Automotive Engineers Για Πρόσληψη

 • Αυτοκίνηση
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 27 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   BahramNavid1024
Πρόσλαβε τον/την   BahramNavid1024

  BahramNavid1024 BahramNavid1024

  Sweden $8 USD / ώρα
  CAD/CAM/CNC/FEA engineer
  Sweden
  I have more than 8 years experiences in mechanical engineering: ●I can write feasibility study, business research document (ACC. To iso 26262) ●I can design and analysis gearboxes (low noise and vibration with best Addendum modifications) ●I can design different product (home use, automotive, Metal, plastic and...
  I have more than 8 years experiences in mechanical engineering: ●I can write feasibility study, business research document (ACC. To iso 26262) ●I can design and analysis gearboxes (low noise and vibration with best Addendum modifications) ●I can design different product (home use, automotive, Metal, plastic and composite) and machine (Hydraulic, Pneumatic, Rotary machine) or model for 3D printing (additive industries , metal, plastic) ●I can design injection molding, Die cast molding, Forging Die ●I have Professional skills in 3D mechanical software (Catia , Solidworks, Autodesk Inventor, Autocad, Nx ,PTC Creo) ●I’m expert in simulation software (Abaquse , SimulationX, Automation studio, ADAMS, Moldflow) ●I’m Professional in automotive documentation (BD , PD ,QFD , DFMEA, FMEA , DFA, DFM, APQP, Survey plan, APQP ) ●I can Extract 2D drawings (with all requirement GD&T Acc. ASME Y 14.5 2018 And ISO) ●I can design character with Zbrush. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την BahramNavid1024
 • Πρόσλαβε τον/την   tds223
Πρόσλαβε τον/την   tds223

  tds223 tds223

  Vietnam $15 USD / ώρα
  Problem solving man :)
  Vietnam
  I'm good at analyzing, problem solving, supportive, quickly adapt with anything new. Please don't hesitate to contact to me, I'm open-mind and willing support to any kind of activity :D
  I'm good at analyzing, problem solving, supportive, quickly adapt with anything new. Please don't hesitate to contact to me, I'm open-mind and willing support to any kind of activity :D λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tds223
 • Πρόσλαβε τον/την   RaspberryOculus
Πρόσλαβε τον/την   RaspberryOculus

  RaspberryOculus RaspberryOculus

  India $47 USD / ώρα
  Top Freelancer from 1999, in S/w and Electronics
  India
  I am a Senior engineer with 24 Year Work experience in CMMI level 5 companies. I have built from simple applications to as complex as Designing a ground station aircraft radio based on ACARS and ED137 Eurocae standards ie Aircraft Communication Addressing and Reporting System. Wearable Devices and Bio-Medical...
  I am a Senior engineer with 24 Year Work experience in CMMI level 5 companies. I have built from simple applications to as complex as Designing a ground station aircraft radio based on ACARS and ED137 Eurocae standards ie Aircraft Communication Addressing and Reporting System. Wearable Devices and Bio-Medical Instruments. IOT Devices , Mesh Networking. RF Communication , WaveGuides , Antenna Design I build state of the the art 3D printers ( & Grbl based cnc machines too ) based on Laser Galvos and UV Resin as well as FDM . I did Projects involving multiple streams of engineering from Material , Using Ultra Violet sensitive Resins , Chemistry , Mechanical Engineering & structure design , Cloud & desktop Application with micro-controller firmware programming in c and assembly. I work with all Major Families of Micro-controllers ie ARM Stm32, AVR , ESP32, PIC,NRF52 Zephyr Nordic Semiconductor NRF52 and 51 series for Bluetooth Low Energy, Mesh Networking , ANT+ Texas Instruments CC2650,CC3200,CC3100 software defined radio,hackrf, rtl-sdr, rtlsdr,portapack,Opera Cake for HackRF λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την RaspberryOculus
 • Πρόσλαβε τον/την   VISHNU2P
Πρόσλαβε τον/την   VISHNU2P

  VISHNU2P VISHNU2P

  India $35 USD / ώρα
  Mechanical Engineer with ample knowledge in CAD
  India
  Highly talented Mechanical Designer having areas of interest in the newly developing Engineering Technologies like CNC Programming, CAD, CAM/CAE etc. Have the ability to read 2Dimensional sketches and convert them into 3D models with appropriate dimensions suitable for production. Have ample knowledge in key areas...
  Highly talented Mechanical Designer having areas of interest in the newly developing Engineering Technologies like CNC Programming, CAD, CAM/CAE etc. Have the ability to read 2Dimensional sketches and convert them into 3D models with appropriate dimensions suitable for production. Have ample knowledge in key areas like Prototype designing, rendering, analysis and presentation. I'm able to do any kind of job assigned to me, on time with 100% quality assurance towards my clients. I can also assure your work may not be duplicated by any person or company at any circumstances. Key strengths: • Proven working experience in mechanical engineering • Identify, formulate and produce effective solutions to emerging problems • Ability to communicate technical knowledge in a clear and understandable manner • Solid understanding of core concepts including mechanics, kinematics, thermodynamics, materials science etc. • Working experience with product lifecycle management (PLM), finite element analysis (FEA) and computational fluid dynamics (CFD) • hands-on experience with computer-aided engineering (CAM) and computer-aided manufacturing (CAE) • Familiarity with 2D or 3D engineering design and manufacturing tools (e.g., AutoCAD, Solid Works etc.) • Adequate knowledge of engineering analysis tools (ANSYS) • Test and evaluate theoretical designs • Mathematical computing and analysis tools knowledge • Creativity and analytical skills • Prepare product reports and documentation • Technical writing skills • Produce outline designs • Agreeing budgets, timescales and specifications with clients • Engaged in lifelong learning and develop new theories or methods λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την VISHNU2P
 • Πρόσλαβε τον/την   bhawanbaweja
Πρόσλαβε τον/την   bhawanbaweja

  bhawanbaweja bhawanbaweja

  India $25 USD / ώρα
  Full Stack Developer (eCommerce expert)
  India
  My name is Bhawan Baweja, I am a full stack developer with a B.Tech from BCOU having over 20 years of experience in the IT industry. My core skills are software architecture, so I excel at database design and core PHP. I also excel at SaaS apps, and any app that a company might need as its backbone CRM or CMS tool....
  My name is Bhawan Baweja, I am a full stack developer with a B.Tech from BCOU having over 20 years of experience in the IT industry. My core skills are software architecture, so I excel at database design and core PHP. I also excel at SaaS apps, and any app that a company might need as its backbone CRM or CMS tool. I work with a team that has been working with eCommerce since 2003 onwards, and we have focused our efforts on mainly making sites and applications (yes mobile apps too). If you have an idea in your head and are looking for someone with years of experience and technical knowledge to guide you and bring your idea to life, then definitely hire me as I would like the opportunity to chat and work with you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bhawanbaweja
 • Πρόσλαβε τον/την   CadUnity3DS
Πρόσλαβε τον/την   CadUnity3DS

  CadUnity3DS CadUnity3DS

  India $22 USD / ώρα
  A COMPLETE SOLUTION (ENGINEERING SERVICES)
  India
  ✨✨ LET OUR SERVICE BE YOUR ADVANTAGE✨✨ 3DS CAD Enterprise represents Computer Aided Design (CAD) and drafting for Engineers and Architects, all with a large number of alternatives to suit your necessities. Established on 24/12/2021 to give you the best layout along with providing high quality Worldwide CAD...
  ✨✨ LET OUR SERVICE BE YOUR ADVANTAGE✨✨ 3DS CAD Enterprise represents Computer Aided Design (CAD) and drafting for Engineers and Architects, all with a large number of alternatives to suit your necessities. Established on 24/12/2021 to give you the best layout along with providing high quality Worldwide CAD outsourcing services. The experienced and professional manpower takes up each assignment as a challenge and is dedicated to the submission of the project on time with the best quality and standards. We additionally look to persistently design with the most recent innovations. With Engineering design services, we also provide masterpiece work on web designing and Event photography of inventive and specialized. Specialists who together able to give high quality work output, faster turn around and high productivity in good price to the clients. Why Should you Select us? ✨ Because we are BRIGHT. B - Balance the budget. R - Right on time. I - Innovative Services. G - Good communication with Client's. H - High performing teams. T- Transparent. Our Extensive experience will handle every detail of work. Most Innovative services. Understand your needs and requirements. Dedicated to providing you with the best solution. 100% satisfaction is guaranteed! ✨We are providing Services such as; ✔Design Engineering (Mechanical, Automotive, Civil/Architecture etc). ✔Web Designing. ✔Event Photography and Videography. To know about our provided service detailing more, Please visit our website (www.3dscadenterprise.com). Thank you for visiting our profile. With Regards, Diganta Pal. (Owner of 3DS CAD Enterprise). λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την CadUnity3DS
 • Πρόσλαβε τον/την   WaqasShah1288
Πρόσλαβε τον/την   WaqasShah1288

  WaqasShah1288 WaqasShah1288

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Mechanical Design Team Lead and Production Manager
  Pakistan
  I am leading a mechanical design team which is providing its services in product designing to two American companies and Italian clients. I am also production manager handling prototyping, FAI builds, Production and QC Plans and final production itself. We deal with concept building then CAD Modeling and simulations,...
  I am leading a mechanical design team which is providing its services in product designing to two American companies and Italian clients. I am also production manager handling prototyping, FAI builds, Production and QC Plans and final production itself. We deal with concept building then CAD Modeling and simulations, Preparation of manufacturing drawings, BOM Generation and evaluation down to Proto and FAI build and finally production. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την WaqasShah1288
 • Πρόσλαβε τον/την   khubaib097
Πρόσλαβε τον/την   khubaib097

  khubaib097 khubaib097

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Electrical/Mechanical/Matlab/CAD/Coding/Pcb Design
  Pakistan
  Embark on a journey of innovation and excellence with a seasoned professional at the helm. With a robust background in Electrical and Mechanical engineering, coupled with mastery in MATLAB, CAD design, coding, and PCB design, I offer a comprehensive skill set tailored to elevate your projects to unparalleled...
  Embark on a journey of innovation and excellence with a seasoned professional at the helm. With a robust background in Electrical and Mechanical engineering, coupled with mastery in MATLAB, CAD design, coding, and PCB design, I offer a comprehensive skill set tailored to elevate your projects to unparalleled heights. Imagine harnessing the full potential of cutting-edge technology, fused with creativity and precision. That's precisely what I bring to the table - a blend of technical expertise and creative flair that transforms concepts into tangible, awe-inspiring realities. From intricate circuit designs to intricate mechanical systems, I thrive on challenges and deliver results that surpass expectations. Each project is approached with meticulous attention to detail, ensuring that every aspect aligns seamlessly with your vision and objectives. But it's not just about the skills; it's about the journey we embark on together. As your trusted partner, I am committed to not just meeting but exceeding your expectations at every turn. With open communication, transparency, and a passion for excellence, I ensure that your project receives the dedication and attention it deserves. Together, let's sculpt the future, one innovative solution at a time. Elevate your projects, amplify your success, and experience the difference of working with a true professional. Your vision awaits - let's bring it to life, with style, precision, and unwavering dedication. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την khubaib097
 • Πρόσλαβε τον/την   fayrouz20
Πρόσλαβε τον/την   fayrouz20

  fayrouz20 fayrouz20

  Egypt $20 USD / ώρα
  I am here to help you how to deign for fabrication
  Egypt
  I am mechanical engineer. I have master degree in civil engineering steel structure I am professional in 3D modeling and have experience in fabrication field I will help you how to deign for fabrication with cad and solid works. I am professional in shop drawing machine , furniture also 3d modeling and render...
  I am mechanical engineer. I have master degree in civil engineering steel structure I am professional in 3D modeling and have experience in fabrication field I will help you how to deign for fabrication with cad and solid works. I am professional in shop drawing machine , furniture also 3d modeling and render with 3d max and v-ray. I can set stl and stp for 3d printing by geomagic design x. _- Reverse Engineering from scanned stl file to STEP files for 3D printing and manufacturing. - Technical/manufacturing/Patent drawing. - DXF file for Laser/Water jet/CNC cutting. - Converting from PDF/image/hand sketch to DWG/DXF file. -solidworks -geomagic design x -autocad -Rhino -3d max . I have master degree in civil engineering steel structure I know well how to draw 3d modeling by TEKLA STRUCTURES. No matter how much the customer agrees to the prices, I don't ask for more than my right or more than what the job deserves.. it make a huge difference in the blessing in my livelihood λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την fayrouz20
 • Πρόσλαβε τον/την   alphakarklins
Πρόσλαβε τον/την   alphakarklins

  alphakarklins alphakarklins

  Latvia $32 USD / ώρα
  Professional Structural & Mechanical Engineer!
  Latvia
  Hello I'm Niks, a professional Architectural, Structural and Mechanical Engineer. I possess creative, innovative and technical skills along with more than 6 years of professional experience. Services: - All plans, including architectural and structural plans - Stamps from the United States, United Kingdom, Canada...
  Hello I'm Niks, a professional Architectural, Structural and Mechanical Engineer. I possess creative, innovative and technical skills along with more than 6 years of professional experience. Services: - All plans, including architectural and structural plans - Stamps from the United States, United Kingdom, Canada and Australia - Mechanical Design - Product Design - 3D Modelling/Rendering - Exterior & Interior Design - CAD/CAM - FEA and CFD Softwares: - Autocad (2D & 3D) - Sketchup (+V-ray) - Solidworks & Inventor - 3D Max and Photoshop - Keyshot - STAAD Pro,Tedds Cal, RAM/Limcon Connections, Risa, Etabs, Revit, Autodesk Robot, Tekla, SP3D, Navisworks, Lumion, Vray. - Ansys and Fluent (Ansys Workench), Adams Let's get in touch and bring your next product from a dream into reality! Thank you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την alphakarklins

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""