Agile Development Experts Για Πρόσληψη

 • Ευέλικτος Προγραμματισμός
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 40 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ώρα
  Top 1% Freelancers Group with 40% REPEAT HIRE RATE
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   skysystemsinc
Πρόσλαβε τον/την   skysystemsinc

  skysystemsinc skysystemsinc

  United States $20 USD / ώρα
  Rising Star Development Agency - Web & Mobile Apps
  United States
  Welcome to our Profile! Your Gateway to Exceptional Digital Experiences! We are a digital Agency known as Sky System, Inc. based in Raleigh, NC, USA. We are new to this platform but you can easily find us on other platforms with good reviews and ratings. We are a dynamic team of expert full-stack developers, UX/UI...
  Welcome to our Profile! Your Gateway to Exceptional Digital Experiences! We are a digital Agency known as Sky System, Inc. based in Raleigh, NC, USA. We are new to this platform but you can easily find us on other platforms with good reviews and ratings. We are a dynamic team of expert full-stack developers, UX/UI designers, SEO engineers, QA engineers, and Project Managers. Our skills span across various domains, with particular expertise in: ⭐ UX/UI Designing: Figma, AdobeXD, Sketch, and InVision Studio. ⭐ CMS: WordPress, Shopify, Webflow, Wix, and Squarespace. ⭐ Frontend - JavaScript/Typescript, HTML/CSS, Tailwind CSS, React, React Native, Flutter, Next, Vue, and Angular. ⭐ Backend - Node.js, Nest.js, PHP/Laravel. ⭐ Databases - MongoDB, MySQL, NoSQL, and PostgreSQL. ⭐ Cloud services - AWS. ⭐ Tools - Git, GitHub, bug trackers, Jira. We have extensive experience collaborating with various startups, medium-sized enterprises, and large-scale businesses across diverse industries. Also, we have great expertise in creating custom coding platforms/Software such as ✅ Non-Profit, Crowdfunding, NGO ✅ HRM, Payroll, Workforce Management system ✅ Task Management system / Project Management system ✅ Real Estate Investor/ Agent Portals ✅ Healthcare / TeleHealth / Doctor / Patient Portal ✅ Job Board ✅ E-commerce Marketplaces ✅ SaaS platforms ✅ ERP and CRM System Why Choose Us for Your Business? 1. Innovative Excellence: Elevate your business with our innovative solutions, setting you apart in the market. 2. Client-Centric Approach: Your success is our focus. We tailor services to meet your unique needs for a personalized experience. 3. Proven Track Record: Trust in our expertise with a proven track record of successful projects and satisfied clients. 4. Timely Delivery, Quality Results: Expect on-time delivery without compromising on the quality of our work, ensuring your project's success. Let's collaborate and elevate your digital presence to new heights! Whether it's a stunning website, an efficient e-commerce platform, or a robust application, we are here to turn your ideas into reality. Regards, Team Sky Systems, Inc. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την skysystemsinc
 • Πρόσλαβε τον/την   ctinfotech1
Πρόσλαβε τον/την   ctinfotech1

  ctinfotech1 ctinfotech1

  India $40 USD / ώρα
  ✨Top 1% on Freelancer.com | Web | Mobile Apps ✨
  India
  ✨Web & Mobile App Development Maestro✨ Hello, Greetings! Are you in search of a tech sorceress who can conjure bespoke web and mobile applications, propelling businesses to extraordinary realms? Your quest ends here! ✨ I specialize in weaving tailor-made solutions across diverse industries, thoughtfully aligning...
  ✨Web & Mobile App Development Maestro✨ Hello, Greetings! Are you in search of a tech sorceress who can conjure bespoke web and mobile applications, propelling businesses to extraordinary realms? Your quest ends here! ✨ I specialize in weaving tailor-made solutions across diverse industries, thoughtfully aligning with each client's budget and aspirations. By infusing innovative web design strategies, I ensure our clients shine brightly in the constellation of competition! ✨ Armed with a profound command over a spectrum of programming languages, I hold the enchanted keys to unlock your website's latent potential: ✅ C/C++ - Laying a solid foundation for performance-driven applications. ✅ JavaScript - Crafting interactive and dynamic web elements. ✅ HTML/CSS - Weaving the visual fabric of your digital presence. ✅ Angular JS - Building scalable and feature-rich web applications. ✅ React JS - Creating stunning user interfaces with ease. ✅ Next JS - Delivering lightning-fast, SEO-friendly web experiences. ✅ TypeScript - Empowering scalable and type-safe JavaScript applications. ✅ Node JS - Driving server-side functionalities with efficiency. ✅ Vue JS - Embracing elegant simplicity in web development. ✅ PHP - Creating dynamic and data-rich web applications. ✅ Laravel - Unleashing the power of PHP for robust web solutions. ✅ Python - Embracing versatility in web development. ✅ Firebase - Empowering real-time, cloud-based web experiences. ✅ Solidity - Building smart contracts on Ethereum and BSC. ✨ My expertise also spans across the realm of Mobile incantations, including: ✅ Swift - Developing lightning-fast iOS applications. ✅ Flutter - Crafting beautiful cross-platform apps with ease. ✅ React Native - Building captivating mobile apps for iOS and Android. ✅ Kotlin - Embracing modern Android app development. ✅ Dart - Empowering Flutter apps with speed and flexibility. ✅ Java - Building enterprise-level web solutions. ✨ My alchemical process revolves around deciphering your business alchemy and illuminating the path toward measurable enchantments that nurture brand devotion and digital ascension. ✨ Fostering a strong bond with my patrons is my utmost priority! I'm here to dispel queries, offer mystical guidance, and interlace the threads of destiny, all in anticipation of kindling future collaborations. Let's co-create something truly magical! Thank you, Sneha λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ctinfotech1
 • Πρόσλαβε τον/την   abmjamil23
Πρόσλαβε τον/την   abmjamil23

  abmjamil23 abmjamil23

  Bangladesh $45 USD / ώρα
  Solution Architect ,Project Manager, Sr Programmer
  Bangladesh
  Vendor Certification: ITIL Expert, Prince2 Practitioner, TOGAF9.2, CDCS(Certified Data Center Specialist),CDCP(Certified Data Center Professional), Cobit 5 Foundation, CDFOM( Certified data facilities operations manager), Certified Agile Scrum Master. I am an experienced software engineer working for almost twenty...
  Vendor Certification: ITIL Expert, Prince2 Practitioner, TOGAF9.2, CDCS(Certified Data Center Specialist),CDCP(Certified Data Center Professional), Cobit 5 Foundation, CDFOM( Certified data facilities operations manager), Certified Agile Scrum Master. I am an experienced software engineer working for almost twenty years who is flexible, adaptable and able to manage multiple priorities at the same time, all of this makes me believe that I would be a strong candidate for your vacancy. As a driven individual who wants to progress, I am now looking to work in an energetic and performance-driven environment where talent is not overlooked. I feel your forward thinking and exciting company is a natural place for a hard working team player like myself who is forward thinking, fully accountable and resilient. With my present employer, where I have worked for the last one and half years, I am renowned for being able to motivate, mobilise, and coach my fellow colleagues to meet high performance standards. I can easily work with others in a professional manner while attempting to achieve a common goal, and would like to highlight my key strengths in areas such as raw coding, c, c++, Java, PHP5, Visual Basic,ASP.net,VB.net, C#, Machine Learning, Big Data, Hadoop, Python, Django and frameworks like codeignitor, yii, zend, kohana and cms like drupal, joomla, wordpress and magento,.Reprting tools used are crystal reports, activex reports,pdf reports. Databases used are sql server 2000, sql server 2005 ,sql server 2008, mysql ,postgresql, mongodb and oracle 11g . λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την abmjamil23
 • Πρόσλαβε τον/την   gauravgargcs
Πρόσλαβε τον/την   gauravgargcs

  gauravgargcs gauravgargcs

  India $25 USD / ώρα
  Among Top 1% | Preferred By Freelancer Website ✅
  India
  Dear Customer, Cloud1 Web Solutions warm welcome you to shine in world of codes. We are well established company :) We offer a wide range of web solutions and IT services that are bespoke in nature, can best fit our client’s business needs and provide them cost benefits needed for their business. List of Services...
  Dear Customer, Cloud1 Web Solutions warm welcome you to shine in world of codes. We are well established company :) We offer a wide range of web solutions and IT services that are bespoke in nature, can best fit our client’s business needs and provide them cost benefits needed for their business. List of Services which we offered - Web Designing (HTML, CSS, JavaScript, Angular.Js, React.Js) Web Development (Php, CI, Laravel, Node.Js) CMS Customization(Wordpress, Magento, Shopify) Mobile App Development (IOS and Android On React Native) Graphics Desigining Search Engine Optimization both off Page and on Page Data Entry services When you are hiring us, you deserve to get 100% desired work done and within the desired time frame! And we promise we won't compromise on this! Top quality work will be delivered. # On Budget # On Time # Hire Me # keep smiling We are available almost 24/7 in freelancer messenger so please feel free to discuss your project needs. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gauravgargcs
 • Πρόσλαβε τον/την   lokeshsaurav
Πρόσλαβε τον/την   lokeshsaurav

  lokeshsaurav lokeshsaurav

  India $20 USD / ώρα
  Mobile App || Web || Digital Marketing || UI/UX
  India
  A Leading services provider of App Development,Website Development, SEO and Digital Marketing solutions. We specialise in helping businesses unleash their digital potential and achieve remarkable success in the online arena. ✴️ Our Services:- ✅ Mobile App Development ✅ Web Development ✅ Digital Marketing ✅ Graphic...
  A Leading services provider of App Development,Website Development, SEO and Digital Marketing solutions. We specialise in helping businesses unleash their digital potential and achieve remarkable success in the online arena. ✴️ Our Services:- ✅ Mobile App Development ✅ Web Development ✅ Digital Marketing ✅ Graphic Design we combine technical expertise, creativity, and industry insights to deliver solutions that transform your digital presence into a powerful success story. Partner with us today and unlock the full potential of your online business. !!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την lokeshsaurav
 • Πρόσλαβε τον/την   zahiyousfi
Πρόσλαβε τον/την   zahiyousfi

  zahiyousfi zahiyousfi

  France $25 USD / ώρα
  JAVA/JEE ,AWS and Salesforce Expert
  France
  JAVA/JEE Expert Certified AWS Architect & Devlopper Certified Salesforce App Builder & Administrator https://trailblazer.me/id/zyousfi
  JAVA/JEE Expert Certified AWS Architect & Devlopper Certified Salesforce App Builder & Administrator https://trailblazer.me/id/zyousfi λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zahiyousfi
 • Πρόσλαβε τον/την   enervell
Πρόσλαβε τον/την   enervell

  enervell enervell

  Colombia $50 USD / ώρα
  Full-Stack Developer | Top Rated Expert
  Colombia
  I am a seasoned Full Stack Developer with over 9 years of experience in crafting robust and secure software solutions. I started with traditional languages like C# and Java and have since expanded into various languages like JavaScript, Ruby, and Python. Throughout my career, my primary focus has been on building...
  I am a seasoned Full Stack Developer with over 9 years of experience in crafting robust and secure software solutions. I started with traditional languages like C# and Java and have since expanded into various languages like JavaScript, Ruby, and Python. Throughout my career, my primary focus has been on building highly secure platforms and maintaining codebases that are easily testable through unit testing. My extensive knowledge extends to both SQL and NoSQL databases, including Oracle, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, and AWS DynamoDB. I have a deep understanding of database design and optimization, which enables me to create efficient and scalable data solutions. In recent years, I've immersed myself in blockchain technology and DeFi, staying at the forefront of this rapidly evolving field. I'm also a proficient user of AWS cloud services for deployment and continuous integration/continuous deployment (CI/CD) pipelines. I've worked with a wide array of AWS services, including but not limited to ECS, EKS, EC2, API Gateway, and Lambda, enabling seamless deployment and scaling of applications. My technology stack is versatile: Frontend: React.js(Next.js and Gatsby.js) and Angular Backend: Java Spring Boot, TypeScript Node.js (Nest.js), PHP Laravel, Ruby on Rails Architecture: Microservices, messaging with Kafka Database: Oracle, PostgreSQL, MongoDB, AWS DynamoDB, Redis DevOps: Docker, Kubernetes, AWS services I'm always eager to learn new technologies and deliver top-notch results. Let's work together to achieve your goals in software development! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την enervell
 • Πρόσλαβε τον/την   Walkingdreams
Πρόσλαβε τον/την   Walkingdreams

  Walkingdreams Walkingdreams

  India $20 USD / ώρα
  Golang | Python | PHP | MERN | Laravel | WordPress
  India
  Welcome! Thanks for checking out my profile. I'm a passionate Full Stack developer with over 13 years of solid experience in Web and App Development. I lead a team of 25 expert Developers who are adept at various coding languages and frameworks, such as Golang, WordPress, PHP (Codeigniter and Laravel), Python, React,...
  Welcome! Thanks for checking out my profile. I'm a passionate Full Stack developer with over 13 years of solid experience in Web and App Development. I lead a team of 25 expert Developers who are adept at various coding languages and frameworks, such as Golang, WordPress, PHP (Codeigniter and Laravel), Python, React, Angular, and more. We're also well-versed in MVC frameworks and OOPS-based languages. With a background in Software Engineering and completed courses in web design, app development, and programming, I have honed my skills to understand the intricacies of the business market and cater to consumers' needs effectively. Some highlights of my skills and expertise include: - Proficient in organizing and managing projects of enterprise level - Handling large databases and products with finesse - Successful project planning and execution - Strong critical and analytical thinking abilities - Deep understanding of the ever-evolving business market - Building strong connections with consumers Based on these exceptional skills, I envision myself holding a top-ranking position in the web development market. This industry is experiencing exponential growth, and I'm excited to be a part of it. With my unwavering enthusiasm for learning and a true passion for technology, I consistently strive to stay ahead of the curve. Let's connect and embark on exciting web development endeavors together! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Walkingdreams
 • Πρόσλαβε τον/την   smaiert
Πρόσλαβε τον/την   smaiert

  smaiert smaiert

  Pakistan $13 USD / ώρα
  iOS | Android | Flutter
  Pakistan
  Greetings! I with my team deliver quality software products and services that stem from ambitious ideas, developed with meticulous expertise, and driven by relentless care. We are a team with eclectic skill set ranging from iOS, Android and Web; that share a common vision for propelling our clients' business to new...
  Greetings! I with my team deliver quality software products and services that stem from ambitious ideas, developed with meticulous expertise, and driven by relentless care. We are a team with eclectic skill set ranging from iOS, Android and Web; that share a common vision for propelling our clients' business to new heights by enabling them with solutions based on the best available technologies on the market. We don't wait for the tech world to bend to a change and then for us to follow. We believe in taking bold initiatives that put us and our clients miles ahead of the competition. *** 10+ years of experience. *** Best price with 100% satisfaction. SERVICES : iOS | Android | Web | SEO | Swift | ObjectiveC | WordPress λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την smaiert

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""