Bitcoin Experts Για Πρόσληψη

 • Bitcoin
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 223 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   lovricluka030
Πρόσλαβε τον/την   lovricluka030

  lovricluka030 lovricluka030

  Serbia $40 USD / ώρα
  ✅WEB/MOBILE APP & GAME ✅WEB SCRAPING/HACKING
  Serbia
  I have been in the IT industry for over 10+ years and have rich experience in web/mobile/desktop application development. Being 12, I'd been deeply interested in computer coding, and has accumulated deep knowledge of software and hardware in various fields, and developed my own computer virus and corresponding...
  I have been in the IT industry for over 10+ years and have rich experience in web/mobile/desktop application development. Being 12, I'd been deeply interested in computer coding, and has accumulated deep knowledge of software and hardware in various fields, and developed my own computer virus and corresponding anti-virus vaccin at 14. After that, I've fascinated at the web and mobile world, and started career as a web/mobile app developer from 17. Currently, as a senior full stack developer of the software development team, I am focusing on developing web and DApps. I will provide generous support from application implementation consultation to application release so that even those who request development for the first time can request with confidence. Feel free to leave it to me for mobile apps, games, and web/desktop development. ### Skills - Unity 2D, 3D game design and developer - Javascript (jQuery, React js, Vue js, Angular js, Node.js, Express.js, Three JS, D3JS, ChartJS). - C, C++, C#, .NET Framework - PHP (Laravel, Codeigniter, Yii, CakePHP and Zend) - Python (Flask, Django). - React Native, Flutter. - SQL and NOSQL (MySQL, Mongodb, Postgresql and Firebase). - API (Twitter, Twilio, Facebook ads, Google maps, Mandrill, LinkedIn, eBay and the other restful API development). - Web scraping, Web automation, Web search, Browser extensions, Data mining and Data Hacking - Amazon services [ec2, CloudFront, s3 ], alexa. - Microsoft Azure, Bitrix24 CRM, Odoo Please don't hesitate to touch me for your hope. Best Regards, Luka L. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την lovricluka030
 • Πρόσλαβε τον/την   NovaStudios
Πρόσλαβε τον/την   NovaStudios

  NovaStudios NovaStudios

  United States $40 USD / ώρα
  100% Guaranteed Project Success | US-Based
  United States
  For 15 years, Novastudios has delivered top-notch work to clients big and small, around the globe. We may not be the cheapest. But you won't find a better value result. Do the project right the first time. Don't waste money on 3rd rate, low quality designers and coders. Contact us for a free consultation to get...
  For 15 years, Novastudios has delivered top-notch work to clients big and small, around the globe. We may not be the cheapest. But you won't find a better value result. Do the project right the first time. Don't waste money on 3rd rate, low quality designers and coders. Contact us for a free consultation to get the ball rolling. References available upon request. Our areas of expertise: - Wordpress - UI/UX - Web Design - App Design - Web & App Development - Laravel - Joomla - Shopify - Custom HTML/CSS - Figma, Sketch Design λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την NovaStudios
 • Πρόσλαβε τον/την   shtykbohdan
Πρόσλαβε τον/την   shtykbohdan

  shtykbohdan shtykbohdan

  Ukraine $70 USD / ώρα
  Professional Full-Stack Developer
  Ukraine
  In the past 10+ years, Bohdan's focus has been helping companies building technology-related products, mostly in mission-critical environments, such as financial services and eCommerce. He has deep experience in leadership, software architecture, systems administration, software engineering, and product development....
  In the past 10+ years, Bohdan's focus has been helping companies building technology-related products, mostly in mission-critical environments, such as financial services and eCommerce. He has deep experience in leadership, software architecture, systems administration, software engineering, and product development. He has very recently joined the team as an Lead developer. Specialize in: # HTML, CSS, SCSS, JavaScript, PHP, Python, Ruby, TypeScript, ECMAScript (ES6), GraphQL, SQL, Solidity, Rust, Cosmos-SDK # React, React Router, React Redux, Redux Form, Redux-Saga, MobX, Vue, Vuex, Vue Material, Node.js, Web3.js, Ethers.js, Polkadot.js, Ruby on Rails API, jQuery, Backbone.js, Devise, Pundit, Material 2, Socket.IO, Sidekiq, Reactstrap, Nokogiri, Flask-RESTful, SQLAlchemy, REST APIs, Nightwatch.js, Highcharts, Antd, Formik, API Development, D3.js, OmniAuth, RxJS, Facebook API # Next.js, Svelte, Gatsby, Angular, Angular Material, Nuxt.js, Laravel, Hardhat, Truffle, Anchor, Nest.js, Express.js, Django REST Framework, Flask, Ruby on Rails, Bootstrap5, Material UI(MUI), TailwindCSS, Serverless Framework, Jest, Chai, Flux, Redux, Protractor, Jasmine, OAuth 2 # PostgreSQL, MySQL, Elasticsearch, MongoDB, Redis, Amazon DynamoDB, Datadog, Google Cloud Datastore # Amazon Web Services(AWS), Heroku, Docker, Linux, Ubuntu, Android, IPFS, Blockchain, Bitcoin, Ethereum, Solana, Aptos, Sui4, Amazon API Gateway, Axios, Enzyme, Apollo, TSLint, ESLint, RESTful Web Services, GitFlow, TypeORM, Thanks for visiting my profile! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shtykbohdan
 • Πρόσλαβε τον/την   nadja018
Πρόσλαβε τον/την   nadja018

  nadja018 nadja018

  Serbia $40 USD / ώρα
  Full-stack software developer
  Serbia
  I am a Full Stack Developer with 5+ years of experience.(React, Vue, Angular, Typescript, Next, C/C++, .NET, PHP, HTML, CSS, Node, Meteor, Python, Django, Firebase, Website Design, React Native, Flutter, Mobile app) Also I’m a Full-Stack Blockchain Software Engineer & Blockchain Consultant specialized in creating...
  I am a Full Stack Developer with 5+ years of experience.(React, Vue, Angular, Typescript, Next, C/C++, .NET, PHP, HTML, CSS, Node, Meteor, Python, Django, Firebase, Website Design, React Native, Flutter, Mobile app) Also I’m a Full-Stack Blockchain Software Engineer & Blockchain Consultant specialized in creating secure and optimized smart contracts using Solidity for EVM (Ethereum Virtual Machine) compatible blockchains. And I possess advanced frontend and backend developer skills, so I’m able to create smart contracts and connect them with web browsers to provide clean and easy-to-use web interfaces using tools like React, Redux, Web3.js, Ethers.js, TypeScript, Next.js, etc. I am a passionate software engineer who has been programming since grade school. Having completed a bachelor's degree in computer science, I spent several years working for three large international companies, mostly developing web applications. I am available to work full-time and to change my time zone to reach client goals. As well as this, I will maintain client trust. It is not easy to maintain trust with clients to everyone, but I will try my best to maintain the relationship. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nadja018
 • Πρόσλαβε τον/την   Daneilka1
Πρόσλαβε τον/την   Daneilka1

  Daneilka1 Daneilka1

  Serbia $40 USD / ώρα
  Full Stack | Machine Learning | Blockchain
  Serbia
  Hi, I am Danijel Ilic from Serbia. As a senior full-stack software engineer with 7 years of experience, I am specialized in custom cryptocurrency and blockchain development. 1. Web/Mobile (7 years) - PHP, Python (Django / Flask), C/C++, Java / Spring Boot, Go/Golang - Automation, Web & Data Scraping, Web & Google...
  Hi, I am Danijel Ilic from Serbia. As a senior full-stack software engineer with 7 years of experience, I am specialized in custom cryptocurrency and blockchain development. 1. Web/Mobile (7 years) - PHP, Python (Django / Flask), C/C++, Java / Spring Boot, Go/Golang - Automation, Web & Data Scraping, Web & Google Search, Data Mining, Data Processing - JavaScript / Typescript, Angular, React, Vue.js, Node / Express, Electron, UI / UX design - Git, AWS, 3rd Party API Integrations, Docker, Linux - Kotlin, Swift / Objective-C, React Native, Flutter 2. ML/DL (7 years) - Super-resolution pipeline based on SRGAN - High-speed image retrieval system based on SIFT and FAISS - Custom training pipeline for NER using Spacy - Crowd-detection model using M-SegNet - Damaged QR code detector using YOLO - MLOps using docker and k8s for GCP, AWS, Azure, and SAP Kyma - Custom OCR pipeline * DNN-based OCR pipeline for curved text in wild * Deployment to GCP - Human eye tracking system for shelf-off webcam( Error is about 5cm at 60cm-distance) * Mirror-based camera and monitor-camera calibration system * Appearance-based gaze tracking system with few-shot calibration 3. Blockchain (5 years) - DEX and Centralized Crypto Exchange - Smart Contract Development(ERC[BEP]20/777/721 /1155 ) - DeFi development(Pancake Swap / Uniswap / Curve / Compound / Mooniswap / Sushi Swap / Polkadot) - NFT Minting/Staking/Marketplace/Metaverse - Blockchain stack (Web3 / Ethers / Solidity / Rust / Infura / Truffle / OpenZeppelin / Remix) I'm looking forward to helping your business grow! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Daneilka1
 • Πρόσλαβε τον/την   milancefrl
Πρόσλαβε τον/την   milancefrl

  milancefrl milancefrl

  Serbia $150 USD / ώρα
  Full stack developer - Python | JavaScript | PHP
  Serbia
  Thanks you for visiting my profile. I have 7 years of experience in software development & research. • Extensive experience in full-stack development. • Solid understanding of the most popular frontend frameworks. • Proficient in backend development. • Always follow coding standards and best practices. • Fluent...
  Thanks you for visiting my profile. I have 7 years of experience in software development & research. • Extensive experience in full-stack development. • Solid understanding of the most popular frontend frameworks. • Proficient in backend development. • Always follow coding standards and best practices. • Fluent English & flexible working hours. • Enthusiastic & energetic. ▌ Main programming skills ✎ The most popular frontend frameworks like React, Vue.js, Svelte. ✎ Mobile Development(native iOS, android, hybrid mobile(react native)) ✎ Trending Node.js frameworks like Express, Nest.js, Sails.js. ✎ SSD (server-side rendering) using Next.js, Nuxt.js, Laravel/Ruby on Rails - Inertia.js - React/Vue.js. ✎ Hands-on expertise in Redux and GraphQL/Apollo. ✎ Module bundler(Webpack) & Task runner(Grunt). ✎ Effective database management for MongoDB & MySQL. ✎ Tailwind CSS, Bulma, Materialize CSS λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την milancefrl
 • Πρόσλαβε τον/την   oleksdubyna
Πρόσλαβε τον/την   oleksdubyna

  oleksdubyna oleksdubyna

  Ukraine $40 USD / ώρα
  Blockchain | NFT | DApp Full-Stack Developer
  Ukraine
  Hello :) I am waiting for you. As a Senior Blockchain and Full-stack developer with 7+ years of experience in building Web3 Dapps and smart contracts. I can work fulltime at any timezone passionately and looking for a long-term position. Here is my skill sets. ⭐Web3⭐ ✔️NFT, Solidity, Rust, Smart contracts,...
  Hello :) I am waiting for you. As a Senior Blockchain and Full-stack developer with 7+ years of experience in building Web3 Dapps and smart contracts. I can work fulltime at any timezone passionately and looking for a long-term position. Here is my skill sets. ⭐Web3⭐ ✔️NFT, Solidity, Rust, Smart contracts, TradingView Chart ✔️Crypto Trading Bot on CEX (Binance, ByBit, Huobi...) & DEX (Uniswap, Pancakeswap) platforms. ✔️ Crypto Betting Game such as CoinFlip, Jackpot, Prediction... ⭐Web2⭐ ✔️ JS Framework: React, Vue, Next, Nuxt and Node.js ✔️ UI Framework: Material-UI, TailwindCss, Bootstrap5 .... Specially, I am very skilled in building NFT platforms. ✔️NFT Random Art Generation ✔️NFT Minting Dapp ✔️NFT Smart contract with ERC721, ERC1155, ERC721A ✔️NFT Staking, Breeding, Reveal, Whitelist... ✔️NFT Marketplace ✔️NFT Promotion with Discord I feel confident about your projects with these skills and give you perfect result! And I will take your project very seriously so I will always think about how to complete your project at the best possible level during the project period and always provide you my good ideas if you want. You will never regret! Thanks for reading my profile. Best Regards :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την oleksdubyna
 • Πρόσλαβε τον/την   adecrypto
Πρόσλαβε τον/την   adecrypto

  adecrypto adecrypto

  Canada $10 USD / ώρα
  Trading Algo Coder ——>>> Forex || Crypto || Stock
  Canada
  My top skills: * Metatrader 4 and 5 indicator and EA. * Pine Script for Tradingview * Ninjatrader 7 and 8 indicator and strategy * Crypto Bot (Pancakeswap, Uniswap, Binance, Bybit etc..) * Crypto Coins Exchange Development * Blockchain Game Development * Bitcoin, Ethereum, Web3 * ICO Development with Created...
  My top skills: * Metatrader 4 and 5 indicator and EA. * Pine Script for Tradingview * Ninjatrader 7 and 8 indicator and strategy * Crypto Bot (Pancakeswap, Uniswap, Binance, Bybit etc..) * Crypto Coins Exchange Development * Blockchain Game Development * Bitcoin, Ethereum, Web3 * ICO Development with Created Token ( Coin ) * Smart-Contracts (Solidity, Truffle framework) * Token development (BEP20, ERC20, ERC223, ERC 1155) * Cryptocurrency Wallet and Exchange Applications * NFT(Non Fungible Token) Marketplace and Games — ERC721, Solana, TRON λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την adecrypto
 • Πρόσλαβε τον/την   supoleksandr85
Πρόσλαβε τον/την   supoleksandr85

  supoleksandr85 supoleksandr85

  Poland $40 USD / ώρα
  Web/Mobile & Devops & ML-AI Engineer
  Poland
  Hi, there! Thanks For Visiting My Profile, I am a Full Stack Web Developer & CMS Developer Than 5 Years Of Professional Experience in these fields. Until now, I have developed so many websites for mainly U.S clients and European clients. - Personal Background I am specialized in developing Large-Scale Websites &...
  Hi, there! Thanks For Visiting My Profile, I am a Full Stack Web Developer & CMS Developer Than 5 Years Of Professional Experience in these fields. Until now, I have developed so many websites for mainly U.S clients and European clients. - Personal Background I am specialized in developing Large-Scale Websites & Theme and Plugins. I always make sure of performance, security, optimization, user friendly design and responsiveness for all devices. - Advantages ✅ 5 years of professional experience ✅ Great reputation And Re-Hire Rate ✅ On Time Delivery - Skills 1) Basic ✅ UI/UX tools like Adobe XD, Figma, PS ✅ HTML, CSS, Javascript, PHP, Python 2) Frontend ✅ React, Vue, Next, Angular, Gatsby 3) Backend ✅ Node.js, Express.js, MySQL, MongoDB, GraphQL 4) CMS ✅ WordPress, Shopify, Drupal, Wix, Magento 5) eCommerce ✅ WooCommerce, Shopify, Prestashop, BigCommerce, VueStorefront 6) Mobile ✅ Flutter ✅ React Native 6) Data Science / Deep Learning / ML / AI 7) DevOps & Cloud Computing ✅ Building configuration and automation ✅ Providing continuous integration and deployment ✅ Release management ✅ Monitoring & back-up ✅ Third-party software complexes installation - Experiences ✅ Full time WordPress Theme & Plugin Development [ Working Since 2016 ] ✅ Guru [ Working Since 2019 ] Maintaining A Good Reputation Through Out My Entire Career Is My Identity And A Big Achievement Of Mine. If You Are Looking For Quality Work With Best Suggestions, Then I Might Be A Perfect Choice. Best Wishes. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την supoleksandr85
 • Πρόσλαβε τον/την   Programmer59
Πρόσλαβε τον/την   Programmer59

  Programmer59 Programmer59

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Android | iOS | TV | Web | Desktop | Twilio
  Pakistan
  Dear Customer - We are team of professional Mobile, Web, Software Application & Automation Developers. We offer wide range of IT solutions such as Software, Android & iOS Application. Which best fit my client's business needs and provide them cost benefits. Our mission is to deliver solutions that satisfy my...
  Dear Customer - We are team of professional Mobile, Web, Software Application & Automation Developers. We offer wide range of IT solutions such as Software, Android & iOS Application. Which best fit my client's business needs and provide them cost benefits. Our mission is to deliver solutions that satisfy my customers and help us create long lasting business relationships. High Quality and Speed is my specialty. Your satisfaction is my priority. ⭐⭐ Skills: ⭐ Android / Android TV ⭐ iOS ⭐ Laravel ⭐ React Native ⭐ Twilio ⭐ Flutter ⭐ AWS & Twilio Expert ⭐ Next.js & .Net core ⭐ C/C++ ⭐ Java, C# ⭐ Android Kotlin ⭐ .Net, VBA, Python. ⭐ Zaiper I can do automation between 2 or more component ⭐ Twilio > Google sheet ⭐ Gmail > Google Drive ⭐ WordPress > Excel ⭐ Shopify > Google Sheet ⭐ Zoho > Google Sheet ⭐ Facebook lead Ads > Google Sheet ⭐ Ebay > Google Sheet ⭐ Linkedln > Google Sheet ⭐Twitter, ⭐Trello, ⭐Airtable ⭐Calendly ⭐Discord λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Programmer59

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""