AutoHotkey Experts Για Πρόσληψη

 • AutoHotkey
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 4 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   dany3j
Πρόσλαβε τον/την   dany3j

  dany3j dany3j

  Venezuela $30 USD / ώρα
  ✅ IT. Software Developer ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  Venezuela
  ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Greetings, I am Daniel, a dedicated and seasoned freelancer specializing in computer solutions. With a wealth of experience in Windows platforms, I am deeply committed to delivering top-tier solutions to my clientele. As the founder of Danysys, I boast a...
  ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Greetings, I am Daniel, a dedicated and seasoned freelancer specializing in computer solutions. With a wealth of experience in Windows platforms, I am deeply committed to delivering top-tier solutions to my clientele. As the founder of Danysys, I boast a proven track record of consistently achieving outstanding outcomes. My expertise spans a wide array of areas including malware removal, software development in various languages such as C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping, and Scripting. Moreover, I am always open to expanding my skill set by learning and incorporating new technologies beyond those listed. My unwavering dedication lies in ensuring job satisfaction and surpassing client expectations. Let us collaborate to breathe life into your project! ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Saludos, soy Daniel, un freelancer dedicado y experimentado especializado en soluciones informáticas. Con una gran experiencia en plataformas Windows, estoy profundamente comprometido a brindar soluciones de primer nivel a mi clientela. Como fundador de Danysys, me enorgullezco de tener un historial comprobado de lograr resultados sobresalientes de manera constante. Mi experiencia abarca una amplia gama de áreas, incluyendo la eliminación de malware, el desarrollo de software en varios lenguajes como C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping y Scripting. Además, siempre estoy abierto a ampliar mi conjunto de habilidades aprendiendo e incorporando nuevas tecnologías más allá de las enumeradas. Mi inquebrantable dedicación radica en garantizar la satisfacción laboral y superar las expectativas de los clientes. Colaboremos para dar vida a tu proyecto. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dany3j
 • Πρόσλαβε τον/την   david0734
Πρόσλαβε τον/την   david0734

  david0734 david0734

  United Kingdom $45 USD / ώρα
  TOP 1% Full-Stack Engineer
  United Kingdom
  Hello! I'm a seasoned Full-Stack Web & Mobile Developer with two decades of rich, hands-on experience in the software engineering domain, based out of the vibrant tech landscape of the UK. My professional journey has been marked by a dedication to excellence, a meticulous work ethic, and a commitment to staying ahead...
  Hello! I'm a seasoned Full-Stack Web & Mobile Developer with two decades of rich, hands-on experience in the software engineering domain, based out of the vibrant tech landscape of the UK. My professional journey has been marked by a dedication to excellence, a meticulous work ethic, and a commitment to staying ahead of the curve in the ever-evolving world of technology. Throughout my career, I have cultivated a diverse skill set that spans: ✔ Frontend Technologies: - HTML, CSS, JavaScript (ES6+) - Frameworks: React.js, Vue.js, Angular ✔ Backend Technologies: - Languages: Node.js, Python, PHP, Ruby - Frameworks: Express, Nest, Django, Flask, FastAPI, Rails, Laravel ✔ CMS Technologies: - Languages: JavaScript, PHP - Frameworks: Webflow, WordPress, Shopify, Bubble, Magento ✔ Mobile Development: - Native: Swift (iOS), Kotlin (Android) - Cross-platform: React Native, Flutter ✔ Database Management: - SQL (MySQL, PostgreSQL, MariaDB), NoSQL (MongoDB) ✔ DevOps & Cloud Services: - AWS, Azure, Google Cloud, Docker, Kubernetes ✔ Version Control: - Git, GitHub, GitLab, Bitbucket With a keen eye for detail and an aesthetic sense honed over years of UI/UX projects, I ensure that each application is not only robust under the hood but also intuitive and visually appealing. I firmly believe in agile software development practices and prioritize clear, consistent communication to ensure project visibility and timely delivery of the highest quality. My approach is holistic; I thrive on creating solutions that address both the technical and strategic goals of your business. Whether you need a cutting-edge responsive website, a high-performance mobile application, or an intricate enterprise-grade solution, I can lead your project to success. If you're looking for a detail-oriented developer who combines deep technical knowledge with strategic insight, let's connect and elevate your vision to new heights! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την david0734
 • Πρόσλαβε τον/την   emdi85
Πρόσλαβε τον/την   emdi85

  emdi85 emdi85

  United Kingdom $50 USD / ώρα
  Expert Full stack Developer
  United Kingdom
  ✅ 8+ years experience FullStack Developer with a demonstrated history of working in the computer software industry. Skilled in Flutter, NodeJS, Django, ReactJS, Angular, C# .NET Technology, JavaScript, TypeScript, Dart, HTML, CSS, Angular, Azure, AWS. I have been creating highly scalable and easily maintainable...
  ✅ 8+ years experience FullStack Developer with a demonstrated history of working in the computer software industry. Skilled in Flutter, NodeJS, Django, ReactJS, Angular, C# .NET Technology, JavaScript, TypeScript, Dart, HTML, CSS, Angular, Azure, AWS. I have been creating highly scalable and easily maintainable applications for my clients. ?My approach to creating high-quality software is always based on the following standards? ⚡I always follow clean code (MVVM) principles. ⚡A responsive code ensures a good user experience. ⚡Using version control systems effectively is one of my strengths. ⚡Each step of the development process is committed separately. ⚡Creating CI and CD pipelines to improve the development experience. ⚡For E2E and unit testing, I always use Selenium and Cypress. ?Technical Skill Set ? ✔Mobile apps: Flutter. iOS, Android ✔Frontend: HTML/HTML5, CSS/CSS3, Typescript, Javascript, jQuery, Bootstrap, Vue.Js, XML, Angular, Blazor, Bootstrap ✔Backend Frameworks: NodeJS Express, .NET ✔Database: PostgreSQL, MSSQL, MySQL, Firebase Database, MongoDB ✔DevOps: Azure DevOps Apache, DigitalOcean, Amazon AWS ✔Payment Integration: Paypal, Stripe, Razorpay, Apple Pay, Paytm, and many similar other ✔Extra Libraries/API: RestAPIs, Social Login, Mailchimp, Google Drive API, Gmail, Facebook, Instagram, Twilio SMS, Google Analytics, firebase APIs, Google Map API, in-app billing, fabric, Twilio, Twitter, LinkedIn, Youtube APIs, Audio/video streaming, VoIP ✔Project management tools:- Slack, Twillo, Jira. Trello, Github, BitBucket, Azure DevOps λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την emdi85
 • Πρόσλαβε τον/την   aistechnolabs
Πρόσλαβε τον/την   aistechnolabs

  aistechnolabs aistechnolabs

  India $25 USD / ώρα
  Recommended Agency By Freelancer.com
  India
  We are excited to see you on our profile! AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D), and Responsive Websites (Open Source, PHP, Node ) for all popular smartphones, tablets. Since 2010, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive...
  We are excited to see you on our profile! AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D), and Responsive Websites (Open Source, PHP, Node ) for all popular smartphones, tablets. Since 2010, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive portfolio that is constantly growing. Specialties: We work with a wide variety of technical expertise from an HTML page to a major Enterprise Solution. We have worked for Tron, Binance chain, and ether chains. -Website development (SaaS, IoT, etc.) (Laravel, PHP, Node, Wordpress) -iOS/Android apps (Java -Swift) -Cross-platform apps (React Native, Ionic app) -Game Development (Unity3D) -Custom Cryptocurrency Development -Cryptocurrency Wallet and Exchange Applications We can assure you that you would be happy to choose us as our mission is to build long-term relationships with our clients. We are just a click away to help you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aistechnolabs

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""