x86/x64 Assembler Experts Για Πρόσληψη

 • Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 19 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   qprotex
Πρόσλαβε τον/την   qprotex

  qprotex qprotex

  United States $120 USD / ώρα
  Senior Software Architect
  United States
  I offer comprehensive Software Architecture Services designed to build robust, scalable, and efficient software systems tailored to meet the unique needs of your business. My expertise lies in creating clear, actionable architecture blueprints that serve as a foundation for developing high-performing software...
  I offer comprehensive Software Architecture Services designed to build robust, scalable, and efficient software systems tailored to meet the unique needs of your business. My expertise lies in creating clear, actionable architecture blueprints that serve as a foundation for developing high-performing software solutions. With a focus on modern architectural patterns, microservices, and cloud-native technologies, I ensure that your software architecture is flexible, resilient, and ready for future growth. I work closely with each client to understand their specific challenges and objectives, providing personalized guidance on technology selection, system design, and best practices for implementation. My goal is to empower your development teams with a solid architectural framework that accelerates development, facilitates maintenance, and reduces overall project risk. Partner with me to transform your vision into a software reality that drives business success and technological innovation. My certifications: - Microsoft – Azure Administrator - Microsoft – Azure Fundamentals - Microsoft – Azure AI Fundamentals - Microsoft – Azure Data Fundamentals - CompTIA CASP+ - CompTIA Security+ - EC Council – CEH Certified Ethical Hacker -eLearnSecurity – eCRE Certified Reverse Engineer - IITAC – Certified Reverse Code Engineering Professional - IACRB – Certified Reverse Engineering Analyst -SmartBear – SOAPUI NG Pro λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την qprotex
 • Πρόσλαβε τον/την   dany3j
Πρόσλαβε τον/την   dany3j

  dany3j dany3j

  Venezuela $30 USD / ώρα
  ✅ IT. Software Developer ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  Venezuela
  ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Greetings, I am Daniel, a dedicated and seasoned freelancer specializing in computer solutions. With a wealth of experience in Windows platforms, I am deeply committed to delivering top-tier solutions to my clientele. As the founder of Danysys, I boast a...
  ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Greetings, I am Daniel, a dedicated and seasoned freelancer specializing in computer solutions. With a wealth of experience in Windows platforms, I am deeply committed to delivering top-tier solutions to my clientele. As the founder of Danysys, I boast a proven track record of consistently achieving outstanding outcomes. My expertise spans a wide array of areas including malware removal, software development in various languages such as C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping, and Scripting. Moreover, I am always open to expanding my skill set by learning and incorporating new technologies beyond those listed. My unwavering dedication lies in ensuring job satisfaction and surpassing client expectations. Let us collaborate to breathe life into your project! ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Saludos, soy Daniel, un freelancer dedicado y experimentado especializado en soluciones informáticas. Con una gran experiencia en plataformas Windows, estoy profundamente comprometido a brindar soluciones de primer nivel a mi clientela. Como fundador de Danysys, me enorgullezco de tener un historial comprobado de lograr resultados sobresalientes de manera constante. Mi experiencia abarca una amplia gama de áreas, incluyendo la eliminación de malware, el desarrollo de software en varios lenguajes como C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping y Scripting. Además, siempre estoy abierto a ampliar mi conjunto de habilidades aprendiendo e incorporando nuevas tecnologías más allá de las enumeradas. Mi inquebrantable dedicación radica en garantizar la satisfacción laboral y superar las expectativas de los clientes. Colaboremos para dar vida a tu proyecto. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dany3j
 • Πρόσλαβε τον/την   Zaidan77
Πρόσλαβε τον/την   Zaidan77

  Zaidan77 Zaidan77

  Egypt $19 USD / ώρα
  Google sheets | Web Scraper | Excel VBA and vb.net
  Egypt
  Android Apps developer , Google sheets app script , Excell sheets macros with VBA Data Analysis , Autocad and 3D MAX designer Electronic circuit designer , Microcontroller and PLC devices Designing the program code in such way no bugs arises
  Android Apps developer , Google sheets app script , Excell sheets macros with VBA Data Analysis , Autocad and 3D MAX designer Electronic circuit designer , Microcontroller and PLC devices Designing the program code in such way no bugs arises λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Zaidan77
 • Πρόσλαβε τον/την   LiveExperts
Πρόσλαβε τον/την   LiveExperts

  LiveExperts LiveExperts

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Research Writing: We specialize in research writing services, including literature reviews, research papers etc Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την LiveExperts
 • Πρόσλαβε τον/την   v4d1m
Πρόσλαβε τον/την   v4d1m

  v4d1m v4d1m

  Ukraine $9 USD / ώρα
  VBA/VB.NET/VBS/VB6/C/C++/C#/PHP/JavaScript/MySQL
  Ukraine
  I am the talented, smart-working ​programmer, good in maths, with 15 years of experience in PC programming. :) Main languages I program in: VBA (for Excel/Word/Access/PowerPoint/Outlook) & VB.NET & VBS & VB6 C# & C/C++ & PHP & JavaScript & Python :) I provide following solutions: ● VBA macros (for Win/macOS versions...
  I am the talented, smart-working ​programmer, good in maths, with 15 years of experience in PC programming. :) Main languages I program in: VBA (for Excel/Word/Access/PowerPoint/Outlook) & VB.NET & VBS & VB6 C# & C/C++ & PHP & JavaScript & Python :) I provide following solutions: ● VBA macros (for Win/macOS versions of MS Office & cross-platform),VB6/VB.NET/C/C++/C# desktop/console apps, PHP scripts for data import/cleaning/validating/sorting/transforming/conversion; ● Web scrapers (including Selenium-based scrapers in VBA/other languages); ● Access/Excel/Outlook/PowerPoint/Word add-ins; ● VBScript scripts for automation tasks; ● add-ons/plugins for Web browsers (Edge/IE/Firefox/Chrome/Opera); ● console C/C++ programs for Linux/BSD; ● upgrading legacy source code, legacy application modernization (VB5/VB6, old versions of VB.NET/VC++/C#/PHP); ● converting source code to different programming language; ● removing viruses, "trojan horses" & other malware from "hacked" websites. :) Some of tools I use: MS Office (both for Windows and macOS) & MS Visual Studio GCC (GNU Compiler Collection) & SQL Server Management Studio :) Other skills: .NET & WinForms & WPF & Jet SQL & MS SQL & MySQL XML & HTML & CSS & JSON & jQuery & Regular Expressions Web APIs & Windows Services & Application Installers OOP :) OSes I worked with/developed apps for Windows 10/8.1/7/Vista/XP/98 & Linux & BSD & macOS My programs have the clear UIs, are robust; the code of my programs is clean, well-commented, follows the best programming standards. I communicate politely & clearly, exactly fulfil the project requirements, respect all the changes suggested by my clients. Freelance is my main occupation, I'm always ready to start work right after accepting your contract. You'll get a high-quality product & long-time support when hiring me. If You have questions, just start a "Chat" with me to initiate a consultation. Please disregard few "1.0" reviews from scammers. ;) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την v4d1m
 • Πρόσλαβε τον/την   vp8671
Πρόσλαβε τον/την   vp8671

  vp8671 vp8671

  Italy $30 USD / ώρα
  Pro Software Engineer | Reverse Engineer
  Italy
  Greetings, I am a seasoned C/C++/C# Engineer & Web Developer boasting over 14 years of professional experience in dynamic, deadline-oriented environments. My expertise encompasses a broad spectrum of technologies, including: ✅ Frontend Development for Web: Proficiency in React, Angular, Bootstrap, and Material UI...
  Greetings, I am a seasoned C/C++/C# Engineer & Web Developer boasting over 14 years of professional experience in dynamic, deadline-oriented environments. My expertise encompasses a broad spectrum of technologies, including: ✅ Frontend Development for Web: Proficiency in React, Angular, Bootstrap, and Material UI ensures the creation of responsive, user-friendly interfaces. ✅ Frontend Development for Mobile: Skillful in Android and React Native, enabling the development of top-tier mobile applications. ✅ Backend Development: Experienced with Node.js, Laravel, Express, ASP.NET, and Django, adept at constructing robust, scalable server-side applications. ✅ Database Management: Well-versed in MySQL, MongoDB, and SQLite for efficient data storage and retrieval. ✅ Programming Languages: Proficient in HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, Java, C#, C++, and C, offering versatility across diverse project requirements. ✅ Design Tools: Proficient in Figma, facilitating the creation of visually appealing, user-centric designs. Throughout my professional journey, I have remained steadfast in delivering superior projects within demanding timelines. As a self-motivated, self-taught professional, I possess a fervent drive for solving intricate problems. My work approach blends creativity, open-mindedness, and an unwavering pursuit of excellence. I am dedicated to not only completing projects on time but also surpassing expectations in terms of speed and quality. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vp8671
 • Πρόσλαβε τον/την   dataspro
Πρόσλαβε τον/την   dataspro

  dataspro dataspro

  Costa Rica $40 USD / ώρα
  Senior Fullstack and Backend Software Engineer
  Costa Rica
  My name is Anthony Munoz, Senior Software Engineer What services can i do for you? - Web3 development - APIs development, App development. - Website development and building - Data Scrapping and Mining - Python development - Linux Admin and Bash development - Database development, mysql, postgresql, mongodb, etc. -...
  My name is Anthony Munoz, Senior Software Engineer What services can i do for you? - Web3 development - APIs development, App development. - Website development and building - Data Scrapping and Mining - Python development - Linux Admin and Bash development - Database development, mysql, postgresql, mongodb, etc. - AWS services, DevOps - Data Scientist - Jupyter and pandas tools. - Java Development - javaScript Development Technologies Solidity, Flask, Rabbit, IBM IoT, Jupyter Notebook, Amazon IoT, Pandas, Amazon Services, Neupy, Machine Learning, Plotly, Different Databases, Docker, Matlab, Bokeh, JSON - XML, Docker-Compose λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dataspro
 • Πρόσλαβε τον/την   Djaymes21
Πρόσλαβε τον/την   Djaymes21

  Djaymes21 Djaymes21

  United States $20 USD / ώρα
  TUTOR//ENGINEER//STASTICIAN//DEVELOPER//PROGRAMMER
  United States
  Hello dear client,I am a skilled and experienced in the following fields; 1. BLOCKCHAIN TECHNOLOGY;SOLIDITY 2. ELECTRICAL ENGINEERING/FPGA/VERILOG EXPERT/REVERSE ENGINEERING 3. STATISTICS 4. ENGINEERING MATHEMATICS 5. R programming 6. STATA, PYTHON, SAS ,SPSS, LATEX AND MATLAB,FLUTTER,C,C#,C++ 7. CRYPTOCURRENCY 8....
  Hello dear client,I am a skilled and experienced in the following fields; 1. BLOCKCHAIN TECHNOLOGY;SOLIDITY 2. ELECTRICAL ENGINEERING/FPGA/VERILOG EXPERT/REVERSE ENGINEERING 3. STATISTICS 4. ENGINEERING MATHEMATICS 5. R programming 6. STATA, PYTHON, SAS ,SPSS, LATEX AND MATLAB,FLUTTER,C,C#,C++ 7. CRYPTOCURRENCY 8. GOOD IN SMART CONTRACT/BTC/ETH 9. MOBILE APP DEVELOPER 10. TECHNICAL WRITING 11. ECONOMIC 12. COMPUTER SCIENCE 13. CALCULUS 14. PHYSICS 15. FINANCIAL ACCOUNTING 16 GOOD IN ELECTRONICS I am a self-driven skilled freelancer who meets stated timelines and offers desired quality. I take pride in the quality of my work, hence PROFESSIONAL RESULT-ORIENTED work is always GUARANTEED λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Djaymes21
 • Πρόσλαβε τον/την   NaaharTech
Πρόσλαβε τον/την   NaaharTech

  NaaharTech NaaharTech

  Bangladesh $50 USD / ώρα
  Software Engineer | System Admin | Trading Bots
  Bangladesh
  Dear Potential Customers, I am Nurun Nahar, I will introduce myself in short. I raised infront of Computer and tech. And the most important thing is I can code and debug anything. I can assist you with software development, debugging as well as system admin and Network admin. I can code trading bots ( pinescript,...
  Dear Potential Customers, I am Nurun Nahar, I will introduce myself in short. I raised infront of Computer and tech. And the most important thing is I can code and debug anything. I can assist you with software development, debugging as well as system admin and Network admin. I can code trading bots ( pinescript, MQL4, MQL5, Ninjatrader-7, Ninjatrader-8, cTrader and many more. I can help you with your website bug fixings, development too ( any tech I can work with ) ? Trading Bot Development: Specializing in MQL-4, MQL-5, cAlgo, NinjaTrader 7-8, and Pinescript, I excel in creating robust and efficient trading bots that automate strategies, optimize trading processes, and maximize returns. My expertise extends to designing algorithmic trading systems tailored to your specific needs. ? System Administration: As a skilled system administrator, I handle diverse tasks ranging from DNS management to Proxmox administration. I ensure the smooth operation of your systems, providing reliable support and maintaining top-notch security measures. ? Python Software Development: I am proficient in Python and leverage this versatile language for a wide array of applications. From building automation scripts to developing bots and implementing web scraping solutions, I have the expertise to streamline your processes and enhance efficiency. ? C++, C#, C Programming: My proficiency in C++ and C# enables me to tackle complex software development projects with precision. Whether it's coding, debugging, or optimizing existing systems, I am committed to delivering high-quality solutions that meet and exceed your expectations. ? General Software Assistance: No challenge is too big or too small! I am here to assist with any software-related needs you may have. From troubleshooting issues to enhancing functionality, I am dedicated to ensuring that your software operates seamlessly. ? Why Choose Me: With a track record of successful projects and a commitment to staying at the forefront of technological advancements, I am your go-to professional for all things related to trading bot development and software engineering. Let's collaborate to turn your ideas into reality! Feel free to reach out, and let's embark on a journey of innovation and success together! ? Regards Mst. Nurun Nahar λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την NaaharTech
 • Πρόσλαβε τον/την   Microlent
Πρόσλαβε τον/την   Microlent

  Microlent Microlent

  India $35 USD / ώρα
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/RPA Development
  India
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local...
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local clients, we use Freelancer to cherry-pick the best international projects to build our online portfolio and stretch our software building muscles. We are always looking to build the next big thing - Is that your project? If so, we would make a successful team! We develop websites, online stores, mobile applications, and most importantly ongoing relations. We are the 'go-to guys for new software projects - Anything goes at Microlent! Your imagination is the limit. We work with the following technologies: ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, C#, PHP, iOS, Android, Flutter, Xamarin, and many more. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Microlent

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""