Aerospace Engineers Για Πρόσληψη

 • Αεροδιαστημική Μηχανολογία
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 19 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   saminakiran2
Πρόσλαβε τον/την   saminakiran2

  saminakiran2 saminakiran2

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Top Rated & Preferred Writer| Research Analyst
  Pakistan
  Hello, Welcome to my profile. Greetings! I am Samina, your dedicated partner in the pursuit of academic success. As a seasoned provider of academic writing services, I specialize in crafting impeccably researched, meticulously structured, and eloquently articulated papers tailored to your unique needs. Research...
  Hello, Welcome to my profile. Greetings! I am Samina, your dedicated partner in the pursuit of academic success. As a seasoned provider of academic writing services, I specialize in crafting impeccably researched, meticulously structured, and eloquently articulated papers tailored to your unique needs. Research Prowess: With a keen eye for detail and a commitment to methodological rigor, I navigate the labyrinth of academic inquiry to deliver papers that stand out in the crowd. Whether it's a compelling essay, a precise research proposal, or a comprehensive dissertation, I bring scholarly excellence to every project. Writing Craftsmanship: My penmanship is a blend of clarity, coherence, and sophistication. Every word is carefully chosen, every sentence meticulously crafted to ensure that your ideas are not just communicated but resonate with authority and eloquence. Collaborative Partnership: Your academic journey is unique, and I am here to support and enhance it. Through open communication and collaboration, we tailor each project to your specifications, ensuring that your voice and academic style shine through in every paragraph. Plagiarism-Free Zone: Academic integrity is paramount. Rest assured, all my work is original, free from plagiarism, and crafted with a dedication to the highest ethical standards. Your academic reputation is as important to me as it is to you. Embark on a seamless academic journey with a partner committed to excellence. Let's transform your ideas into compelling academic narratives that not only meet but exceed the rigorous standards of academia. Elevate your academic pursuits with my writing services—where excellence meets eloquence. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την saminakiran2
 • Πρόσλαβε τον/την   talhajalil2020
Πρόσλαβε τον/την   talhajalil2020

  talhajalil2020 talhajalil2020

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Design, Thermal , and Automation Engineer
  Pakistan
  Specializes in Robotics, Automation, Design, and Manufacturing I am Talha, A Mechanical Engineer having an excellent experience of more than 5+ years related to Product design, Prototype manufacturing. I also specialize in Mechatronics Systems (Embedded /Controlling Systems) and Robotics. Also, I am a leader of a...
  Specializes in Robotics, Automation, Design, and Manufacturing I am Talha, A Mechanical Engineer having an excellent experience of more than 5+ years related to Product design, Prototype manufacturing. I also specialize in Mechatronics Systems (Embedded /Controlling Systems) and Robotics. Also, I am a leader of a great Engineering team in various fields: Mechanical, Electrical, Civil, Programming, and Architecture. I will always provide the best quality and in less time My Skills FEA/FEM AND MOTION ANALYSIS and CAD EXPERT ANSYS AND CFD ANALYSIS AUTOCAD and 3Ds Max. MATLAB and SIMULINK. ROBOTICS AND AUTOMATION SYSTEMS EMBEDDED DESIGN λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την talhajalil2020
 • Πρόσλαβε τον/την   FineIdeas
Πρόσλαβε τον/την   FineIdeas

  FineIdeas FineIdeas

  Pakistan $13 USD / ώρα
  ♛Electric Engineer, Mathematics & Academic Writer♛
  Pakistan
  ⭐⭐⭐⭐Five Stars Rating: ⭐⭐⭐⭐⭐" ✦◼️✦ رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا (My Lord, Please Increase My Knowledge) ✦◼️✦ FAQ: Are you in search of a “High-Quality Engineer and Mathematician” on Freelancer.com? ANS: "Congratulations", as you've come to the right place. I am an experienced Engineer and Mathematician, capable of...
  ⭐⭐⭐⭐Five Stars Rating: ⭐⭐⭐⭐⭐" ✦◼️✦ رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا (My Lord, Please Increase My Knowledge) ✦◼️✦ FAQ: Are you in search of a “High-Quality Engineer and Mathematician” on Freelancer.com? ANS: "Congratulations", as you've come to the right place. I am an experienced Engineer and Mathematician, capable of delivering high-quality solutions tailored to your specific requirements. I am Usman Shahid, and I bring a wealth of qualifications and expertise to the table, including an M.Phil. in Mathematics and a Bachelor's degree in Physics. I own over 5 years of experience in the fields of physics and mathematics, I have honed my skills to perfection. Here are my areas of specialization: ⭐⭐ Engineering⭐⭐ ✒️ High Power Electronics, ✒️ Engineering Problem Solving, ✒️ Communication Systems, ✒️ Electronics, ✒️ Digital Logic Design, ✒️ Power Engineering, ✒️ Circuit Design, ✒️ Power System Protection, ✒️ Power System Operation and Control, and ✒️ Power System Distribution ⭐⭐ Mathematics ⭐⭐ ✒️ Discrete Mathematics, ✒️ Linear Algebra, ✒️ Calculus 1, 2, and 3, ✒️ Vector Calculus, ✒️ Discrete Structures, ✒️ Trigonometry, ✒️ Numerical Analysis, ✒️ Geometry, ✒️ Matrix Algebra, and ✒️ Topology Moreover, I possess advanced proficiency in a diverse range of essential software tools, encompassing PSpice, Multisim, Power Word Simulator, MATLAB & Simulink, and Altium. Why to choose me? ⭐ 100% Accurate Grammar, ⭐ Unique Content with Zero Plagiarism, ⭐ Un-limited Review & Revisions, and ⭐ Well Research and Articulated Work ◼️ I am a must try person, please try me and I assure you 100% results in your homework and assignments. Thank You :-) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την FineIdeas
 • Πρόσλαβε τον/την   mesajjad1929
Πρόσλαβε τον/την   mesajjad1929

  mesajjad1929 mesajjad1929

  Pakistan $5 USD / ώρα
  Nuclear physicist/Dosimetrist/Matlab/Ansys
  Pakistan
  I have several publications involving the techniques of CFD, FEA, CAD, etc. I am a passionate and professional nuclear engineer/electrical/mechanical/aerospace expert and I offer top-notch programming and coding analysis for Neutronics, Thermal Hydraulics, Heat Exchangers, Coupling between fluid flow and Heat transfer...
  I have several publications involving the techniques of CFD, FEA, CAD, etc. I am a passionate and professional nuclear engineer/electrical/mechanical/aerospace expert and I offer top-notch programming and coding analysis for Neutronics, Thermal Hydraulics, Heat Exchangers, Coupling between fluid flow and Heat transfer using COMSOL Multiphysics, ANSYS, Solidworks, Openfoam, Creme86, Geant4 C, MCNP, SERPENT, CFD, FEA, Fortran, Python, Thermal Hydraulics simulations, Reactor Kinetics simulations, Heat Transfer simulations, TH coupling, Solid-Works, Design of any component in ANSYS design Modeler, ANSYS Space Claim, COMSOL Drawing tool and Inventor. Additionally, a graphic designer, MS Access database expert, and MS Word Expert. Along with that, I have done a lot in the field of aerospace and mechanical engineering. So if you need to design and simulate anything or re-validation is required for any research paper then feel free to contact me. my email address is mesajjad1929@gmail.com. Also, you can see my attached portfolio here λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mesajjad1929
 • Πρόσλαβε τον/την   SolutionMart
Πρόσλαβε τον/την   SolutionMart

  SolutionMart SolutionMart

  Pakistan $13 USD / ώρα
  Academic Writer | Fast delivery | Low Prices
  Pakistan
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and...
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and assignments. I will be your go-to writer who will provide top-notch quality delivered within your given deadline. I am helping people since 2015 to stay away from any trouble of missing deadlines or getting lower grades. I have dedicated myself to providing a professional support system, where you don’t feel down anymore, but rather feel happy and satisfied by getting good grades and percentages in your coursework. Have a look at my services and ping me what you are looking for: (1) - Discussion Posts (2) - Reply Posts (3) - Annotated Bibliography (4) - Research Thesis (5) - Research Papers (6) - Proposal and Summaries (7) - Case Studies (8) - Research Essays & Article (9) - Journal Articles (10) - Book Summary and Analysis (12) - Online Quiz & Exams (13) - PowerPoint Presentations (14) - Report Writing Why Me? (1) - Well- Referenced (APA, MLA Harvard, Chicago, or IEEE) (2) - On-time Delivery (3) - Urgent Support if needed (4) - Plagiarism-Free Work Hire me and feel that "Your Work is Done". To discuss your projects please message me. Thank You! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SolutionMart
 • Πρόσλαβε τον/την   InnovationExpert
Πρόσλαβε τον/την   InnovationExpert

  InnovationExpert InnovationExpert

  Pakistan $7 USD / ώρα
  Accounting, Finance, Maths & Statistics Specialist
  Pakistan
  I am a Chartered Financial Analyst who is working in a reputable accounting firm for the past 3 years, thus having great experience of these subjects in the practical world. Now, I am here to help what I have learnt and help others in these subjects. I can help you with; Financial Consulting Standards & Analysis,...
  I am a Chartered Financial Analyst who is working in a reputable accounting firm for the past 3 years, thus having great experience of these subjects in the practical world. Now, I am here to help what I have learnt and help others in these subjects. I can help you with; Financial Consulting Standards & Analysis, Financial Accounting and Analysis, Cost Accounting and Balance sheet, Interest Rate Risk Management and Cash Flow Statements, Essay Writing, etc. I also have a great working experience on MC-Graw hill, My lab, Blackboard, Person, Canvas, Willay plus. My services include; (1)-Economics, (2)-Financial Accounting, (3)-Accounting Cycle, (4)-Accounting Equation, (5)-Bank Reconciliation, (6)-Financial Reports, (7)-Cash Flow Statement, (8)-Finance, (9)-Time Value of Money, (10)-Capital Budgeting, (11)-Ratio Analysis, (12)-Managerial Accounting, (13)-Cost Accounting, (14)-Business Finance, (15)-Corporate Finance, (16)-Statistics, and (17)-Mathematics. If you are stuck in your regular works and need help in solving Mathematics & Stats, Financial Accounting, Management Accounting or Finance assignments. Then, you are at right place because I can help you with that. Please message me to get my services. Thank You λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την InnovationExpert
 • Πρόσλαβε τον/την   JulesWilcox
Πρόσλαβε τον/την   JulesWilcox

  JulesWilcox JulesWilcox

  United Kingdom $65 USD / ώρα
  Experienced Aerospace Engineer esp. Simulation
  United Kingdom
  I have worked as a stress engineer in the aeronautical, space and automotive industries for over 25 years with a focus on structural integrity, crashworthiness and occupant safety (aircraft and automotive). My experience includes work as a Compliance Verification Engineer for Stress (CVE) per EASA regulations as well...
  I have worked as a stress engineer in the aeronautical, space and automotive industries for over 25 years with a focus on structural integrity, crashworthiness and occupant safety (aircraft and automotive). My experience includes work as a Compliance Verification Engineer for Stress (CVE) per EASA regulations as well as demonstrating compliance against FAA airworthiness requirements. To underpin aspects of my experience I have also completed FAA courses in Fatigue and Damage Tolerance Analysis (Safarian) and Dynamic Impact Test Procedures (FAA CAMI). Regarding structural analysis, I am very experienced in Nastran and LS-DYNA but have used other multi-physics and specialist analysis packages (e.g. PAM-CRASH, NASGRO, SIGFIT). Pre/post experience is predominantly in Patran, Hypermesh, Oasys (PRIMER, T/HIS, D3PLOT) and FEMAP. Hourly rate and quotes generally include the license fee for software products as required. I also support all manner of industry and fields that benefit from physics simulation, visualization, 3D animation and rendering. I have a good number of associated software/IT skills and am used to linking these up to facilitate custom workflows. E.g. programming in Fortran or C++ for data conversion between software environments not designed to talk to each other. I am generally versatile and good at integrating existing experience into new areas. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την JulesWilcox
 • Πρόσλαβε τον/την   alphakarklins
Πρόσλαβε τον/την   alphakarklins

  alphakarklins alphakarklins

  Latvia $23 USD / ώρα
  Professional Structural & Mechanical Engineer
  Latvia
  Hello I'm Niks, a professional Structural and Architectural Engineer, Product designer & Renderinger and CAD/CAM Expert. I possess creative, innovative and technical skills along with more than 10 years of professional experience. Services: - All plans, including architectural and structural plans - Stamps from the...
  Hello I'm Niks, a professional Structural and Architectural Engineer, Product designer & Renderinger and CAD/CAM Expert. I possess creative, innovative and technical skills along with more than 10 years of professional experience. Services: - All plans, including architectural and structural plans - Stamps from the United States, United Kingdom, Canada and Australia - Mechanical Design - Product Design - 3D Modelling/Rendering - Exterior & Interior Design - CAD/CAM - FEA and CFD Softwares: - Autocad (2D & 3D) - Sketchup (+V-ray) - Solidworks & Inventor - 3D Max and Photoshop - Keyshot - STAAD Pro,Tedds Cal, RAM/Limcon Connections, Risa, Etabs, Revit, Autodesk Robot, Tekla, SP3D, Navisworks, Lumion, Vray. - Ansys and Fluent (Ansys Workench), Adams Let's get in touch and bring your next product from a dream into reality! Thank you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την alphakarklins
 • Πρόσλαβε τον/την   kevinbradley
Πρόσλαβε τον/την   kevinbradley

  kevinbradley kevinbradley

  United States $150 USD / ώρα
  Physicist / Engineer
  United States
  I have degrees in Mechanical Engineer and Physics. I'm currently a professor at Farmingdale State College.
  I have degrees in Mechanical Engineer and Physics. I'm currently a professor at Farmingdale State College. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kevinbradley
 • Πρόσλαβε τον/την   sobhad20
Πρόσλαβε τον/την   sobhad20

  sobhad20 sobhad20

  India $10 USD / ώρα
  Web Design&Developer| Word Press| Excel| Web Scrap
  India
  I am a highly-skilled support professional offering versatile experience in areas of web UI Design and developement & Wordpress and excel with more than 4 years of experience. Fast speed with High Quality to achieve 100% Client's Satisfaction! Feel free to contact & hire me! Skills : - Web Design &...
  I am a highly-skilled support professional offering versatile experience in areas of web UI Design and developement & Wordpress and excel with more than 4 years of experience. Fast speed with High Quality to achieve 100% Client's Satisfaction! Feel free to contact & hire me! Skills : - Web Design & Development:- - HTML, CSS, jQuery, Bootstrap, PSD to HTML, Responsive Web - Design/Compatible with every Device. Graphics Design:- - Website Design, Logo, UX/UI Design. WordPress:- - Any kind of WordPress Theme Customization. - WordPress Theme Development. - Adding Plugins and customizing depending on client requirement. Data Entry :- - Converting PDF to any text format. - MS Word, Excel Data Entry. *Extracting Product Catalogue Information. *Online Ordering System update into different Business Categories. * eBook (ePub & PDF), Mobi / Paperback formatting for Amazon Kindle * PDF to Word | Excel Conversion Include Formatting & Layout Exactly. * PDF Editing & PDF Linking * Fillable PDF Form creation λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sobhad20

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""