Agile Development Experts Για Πρόσληψη

 • Ευέλικτος Προγραμματισμός
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 74 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   skysystemsinc
Πρόσλαβε τον/την   skysystemsinc

  skysystemsinc skysystemsinc

  United States $20 USD / ώρα
  Expert Web & Mobile App Designers and Developers
  United States
  Welcome to our Profile! Your Gateway to Exceptional Digital Experiences! We are a digital Agency known as Sky System, Inc. based in Raleigh, NC, USA. We are new to this platform but you can easily find us on other platforms with good reviews and ratings. We are a dynamic team of expert full-stack developers, UX/UI...
  Welcome to our Profile! Your Gateway to Exceptional Digital Experiences! We are a digital Agency known as Sky System, Inc. based in Raleigh, NC, USA. We are new to this platform but you can easily find us on other platforms with good reviews and ratings. We are a dynamic team of expert full-stack developers, UX/UI designers, SEO engineers, QA engineers, and Project Managers. Our skills span across various domains, with particular expertise in: ⭐ UX/UI Designing: Figma, AdobeXD, Sketch, and InVision Studio. ⭐ CMS: WordPress, Shopify, Webflow, Wix, and Squarespace. ⭐ Frontend - JavaScript/Typescript, HTML/CSS, Tailwind CSS, React, React Native, Flutter, Next, Vue, and Angular. ⭐ Backend - Node.js, Nest.js, PHP/Laravel. ⭐ Databases - MongoDB, MySQL, NoSQL, and PostgreSQL. ⭐ Cloud services - AWS. ⭐ Tools - Git, GitHub, bug trackers, Jira. We have extensive experience collaborating with various startups, medium-sized enterprises, and large-scale businesses across diverse industries. Also, we have great expertise in creating custom coding platforms/Software such as ✅ Non-Profit, Crowdfunding, NGO ✅ HRM, Payroll, Workforce Management system ✅ Task Management system / Project Management system ✅ Real Estate Investor/ Agent Portals ✅ Healthcare / TeleHealth / Doctor / Patient Portal ✅ Job Board ✅ E-commerce Marketplaces ✅ SaaS platforms ✅ ERP and CRM System Why Choose Us for Your Business? 1. Innovative Excellence: Elevate your business with our innovative solutions, setting you apart in the market. 2. Client-Centric Approach: Your success is our focus. We tailor services to meet your unique needs for a personalized experience. 3. Proven Track Record: Trust in our expertise with a proven track record of successful projects and satisfied clients. 4. Timely Delivery, Quality Results: Expect on-time delivery without compromising on the quality of our work, ensuring your project's success. Let's collaborate and elevate your digital presence to new heights! Whether it's a stunning website, an efficient e-commerce platform, or a robust application, we are here to turn your ideas into reality. Regards, Team Sky Systems, Inc. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την skysystemsinc
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ώρα
  Yayy!! Listed in top 1% Freelancer Preferred Group
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   iNobleinfoway
Πρόσλαβε τον/την   iNobleinfoway

  iNobleinfoway iNobleinfoway

  India $13 USD / ώρα
  Android | iOS | Web Development
  India
  iNoble infoway Pvt. Ltd is a well-regarded private limited company that employs over 75 experienced developers specializing in front-end, back-end, full-stack, and mobile app development. Our team works in-house and collectively possesses extensive expertise in web application development spanning over 9 years, as...
  iNoble infoway Pvt. Ltd is a well-regarded private limited company that employs over 75 experienced developers specializing in front-end, back-end, full-stack, and mobile app development. Our team works in-house and collectively possesses extensive expertise in web application development spanning over 9 years, as well as 6+ years of experience in mobile app development. We provide a diverse range of web/mobile/software development solutions utilizing cutting-edge technologies. Our proficiency includes: Front-end Technologies: JSF, Primefaces, primeNG, Angular, Node, Thymleaf, React. Back-end Technologies: Java, J2EE, Spring Boot & Spring, Kotlin. Database: MySQL, SQLite, PostgreSQL. Other Technologies: Mobile application development for iOS, Android & React Native, AWS & Herokuapp, Jasper, Itext, POI, Jira, Git, Bitbucket, Sonar, Apache, Ngnix, Wildfly. Embark on a remarkable journey of collaboration with us. We are open to working on Proof of Concept (POC) projects to demonstrate our capabilities before engaging in major projects. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την iNobleinfoway
 • Πρόσλαβε τον/την   pinesucceed01
Πρόσλαβε τον/την   pinesucceed01

  pinesucceed01 pinesucceed01

  India $20 USD / ώρα
  Preferred & Verified By Freelancer.com | Top 3%
  India
  100% Client Recommendation | 5 Star Feedback A Freelancer with more than 13 years of experience in Front ends Development, building responsive websites. Expert in Responsive Web Design, Mobile Web-App Development, single page Web-App Development, Cross-browser Compatibility, Google Analytics. Strong Expertise with...
  100% Client Recommendation | 5 Star Feedback A Freelancer with more than 13 years of experience in Front ends Development, building responsive websites. Expert in Responsive Web Design, Mobile Web-App Development, single page Web-App Development, Cross-browser Compatibility, Google Analytics. Strong Expertise with AngularJS, Ionic, JavaScript, ReactJS, React Native, Bootstrap, Node.JS, ExpressJS, JQuery, D3, library, and MongoDB. Also, have a highly skilled UI/UX designer team who is adept at reducing the amount of work required of end users to navigate software. This means experience in designing interfaces that create the best liaisons between user and application, through functions that minimize reaching a goal. As you can see in my reviews, I have the strong skills, rich experience, and many resources that allow us to turn your idea into world-class apps that would exceed your expectations! I always attach great importance to having a good relationship with customers. Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την pinesucceed01
 • Πρόσλαβε τον/την   ctinfotech1
Πρόσλαβε τον/την   ctinfotech1

  ctinfotech1 ctinfotech1

  India $40 USD / ώρα
  ✨Top 1% on Freelancer.com | Web | Mobile Apps ✨
  India
  ✨Web & Mobile App Development Maestro✨ Hello, Greetings! Are you in search of a tech sorceress who can conjure bespoke web and mobile applications, propelling businesses to extraordinary realms? Your quest ends here! ✨ I specialize in weaving tailor-made solutions across diverse industries, thoughtfully aligning...
  ✨Web & Mobile App Development Maestro✨ Hello, Greetings! Are you in search of a tech sorceress who can conjure bespoke web and mobile applications, propelling businesses to extraordinary realms? Your quest ends here! ✨ I specialize in weaving tailor-made solutions across diverse industries, thoughtfully aligning with each client's budget and aspirations. By infusing innovative web design strategies, I ensure our clients shine brightly in the constellation of competition! ✨ Armed with a profound command over a spectrum of programming languages, I hold the enchanted keys to unlock your website's latent potential: ✅ C/C++ - Laying a solid foundation for performance-driven applications. ✅ JavaScript - Crafting interactive and dynamic web elements. ✅ HTML/CSS - Weaving the visual fabric of your digital presence. ✅ Angular JS - Building scalable and feature-rich web applications. ✅ React JS - Creating stunning user interfaces with ease. ✅ Next JS - Delivering lightning-fast, SEO-friendly web experiences. ✅ TypeScript - Empowering scalable and type-safe JavaScript applications. ✅ Node JS - Driving server-side functionalities with efficiency. ✅ Vue JS - Embracing elegant simplicity in web development. ✅ PHP - Creating dynamic and data-rich web applications. ✅ Laravel - Unleashing the power of PHP for robust web solutions. ✅ Python - Embracing versatility in web development. ✅ Firebase - Empowering real-time, cloud-based web experiences. ✅ Solidity - Building smart contracts on Ethereum and BSC. ✨ My expertise also spans across the realm of Mobile incantations, including: ✅ Swift - Developing lightning-fast iOS applications. ✅ Flutter - Crafting beautiful cross-platform apps with ease. ✅ React Native - Building captivating mobile apps for iOS and Android. ✅ Kotlin - Embracing modern Android app development. ✅ Dart - Empowering Flutter apps with speed and flexibility. ✅ Java - Building enterprise-level web solutions. ✨ My alchemical process revolves around deciphering your business alchemy and illuminating the path toward measurable enchantments that nurture brand devotion and digital ascension. Delving deep into your business ether, I harness your market constellation and value incantation, conjuring strategies tailored to manifest your dreams. ✨ Fostering a strong bond with my patrons is my utmost priority! I'm here to dispel queries, offer mystical guidance, and interlace the threads of destiny, all in anticipation of kindling future collaborations. Let's co-create something truly magical! Thank you, Sneha λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ctinfotech1
 • Πρόσλαβε τον/την   AddWebSolution7
Πρόσλαβε τον/την   AddWebSolution7

  AddWebSolution7 AddWebSolution7

  India $18 USD / ώρα
  Offshore Development: Web | Mobile | Cloud
  India
  Hello/Bonjour/Vitayu, Welcome to our profile! We are a seasoned team with over 12+ years of experience in website designing, development, and maintenance, specializing in multiple domains. Our dedication to excellence has earned us a remarkable reputation in the industry. **Why Choose Us:** - We prioritize effective...
  Hello/Bonjour/Vitayu, Welcome to our profile! We are a seasoned team with over 12+ years of experience in website designing, development, and maintenance, specializing in multiple domains. Our dedication to excellence has earned us a remarkable reputation in the industry. **Why Choose Us:** - We prioritize effective communication, and to achieve this, we provide a dedicated resource as a 'single point of contact' for all your project needs. **Our Technical Expertise:** Our skills encompass a wide array of technologies, including: - PHP - WordPress - DevOps - React, ReactJS - NodeJS - VueJS - Laravel - Drupal - SEO - SilverStripe - .Net - OctoberCMS - Python - SaaS - Flutter - Mobile Development: iOS and Android **Industry Recognition:** We are proud members of NASSCOM, an Acquia partner, and a certified ISO Company, which attests to our commitment to quality and reliability. **Our Contributions to StackOverflow:** You can check out our active participation in the developer community on StackOverflow here: [Link to StackOverflow Profile] **Client Satisfaction:** We believe in creating happy clients. Take a look at some of our success stories and satisfied customers here: https://goo.gl/wjaoN8 **Flexible Payment Terms:** We understand that each project is unique, and as such, we are open to flexible payment terms to accommodate your specific requirements. Thank you for visiting our profile. We look forward to the opportunity to collaborate with you and deliver exceptional solutions for your projects/requirement. Best regards, Ashish - AddWeb Solution λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AddWebSolution7
 • Πρόσλαβε τον/την   phpMaestro
Πρόσλαβε τον/την   phpMaestro

  phpMaestro phpMaestro

  India $45 USD / ώρα
  Custom Web, PHP & Mobile Apps Developer Agency
  India
  • 17+ Years in Web and Mobile Apps Development • Ranked #1 PHP developer • Free project documentation • Free after delivery support CONTACT US TODAY FOR YOUR PROJECT! Click the "Hire Me!" Button on my profile We at Logicspice build custom mobile apps and web applications with experts available on iPhone, Android...
  • 17+ Years in Web and Mobile Apps Development • Ranked #1 PHP developer • Free project documentation • Free after delivery support CONTACT US TODAY FOR YOUR PROJECT! Click the "Hire Me!" Button on my profile We at Logicspice build custom mobile apps and web applications with experts available on iPhone, Android and PHP having # Service Highlights # ✓ Logicspice has been awarded as one of the Top 10 Leading Solution providers over Freelancer.com. ✓ Custom and Complex Mobile apps and Web application Development. ✓ Rich Experience with popular CMS and ecommerce like Wordpress, Magento and opencart. ✓ Best industry reviews for Logicspice. • iOS and Android mobile app development • web applications using CakePHP, Laravel, CodeIgniter & Wordpress etc. !! Additional Benefits !! - Extensive quality check and testing. - Documentation and Suggestions for improvements. - Support and Maintenance with quick turnaround time. - Discounted price for long term or big volume of work. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την phpMaestro
 • Πρόσλαβε τον/την   fenilrana129
Πρόσλαβε τον/την   fenilrana129

  fenilrana129 fenilrana129

  India $15 USD / ώρα
  Mobile Apps, Web & Server Expert
  India
  Full stack developer with over 6 years of experience worked with Magento, Wordpress, Laravel, Codeigniter, Core PHP and other frameworks to create web application and E-commerce site and have good hands on API development and Database management. Services. ==> Theme customization and create custom design or theme...
  Full stack developer with over 6 years of experience worked with Magento, Wordpress, Laravel, Codeigniter, Core PHP and other frameworks to create web application and E-commerce site and have good hands on API development and Database management. Services. ==> Theme customization and create custom design or theme from scratch ==> Develop custom modules or functions. ==> Customize existing module based on requirements. ==> Integrate or develop shipping and payment modules. ==> Integrate third party APIs or create custom APIs. ==> Convert PSD to HTML or make existing website responsive. ==> Speed optimization. ==> Database optimization. ==> Fix any server related issues or setup server for new system. ==> Develop entire system or website including all above services. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την fenilrana129
 • Πρόσλαβε τον/την   sptechnocrats
Πρόσλαβε τον/την   sptechnocrats

  sptechnocrats sptechnocrats

  India $25 USD / ώρα
  Experts in MEAN | MERN | Full Stack, Android, iOS
  India
  Shanti Infotech stands as an esteemed and trusted enterprise specializing in the creation and delivery of premier web apps, mobile apps, and digital solutions. Boasting a team of 85+ adept professionals, we possess the acumen and expertise required to fulfill a wide spectrum of client requisites. Our legacy of...
  Shanti Infotech stands as an esteemed and trusted enterprise specializing in the creation and delivery of premier web apps, mobile apps, and digital solutions. Boasting a team of 85+ adept professionals, we possess the acumen and expertise required to fulfill a wide spectrum of client requisites. Our legacy of accomplishments speaks volumes, having adeptly catered to the needs of over 1500 esteemed clients spanning 113 countries globally. Our extensive international presence equips us to grasp the unique challenges and intricate dynamics of diverse markets. This vantage point enables us to offer customized solutions that drive business growth and prosperity. At Shanti Infotech, we remain resolute in leading the way in technological innovation. We harness the potential of cutting-edge tools, frameworks, and programming languages to deliver applications that are high-performing, user-centric, and scalable. Be it intricate websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions encompassing design and advanced quality assurance services, we possess the prowess and experience to actualize concepts into reality. What truly differentiates us is our unwavering commitment to delivering unparalleled customer service. Our focal point lies in clear communication, seamless collaboration, and a thorough comprehension of our clients' aims and objectives. Our team forges close ties with each client, bestowing invaluable insights, expert counsel, and ongoing support throughout the development journey and beyond. Teaming up with Shanti Infotech translates to gaining a steadfast and strategic technological ally committed to propelling your business forward. We persistently surpass expectations, provide exceptional quality, and ensure the timely realization of projects within budgetary confines. Our ultimate aspiration is to empower businesses to thrive in the digital realm through our expertise, culminating in solutions that wield tangible impact. Discover the Shanti Infotech advantage and unlock your business's full potential with our cutting-edge web apps, mobile apps, and digital solutions. ✅ Our Expertise: ✔ Design Excellence: Designing using high quality Photoshop, Sketch, Figma, Adobe XD, InVision, Balsamiq ✔ Cutting-Edge Technologies: Having an Expertise working on major technologies like All MEAN/MERN/ Full Stacks Development, Mobile Apps for Android, iOS in Native Technology, React Native, Flutter, PWA, all PHP Frameworks, Aws Serverless Architecture, Laravel, PHP, CodeIgniter, ✔ Versatile Solutions: Specialized in Any kind of Custom Products to be developed, Appointment booking for Salon Industry, health Care & Telemedicine sector, E-learning & LMS portal, E-Commerce, Marketplace, Multivendor, LiveStreaming Platform, Food Ordering, Social Media, ERP & CRM etc ✨ With a focus on innovation, quality, and adaptability, we provide a comprehensive suite of services to address your unique needs and elevate your digital presence. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sptechnocrats
 • Πρόσλαβε τον/την   gauravgargcs
Πρόσλαβε τον/την   gauravgargcs

  gauravgargcs gauravgargcs

  India $25 USD / ώρα
  Among Top 1% | Preferred By Freelancer Website ✅
  India
  Dear Customer, Cloud1 Web Solutions warm welcome you to shine in world of codes. We are well established company :) We offer a wide range of web solutions and IT services that are bespoke in nature, can best fit our client’s business needs and provide them cost benefits needed for their business. List of Services...
  Dear Customer, Cloud1 Web Solutions warm welcome you to shine in world of codes. We are well established company :) We offer a wide range of web solutions and IT services that are bespoke in nature, can best fit our client’s business needs and provide them cost benefits needed for their business. List of Services which we offered - Web Designing (HTML, CSS, JavaScript, Angular.Js, React.Js) Web Development (Php, CI, Laravel, Node.Js) CMS Customization(Wordpress, Magento, Shopify) Mobile App Development (IOS and Android On React Native) Graphics Desigining Search Engine Optimization both off Page and on Page Data Entry services When you are hiring us, you deserve to get 100% desired work done and within the desired time frame! And we promise we won't compromise on this! Top quality work will be delivered. # On Budget # On Time # Hire Me # keep smiling We are available almost 24/7 in freelancer messenger so please feel free to discuss your project needs. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gauravgargcs

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""