Λογότυπο FreelancerΠως ΛειτουργείΑναζήτησε Εργασίες Είσοδος Εγγραφή Ανάρτηση Εργασίας
Find Jobs
Hire Freelancers
Get Ideas
About
Resources
The ultimate guide to hiring a web developer in 2021 The 10 best tools for web development

How to install and use WordPress plugins

Plugins are one of the most essential elements of WordPress. These tools can add amazing features and custom functions to your website
17 Φεβ 2020 • 6 λεπτά ανάγνωση
Φωτογραφία Φόντου

Plugins open up a world of functionality for your WordPress website

When you’re just getting into WordPress, you may wonder what a WordPress plugin is and how to use it.
Well, plugins are one of the most essential elements of WordPress. These tools add more functions to your blog and allow you to make any sites you want without much hassle.
It can be used to tweak some default settings, accelerate your site’s performance, and add cool new features to your website, like a shopping cart, spam comment filter, and many more. The possibilities are endless!
What’s more, installing and using one is easy as well. Most plugins have an intuitive interface and offer complete documentation, so you don’t need to have any technical background.
So sit tight, relax, and I’ll tell you all the necessary steps you need to know to use a WordPress plugin.

How to install WordPress plugins

As alluded earlier, installing plugins on WordPress is not a complicated process at all. Though, there are several ways to go about it: using WordPress dashboard, a  File Transfer Protocol  client, or the File Manager of your hosting account.
I’ll take you through the methods one by one.

Installing plugins from the WordPress Dashboard

Installing plugins directly from the WordPress dashboard is arguably the easiest method available. As of right now, the official plugin directory has more than  50,000 free plugins  designed for various purposes.
That being said, just remember not to go overboard since having  too many plugins  may slow down your website and potentially increase the  bounce rate .
To install plugins from the official directory, you need to:
Login to the WordPress admin area and navigate to Plugins > Add New.
alt
Enter the name of the plugin into the search bar, and click Install Now. As an example, I searched for  Yoast , one of the best SEO plugins for WordPress.
alt
Once the installation is complete, Activate the plugin, and you’re done! Now you can configure and use the plugin.
Keep in mind that the tutorial above only works for plugins that are available on the official directory. If you happen to purchase a premium plugin from third-party sources, you must upload it manually:
Download the zip file of the plugin you wish to upload.
Login to WordPress and go to Plugins > Add New.
At the upper left of the page, locate the Upload Plugin button.
Select the downloaded file and click Install Now.
alt
After that, you just need to Activate the plugin, and you’re all set!

Installing WordPress plugins manually via FTP Client

In some cases, you might be limited from installing plugins via the WordPress admin area. But don’t worry — you can use an FTP client like  FileZilla
Many web owners prefer to use FileZilla as their transfer method because it has no upload limitations. What’s more, thanks to its user-friendly interface, you’ll have no problem using this client. 
Here’s what you need to do to install WordPress plugins from FileZilla:
Download the zip file of the plugin and extract the content to your computer.
Connect to your hosting account using FileZilla. Hosting providers have different policies when it comes to FTP access, so ask your hosting provider for assistance.
In the Remote Site panel, head over to public_html > wp-content > plugins.
alt
Navigate to the Local Site panel and browse for the plugin files that we extracted earlier. Select all files, right-click on them, and choose Upload. 
alt
Once it’s finished, log in to the WordPress dashboard and open the Installed Plugins menu. You need to activate the plugin from there.

Installing WordPress plugins manually via File Manager

If you don’t really want to use an FTP client, use your hosting File Manager to install WordPress plugins:
Download the plugin zip file.
Login to your hosting account’s control panel and locate File Manager. 
alt
Once you’re in your site’s root directory, head over to wp-content > plugins.
Upload the file you’ve downloaded to the plugins folder.
Select the uploaded file and use the Extract feature to create a new plugin folder.
alt
And you’re done! Now login to your WordPress account and activate the plugin.

Configuring WordPress plugins

After you’ve installed enough plugins, you’ll notice some plugins require more configurations than the others. However, as each plugin has different settings, they won’t be described in detail here.
If you need to find the plugin’s settings on WordPress, simply go to Plugins > Installed Plugins. Then, head to the plugin you need to configure and click the Settings option under the plugin name.
alt
In some cases, the plugin settings are under the Settings or Tools menu, so watch out for that too!

How to update WordPress plugins

Keeping your plugins updated is one of the best security measures you can take for your website, as faulty plugin files can cause many problems.
In most cases, you can easily update your plugins through the Updates feature on your WordPress dashboard.
However, if for some reason the updates fail, you might have to update the plugins manually through an FTP client or WP-CLI.
Since I’ve covered how to use an FTP client earlier in the article, follow these instructions to update your plugins via WP-CLI:
Connect to your server via an SSH client — you can check out  this article  for guidance. Here I’m using  PuTTY  as an example.
Once you’re connected, run the following command: wp plugin update plugin-slug Don’t forget to change the “plugin-slug” to the official slug of the plugin (the last part of the URL). For instance, since the URL to the Yoast plugin is https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/, the slug would be wordpress-seo.
And that’s it! The SSH client will look for an update and execute it automatically if there’s any.

How to deactivate WordPress plugins

Deactivating plugins from WordPress dashboard is quite easy. You just need to go to Installed Plugins and click Deactivate on the plugin you wish to disable.
If you need to disable all of your plugins at the same time, simply connect to an FTP client and rename the plugins directory to plugins_disabled.
I suggest deactivating a plugin if you wish to turn off the feature temporarily. Meanwhile, if you don’t want to use the plugin anymore, it’s better to  delete  it altogether. Having too many installed plugins can clutter up your site.

Must-have WordPress plugins

Now that I’ve covered how to install, update, configure, and deactivate plugins on WordPress, it’s time to present you with the must-have plugins for your website:

Yoast SEO

When it comes to search engine optimization,  Yoast SEO  is arguably the best plugin to date. The plugin comes with a focus keyword optimization, snippet preview, and readability checks that will help your content to rank better.
What’s more, it’s very easy to use, too! Everything is laid out in a way where even complete beginners can use it. You can download the  free version , or purchase its  premium version  that comes with other great functions like internal linking suggestions, social previews, and more.

Akismet Anti-Spam

If you need a plugin to filter spam comments, this plugin is for you. The tool will review every comment on your site and flags down the spams. What’s more, Akismet provides a status history for each comment to see which ones were identified as spam. 
The good news is, Akismet can be used for free! If you want to use this plugin for your ecommerce site, you can purchase its  premium version  for $5 a month.

WordFence Security

No one wants to get hacked and lose their websites. For that reason, I highly recommend WordFence Security. You’ll be protected with its firewall protection, malware scan, login security, live traffic monitoring, and much more. 
The free version  comes with enough features to keep your site safe, but you can opt for more security options with $99 a year. 

Wrapping up

WordPress plugins can turn an ordinary WordPress site into a powerhouse that brings in traffic and profit. As such, there’s really no reason not to install plugins and reap the benefits that they have to offer.
This should give you all the information you need about how to install, maintain and deactivate plugins. If you're still struggling, you can talk to a freelance web developer to get a bit of help.
Now, what are you waiting for? Install some plugins and add new cool features to your website!
Πείτε μας τι χρειάζεστε να γίνει
Συμπλήρωσε το όνομα της εργασίας σου
Ξεκίνα την Εργασία σου
Σχετικές Ιστορίες
thumbnail άρθρου
The 10 best tools for web development
9 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
The ultimate guide to hiring a web developer in 2021
11 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
5 programming languages you need to learn and 5 you should avoid
8 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
Top 10 tools for front end web development
5 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
Top 10 tools for back end web development
5 λεπ. ανάγνωση

Μίλησε με έναν από τους Τεχνικούς μας Co-Pilots για να σε βοηθήσουν με την εργασία σου

Λάβε Βοήθεια Τώρα

Προτεινόμενα Άρθρα Μόνο για Εσένα

Thumbnail Άρθρου Which content management system should you build your website on?
Wondering which platform to build your website on? Not all content management systems are created equal. We explore the pros and cons of each.
6 min read
Thumbnail Άρθρου The ultimate website checklist
There are a lot of details to keep in mind when you're building a website. Our guide will help you keep track of your to-do list.
1 min read
Thumbnail Άρθρου Building your business' website from the ground up
Learn the complete end-to-end process of building a successful website for your business in our comprehensive guide 
19 min read
Thumbnail Άρθρου How to use freelancers effectively
Hiring freelancers for a project can save you time and money, but it's important to understand how to get the best results
4 min read
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.