML|CSS| PSD TO HTML| PSD TO WORDPRESS| XD TO HTML | XD TO WORDPRESS ****&quot;Simply the Best&quot; Badge holder on Freelancer.com**** One-Stop Solution for all your needs!!!!! I am a web application developer serving the highest quality services in a timely manner to my worldwide clients for the past 8+ years. ? PHP OOP, MVC programming ? PHP Framework: - CodeIgniter - Laravel - WordPress ? Front-end Skills: - JQuery - JavaScript - HTML5, CSS3 - Bootstrap ? API Integrated So far: Big Buy API INTEGRATION INTO WOO COMMERCE VIA PLUGIN! Clarifai Unleashed API INTEGRATION INTO WOO COMMERCE VIA PLUGIN! Mql Lock Gloria Food Google XML Feed Many customs API ? Database: - MySQL ? Integration: - Payment Gateway: Stripe, PayPal, PayU Money, Authorize.Net, PayURatlam - Social: Facebook Open Graph, Twitter API λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την chanchalsharma27
 • Πρόσλαβε τον/την   dany3j
Πρόσλαβε τον/την   dany3j

  dany3j dany3j

  Venezuela $30 USD / ώρα
  ✅ IT. Software Developer ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  Venezuela
  ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Greetings, I am Daniel, a dedicated and seasoned freelancer specializing in computer solutions. With a wealth of experience in Windows platforms, I am deeply committed to delivering top-tier solutions to my clientele. As the founder of Danysys, I boast a...
  ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Greetings, I am Daniel, a dedicated and seasoned freelancer specializing in computer solutions. With a wealth of experience in Windows platforms, I am deeply committed to delivering top-tier solutions to my clientele. As the founder of Danysys, I boast a proven track record of consistently achieving outstanding outcomes. My expertise spans a wide array of areas including malware removal, software development in various languages such as C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping, and Scripting. Moreover, I am always open to expanding my skill set by learning and incorporating new technologies beyond those listed. My unwavering dedication lies in ensuring job satisfaction and surpassing client expectations. Let us collaborate to breathe life into your project! ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Saludos, soy Daniel, un freelancer dedicado y experimentado especializado en soluciones informáticas. Con una gran experiencia en plataformas Windows, estoy profundamente comprometido a brindar soluciones de primer nivel a mi clientela. Como fundador de Danysys, me enorgullezco de tener un historial comprobado de lograr resultados sobresalientes de manera constante. Mi experiencia abarca una amplia gama de áreas, incluyendo la eliminación de malware, el desarrollo de software en varios lenguajes como C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping y Scripting. Además, siempre estoy abierto a ampliar mi conjunto de habilidades aprendiendo e incorporando nuevas tecnologías más allá de las enumeradas. Mi inquebrantable dedicación radica en garantizar la satisfacción laboral y superar las expectativas de los clientes. Colaboremos para dar vida a tu proyecto. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dany3j
 • Πρόσλαβε τον/την   noonanwebgroup
Πρόσλαβε τον/την   noonanwebgroup

  noonanwebgroup noonanwebgroup

  United Kingdom $40 USD / ώρα
  WordPress Expert & Senior Full-Stack Developer
  United Kingdom
  Hi there, welcome to my profile! I'm a full-stack web developer based in Leicester, England, with a strong focus on WordPress development. I work with WordPress on a day-to-day basis, creating custom themes and plugins to meet my clients' specific requirements. My expertise extends beyond WordPress, I also regularly...
  Hi there, welcome to my profile! I'm a full-stack web developer based in Leicester, England, with a strong focus on WordPress development. I work with WordPress on a day-to-day basis, creating custom themes and plugins to meet my clients' specific requirements. My expertise extends beyond WordPress, I also regularly work with other platforms such as Laravel, Hubspot and Shopify. As a full-stack developer, I am well-versed in both front-end and back-end technologies, allowing me to create seamless, end-to-end solutions for your web development needs. I also take pride in my ability to quickly diagnose and resolve issues, ensuring that your website runs smoothly and efficiently. My debugging skills allow me to identify and fix problems promptly, minimising downtime and enhancing your website's performance. If you're looking for a dedicated, full-stack web developer that specialises in WordPress I am here to help. I'm excited to discuss your project and contribute my skills to bring your vision to life. Feel free to reach out, and let's start building something great together! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την noonanwebgroup

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""